مشخصات همایش/اطلاعات دوره

کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی | سال:1395 | دوره:0 | شماره:3

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

کنعانی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  83
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان تیزهوش دخترانه دوره متوسطه اول شهر گناوه بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان تیزهوش دخترانه دوره متوسطه شهر گناوه تشکیل دادند. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انتخاب و در نهایت 50 نفر که واجد ملاک های ورود به گروه ها بودند، گزینش شدند. نمونه نهایی به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل (هر گروه 25 نفر) گمارده شدند. هر دو گروه ابزار پژوهش در مرحله پیش آزمون و پس آزمون را تکمیل نمودند. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه پرخاشگری اهواز بود. جلسات مداخله برای گروه آزمایش تحت آموزش هوش هیجانی به مدت 8 جلسه برگزار گردید. داده ها با استفاده از آزمون آماری آنکوا مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج مقایسه های بین گروه ها نشان داد که بین گروه آزمایش و گروه کنترل از لحاظ پرخاشگری تفاوت معنی داری وجود دارد. بر اساس نتایج آموزش هوش هیجانی توانسته است پرخاشگری دانش آموزان تیزهوش دخترانه دوره متوسطه را کاهش دهد. بر اساس نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش هوش هیجانی قادر است تا به عنوان یک راهبرد موثر در کاهش پرخاشگری دانش آموزان در مراکز مشاوره آموزش و پرورش سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 83
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  299
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی و کیفیت زندگی نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست شهر اصفهان در سال 1395 بود. طرح پژوهش نیمه آزمایش از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. بدین منظور از بین جامعه آماری مورد نظر که کلیه نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست 10-18 ساله شهر اصفهان در سال 1395 بود، تعداد 40 نفر به طور تصادفی و بر اساس معیارهای ورود و خروج پژوهش انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند (هر گروه 20 نفر). ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش عبارت بودند از: مقیاس خودکارآمدی نظامی و همکاران (1996) و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1994). پس از آن شرکت کنندگان در گروه آزمایش طی 8 جلسه 90 دقیقه ای، تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر اساس بسته مداخلاتی هایز و گریگ (2001) قرار گرفتند. نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره ( ANCOVA) نشان داد که درمان ACT موجب افزایش معنادار خودکارآمدی و بهبود معنادار کیفیت زندگی نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست شده است (P<0.05‎). با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر مبنی بر تاثیر درمان ACT بر افزایش خودکارآمدی و بهبود کیفیت زندگی نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، می توان از این روش به عنوان یک روش مداخله ای و درمانی برای ای افراد استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 299

دانلود 246
نویسنده: 

پیری صادق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  556
 • دانلود: 

  4819
چکیده: 

سازمان تجارت جهانی (wto) بعنوان مهم ترین سازمان در رابطه با تنظیم قوانین مربوط به تجارت جهانی مطرح می باشد که به تنظیم قوانین مربوط به تجارت در عرصه جهانی و همچنین حل و فصل اختلافات مربوط به تجارت بین الملل رسیدگی می کند. این سازمان همانند دیگر سازمان ها دارای یک سری قوانین و اصول می باشد که رعایت آن توسط کشورهای عضو الزامی می باشد به همین خاطر سوالی که مطرح می شود این است که آیا پیوستن به این سازمان و ملزم کردن خود به اجرای قوانین آن از سوی کشورهای کمتر توسعه یافته امری درست می باشد؟این مقاله درپی تبیین عوامل مثمر ثمر بر روند تجارت کشورهای کمتر توسعه یافته (مانند ایران) می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 556

دانلود 4819
نویسنده: 

طاهری شیلا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  69
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از نهادهای حقوقی- اقتصادی کهن، که تازه اهمیت یافته و تاثیر بسزایی در بازار و کسب موقعیت مسلط اقتصادی دارد، توافقات پیوندی است، که در نظامهای حقوقی مختلف چه در احکام قانونی، چه در دکترین حقوقی و اقتصادی و چه در رویه قضایی، دیدگاههای مختلفی نسبت به آن ارائه شده و باعث شکل گیری مکاتب خاصی نیز گردیده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل توصیفی به بررسی قرارداد پیوندی در حقوق مالکیت معنوی با توجه به حقوق رقابت در نظام حقوقی ایران با رویکرد تطبیقی به حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا پرداخته است. یافته های تحقیق حاکیست توافقات پیوندی را می توان یکی از انواع قراردادهای الحاقی دانست. در این نوع از قراردادها توافق و حاکیمیت اراده که جوهر و اساس همه قراردادها است به معنی واقعی کلمه وجود ندارد. چرا که مصرف کننده کالا و خدمات انحصاری به دلیل اضطرار مجبور به انعقاد قرارداد می شود. توافقات پیوندی، ممکن است در مواردی، به نفع رقابت و در مواردی، هم، به ضرر رقابت باشد. با توجه به منافع و مضار مترتب بر توافقات پیوندی، اتحادیه اروپا چنین محدودیت هایی را صرفا تا سقف 20 و 30 درصد سهم بازار به ترتیب برای رقبا و غیررقبا تجویز کرده است. در آمریکا هم توافقات پیوندی در صورتی مورد اعتراض قرار می گیرند که اولا، فروشنده در خصوص محصولات تحمیل شده قدرت بازار داشته باشد.ثانیا، توافق به بازارهای مربوطه لطمه وارد نماید.ثالثا، فایده آن کمتر از اثرات ضد رقابتی آن باشد. در حقوق ایران قانون مقررات تسهیل کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات توافقات پیوندی را ممنوع اعلام کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 69
نویسنده: 

فرداکبری شهرزاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  282
کلیدواژه: 
چکیده: 

به دلیل نارسایی در نظام آموزش و پرورش فعلی کشور، کتابخانه های آموزشگاهی جایگاه در خور توجه نداشته و غالبا به عنوان یک پدیده جنبی نگریسته می شوند. امروزه کتابداران آموزشگاهی باید اصلی ترین نقش را در مدارس ایفا نمایند.نقش کتابدار بیشتر به تشویق و قادر ساختن دانش آموزان در رسیدن به دانش می باشد.چرخه آموزش و پرورش باید در سه راس معلم، دانش آموز و کتابدار صورت پذیرد.مساله مورد تحقیق در این مقاله به ضرورت حضور کتابداران از دیدگاه مدیران نظام آموزش و پرورش شهر تهران و با هدف بررسی تاثیرگذاری بیشتر کتابداران بر تشویق و افزایش میزان مطالعه دانش آموزان می باشد. بر اساس یافته های پژوهش میدانی کلیه مدیران نظام آموزش و پرورش اذعان داشتند که عدم حضور کتابداران در مداراس به صورت متوسط با کمبود ساعات مطالعه دانش ارتباط دارد و بیشتر نظام آموزش و پرورش به برنامه ریزی هدفمند نیازمند است.متاسفانه این چرخه آموزش در کشور ما بر اساس مصوبات صورت گرفته متوقف شده است. آنچه دراین مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، جایگاه کتابدار آموزشگاهی و رابطه آن با میزان مطالعه دانش آموزان را از دیدگاه مدیران نظام آموزش و پرورش بررسی می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 282
نویسنده: 

پوریافرد محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  842
 • دانلود: 

  359
چکیده: 

مقدمه: امروزه در کشورهای مدرن یادگیری از راه دور بسیار متداول می باشد. برای این روش ممکن است از ویدیو، رایانه، پست الکترونیک و تکنولوژی مرتبط با اینترنت استفاده شود. آموزش از راه دور با بهره وری از اینترنت امکان پذیر می شود. آموزش غیر حضوری در دهه اول سال 1717 میلادی آغاز شده است. این نوع آموزش در سال 1854 در کشورهای مدرن از طریق جزوه خلاصه شده فعالیتش گسترش پیدا کرد. در ایران آموزش از راه دور در سال 1366 آغاز شد و تا امروز رشد قابل توجهی در آموزش علم آموزان داشته است. اهداف این موسسات آموزشی که ارتقاء سطح علمی، فراهم کردن امکان آموزش از راه دور و آموزش بخشی از نیروهای متخصص جامعه می باشد. اعتبار عمرانی بعضی از این مراکز آموزشی که در شهرهای بزرگ واقع شده اند تا سال 1384، بیش از 2.4 میلیارد تومان بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 842

دانلود 359
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  281
 • دانلود: 

  372
کلیدواژه: 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تدوین الگوی راهبردی تدریس علوم اجتماعی متوسطه آموزش و پرورش مناطق تسوج، شبستر و صوفیان انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمین علوم اجتماعی مقاطع متوسطه اول و دوم مناطق تسوج، شبستر و صوفیان تشکیل می دهند. با توجه به اینکه آمار تعداد معلمین علوم اجتماعی محدود بوده است، لذا با توجه به محدود بودن جامعه آماری یعنی حدود 45 نفر دبیر علوم اجتماعی، 40 نفر از معلمین علوم اجتماعی مقاطع متوسطه اول و دوم مناطق تسوج، شبستر و صوفیان به عنوان نمونه انتخاب شدند. در واقع شیوه نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. ابزار مورد استفاده پژوهش، دوپرسشنامه های محقق ساخته می باشد. که اولی در اختیار معلمان علوم اجتماعی و دومی دراختیار اساتید علوم تربیتی و علوم اجتماعی قرارگرفت که روایی و پایایی پرسشنامه اولی ودومی از طریق آلفای کرونباخ به مقدار 0.84 احراز شد. نتایج نشان داد که: روش های تدریس تیمی، روش تدریس کاوشگری و روش تدریس مشارکتی به ترتیب روش های تدریس علوم اجتماعی در الگوی پیشنهادی می باشند. محورهای ارزشیابی در الگوی تدریس علوم اجتماعی برحسب میزان مطالعه دانش آموزان در درس علوم اجتماعی می باشد هم چنین نتایج نشان داد که ویژگی های الگوی پیشنهادی تدریس علوم اجتماعی برحسب بومی محوری به عنوان مهم ترین ویژگی الگوهای تدریس علوم اجتماعی می باشند. و در نهایت نتایج حاکی از آن است که میزان اعتبار این الگو در حد بالایی می باشد یعنی از 60 نمره 40 بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 281

دانلود 372
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  244
 • دانلود: 

  521
چکیده: 

با آغاز هزاره سوم و توسعه و رشد فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات، با حضور و گستردگی رسانه ها در سپهر عمومی و همه شئون زندگی فضا، چارچوبی فراهم شده که آموزش، فرهنگ، سیاست، اجتماع و... انسان، حول محور ارتباطات، رسانه و در بستر فضای مجازی جریان می یابد. با توجه به مشغله زیاد انسان در عصر مدرن و نداشتن وقت کافی برای مطالعه محتواهای متنی، روابط عمومی ها به سبک جدیدی از ارتباط غیرکلامی و تصویری روی آورده اند که هم اکنون در سرتا سر دنیا در حال گسترش است.ارتباطات گرافیکی با تکیه بر درک بالاتر داده های فراهم آمده به کاربران کمک می کند تا میزان بهره وری در دریافت و ارزیابی اطلاعات را افزایش دهند و نقش موثری را در روابط عمومی دانش محور دارد.تحقیق حاضر با هدف بررسی و شناخت نقش ارتباطات گرافیکی و گرافیک اطلاع رسان و خبری در تولید سبک جدیدی از محتوا و انتقال دانش توسط روابط عمومی ها و نقش آن در جذب پیام توسط مخاطبان روابط عمومی انجام شده است. در راستای رسیدن به این هدف، محقق با استفاده از روش کیفی و مشاهده مشارکتی اطلاعات لازم برای نگارش مقاله را از طریق توصیفی، مشاهده آنلاین، پیمایشی وکتابخانه ای گردآوری و تالیف کرده است.نتایج پژوهش صورت گرفته نشان می دهد با توجه به ساختار نوین ارتباطی در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روابط عمومی ها دارای کارکرد، فرصت، ظرفیت مناسب و ﻧﻘﺶ تاثیرگذاری در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی سبک نوینی از اعتبار بخشی و مدیریت محتوا، پوشش مناسب رسانه ای در فضای مجازی و همچنین اهداف مختلف آموزشی، فرهنگی، تبلیغی و ایجاد و گسترش دانش را دارد.گرافیک اطلاع رسان (Info Graphic) به جزئی جدایی ناپذیر از راهبرد روابط عمومی ها تبدیل شده که در انجام وظایف روابط عمومی، بخشی را به این نوع ارتباط اختصاص داده شده، بخشی که در حوزه های اطلاع رسانی، آموزش، تبلیغ، انتشار نتایج نظرسنجی و...، روابط عمومی ها و سازمان ها را یاری می رساند و منجر به تولید علم در قالب گرافیکی شده و باعث ترغیب و تشویق مخاطبان روابط عمومی، تولید علم و اقناع پیام های روابط عمومی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 244

دانلود 521
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  451
 • دانلود: 

  968
کلیدواژه: 
چکیده: 

جایگاه حقوق شهروندی چه در قوانین داخلی و چه مقررات بین المللی اساسا یکی از حقوق مقدس انسانی، طبیعی و ذاتی وجزء جدا نشدنی حیات بشری است. امنیت قضایی که مبین مصونیت جان، ناموس، آزادی، حیثیت، آبرو و اموال شهروندان است بعنوان یکی از زیرساخت های اساسی رعایت حقوق شهروندی ایجاب می کند که مقنن به تدوین قوانین حمایتی از شهروندان مبادرت کند و از طرف دیگر هیات حاکمه نظارت کند بر اجرای صحیح این قوانین. زیرا رعایت حقوق شهروندان از شخصی ترین نشانه های مشروعیت هیات حاکمه است. پلیس به عنوان بازوی اجرایی هیات حاکمه در اجرای قوانین و مقررات و برقراری نظم و امنیت درجامعه شناخته می شود و با برخورداری از یک سازمان منسجم، سلاح و امکانات و تجهیزات لازم از پشتیبانی هیات حاکمه برخوردار است. با این حال، در صورت عدم کنترل عملکرد آن ها توسط هیات حاکمه بیشترین نقض حقوق شهروندی در آن اتفاق می افتد. در مرحله تعقیب و جستجوی متهم، کشف جرم، انتقال متهم به مراجع قضایی و... پلیس باید تمامی قوانین حقوق شهروندی را که لازمه ایجاد شهری امن است، ایجاد نماید. در این مقاله به بررسی حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم پرداخته و حقوق متهم و شهود را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

آمار یکساله:  

بازدید 451

دانلود 968

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID