نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  365
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

مقدمه: امروزه تحقیقات مختلف نشان داده اند که توانایی های شناختی مانند هوش های درون فردی و میان فردی اعم از هوش هیجانی (توانایی درک رابطه میان تفکر و عاطفه) هوش فرهنگی (توانایی تصدیق واقعیت های عملی) و هوش معنوی (حوزه دین و معنویت) در موفقیت فرد در زندگی مهم هستند. هدف: براین اساس پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی آنان با میانجیگری هوش فرهنگی معلمان مدارس شهرستان بانه، تهیه و تدوین گردیده است. روش: پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان و دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان بانه است. از بین 2985 دانش آموز با توجه به جدول مورگان341 نفر و از بین 227 معلم140 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید روش نمونه گیری به شیوه در دسترس است. جهت جمع آوری اطلاعات از گروه نمونه موردبررسی از ابزار پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی، هوش معنوی، هوش فرهنگی و پیشرفت تحصیلی استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص ها و روش های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، انحراف استاندارد، و خطای استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) به کمک نرم افزار spss-22 استفاده شد. یافته ها: نتایج یافته ها نشان داد که هوش هیجانی و هوش معنوی دانش آموزان با میانجیگری هوش فرهنگی معلمان می توانند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس شهرستان بانه را پیش بینی کنند(001/0 sig=). نتیجه گیری: یکی از ایراداتی که می توان از نظام آموزشی ما گرفت این است که صرفاً بر توانایی تحصیلی تأکید می شود و ابعادی از هوش مانند هوش هیجانی، هوش معنوی، هوش فرهنگی و. . . نادیده گرفته می شود در حالیکه به نظر می رسد ابعاد مختلف هوش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 365

دانلود 224
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

شایستگی های یک مدیر، بازنمایی ویژگیهایی است که کمال لیاقت و سزاوار بودن وی برای تصدی جایگاه مورد نظر را نشان می دهد. هدف در این پژوهش: شناسایی شایستگی های مورد نیاز مدیران مدارس متوسطه در شهرستان حمیدیه است. برای پاسخ به این مسئله، از رویکرد پژوهش کیفی و روش پدیدار شناسی توصیفی استفاده شده است. داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با تعدادی از متخصصان ستادی و مدیران و معاونان آموزشی که در آموزش و پرورش حمیدیه دارای تجربه عملی و نظری کافی برای مشارکت در این پژوهش بودند گردآوری شده و با روش تحلیل محتوای استنباطی-استنتاجی تجزیه و تحلیل شدند. اشباع نظری به عنوان شاخص کفایت داده ها پس از مصاحبه عمیق با 15 نفر از مشارکت کنندگان، که بر اساس نمونه گیری هدفمند و با استفاده از روش فوق، حجم نمونه بدست آمد. برای اطمینان از صحت و استحکام داده ها ضمن انجام دقیق مصاحبه ها توسط پژوهشگر، فایل متنی مصاحبه ها تهیه و توسط مشارکت کنندگان، تایید شد. همچنین باورپذیری کدهای استخراج شده، کدگذاری توسط همتایان برای سه مصاحبه انجام شد و توافق بین کدگذاران قابل قبول بود. سپس مقوله بندی ها و نام گذاری مقوله ها توسط خبرگان مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد که علاوه بر شایستگی های عمومی (سلامت روانی و عاطفی، فضائل اخلاقی، ویژگی های شخصیتی، تجزیه و تحلیل و تشخیص، سازگاری)، شش مقوله «دانش و بینش»، «تصمیم گیری هوشمندانه»، «توانایی شبکه سازی»، «پیشینه آموزشی موفقیت آمیز»، «توانایی مشارکت گروهی» و «مهارت های ارتباطی» نمایانگر یک مدیر شایسته هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 35
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  219
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

وجود عالم پس از مرگ و حیات اخروی، از اصول مهم اعتقادی مسلمانان است؛ اما در اینکه این نوع زندگی، مختص چه گروهی از موجودات می باشد، دیدگاههای مختلفی از سوی متفکران مسلمان مطرح شده است. ملاصدرا با پذیرش آیات قرآن در مورد مسأله معاد حیوانات و با استفاده از اصول حکمت متعالیه و اثبات تجرد خیال برای حیوانات سعی در اثبات این امر داشته است. پرسش اساسی در نوشتار حاضر این است که ملاصدرا حشر حیوانات را به چه معنایی تلقی می کند؟ از نظر وی، چون همه مخلوقات دارای علت فاعلی و علت غایی هستند، حشری خاصّ هریک از آنها وجود دارد و این امر ویژه اهل تکلیف نیست؛ چرا که حشر هر چیزی به مبدأ آن، خواهد بود. مرجع معاد حیوانات نیز به ربُّ النّوع مدبر آنهاست. آن رب النوع نیز در روح کلّی بالاتر و آن روح کلّی نیز همچنین، تا فناء در ذات خداوند که محلّ بازگشت همه موجودات است. البته چون حیوانات دارای ادراک تخیّلی هستند، دارای تجرّد برزخی و حشر به بعضی از برازخ سفلیه اخروی می باشند؛ بنابراین، معنای حشر حیوانات از نگاه ملاصدرا بازگشت به خداوند (غایت الغایات) می باشد؛ اما بدون محاسبه و ثواب و عقاب تشریعی که خاصّ انسانهاست؛ چرا که اصلی ترین و نخستین شرط حساب و جزا مسأله «عقل» و به دنبال آن تکلیف و مسئولیت است.

آمار یکساله:  

بازدید 219

دانلود 36
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

مقاله حاضر نتیجه تحقیقی با عنوان شناسایی رفتار مصرف کننده بر اساس سبک زندگی مشتریان و نوع تصمیم خرید می باشد. این تحقیق از نظر روش، توصیفی – پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. روش گرد آوری داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد والس با 44 سئوال تخصصی با طیف لیکرت پنج گزینه ای و 4 سئوال جمعیت شناسی انجام شد. با توجه به نا محدود بودن جامعه آماری، حجم نمونه آماری تحقیق طبق جدول کر جسی و مورگان 384 نفر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش نمونه گیری به صورت در دسترس بوده و از مشتریان مراجعه کننده به نمایندگی ها انجام گرفته است. بعد از توزیع و جمع آوری پرسشنامه، و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار لیزرل، نتایج نشان می دهد که از 8 متغیرهای سبک زندگی متغیرهای واقع گرایان، وظیفه شناسان، کامیابان، تجربه کنندگان، معتقدان، سخت کوشان وسازندگان برتصمیم گیری خرید مشتریان تاثیر داشته اند. و ازبین متغیر ها ی سبک زندگی تنها متغیر تقلاکنندگان برتصمیم گیری خرید مشتریان تاثیرنداشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 216
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1336
 • دانلود: 

  350
چکیده: 

به موجب اصل 141 قانون اساسی، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه ی آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است، ممنوع است. بنابراین هدف این مقاله بررسی اصل ممنوعیت کارکنان دولت از تصدی بیش از یک شغل در رویه قضایی دیوان عدالت اداری می باشد که با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای به تحلیل آن پرداخته است. تبصره 2 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 73 بیان می کند که منظور از شغل دولتی آن شغلی است که وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی تلقی و به صورت تمام وقت انجام شود بنابراین وظیفه ی مستمر، پست سازمانی ثابت و انجام تمام وقت کار، 3 رکن شغل دولتی به حساب می آیند و هر شغلی که شامل این 3 رکن باشد مشمول قانون ممنوعیت جمع مشاغل می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1336

دانلود 350
نویسنده: 

بوربوری خشایار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  453
 • دانلود: 

  1190
چکیده: 

در مقالة حاضر به بررسی تطبیقی آرا و نظرات دو تن از برجسته ترین فیلسوفان سیاسی دوران مدرن غرب یعنی جان لاک، و ژان-ژاک روسو خواهیم پرداخت. آزادی مهم ترین شاخص کرامت انسانی و جایگاه والای انسانی است. بسیاری از متفکران سیاسی بر این باورند که بهره مندی از ارزش و هویتی به نام آزادی بزرگترین شاخص کرامت و هویت انسان و عدم دسترسی به آزادی جانمایه اصلی هویت حیوانی انسان است. از همین روست که روسو اندیشمند فرانسوی بردگی و استعمار را مخالف طبع انسان دانسته و ترک آزادی را مساوی با ترک انسانیت دانسته است. نام روسو اغلب به آرمان گریِ خردگریز از طبیعتِ خالص، وحشی و انسان طبیعی ابتدایی ارتباط دارد. اما فراتر از همه اینها او فیلسوف سیاسی پیچیده ای است که شکل معینی از دولت را مطرح می کند که پیش شرط آزادی انسان در چارچوب یک جامعه مدرن است. وی تاکید دارد که انسان در صورتی انسان است که آزاد باشد و این آزادی است که زمینه کمال وی را فراهم می سازد. از دیدگاه لاک، آزادی یک انتخاب و یک حق است که در یک چارچوب اخلاقی تعریف شده توسط قانون طبیعی می توان از آن بهره مند شد. لاک معتقد است تا آنجا که انسان قدرت فکر کردن یا فکر نکردن، براساس ترجیح یا هدایت ذهن خود را دارا است، تا آن حد انسان آزاد است.

آمار یکساله:  

بازدید 453

دانلود 1190
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

مقدمه: دانش آموزان بخش اعظمی از زمان و توانائی های هوشی و شناختی خود را صرف تحصیل می نمایند و به این ترتیب از پرداختن به رشد اجتماعی روانی خویش غافل می مانند که از این میان می توان به کسب مهارتهای نحوه تعاملات اجتماعی، حل مساله، تفکر نقاد و یا دیگر مهارتهایی را که نوجوانان و جوانان برای زندگی در اجتماع خارج از خانه و مدرسه به آن نیاز دارند، اشاره نمود. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر شادکامی، سرزندگی و ابراز وجود دانش آموزان مقطع متوسطه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بانه انجام شده است. روش: طرح پژوهشی از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بانه بودندکه تعدادشان 413 نفر (224پسر و 189 دختر) بودند که 30 نفر از افرادی که نمرات آن ها یک انحراف معیار پایین تر از میانگین در مرحله پیش آزمون بود را انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) کنترل(15نفر) جایگزین شدند. روش نمونه گیری به روش تصادفی است و جهت جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استاندارد شادکامی آکسفورد؛ پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی (1975) و پرسشنامه سرزندگی دسی و رایان (1977) استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش همگنی شیب رگرسیون، آزمون لون و آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه و نرم افزار آماری Spss23 استفاده شده است. یافته ها: نتایج یافته های نشان داد آموزش مهارت های زندگی بر شادکامی، سرزندگی و ابراز وجود دانش آموزان مقطع متوسطه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بانه تأثیر دارد(01/0 p≤ ). همچنین یافته های فرعی نشان دهنده تاثیر مثبت آموزش مهارت های زندگی بر شادکامی دانش آموزان بود؛ همچنین نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی بر بهبود سرزندگی و ابراز وجود دانش آموزان مقطع متوسطه موثر بوده است(001/0 p≤ ). نتیجه گیری: نتایج پژهش نشان داد که هرچه سطح مهارت های زندگی دانش آموزان بالاتر می رود شادکامی، سرزندگی و ابراز وجود دانش آموزان بهتر خواهد شد. بدین ترتیب نتایج این پژوهش نشان دهنده اهمیت و ضرورت آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان و ارتقای توانایی های روانی-اجتماعی آنان است. این توانایی ها فرد را برای برخورد مؤثر با کشمکش ها و موقعیت های زندگی یاری می بخشند و سلامت روانی او را تأمین نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 91
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

این پژوهش با هدف تعیین تأثیر نگرش مذهبی و ارزشهای اخلاقی بر عملکرد شغلی دبیران دبیرستانهای دخترانه شهرستان نقده انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه دبیران دبیرستانهای دخترانه شهرستان نقده که مجموعا 719 نفر در سال1398می باشد که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 248نفر برآورد شد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی واز نوع تحقیقات همبستگی می باشد. ابزاراندازه گیری پرسشنامه های استاندارد1-پرسشنامه ارزش اخلاقی: پرسشنامه 15سوالی ارزشهای اخلاقی لاول که توسط الوانی به فارسی ترجمه شده است. 2-پرسشنامه نگرش مذهبی: این مقیاس توسط خدایاری فرد و غباری بناب در 1374 تهیه و شامل 40 سوال می باشد. 3-پرسشنامه عملکرد شغلی: برای سنجش عملکرد شغلی از پرسشنامه 15 سوالی پاترسون می باشد، استفاده شد. در سطح آمار توصیفی ازآمارهایی نظیر فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و درسطح آمار استنباطی بعد از برآورد توزیع داده ها و اطمینان از نرمال بودن توزیع آنها برای تحلیل فرضیه ها از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده کردیم. یافته های پژوهش نشان داد در فرضیه های اصلی تحقیق نگرش مذهبی و ارزشهای اخلاقی بر عملکرد شغلی دبیران دبیرستانهای دخترانه شهرستان نقده تأثیر مثبت دارد. دربین فرضیه های فرعی نیز مولفه های(مولفه عبادات، مولفه اخلاقیات، مولفه ارزش ها، مولفه مباحث اجتماعی، مولفه علم و دین، مولفه مذهب، مولفه جهان بینی و باورها) تأثیر مثبت و معنی دار برعملکرد شغلی دبیران دبیرستانهای شهرستان نقده دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 29
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  245
چکیده: 

حکمت اشراق سهروردی با دربرداشتن مفاهیم ایرانی-اسلامی، می تواند مبنایی برای بررسی مباحث حکمی در هنر های سنتی باشد. شأن وجودشناختی و حیث معرفتی زیبایی به مثابه یک مفهوم و امر زیبا به عنوان وجه تحققی آن، زمینه های تأملات زیباشناختی در این باب را فراهم آورده است. به رغم گسست-های تاریخی و نفوذ فرهنگ های بیگانه، تحولات نگارگری و موسیقی سنتی ایران از پیوستگی و تداوم نسبی برخوردار بوده است و وجوه اشتراکات صوری و مضمونی فراوانی در آثار دوره های مختلف، خصوصا سال های بعد از انقلاب اسلامی با ظهور آهنگسازانی چون حسین علیزاده مشاهده می شود. هدف از انجام این تحقیق، پاسخ به این پرسش بود که مؤلفه های زیبایی شناسی حکمت اشراق چیستند و چگونه در آلبوم موسیقی نی نوا نمود پیدا کرده اند؟ روش انجام این تحقیق از منظر هدف، کاربردی-نظری و از منظر شیوه انجام، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی بود. اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای به دست آمد. نتایج نشان می دهد مفاهیم حکمت اشراق که به عنوان محتوا در موسیقی ایرانی نمود یافته و آلبوم موسیقی نی نوا در جایگاه صورت، مظهر مفاهیم حکمت اشراق است. به طوری که این مفاهیم، دلیل بر چرایی شکل-گیری ساختار و مصادیق در خلق آثار موسیقی سنتی هستند و به عبارتی زبان گویای این مفاهیم می گردند.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 245
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

کارکنان سازمان های بین المللی برای انجام وظایف محول شده از سوی سازمان های متبوع خود باید دارای تضمین های لازم باشند تا بتوانند به نحو مطلوب تکالیف شغلی خود را به انجام برسانند، حمایت شغلی روشی است برای بالا بردن کارامدی یک سازمان بین المللی برای انجام وظایفش و اهدافش که از طریق مراقبت کردن و حمایت از کارکنان آن سازمان بین المللی انجام می گیرد. بنابراین هدف این تحقیق بررسی حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران آسیب دیده از اقدامات دولت ها می باشد که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی آن می پردازد. این نوع حمایت سازمان بین المللی بیشتر در چارچوب مصونیت ها و امتیازهای اعطایی به کارکنان و حمایت قضایی از آنها در مقابل آسیب های وارده به آنها انجام می گیرد. در برخی موارد وضعیتی ایجاد می شود که در آن علاوه بر حق حمایت شغلی سازمان بین المللی، حق حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع کارمند آسیب دیده نیز به طور همزمان قابل اعمال است.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 62
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

نظارت و یا عدم نظارت بر حاکم اسلامی و کیفیت و حدود و ثغور آن یکی از مباحث مطرح شده در اندیشه سیاسی مسلمانان از دیرباز تا کنون بوده است، این مقاله قصد آن دارد که نشان دهد اصل نظارت، فارغ از حدود و ثغور و کیفیت آن در اندیشه تشیع یکی از وظایف مسلمانان نسبت به حاکم خویش در عصر غیبت امام معصوم (ع) است که ترک آن تبعات فردی و اجتماعی به همراه خواهد داشت همچنین در انتها به ضرورت تحمل نظرات انتقادی در جامعه اسلامی ولو انتقادات اشتباه جهت جلوگیری از انسداد نظارت اشاره شده است در این متن اشاره اصلی بر اصل نظارت و بیان برخی راهکارهای عملیاتی آن در شریعت پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 61
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  16
چکیده: 

در شرایطی که بازار ارز و سکه هم چنان در حال نوسان است و شبکه ی بانکی باید به دنبال راهکاری جهت ماندگاری سپرده ها در حساب های بلندمدت باشد و مردم را در مقابل کاهش ارزش پول و هم چنین ریسک سپرده گذاری بیمه کند، از این رو صندوق ضمانت سپرده ها مهم ترین ساز و کار اطمینان بخشی و چتری حمایت کننده برای سرمایه گذاران به ویژه سپرده گذاران خرد محسوب می شود. اطلاعات محدود سپرده گذاران خرد در ایجاد بحران هجوم بانکی می تواند منجر به ورشکستگی بانک ها شده، لذا بیمه ی کامل سپرده ها می تواند در راستای جلوگیری از سرایت بحران مالی، نقش موثری ایفا کند. در صورتی که این صندوق از فعالیت و عملکرد اثربخش برخوردار باشد، بانک مرکزی می تواند از ظرفیت حذف بانک های ناکارا و پرریسک استفاده کند. عملکرد درست این صندوق تضمین کننده ی آن است که با حذف برخی موسسات، هراس بانکی در جامعه به وجود نمی آید. در این شرایط بانک هایی در عرصه ی ارائه ی خدمات و رقابت با یکدیگر باقی می مانند که سالم بوده و فعالیت آن ها منجر به توسعه و رشد اقتصادی هرچه بیش تر کشور می گردد. اطلاع رسانی دقیق در شعب بانک های عضو صندوق در رابطه با میزان حمایت از سپرده های خرد، اولین گام در این رابطه محسوب می شود. هم چنین صندوق ضمانت سپرده ها با استفاده از منابع حاصل از حق عضویت های بانک ها، وجوه سپرده گذاران را پرداخت می کنند که در حال حاضر در ایران با ماخذ 0٫ 25 درصد تعیین شده است. از این رو به سپرده گذاران پیشنهاد می شود در صورتی که سپرده ی بالاتری دارند، این سپرده را در بین چند بانک سپرده گذاری کنند. هم چنین تعیین الگوی ریسک اعتباری در مورد بانک های دولتی و خصوصی و سهم منابع مالی بانک های کشور در صندوق ضمانت سپرده ها می تواند گام بعدی را در ثبات و سلامت کشور بردارد.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 16
نویسنده: 

نادری پگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

پژوهش در راستای یک هدف اصلی شکل گرفته است و با بررسی و تحلیل زبان و نشانه شناسی آثار ابراهیم حاتمی کیا است. انتخاب روش تحقیقی در این پژوهش براساس اهداف آن، از انواع تحقیقاتی – کاربردی و به جهت ماهیت کیفی و از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. مطالعات به صورت کتاب خانه ای است که با مطالعات بر روی کتاب ها و فیش برداری از میان منابع کتاب ها – مجلات – مقالات انجام گرفته شده است انتخاب روش انجام این پژوهش که بر اساس هدف آن شکل گرفته است به شناخت و تحلیل آثار فیلمنامه ابراهیم حاتمی کیا می پردازد و داستان فیلم از جمله هدف اصلی است که با تحلیل و توصیف به آن پرداخته می شود. در یافته های پژوهش دریافتیم که روایت داستان اصلی آثار در کلام ها و تصاویر مشخص است که با علم زبان شناسی و نشانه شناسی ارتباط مستقیم دارد. در نتیجه گیری پژوهش دریافتیم که نتیجه گیری داستان های ابراهیم حاتمی کیا هر داستانی موضوعی را به دنبال دارد و داستان ها ی ابراهیم حاتمی کیا از جنگ تحمیلی به مثابه روایتی عرفانی و معنوی پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 176