مشخصات همایش/اطلاعات دوره

کنگره علوم اسلامی، علوم انسانی | سال:1395 | دوره:0 | شماره:1

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  144
 • دانلود: 

  39
کلیدواژه: 
چکیده: 

بررسی و سنجش عملکرد شهرداری و نحوه ارائه خدمات از دو منظر عینی و ذهنی می تواند صورت گیرد. از منظر عینی، کیفیت ارائه خدمات شهری بر پایه سنجش آنها نسبت به استانداردهای بیرونی صورت می گیرد. اما در منظر ذهنی، احساس مردم و میزان رضایت آنان از خدمات شهری، تعیین کننده کیفیت عملکرد شهرداری است. در این پژوهش میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و بررسی عوامل موثر بر آن مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت. روش این پژوهش، روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه و جامعه آماری آن شهروندان شهر ملاثانی که از خدمات شهرداری به نوعی استفاده می کنند می باشد. با توجه به جامعه آماری، روش نمونه گیری روش تصادفی خوشه ای است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه آماری 378 نفر انتخاب گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد رضایت عمومی شهروندان از عملکرد شهرداری در سطح متوسط به بالا قرار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 144

دانلود 39
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  710
 • دانلود: 

  89
کلیدواژه: 
چکیده: 

سخن گفتن از پیچیده ترین و ظریف ترین اعمال انسانی است. از میان معجزات انبیاء، با عظمت ترین آن (قرآن) از سنخ کلام است. این کتاب ارزشمند در سخن گفتن اوج فصاحت و بلاغت را رعایت نموده، و در استفاده از تعابیر، چراغ راه انسانها گردیده و مخاطبان را انگشت به دهان نموده است. در قرآن 14 تعبیر درباره سخن وجود دارد از جمله: سخن معروف، حسن، احسن، سدید، کریم، صدق، عدل، لین، زور، میسور، بلیغ، طیب، حق وآمن. که هر کدام بیانگر نوعی از سخن گفتن می باشند.هدف این است که تمام اقشار، از اعضای خانواده تا بزرگان که در جامعه به سخن می پردازند، به این راهنمایی ها توجه کرده و سخنی را بیان ننمایند که باعث ایجاد کدورت، آشوب و فتنه شده و عواقب ناگواری داشته باشد. زیرا یکی از مهمترین نعمت ها، نعمت بیان است که در قیامت از مسوولیت زبان سوال می شود.سخن نیکو آثاری چون اصلاح رفتار و اعمال آدمی، بخشوده شدن گناهان، جلوگیری از فتنه و اختلاف میان مردم، ثبات قدم و استواری مومنان، افزایش رزق و روزی، تاخیر در مرگ، محبوبیت و... به دنبال دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 710

دانلود 89
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  3696
 • دانلود: 

  2711
کلیدواژه: 
چکیده: 

ازدواج موقت یا نکاح «متعه» از جمله موضوعات فقهی و حقوقی در باب ازدواج می باشد، که از دیرباز مورد مناقشه و گفتگو بوده است. سابقه این بحث ها به زمان خلفاء راشیدین باز می گردد. عمده سخن در مورد حلال و یا حرام بودن آن در شریعت مقدس اسلام است. شیعیان به ویژه امامی ها آن را حلال و شاخه ای از ازدواج مشروع میدانند گرچه حالا در عمل این نوع ازدواج از رواج افتاده است. منابع علمی و اجتهادی مذاهب چهارگانه اهل سنت، ازدواج موقت را حکم منسوخ میدانند؛ یعنی در گذشته حلال بوده و بعد نسخ شده و حرام شده است و اکنون مرتکب آن، فعل حرام انجام میدهد؛ اما در عرف عوام سخن از نسخ گفته نمی شود؛ بلکه ازدواج موقت را از اصل و ریشه حرام و خلاف شریعت برمی شمارند.مرحوم محمد جواد مغنیه دیدگاه عامه اهل سنت را در مورد ازدواج موقت چنین بیان مینماید: «و بسیاری از مردم متعه را به خاطر نادانی از حقیقت آن نوعی زنا و فجور می پندارند. آن ها باور دارند که فرزند حاصل از متعه در نزد شیعه امامیه از ارث پدر سهمی ندارد و با برادران خودکه حاصل ازدواج دائمی است، شریک بازمانده اموال پدر نیست. در پندار ایشان، زوجه متعه عده ندارد و با مجرد پایان یافتن مدت ازدواج، میتواند از ازدواج مردی به نکاح مردی دیگری در آید. از این رو ایشان متعه را تقبیح نموده، منکر حکم آن گردیده اند وکسی که متعه را مباح شمارد، متهم به شناعت میکنند.»در این مقوله ما به تبیین موضوع مطرح شده و سپس ارائه ادعاهای دو جانب، مرزها، شرایط و حدود ازدواج موقت و استدلال های بزرگان مذاهب چهارگانه به ویژه فقیهان حنفی در مورد حرمت آن و استدلال های فقیهان بزرگ امامی در مورد حلالیت آن است. ان شاء الله پس از تبیین ادعاها و محل بحث، همراه با مبانی طرفین، زوایای پنهان یکی از احکام مهم اسلامی که اثبات یا انکار آن موجب تهمت ها و دوری امت اسلامی از یکدیگر شده است روشن میگردد.

آمار یکساله:  

بازدید 3696

دانلود 2711
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

جامعه پذیری سیاسی فرآیندی است که از طریق آن فرهنگ سیاسی جامعه از نسلی به نسل دیگر منتقل می گردد. از عوامل موثر در جامعه پذیری سیاسی می توان به خانواده، مدرسه، گروه همسالان و وسایل ارتباط جمعی اشاره کرد.تحقیق حاضر بررسی تاثیرعوامل موثر بر جامعه پذیری سیاسی خانواده شهداء در آنکارا- ترکیه می باشد، از جامعه آماری نمونه ای با حجم 204 نفر انتخاب شده با روش پیمایشی و تکنیک جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که:1- بین میزان مذهبی و سیاسی بودن خانواده با جامعه پذیری سیاسی خانواده شهداء رابطه معنی داری وجود ندارد.2- بین نحوه تربیت خانوادگی، تربیت در مدارس، جهت گیری سیاسی در گروه دوستان و استفاده از رسانه های جمعی با میزان جامعه پذیری سیاسی خانواده شهداء رابطه مستقیم وجود دارد.طبق یافته های تحقیق، سه متغیر تاثیرگذار در جامعه پذیری سیاسی خانواده شهداء به ترتیب عبارتند از: وسایل ارتباط جمعی، گروه دوستان و خانواده.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 20
نویسنده: 

هاشمی راد محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  635
 • دانلود: 

  363
کلیدواژه: 
چکیده: 

بررسی قاعده (التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له) از نظر سه عبارت تلف، خیار، زمان اینکه چه نوع تلفی شامل قاعده می باشد و خیاری که در این قاعده می باشد کدام خیار است و آیا همه خیارات را شامل می شود و یا خیر؟ و اینکه زمان در این قاعده حمل بر چه زمانی می باشد فوریت است و یا باید معلوم و مشخص باشد آنچه که مسلم است از نظر مبنا این قاعده خلاف عقلا می باشد کسی که دارای اختیار است یک نوع تزلزل در مالکیت هست پس روا نیست که اگر تلف شود از مال او باشد اما این حکم مقتضای قواعد اولیه و ضروری معاملات است زیرا کسی که دارای اختیار است در مقابل دیگری که فاقد اختیار است خروج عوض از ملک او و ورود معوض به ملک او متزلزل است.

آمار یکساله:  

بازدید 635

دانلود 363
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  13
کلیدواژه: 
چکیده: 

مسکن در ایران به عنوان یک کالای سرمایه ای تلقی شده و سرمایه گذاری های عظیمی در مورد مسکن صورت گرفته است. لذا سهم بزرگی را در اقتصاد کلان به خود اختصاص داده است. از آنجا که در طول تاریخ انسان همیشه دنبال سرپناه بوده و هست، لذا در ایران مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای پرسود تلقی شده است. لذا اتخاذ سیاست های الگوی مقاوم سازی و انطباق با استانداردهای دنیا امری غیرقابل انکار می باشد. مدیریت ریسک مفهومی است که در سال های اخیر در ادبیات مدیریت رواج یافته می تواند ابزار مناسبی را برای ارتقاء سطح کیفیت موردنظر، در اختیار قرار دهد. مقاله حاضر، با عنوان «مدیریت ریسک بیمه در ساخت و سازهای شهری تبریز» به بررسی کاربرد این دانش در حوزه ساخت و ساز می باشد. بدین منظور از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی استفاده شده و سایست های مورد استفاده در شرکت های بیمه، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی بررسی شده اند. نتایج حاصل از یافته ها نشان می دهد که علیرغم درک مشترک از بهبود کیفیت ساخت و ساز و مقاوم سازی ساختمان ها رویه واحدی وجود ندارد. لذا اتخاذ تصمی مات واحد در وضع قوانین برای کنترل و حمایت از کیفیت ساخت و ساز مهم و ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  290
 • دانلود: 

  248
کلیدواژه: 
چکیده: 

جبران خلیل جبران در لبنان و در یک خانواده مسیحی زاده شد. مادرش زنی پرهیزگار بود که توانست از ابتدای کودکی، جبران را با اصول مذهبی آشنا سازد، طولی نکشید که سرنوشت، وی را به سوی غرب کشانید. او بهترین دوران زندگی خود را در آنجا سپری کرد، ذوق و استعداد او را در ادبیات از او نویسنده و شاعری بزرگ ساخت. تقابل فرهنگ غربی و شرقی در ذهن جبران باعث شد که افکار و اعتقادات جبران تحولات زیادی را به خود ببیند. هرچند افکار نیچه بر او غالب گشت و در تفسیر هستی مستقل از ادیان عمل کرد و کافر نامیده شد اما نمی توان آن زندگی زاهدانه ای که داشت و سرود محبتی که جایگزین عصیانگری شد و همچنین بعضی تعالیم صوفیانه را که برای انسان معاصر غرق شده در مادیات عرضه کرد، نادیده گرفت. روش تحقیق بکار رفته در این مقاله توصیفی تحلیلی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 290

دانلود 248
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  227
 • دانلود: 

  223
کلیدواژه: 
چکیده: 

کتاب های کودکان و نوجوانان نقش عمده ای در پاسخگویی به نیازها و رفع مشکلات آنان دارند. شناخت نیازهای کودکان و نوجوانان و معرفی کتاب های متناسب با نیازها، بحث عمده این مقاله می باشد. چنین روشی به منظور پاسخگویی به نیازها و حل مشکلات روحی، کتاب درمانی نامیده می شود.این مقاله نیازهای گوناگون کودکان و نوجوانان را از دیدگاه «مازلو» روانشناس انسانگرا، و نیازهای مورد توجه از دیدگاه مولف را بررسی می کند و برای هریک از نیازها، انواع کتاب هایی را که در پاسخگویی به آن نیازها موثرند نام می برددر این مقاله با توجه به ویژگی های قصه گویی و فعالیت ادبی در کانون به نقش و تاثیر قصه بر این فعالیت پرداخته می شود. در این راستا پژوهش های انجام شده در این زمینه و مرتبط با قصه و فعالیت ادبی یا جنبه هایی از آن نظیر واژگان و مهارت های زبانی مرور می شود. این مقاله به صورت کتابخانه ای انجام شده است و در پایان پیشنهاداتی کاربردی در امر قصه گویی با توجه به اهداف فعالیت ادبی ارائه شده است. سعی شده حداقل یک پیشنهاد برای هر کدام از بخش ها داده شود. با توجه به بررسی های انجام شده در این مقاله رابطه تنگاتنگی بین قصه و قصه گویی با فعالیت ادبی به خصوص در کلاس های ادبی- حضوری و کارگاه داستان دیده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 227

دانلود 223
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  199
 • دانلود: 

  357
کلیدواژه: 
چکیده: 

مهم ترین آبشخور عرفان اسلامی، تعالیم دین اسلام است و طبق آموزه های دین اسلام، در کسب مقامات معنوی تفاوتی بین زن و مرد نیست. لیکن در کنار این نگرش دینی، نگرشی وجود دارد که برآمده از افکار تنگ نظرانی است که زن را موجودی پست و ضعیف می شمرند؛ مردانی که زنان را به گوشه ای تاریک از تاریخ کشاندند و هر لحظه که زنی فریاد آزادی سرداد، منزلت اجتماعی یا توان جسمانی این قبیل مردان، آن را خفه کرد.بر اساس این نابرابری اجتماعی، حتی از زنان صاحب فضیلت نیز، یا اثر خاصی برجانمانده و یا مورد بی توجهی قرار گرفته و آن طور که باید به آن پرداخته نشده است. طبیعی است در چنین شرایطی اطلاعات زیادی از زنان عارف، همانند سایر اقشار زنان، باقی نمانده باشد.از طرفی، نویسندگان و تاریخ نویسان، غالبا مرد بودند و توجه خاصی به مکتوب کردن اقوال و احوال زنان، ولو هنرمند یا عارف یا شاعر باشند، نداشتند. البته هستند کسانی که به این موضوع اهتمام ورزیده اند، لیکن آنچه نقل کرده اند، تمام آنچه که باید، نیست.در زمینه زنان عارف، هرچند تعداد ایشان کم نیست، و اگر چه در مختصر توضیحاتی که درباره زندگی آنها باقی مانده است، فاضله بودن بسیاری از ایشان امری مشهود است، لیکن آنان نیز همانند زنان دیگر اقشار، ورق گمشده صفحات تاریخ هستند.در این پژوهش، مساله کمرنگ بودن حضور زنان عارف، در عرصه عرفان اسلامی و برخی از دلایل آن، شرح داده می شود. پس از ذکر محدودیت ها، نمونه هایی از زهد زنان عارف و دنیاگریزی ایشان، بیان می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 199

دانلود 357
نویسنده: 

عباسی سورکی هاجر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  45
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

بشر در کوشش های خود برای شناخت پیرامون خویش، از تجربه، حواس و قوای عقلانی کمک می گیرد و پدیده ها را کشف و درک می کند اما وقتی از محسوسات فراتر می رود و به کوشش برای شناخت اموری می پردازد که بیرون از حوزه حواس پنجگانه و تجربه اوست برای روشن کردن آن از احساس و تخیل مدد می گیرد و برای نشان دادن یا تجسم آن چیزی که نمی تواند تعریف کند یا بفهماند، طوری کلمات را با هم پیوند می دهد و تصاویری می سازد که قدرت تاثیر زبان را ارتقا دهد و این درون مایه ارزشمند موجب غنای زبان می شود. و هنر واقعی زمانی جلوه می کند که خیال و بیان هنری در کار باشد که از یک سو با خرد و منطق واز سوی دیگر زمینه بیان عواطف و احساسات باشد. و آن خیال و بیان هنری با شگردها و ظرافتهای مبتنی بر تخیل خود، اسرار و رسوم زبانی و تفکر ادبی پدید آورنده یک اثر را به خوانندگان انتقال می دهد.. این پژوهش نیز در پی آنست که علم معانی را در دیوان داراب افسر بختیاری مورد بررسی قرار دهد و به نوعی هنر شاعر را درکاربرد اغراض ثانوی جملات نشان دهد. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که، داراب افسر بختیاری برای بیان افکار و اندیشه های خود نیروی تخیل را به کار گرفته است وگونه های مختلف خیال را هنرمندانه در اثر خود به کار برده است.

آمار یکساله:  

بازدید 45

دانلود 46
نویسنده: 

هاشمی راد محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  265
 • دانلود: 

  903
چکیده: 

تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب می گردد. می توان دو مفهوم نسبتا متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از "گریز از قانون صلاحیتدار داخلی یا خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه". در این پژوهش مشخص می گردد که گریز اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی همراه نیست. مفهوم نوین تقلب نسبت به قانون عبارت است از "گریز اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیتدار که توام با تغییر روابط حقوقی باشد". از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون، مشخص میگردد که دو عنصر مادی و معنوی زمینه ساز ایجاد این تاسیس حقوقی است. اما اثبات و احراز عنصر معنوی، یعنی قصد متقلبانه اصحاب دعوا یا یکی از آنها به سهولت انجام نمی پذیرد به نظر می رسد در حقوق بین الملل خصوصی ایران بر اساس ماده 990 قانون مدنی، به منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده اند به تابعیت اصلی مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 265

دانلود 903
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  175
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

در خصوص مبانی زیرساز عمل از بررسی متون اسلامی و بویژه قرآن می توان نتیجه گرفت که مبانی عمل دست کم در سه نوع مبانی اساسی خلاصه می شود که می توان آن را مبانی شناختی، گرایشی و ارادی- اختیاری نامید و هر گاه رفتاری اعم از مشهود یا نامشهود بر این سه مبنا مبتنی باشد آن رفتار عمل محسوب خواهد شد. طرح واره انسان عامل، بیان کننده آن است که در اندیشه اسلامی، انسان نه تنها موجودی نیست که اعمالش ناشی از علت های بیرون از کنترل وی باشد، بلکه چون عاملی در نظر گرفته شده است که خود منشاء عمل خویش است. می توان عمل های صادره از او را به خودش منتسب ساخت و او را منشاء عمل در نظر گرفت. بر این اساس، انسان مسوول اعمال خود خواهد بود.در این مقاله، با بررسی آیات قرآن و روایاتی که به حوزه اخلاق مرتبط می شود، به مبانی شناخت خدا به عنوان بنیاد خیر و خیر بنیادین، شناخت کرامت انسانی به عنوان زیربنای اخلاق، شناخت خداوند به عنوان واضع حد و حدود، ادراک کلیت عقلانی عمل اخلاقی در حیطه شناختی و مبانی انسان خواستار خیر نهایی و تعادل هیجانی مبنای فضیلت اخلاقی در حیطه گرایشی و مبنای اراده و عزم شرط لازم اعمال اخلاقی در حیطه ارادی اختیاری دست یافته و نظریه انسان عامل را به حیطه اخلاق تعمیم دادیم.

آمار یکساله:  

بازدید 175

دانلود 30
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

پژوهش درباره مباحث ماوارءالطبیعه و فراعقلی، در فرهنگ اسلامی- ایرانی، پیشینه ای بسیار باارزش و غنی دارد. امروزه این مباحث در دنیای غرب مورد توجه واقع شده و موسسات بسیاری در پی شناخت نهانی ها هستند. اما از پشتوانه قوی در مباحث نظری محروم می باشند. در ایران با وجود چنین پیشینه ای، کمتر به این مباحث پرداخته می شود. یکی از این مباحث فراعقلی، مربوط به افسون است. با بررسی منابع علوم غریبه می توان دریافت افسون ها وسعت زیادی داشته و محدود به چند ذکر و نوشته نیستند. انسان هایی مانند مولانا جلال الدین به دلیل تجربیات فرابشری و فراطبیعی خود، منابع خوبی برای کسب اطلاعاتی ناب درباره چنین مباحثی هستند. در مقاله حاضر، از منظر چشم مولانا جلال الدین به تماشای افسانه افسون نشسته ایم. با بررسی اشعار مولانا در دیوان شمس، افسون های متنوعی شناسایی و دسته بندی شده است. یکی از کاربردهای افسون در گذشته درمان بیماری های روانی بوده که در این پژوهش با تکیه بر شواهدی از دیوان کبیر به آن اشاره شده است. این دیدگاه درباره کاربرد افسون، می تواند، بن مایه علوم روان شناسی امروز باشد. زیرا بدین طریق، وجود دانش روان پژوهی در تاریخ ایران اثبات می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 42
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  279
کلیدواژه: 
چکیده: 

موضوع دنیاپرستی همواره در فرهنگ و ادبیات ما مهم قلمداد شده است. سیمای دنیاپرستان در اشعار بسیاری از شاعران آزاده پارسی زبان در طول تاریخ تحقیر شده است و ادبا همواره از مخاطبان خود خواسته اند که از عاقبت فزون طلبی این انسان های سفله پند گیرند. مولانا جلال الدین محمد (604-672 قمری)، عارف نامدار و استاد حکایت پردازی های صوفیانه نیز از این امر مستثنا نیست. مولوی شاعری است عارف، که در آثار وی رد پای فلسفه، عشق، عرفان، تاریخ، دین... بصورت جامع دیده می شود. وجه تمایز او از دیگر ادیبان بیان ساده و دل نشین او است، مولوی عمیق ترین مباحث عرفان را در قالب ساده ترین حکایات ارائه می کند. این عارف وارسته در جای جای مثنوی، غزلیات شمس و برخی آثار منثور خود، مبارزه با مشی دنیا طلبان را پیشه خود کرده است و به معرفی چهره زبون آن ها می پردازد.پژوهش حاضر ابتدا آبشخور فکری مولانا را معرفی می کند و سپس سیمای دنیا پرستان را در آینه مثنوی معنوی با استفاده از صفاتی که مولانا برای ایشان بر می شمرد، ارائه می کند. در این پژوهش هشت صفت برای دنیا پرستان ذکر می شود که عبارتند از: حماقت، حرص و آز، تن پرستی و خیال خام جاودانگی در دنیا، ضعیف بودن، تملق و چاپلوسی، بدگمانی به رازق بودن خداوند، گردن کشی و عدم شناخت جایگاه خود، فانی بودن هدف دنیاطلبان.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 279
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  41
 • دانلود: 

  14
کلیدواژه: 
چکیده: 

ارتباطات همیشه یکی از دغدغه های بشر در همه عصرها بوده است. رسانه ها همواره در طول تاریخ حیات خود کوشیده اند با بهره گیری از انواع ابزارها و روش ها، به ارائه اطلاعات و اخبار اقدام کنند تا ضمن انجام وظایف اصلی خود، موجب جلب و جذب بیشتر مخاطبان به منظور تحقق اهداف سازمانی و مدیریتی خویش را فراهم آورند.بدون تردید کارشناسان و متخصصان روابط عمومی ها به عنوان کانون مهم نظام ارتباطی و اطلاع رسانی با استفاده از ابزار هنر و بهره وری از دانش گرافیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات جمعی؛ نقش تعیین کننده ای در افزایش آگاهی های عمومی جامعه، فرهنگ سازی و تنویر افکار عمومی دارند.با توجه به نامگذاری سال 1395 هجری شمسی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی) به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» روابط عمومی ها با برنامه ریزی و انجام وظایف خود در حوزه های اطلاع رسانی، آموزش، تبلیغ، انتشار نتایج نظرسنجی و... می توانند اعتمادبخش، وحدت آفرین، مردم محور و منجر به توسعه و رشد اقتصادی درون زا و برون زا شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 41

دانلود 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  325
 • دانلود: 

  178
چکیده: 

سید محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار، یکی از شاعران پرآوازه در قلمرو ادب و فرهنگ ایران است و اعتبار والایی در بعد سخن سرایی و خلاقیت شگفت انگیز هنری دارد. اخلاق در زبان و ادبیات فارسی به ویژه در اشعار شهریار جایگاه اساسی و مهمی دارد. او مضامین اخلاقی را به کرات در اشعار خود به کار برده است که نشان از دغدغه وی در امور اخلاقی و انسانی است. بنابراین می توان این چنین بیان کرد که اشعار شهریار از حیث مضامین اخلاقی غنی و پربار است که همین موضوع ضرورت بررسی اشعار او را دو چندان می کند.این تحقیق که به شیوه اسنادی (کتابخانه ای) انجام گرفته، بر موضع گیری شهریار نسبت به رذایل و فضایل اخلاقی و بیان دیدگاه های وی تمرکز یافته است.در اشعار شهریار، با تقسیم موضوعات اخلاقی به فضایل اخلاقی و رذایل اخلاقی هر یک از این موضوعات به صورت جداگانه بررسی شده است.یافته ها و نتایج این پژوهش نشان می دهد که اگرچه فضایل اخلاقی در اشعار شاعر بیشتر مورد تاکید است، اما رذایل اخلاقی و سرزنش و نکوهش آن ها هم ذهن شاعر را به خود مشغول کرده است و در شعر او نمود می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 325

دانلود 178
نویسنده: 

تقی زاده علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  2097
 • دانلود: 

  656
چکیده: 

تعلیم و تربیت از مهمترین و اساسی ترین اموری است که در زندگی بشر دارای نقش بسیار موثر می باشد. فرزندان ما زمانی از تعلیم و تربیت موفق برخوردار می شوند که بین عوامل مختلف آن، مشارکت و همکاری همه جانبه وجود داشته باشد. بدون شک در بین عوامل تعلیم و تربیت، نقش خانه و مدرسه از بقیه تعیین کننده تر است. اولیا و مربیان به عنوان سردمداران دو نهاد خانواده و مدرسه، پایه گذار شخصیت و رفتار دانش آموزان به حساب می آیند و همکاری و مشارکت آنها سبب رشد و شکوفایی افرادی اندیشمند و موثر در جامعه می شود. معمولا اولیایی که به فرزندان خود و کارهای آنان توجه بیشتر دارند و با نظارت بر فعالیتهای آنها و اختصاص دادن زمان و امکانات لازم، حمایت خود را در خانه و مدرسه نسبت به فرزندشان مبذول می دارند فرزندانی موفق را در آینده خواهند داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 2097

دانلود 656
نویسنده: 

متولی عاطفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  15
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی روان درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر راهبردهای مقابله با استرس و تاب آوری دانشجویان انجام شده است.روش:جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان موسسه آموزش عالی کاووش محمود آباد که تعدا آنها 400 نفر است تشکیل می دهد. طرح پژوهش، از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است و ابزار مورد استفاده آن، مقیاس تاب آوری کانر- دیویدسون (CD-RIS) و پرسشنامه راهبردمقابله با استرس لازاروس میباشد.. برای تعیین حجم نمونه، با توجه به جدول کرجسی مورگان (1972) 196 نفر به عنوان نمونه اولیه انتخاب و به پرسشنامه های تاب آوری (کانر- دیویدسون) و مقابله با استرس (لازاروس) پاسخ دادند که از میان آنها 45 نمره پایین تر از نقطه برش در پرسشنامه ها (نمره 48 برای تاب آوری و نمره 40 برای مقابله با استرس) به دست آوردند. از این تعداد، 24 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 12 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش طی 12 جلسه (هر جلسه 90 دقیقه)، هفته ای یکبار در موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کاووش محمود آباد به آموزش روان درمانی بارویکرد تحلیل رفتار متقابل دعوت و آموزش های لازم را دریافت کردند در حالی که در گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت.یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که روان درمانی گروهی با رویکرد تحلیل رفتارمتقابل بر راهبرد های مقابله با استرس دانشجویان در سظح P<0.01 معنی دار بوده است.نتایج: نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها نشان داد که روان درمانی گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل باعث افزایش سطح تاب آوری دانشجویان گروه آزمایش، در مقایسه با گروه کنترل شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 15
نویسنده: 

امینی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  334
 • دانلود: 

  144
کلیدواژه: 
چکیده: 

به طور کلی با پیگیری موضوعات مختلف در قرآن کریم، در می یابیم که سیر نزول آن ها تدریجی بوده و پیامبر اکرم (ص) نیز در امر تبلیغ دین اسلام، این تدریج و مرحله به مرحله بودن را رعایت می کرد. به طور مثال پیامبر اکرم (ص) از همان ابتدای رسالت و روز اول اسلام نگفت که باید حجاب رعایت شود و یا روزه از همان روز اول اسلام واجب باشد بلکه بعدها آیه شریفه "کتب علیکم الصیام" (بقره/282) نازل شد و یا تحریم شراب که تدریج در آن لحاظ شده است و زمانی می توانیم از سیر تدریجی یک موضوع آگاه شویم که که از تاریخ گذاری آیات و سور مطلع باشیم. این مقاله درصدد است که تاریخ گذاری آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر را با روش توصیفی- تحلیلی در قرآن بررسی کند. و نتیجه پژوهش این است که آیاتی که در تشریع امر به معروف و نهی از منکر آمده اند دارای ترتیب ویژه و سیر تدریجی مخصوصی هستند. پس اگر فردی از ما که قصد امر به معروف و نهی از منکر دیگری را دارد باید علاوه بر رعایت شرایط امر به معروف و نهی از منکر، به امر تدریج توجه بسیار داشته باشد تا این فریضه واجب در جامعه اثربخش گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 334

دانلود 144
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

فیلسوف در روش شناخت خدا، بیشتر عقل گراست؛ گرچه برخی، علاوه بر روی آوردن به عقل، از شهود عرفانی و آموزه های وحیانی نیز کمال استفاده را می نمایند تا به معرفت شان غنای بیشتری ببخشند؛ زیرا عقل آدمی به سبب نقص و آمیختگی با شوائب ماده، در برابر جمال و جلال موجود کاملی مانند خدا، مبهوت می شود و صرفا ظهوری ضعیف از آن را درک می کند؛ از این رو به رغم تردید در شناختنی بودن ذات باری، باید تاکید کرد که به اندازه توان فیلسوف، می توان خدا را در قالب نوعی شناخت عقلانی از طریق تحلیلات دقیق درک کرد (مطلب ما). جهت گیری تلاش فلسفی (به ویژه ملاصدرا) به گونه ای است که مبدا اول فلسفی خود را با مفهوم دینی خدا تطبیق می دهد و بدیهی است که مطابق چنین نظری، تفسیر الهی عالم هماهنگ با تبیین فلسفی آن است (مطلب هل). در این سلوک فکری، پاسخ سوال از چرایی واجب الوجود یا علت نخستین (مطلب لم)، بسی روشن تر است؛ زیرا حقیقت وجود را که تنها حقیقت واقعی و اصیل عالم است، اگر من حیث هو هو در نظر بگیریم، عین استغنا از غیر، وجوب وجود، و علیت و مبدئیت است. پس سوال درباره آن چیزی که ذاتش عین علیت نخستین است، بی مورد است. در واقع، چرایی که در مقابل ما ظاهر می گردد، این است که چرا آن که علت نخستین نیست و معلول و ناقص، محدود و متاخر و نیازمند است، چنین شده است؟ و پاسخ این است که لازمه کمال و فرط فعلیت حقیقت هستی، تجلی و ظهور است و لازمه تجلی و ظهور، نقصان و محدودیت، و تاخر و نیازمندی است و همه این ها مساوی معلولیت اند.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 37
نویسنده: 

حسینی بی بی راضیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  539
 • دانلود: 

  64
کلیدواژه: 
چکیده: 

جریان غلو و مفوضه که به صورت یک انشعاب انحرافی از قرون اولیه درون تشیع مطرح شده واین پدیده را می توان به صورت یک جریان تاریخی پیگیری کرد. در زمان حضور ائمه و در عصر هویت بخشی به تشیع رشد خود را آغاز کرد و توانست چهره وارونه و تحریف شده ای را از شیعه در جامعه اسلامی آن روز به نمایش گذارد و دستاویز مناسبی برای مخالفان تشیع فراهم آورد. در این نوشتارکه درواقع روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است به واکاوی این مساله می پردازد. این مقاله سیر پیدایش غلات و مفوضه در قرون متمادی بالاخص بعد از دوره غیبت صغری و عوامل و انگیزه های پیدایش و آثار و تبعات آن در تخریب چهره شیعه را تبیین می نماید. با بررسی پیامدهای این جریان درمیان پیروان امامیه تا عصر حاضر، نوعی معرفت در راستای مبارزه با مظاهرشرک و بدعت و جلوگیری از لغرش های اعتقادی و انحرافات دینی را مطرح می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 539

دانلود 64
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  402
 • دانلود: 

  622
کلیدواژه: 
چکیده: 

تحقیق حاضر تلاشی بسیار ناچیز برای دستیابی به شناخت عوامل بروز جرم شیوه های پیشگیری از آن و رسیدن انسان به انسانیت است و در آن بعضی از عوامل موثر بر وقوع جرم و بزه از دیدگاه جرم شناسان (که امروزه مورد پذیرش گروه های مختلف مردم است) و اسلام مورد بررسی قرار گرفته در این بین به آیات و روایات و احادیثی که با مقوله جرم شناسی ارتباط دارند پرداخته شده است. سپس برخی از آموزه های موجود در منابع دینی با نظریات و یافته های جرم شناسی تطبیق داده شده است.در بحث جرم شناسی، هر یک از عواملی را که قید گردد، به عنوان «عامل» تحت بررسی قرار می گیرد نه «علت ». این عوامل به قدری زیاد است که نمی توان با جزمیت تام گفت که بین فلان عامل با بزه رابطه علیت وجود دارد هر کدام از این عوامل به نحوی در بروز جرم موثر است و در واقع خلاصه ای بسیار کوتاه از صدها عامل بروز جرم است هم چنین مطابق روش کار قاطبه جرم شناسان به بررسی علل و اسباب جرم در دو شاخه پرداخته شده است این عوامل پیچیده انسانی شامل: «عوامل درونی» یا عواملی که مربوط به جسم و جان یا روان آدمی است و «عوامل بیرونی» که همان عوامل گوناگون محیط زیست و عوامل اجتماعی که آدمی را دربر گرفته است می باشد. که در سه فصل مورد بررسی قرار می گیرد: «جرم شناسی زیستی، جرم شناسی روانی، جرم شناسی اجتماعی.»

آمار یکساله:  

بازدید 402

دانلود 622
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  552
 • دانلود: 

  361
کلیدواژه: 
چکیده: 

در فرایند دادرسی کیفری یکی از تصمیماتی که به محض دستیابی به متهم انجام می دهند صدور قرار تامین کیفری متناسب است که، با استفاده از آن، می تواند در هر موقع که می خواهند به متهم دسترسی داشته باشند، تا از توقف در روند دادرسی جلوگیری نمایندامروزه در تمام قوانین آیین دادرسی کیفری های دنیا قرار های تامین کیفری متنوعی پیشنهاد شده اند که قاضی ناگزیر از اتنخاب تعدادی محدود از قرار تامین نباشدکه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ما ده نوع قرار تامین کیفری پیشنهاد شده است. قانون گذار در صدور قرار تامین به دنبال تحقق اهدافی است که در متن ماده 217 ق. آ.د.ک تصریح شده است که عبارتند از: دسترسی به متهم، تضمین حضور به موقع متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با مد نظر قرار دادن دستاورد های نوین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در دنیا و انطباق هر چه بیشتر موضوعات با موازین حقوق بشری، به پیروی از اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و عدالت ترمیمی تلاش نموده است تا در جهت ترافعی کردن هرچه بیشتر رسیدگی ها و زدودن و در برخی موارد، کمرنگ نمودن آن دسته از قواعد نظام دادرسی تفتیشی که مغایر اصول پذیرفته شده جهانی است گام بر دارد. همگام با توسعه جوامع، پیشرفت تکنولوژی و تغییرات و پیچیدگی های ایجاد شده در مناسبات اجتماعی، نهاد های کنترل کننده نیز بایستی متحول و متنوع گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 552

دانلود 361
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  676
 • دانلود: 

  235
کلیدواژه: 
چکیده: 

هیچ حرکت اقتصادی و خصوصا جهادگونه در منظومه معرفتی دینی نمی تواند موفق باشد مگر آنکه خواستگاه، مسیر و مقصد آن خدایی باشد. با تدبر در قرآن کریم می بینیم اهمیت بحث های اقتصادی در دین مبین اسلام به گونه ای است که خدای متعال بخش قابل توجهی از این کتاب بزرگ و انسان ساز را به بحث های مختلف کلان و گاهی ریز اقتصادی از جمله حلال، حرام، مکروه، مستحب، جمع اموال، امتحان الهی از طریق مال دنیا، خمس، زکات، خرید، فروش، اجاره و حتی نوع عملیات اقتصادی مثل شکار، صید، اماکن، زمان های حرمت صید، زراعت، غواصی، کشتیرانی، دامداری و... اختصاص داده است.لذا در این نوشتار برآن هستیم تا به بحث جهاد اقتصادی، مقدمات، پاره ای از ریشه های آن و بعضی از مصادیق راهکارها و یا حرکت های جهادگونه اقتصادی مطرح شده در قرآن کریم بپردازیم.در این راستا بنا داریم ابتدا مختصرا به معنی جهاد و اقتصاد پرداخته، سپس شاخص های مدنظر قرآن کریم برای تحقق جهاد اقتصادی در یک جامعه را بررسی کرده و پس از آن بعضی از راهکارهای اقتصادی مندرج در قرآن کریم و همچنین نتایج و آثار حاصله از جهاد اقتصادی را در این مقاله هرچند به قدر بضاعت کم خودمان واکاوی نماییم. روش تحقیق بکار رفته در این مقاله روش توصیفی تحلیلی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 676

دانلود 235
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

اینترنت قسمت اعظمی از زندگی روزانه مردم را در برگرفته است. در سال های اخیر گزارش هایی مبنی بر افزایش «اعتیاد به اینترنت» در بین نوجوانان منتشر شده است. لذا هدف کلی از این پژوهش، بررسی نقش خودپنداره و زیر مقیاس های آن در پیش بینی اعتیاد به اینترنت می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی شهر اهواز در سال تحصیلی 95-94 بود که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای، 383 نفر از آن ها پرسشنامه های تحقیق را پر کردند. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و آمار استنباطی (رگرسیون خطی گام به گام) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که خودپنداره در دختران، پسران و در نوجوانان (کل نمونه)، یک پیش بین منفی اعتیاد به اینترنت بود. همچنین کارامدی شغلی در هر سه حالت، عیب ها و حسن ها در دختران و نوجوانان و مهارت های اجتماعی در پسران یک پیش بین منفی اعتیاد به اینترنت بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 70
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  284
کلیدواژه: 
چکیده: 

بهداشت روانی؛ یعنی داشتن احساس آرامش و امنیت درون و به دور بودن از اضطراب، افسردگی و تعارض های مزمن روانی. بهداشت روان یکی از مهمترین مولفه های یک زندگی سالم است که عوامل بی شماری بر آن موثر است.این مقاله به مطالعه تاثیر دینداری بر بهداشت روان پرداخته است. روش پژوهش حاضر مروری_ترویجی و بر پایه پژوهش های دیگران و به روش اسنادی است. در این مقاله به بررسی مقالات معتبر متعددی در رابطه با عنوان مقاله پرداخته شد که پس از بررسی های صورت گرفته نتیجه آن شد که میان دینداری و بهداشت روان رابطه مستقیم وجود دارد و دینداری از عوامل بسیار موثر بر بهداشت روانی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 284
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1010
 • دانلود: 

  5137
کلیدواژه: 
چکیده: 

به طور متوسط حدود یک سوم عمر انسان در این جهان خاکی در خواب می گذرد. همانطور که انسان برای ادامه حیات به خوراک نیاز دارد به خواب هم نیازمند است به طوری که مدت مدیدی را بدون خواب نمی توان زیست. خواب مفید در هر سنی با ارگانیسم بدن هماهنگی داشته و برای انسان مفید است. در این مقاله سعی بر آن است که نگارنده در حد بضاعت خود موضوع خوابیدن را از نظر تاثیر بر سلامتی از دیدگاه اسلامی به تصویر بکشد.ابتدا موضوع خواب را از دیدگاه قرآن استخراج نموده و همراه آن آراء مفسران را بیان کرده است سپس به بررسی آن در روایات از نظر مقدار خواب، زمان خواب، نوع خوابیدن و آداب آن، تغذیه قبل از خواب و آداب برخاستن پرداخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1010

دانلود 5137
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  356
 • دانلود: 

  93
کلیدواژه: 
چکیده: 

ایران و سوریه را می توان دو متحد راهبردی در منطقه خاورمیانه نامید. به همین دلیل ج.ا.ایران در بحران داخلی سوریه رویکرد حفظ وضع موجود را دنبال می نماید. هدف مقاله حاضر تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه است. در این راستا این پژوهش با اتخاذ رویکرد تحلیلی- توصیفی درصدد پاسخگویی به این سوال است که تا چه میزان واقع گرایی تدافعی توان و ظرفیت تبیین سیاست خارجی ایران در قبال بحران سوریه را دارد؟ یافته های مقاله حاکی از آن هستند که جمهوری اسلامی ایران در سوریه به دنبال حفظ نظام و در نتیجه جلوگیری از تغییر موازنه قوا منطقه ای به ضرر خود و دور کردن تهدیدات رو به گسترش در سطح منطقه است. لازم به اشاره است که هرگونه تغییر جدی در عرصه سیاسی سوریه، پیامدهای جدی برای محور مقاومت به رهبری ایران به دنبال خواهد داشت و آنها را با تهدیدات جدیدی در سطح منطقه مواجه خواهد کرد. بر این اساس سیاست ایران در سوریه را می توان سیاستی در راستای حفظ حضور و نفوذ خود در مدیترانه شرقی و دور کردن تهدیدات از مرزهای خود ارزیابی کرد که در چارچوب موازنه تهدید قابل تجزیه و تحلیل می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 356

دانلود 93
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  881
 • دانلود: 

  360
کلیدواژه: 
چکیده: 

ناکارآمدی و انتقادهای وارد شده بر الگوی سنتی در مهار پدیده مجرمانه و همچنین دستاوردهای علوم جنایی، به ویژه در چند دهه اخیر، منجر به تحول بنیادین در اندیشه ها، روش ها و ابزارهای دادرسی شد و این تحول، تغییر رویکردهای دادرسی و شکل گیری الگوها و گونه های نوین رسیدگی کیفری را در پی داشت. ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته می باشد. عدالت ترمیمی بر آن است که کلیه طرفین درگیر در جرم را در این فرایند مشارکت دهد و با ابزارهایی مانند میانجیگری هدف این است که جرم زدایی و قضازدایی شود و اصل این است تا جایی که امکان دارد متهم را تعقیب نکند. همچنین درصدد فراهم کردن تشفی خاطر بزه دیده هست. لایحه آیین دادرسی کیفری در ماده 82 موضوع «میانجیگری» را در جرایم تعزیری درجه 8، 7، 6 مطرح کرده، این جرایم غالبا قابل گذشت و یا جرایمی هستند که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در تخفیف موثر است. این امر موجب کاهش تراکم پرونده ها و کاهش هزینه های بزه دیده و در مورد متهم باعث فراهم شدن زمینه برای تسریع باز اجتماعی شده او می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 881

دانلود 360
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  482
 • دانلود: 

  206
کلیدواژه: 
چکیده: 

رضایت زناشویی می تواند سهم عمده ای در تداوم زندگی زناشویی داشته باشد. این پژوهش به دنبال بررسی رابطه سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی بود. جامعه آماری شامل زنان متاهل دانشگاه آزاد لاهیجان (حدود 1600 نفر ) بود که از بین آنها 215 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه سبک های دلبستگی هازن و شیورو مقیاس رضایت زناشویی انریچ بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزارSPSS-23 استفاده شد. یافته ها نشان داد که سبک دلبستگی ایمن با رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنادار (r=.74؛ p<.01) و سبک دلبستگی اجتنابی (r=-.47؛ p<.01) و دو سوگرا (r=-.44؛ p<.01) رابطه منفی و معنادار دارند. با توجه به اهمیت رضایت زناشویی در بهبود کارکرد خانواده مشاوران می توانند با تکیه بر یافته های چنین مطالعاتی راهکارهای موثر به زوجین ارائه دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 482

دانلود 206
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  521
 • دانلود: 

  270
چکیده: 

امروزه ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی یکی از بارزترین چالش های پیش روی مدیران آموزش و مدیران منابع انسانی محسوب می شود چرا که آموزشی که در جهت محقق ساختن اهداف سازمان نباشد صرف کردن زمان و هزینه بیهوده تلقی می شود و در نظام های تعالی سازمانی جایگاهی ندارد. درحقیقت ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی از یک سو، آیینه ای فراهم می آورد تا مدیران و کارکنان سازمان تصویری روشن تر از چگونگی کم و کیف فعالیت های آموزشی به دست آورند و از سوی دیگر، برنامه ریزان و کادر آموزشی سازمان را مجهز می سازد تا نسبت به جنبه های مثبت و منفی برنامه آگاهی پیدا کنند و از این راه به اثربخش کردن برنامه ها و فعالیت های آموزشی نیروی انسانی یاری برسانند. هدف پژوهش حاضر تعیین میزان تاثیر برنامه های آموزشی بر عملکرد شرکت ذوب آهن اصفهان بوده است لذا اثربخشی برنامه های آموزشی بر اساس تعریف شاخص های عملکردی در سطح نتایج عملکردی در حوزه های تولید و منابع انسانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نهایی پژوهش نشان دهنده این مطلب بوده است که اثربخشی برنامه های آموزشی بر اساس دسته شاخص های اصلی تولید/خدمت و منابع انسانی مورد تایید است.

آمار یکساله:  

بازدید 521

دانلود 270
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  63
چکیده: 

اینترنت قسمت اعظمی از زندگی روزانه مردم را در بر گرفته است. در سال های اخیر گزارش هایی مبنی بر افزایش «اعتیاد به اینترنت» در بین نوجوانان منتشر شده است. لذا هدف کلی از این پژوهش، بررسی نقش خودپنداره و بحران هویت در پیش بینی اعتیاد به اینترنت است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی شهر اهواز در سال تحصیلی 95-94 بود که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای، 383 نفر از آن ها پرسشنامه های تحقیق را پر کردند. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و آمار استنباطی (رگرسیون خطی گام به گام) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بحران هویت در نوجوانان (کل نمونه)، دختران و پسران یک پیش بین مثبت اعتیاد به اینترنت محسوب شد. همچنین خودپنداره در نوجوانان و دختران یک پیش بین منفی اعتیاد به اینترنت بود ولی در پسران به عنوان یک متغیر پیش بین مطرح نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 63
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  48
کلیدواژه: 
چکیده: 

انسان شناسی از اهمیت به سزایی برخوردار است و این سوال به ذهن انسان می رسد که در کشورهای توسعه یافته رشد و پیشرفت زیادی بوده اما در کشورهای اسلامی رشد محسوسی نمی بینیم با اینکه تعالیم اسلامی آخرین راه ارائه شده از جانب خالق هستی است در این پژوهش به سه عامل توجه می شود؛ تفسیر نادرست از برخی تعالیم الهی، عدم توجه به ساختار در جامعه و توجه به خواص.

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 48
نویسنده: 

انتظاری امیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  197
 • دانلود: 

  336
کلیدواژه: 
چکیده: 

اهمیت نقشی که قرارداد در یک سیستم اقتصادی بازی می کند قابل انکار نیست.اهمیت موضوع به اندازه ای است که حقوق می پذیردیادرصورتی که در خصوص آن تصمیم نگرفته باشد باید بپذیرد که طرفین قرارداد زمانی که قرارداد را منعقد می کنند از آزادی تصمیم گیری اقتصادی بهره مند شوند، اما آزادی قراردادی دارای محدودیت هایی است که اعمال بی قید و شرط آن را محدود می سازد.قوانین موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه از قواعد محدود کننده آزادی اراده قراردادی اند که در کلیه نظام های حقوقی، از جایگاه ویژه و قابل تاملی برخوردار می باشند. این قواعد که در نوشته های حقوقی راجع به قراردادها تحت عنوان «نامشروع شدن قرارداد» مورد مطالعه قرار می گیرند، در حقوق کشورهای ایران و انگلستان به لحاظ آثار و اوصاف از وضعیت کاملا مشابهی برخوردار نیستند.در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه در این مقاله ضمانت اجرای قراردادهای مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه بطلان مطلق اعلام شده و البته شرط نامشروع در حقوق ایران خود باطل است ولی مبطل عقد نیست، اما از نظر آثار این بطلان و امکان استرداد عوض و طرح ادعای خسارت تفاوتهایی به نظر می رسد.در حقوق ایران شرط نامشروع باطل است و اگر مفاد قرارداد مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، اجرای آن منتفی است، اما امکان استرداد عوض قراردادی و اخذ خسارت بر خلاف نظر پذیرفته شده در حقوق انگلیس؛ در نوشته های حقوقدانان ایرانی ظاهرا منتفی است.

آمار یکساله:  

بازدید 197

دانلود 336
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  548
 • دانلود: 

  119
کلیدواژه: 
چکیده: 

مغولان با ورود خود ضمن تخریب و نابودی مراکز شهری و تشکیلات حکومتی، با خود دو گرایش سیاسی به وجود آورد، نخست گرایش صحرانشینی و تمایلات گریز از مرکز بود و دوم ایجاد یک قدرت مرکزی نیرومند و اتخاذ شیوه های قدیم حکومت در ایران. در دوره نخست غلبه مغولان به دلیل تمایلات نظامی و خلا سازمان اداری نظام مند و منسجم تشکیلات لشکری از اهمیت بسیاری برخوردار بود و به نوعی نظام اداری حکومت نیز محسوب می شد. اما طولی نکشید که نخبگان ایرانی زمام از هم گسیخته امور را بدست گرفتند و بار دیگر تشکیلات اداری و نظام دیوان سالاری در ایران احیا شد. پس از آن نیز تیموریان به قدرت رسیدند و اداره امور سرزمین های مفتوحه را با اتکا به مصدایق و اصول دیوانسالاری ایرانی به دست گرفتند. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اساسی بوده است که دیوانسالاری ایرانیان در عهد مغول و تیموریان چگونه بوده است و چه روندی را طی نموده است و چه تحولاتی را به خود گرفته است؟ مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع معتبر دریافته است که دیوانسالاری ایرانیان در عهد مغول و تیموریان از دیوانسالاری عهد خوارزمشاهیان بوده و یاسای چنگیزی، تزوکات تیموری و فرهنگ ملل فاتح تاثیر پذیرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 548

دانلود 119
نویسنده: 

شکیبا علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  219
 • دانلود: 

  141
کلیدواژه: 
چکیده: 

این مقاله، نتایج پژوهش میدانی در زندان های رشت است که تاثیر برنامه ها هنری زندان بر روی تغییر نگرش ها و رفتار زندانیان با استفاده از دو روش کمی و کیفی بررسی شده است. در روش تحقیق کمی با استفاده از تکنیک نظرسنجی و در روش کیفی با استفاده از تکنیک مصاحبه های عمیق و تحلیل اسناد موجود در زندان، اطلاعات لازم گردآوری شده است.جامعه آماری تحقیق را زندانیان 14 تا 60 سال زندان مرکزی رشت تشکیل می دهند. نظرسنجی برای اندازه گیری تغییرات در نگرش ها و رفتار، در آغاز و پایان اجرا شد. نظرسنجی ها شامل اقتباسی بود از (پرسشنامه اثربخشی زندگی مارشال: مدیریت زمان، مهارت های اجتماعی، انگیزه پیشرفت، انعطاف پذیری، کنترل عاطفی، ابتکار و اعتماد به نفس). یافته ها یک رابطه مثبت بین یادگیری هنر و تغیییر نگرش مثبت واثر بخش در زندگی، را نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 219

دانلود 141
نویسنده: 

انصاری اعظم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  437
 • دانلود: 

  187
کلیدواژه: 
چکیده: 

تغذیه مناسب و متنوع و انجام رفتارهای بهداشتی سالم از اساسی ترین پایه های سلامت دانش آموزان می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان آگاهی دانش آموزان در مورد شیوه زندگی سالم و رفتارهای تغذیه ای و بهداشتی در مقطع ابتدایی شهر خمین می باشد.مواد و روش ها: مطالعه حاضر توصیفی از نوع مقطعی می باشد که در فصل بهار سال 1395 طراحی و اجرا شد. نمونه مورد بررسی 320 دانش آموز از مدرسه ابتدایی شهرستان خمین می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه نظام مراقبت مدرسه محور سلامت دانش آموزان بوده که دوبخش آن(بخش رفتارهای تغذیه ای و بهداشتی) پس از تایید روایی و پایایی آن مورد استفاده قرار گرفت.پس از تکمیل پرسشنامه ها، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، داده ها وارد نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 شده و از آمار توصیفی(جداول فراوانی، میانگین و انحراف از معیار) و آزمون آماری استنباطی کای اسکوئر استفاده شد. یافته ها: بیش از 18 درصد از دانش آموزان همیشه صبحانه نمی خوردند. بیش از 48 درصد از دانش آموزان حداقل یکبار از نوشابه های گاز دار در روز مصرف می کردند، بیش از 64 درصد آنها طی هفت روز گذشته حداقل یکبار از غذاهای آماده مصرف می کردند. تنها 14 درصد از دانش آموزان همیشه دست های خود را قبل از خوردن غذا می شستند.کمتر از 8 درصد از دانش آموزان حاضر در این مطالعه در زمینه های مختلف بهداشت تغذیه و بهداشت فردی طی کلاس های خود آموزش دیده بودند.برنامه ریزی و طراحی برنامه های آموزشی مناسب در جهت پرهیز از غذاهای آماده، بی کیفیت وسرشار از چربی و نمک و بطور کلی شیوه زندگی سالم و بهداشت فردی برای دانش آموزان ضروری به نظرمی رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 437

دانلود 187
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  899
 • دانلود: 

  6380
کلیدواژه: 
چکیده: 

سحر و جادو از مواردی است که همواره ذهن آدمیان را به خود مشغول می کند. سحر که در علوم غریبه در ذیل عنوان سیمیا می گنجد، علمی است که به واسطه آن به تصرف در خیال انسان پرداخته و هیجانات متناقض در وی ایجاد می کنند. عالمان سیمیا را ساحر یا جادوگر می نامند. همان گونه که امروزه برای دانشمندان غربی، اثبات شده است، عارفانی همچون مولانا به کمک کشف و شهود روحانی، تجربیاتی فراطبیعی و فراعقلی کسب کرده اند. در دیدگاه عارفان به اشتراک گذاری دریافته هاشان، افشای راز بوده و امری قبیح است. اما جلال الدین بلخی در لا به لای اشعار جوششی خود، گوشه ای از این اسرار را افشا می کند.در مقاله حاضر پژوهندگان بر آنند تا با کاوش در دیوان کبیر مولانا، چیستی، خاصیت، فواید و آسیب های سحر را در اندیشه مولانا جلال الدین بلخی بررسی و تحلیل کرده و جنبه های مخفی و دور از ذهن این علم را تا حدی آشکار سازند. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده و شیوه گرد آوری اطلاعات در آن، کتابخانه ای می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 899

دانلود 6380
نویسنده: 

کوه کن محمودرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  186
کلیدواژه: 
چکیده: 

فرایند شکل گیری و تکامل اندیشه سیاسی ایران شهری ریشه در دوران اساطیری داشته و در گذر زمان با اثرپذیری از پدیده ها، باورها و انگاره های مختلف و از جمله آیین زرتشت، تدوین گردیده است. پرسش اساسی این است که تفکر سیاسی در ایران تا چه میزان متاثر از نوآوری های خلاقانه زرتشت پیامبر بوده است؟ به نظر می رسد که ظهور زرتشت و تبیین آموزه هایی نظیر یگانه گرایی و میل به تمرکز قدرت، پیکار کیهانی خیر و شر و القای مفهوم نظم کیهانی (اشه) تحولات عمیقی را در بنیان نظری اندیشه سیاسی ایران شهری بوجود آورد. در باور زرتشت «اهورامزدا» سامان کل هستی را بر عهده داشت که در رأس جهان مینوی، از جایگاه روشن خود و به واسطه خرد همه آگاه خویش بر کل عالم فرمان می راند. اما در بعد گیتوی این وظیفه بر عهده «شاه آرمانی» گذاشته شد تا به نمایندگی از اهورامزدا سامان این جهانی را برعهده گیرد. هدف از این پژوهش به استناد منابع موجود و بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی اثبات اثرپذیری نظام سیاسی ایران از اندیشه های یگانه گرایی آیین زرتشت است.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 186
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1948
 • دانلود: 

  1428
کلیدواژه: 
چکیده: 

غصب یعنی گرفتن مال دیگری از راه ظلم تعریف شده و قانون مدنی به موجب ماده 308 مقرر داشته «غصب استیلا برحق غیر است به نحو عدوان» به همین دلیل برای تحقق غصب باید شخص بر حق دیگری استیلاءپیدا کند. دستیابی بدون تصرف نمودن کافی نیست به عبارتی بهتر غاصب باید مال دیگری را تصرف نماید تا غصب صورت گیرد ضمان غاصب از آغاز تصرف وتسلط و استیلا بر مال غیر آغاز میشود و طبق ماده 311 قانون مدنی غاصب ضامن رد عین مال به مالک است و اگر تلف شده باشد باید بدل آن را از مثل یا قیمت در راستای ایفاءتعهد به مالک بدهد و اگر رد عین به دلایلی ممکن نباشد باید بدل آنرا بدهد در این مقاله پس از بررسی قواعد فقهی و قوانین موضوع به این نتیجه میرسیم که غاصب مسوول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده هر چند این نقص یا عیب مستند به فعل او نباشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1948

دانلود 1428
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  238
 • دانلود: 

  74
کلیدواژه: 
چکیده: 

نکته مهم و کاربردی در منظومه اندیشه های رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران توجه به مبنای دیپلماسی فرهنگی، "انسان" است که ایشان در نمونه های کاربردی در فرمایشات و پیام های خود، فطرت الهی انسانها را مورد توجه قرار داده اند. هدف از تالیف این مقاله ترسیم جایگاه دیپلماسی فرهنگی از دیدگاه رهبر انقلاب و وارائه راهکار برای پیشبرد اهداف دیپلماسی فرهنگی با توجه به اندیشه های رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.روش تحقیق با استفاده از روش توصیفی، تحلیل محتوا (تحلیل گفتمانی) و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.در این مقاله به این نتیجه دست میابیم که چیستی دیپلماسی فرهنگی از دیدگاه رهبری انقلاب "حکمت اسلامی و دیپلماسی فطری" را شامل می شود که در نتیجه با بهره مندی از حکمت اسلامی و بهره گیری از دیپلماسی فطری کیفیت دیپلماسی فرهنگی افزایش خواهد یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 238

دانلود 74
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  355
 • دانلود: 

  2937
کلیدواژه: 
چکیده: 

جرایم رایانه ای یکی از پدیده های نوظهوری است که گرچه برخی از جرایم آن شباهت هایی با جرایم سنتی دارد، اما تفاوت هایی در روش و ماهیت و نوع جرم دارد که از لحاظ جرم شناسی و کیفرشناسی و حقوق کیفری پژوهش های نوی را می طلبد. جرایم رایانه ای به دلیل تاثیرات ناگواری که بر جامعه اطلاعاتی و کاربران دارد، برخورد جدی تری را از سوی دولت مردان سیاسی و قضایی می طلبد. نظارت و فیلتر کردن دقیق تر و جدی تری، چه برای جلوگیری از آسیب امنیتی و چه آسیب های فرهنگی را می طلبد.حقوق ایران در زمینه جرایم رایانه ای گرچه تلاش های مفیدی داشته، ولی همچنان نیاز به کار و پژوهش در زمینه ابعاد مختلف آن دارد. ضمن اینکه در عرصه قانونگذاری کاستی هایی نیز وجود دارد که امید است با تصویب قانون مجازات جرایم رایانه ای که سال هاست در فراموش خانه مجلس مورد بی مهری است، گامی در این راه برداشته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 355

دانلود 2937
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  484
 • دانلود: 

  602
چکیده: 

انعقاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی مشابه با انعقاد آن در دنیای واقعی است و از این لحاظ تفاوت عمده ای بین این دو فضا وجود ندارد. برای تشکیل قرارداد- اعم از الکترونیکی و غیره- وجود شرایط اساسی صحت معامله که در ماده 190 به بعد قانون مدنی مذکور است، ضرورت دارد. دلیل این امر، تبعیت قراردادهای الکترونیکی از قواعد عمومی قراردادهاست. لذا در این مقاله شیوه های انعقاد قراردادهای الکترونیکی مورد مطالعه قرار می گیرد.برای اینکه روابط تجاری الکترونیکی از اطمینان کافی برخوردار باشد و حقوق اشخاص با ورود در این حیطه در معرض تزلزل قرار نگیرد، قرارداد واجد شرایط الکترونیکی باید مانند هر قراردادی که با حضور فیزیکی منعقد شده است، معتبر شناخته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 484

دانلود 602
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  298
 • دانلود: 

  77
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از این تحقیق بررسی نحوه دادرسی و کیفر اطفال به عنوان یکی از شیوه های تربیتی در اسلام و حدود و شرایط آن است. نظام قضایی اطفال و نوجوانان در کشور ایران و آذربایجان به دنبال رفاه و آسایش ایشان بوده و هست. و بایستی به گونه ای عمل کند که واکنش های مقامات با موقعیت خاص اطفال و نوجوانان و بزه ارتکابی متناسب باشد و در هر حال تمامی واکنش ها در جهت پرورش، تربیت و اصلاح و درمان ایشان جهت گیری یابد. کودکان علاوه بر برخورداری از تمامی حقوق انسانی، حق دارند متناسب با آسیب پذیری های خود، از احترام و حمایت ویژه نیز بهره مند شوند تا بتوانند زندگی همراه با رشد جسمی، ذهنی، معنوی، اخلاقی و اجتماعی داشته باشند.به همین جهت است که تمام تلاش حقوقدانان و جرم شناسان در هر دو کشور، یافتن نظام قضایی و تربیتی ویژه ای برای بزهکاری اطفال و نوجوان است و این تلاش ها برای راه حل ها و ارائه الگوهای خاصی در جهت تربیت و جایگزینی مجازات است که منجر به تصویب مقررات خاصی در هر دو کشور شده است. با توجه به طبع لطیف و انعطاف پذیر اطفال و نوجوانان، واکنشهای اتخاذ شده در مورد جرایم آنان بایستی متناسب با وضعیت جسمی و روحی آنان باشد؛ لذا مجازاتهایی مانند حبس و شلاق نه تنها تاثیری در تغییر طرز تفکر، رفتار و کردار اطفال و جوانان ندارد بلکه حس انتقام جویی را در آنان تشدید می کند و در صورت وقوع جرم، رسیدگی و اتخاذ هر گونه تصمیم باید با قاضی صلاحیتدار تفویض گردد تا با تشکیل پرونده شناسایی شخصیت، روشی منطبق با شخصیت طفل یا نوجوان به اجرا گذارده شود.؟ بر این اساس روش تحقیق نیز توصیفی و تحلیلی انتخاب شده است.؟

آمار یکساله:  

بازدید 298

دانلود 77
نویسنده: 

محمودزاده فریبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  662
 • دانلود: 

  3621
کلیدواژه: 
چکیده: 

همزمانی گسترش تجارت الکترونیک و طرح جهانی سازی اقتصاد و پیوستن جوامع مختلف به این طرح و نیز گسترش روزافزون شبکه جهانی اینترنت، این تجارت نوین را به تجارتی فراسیستمی مبدل ساخته است؛ به طوری که امروزه خود را به عنوان امری اجتناب ناپذیر در متن زندگی انسان امروز جاودانه ساخته است. روند رو به رشد و استقبال چشمگیر جهانی از پدیده تجارت الکترونیکی، لزوم توجه به فضای تازه ای در جامعه جهانی و هم چنین ایجاد چارچوب های حقوقی مناسب و قوانین و مقررات دقیق و کامل را در این زمینه گوشزد می کند. در این پژوهش به این مهم پرداخته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 662

دانلود 3621
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  614
کلیدواژه: 
چکیده: 

انسان از زمانی که در زمین مستقر شد و خود را در طبیعت یافت، نیازهایی او را در برگرفت که نمی توانست آن ها را بی پاسخ بگذارد اندیشه و رویکرد حل نیازها و رفع مشکلات، او را به تعقل و یافتن راهکارهایی برای شناخت عوامل و متغیرات موثر کشاند و رهیافت هایی را برای رفع نیازها و حل معضلات جستجو کرد. تولید علم، در حقیقت حرکت و جنبشی برخاسته از نگرش نخبگان جامعه درجهت نظریه پردازی و تمدن سازی است تا در پرتو آن انسان بتواند با توسعه مرزهای علم و یافتن راهکارهای گوناگون جهت برون رفت از مشکلات و معضلات مادی و معنوی انسان و جامعه به کمال و سعادت دنیا و آخرت نایل گردد.بدون تردید امام صادق (ع) در میان ائمه معصومین (ع) بیشترین نقش و تاثیرگذاری را در تقویت تولید علم داشته و در فرآیند احیای نضت علمی که با استفاده از شرایط زمانی و مکانی و مقتضیات محیطی دوران بنی امیه و بنی عباس در قالب تبیین آموز های دینی، تصحیح عقاید، اعلام جنبه های انحرافی برخی نظریات گروه ها، و مناظرات ومباحثات ومحافل علمی و کرسی های آزاد اندیشی تبلور یافته از تربیت وتجهیز شاگردان، شخصیت ها واصحاب خاص در عرصه های مختلف علمی نظیر زراره، هشام بن حکم و... توسط امام در این مسیر نباید غفلت ورزید.حضرت برای رسیدن به تمدن مطلوب اسلامی بر شاخصه هایی تاکید ورزید که اکنون نیز می بایست در بازخوانی احیای نهضت علمی و تولید علم از آن بهره مند شویم.اینکه امام صادق (ع) چگونه این نهضت را شروع کرده و مبانی و شاخصه های این نهضت از چه اوصاف و ویژگی هایی برخوردار بوده سلسله مباحثی است که دراین مقاله بدان خواهیم پرداخت.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 614
نویسنده: 

ابراهیمی زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  268
 • دانلود: 

  285
کلیدواژه: 
چکیده: 

مجمع البیان و فی ظلال القرآن دو تفسیر شیعی و سنی هستند که به لحاظ زمان نگارش فاصله زیادی نسبت به هم دارند، ولی با این وجود توانسته اند کماکان جایگاه خود را نه تنها در نزد موافقان مذهب خود که حتی نزد مخالفان نیز حفظ کنند و همین امر آنها را نسبت به سایر تفاسیر ممتاز و متمایز ساخته است. بررسی سیره عملی آنها ضمن مطالعه چند سوره امکان یافتن نکات مشترک و متفاوت این دو تفسیر را فراهم می سازد. نکاتی چون استفاده هر دو مفسر از سیاق، استمداد از روایات و سبب نزول در فهم آیات و نیز تفاوت های تفسیری نظیر ارائه مطالب تربیتی ضمن تفسیر آیات در فی ظلال القرآن که سبب شده این تفسیر در زندگی خوانندگان آن تاثیرگذار باشد و یا جامع بودن تفسیر مجمع البیان که امکان تحقیق و فهم بیشتری را برای محققان و خوانندگان آن مهیا می سازد. درنتیجه خواننده با در نظر داشتن هدف خود از مطالعه تفسیر می تواند تفسیری همسو با هدف خود انتخاب کند.

آمار یکساله:  

بازدید 268

دانلود 285
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

در این مقاله سعی بر آن است تا بررسی شود آنگونه که در نشریات و سخنرانی ها در خصوص اهداف منفی مامون در برگزاری مناظرات امام رضا (ع) با سران دیگر ادیان ذکر می شود شاید چندان صحت نداشته و لااقل مامون در اوائل دعوت از امام رضا (ع) برای ولایتعهدی قصد تخریب و تضعیف ایشان را نداشته است. از طرفی نیز چنانچه حداقل در این مورد تصورات منفی ما در خصوص مأمون عباسی تغییر یابند چه بسا در دیگر موارد فی ما بین مأمون و امام رضا (ع) نیز تحقیقاتی جدید تر با دیدگاهی متفاوت تر لازم به نظر برسد.

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 161
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

بررسی فقر در تمامی کشورها که از نظر درآمد و توسعه با مشکل مواجه هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است. بررسی فقر در استان های مختلف کشور از دیدگاه برنامه ریزی حائز اهمیت است، زیرا این امکان را فراهم می کند که منابع بیشتری برای فقرزدایی به استان های با اولویت بالاترتخصیص داده شود. در این پژوهش ابتدا خط فقر با استفاده از معادلات همزمان و به روش سیستم مخارج خطی بدست آمده است. پس از تعیین خط فقر می توان شاخص مساعدت اجتماعی را جهت چگونگی پرداخت مساعدت برای فقرا تعیین نمود که در این بخش شاخص مساعدت اجتماعی برای خانوارهای شهری و روستایی استان سیستان و بلوچستان برابر 36درصد خط فقر تعیین گردیده است. شاخص مساعدت اجتماعی بیان می کند برای حمایت از فقرا مقدار مساعدت اجتماعی پرداخت شده را بایستی 36 درصد خط فقر سالانه در نظر گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 33
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  190
 • دانلود: 

  78
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف تحقیق، شناخت ارتباط بین توزیع قدرت در خانواده و بروز خشونت خانگی علیه زنان می باشد. تحقیق از نوع پس رویدادی است که در یک مقطع زمانی با 148 زن متاهل، مصاحبه ساخت یافته صورت پذیرفت. تجربه خشونت خانگی، مهمترین یافته توصیفی تحقیق است که میانگین آن در نمونه مورد بررسی 29.14 و شدت خشونت، از کناره گیری تا مضروب کردن در نوسان بوده است. تاکید بر نقش سنتی زن، تصمیم گیری مرد، مشاهده خشونت در خانواده مرد، با خشونت علیه زن دارای همبستگی مثبت؛ و تقسیم کار جنسیتی، میزان دینداری مرد و پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده با خشونت علیه زن، همبستگی منفی دارد. آگاه کردن زنان و مردان از حقوق یک دیگر و تغیر شرایط زندگی در دنیای جدید، ترویج تعالیم دینی درباره خانواده به ویژه در مردان، از طریق رسانه های جمعی و کارگاه های زندگی خانواده با همکاری سازمانهای انتظامی و قضایی، از اقدامات درخور عنایتی است که می تواند به کاهش خشونت خانگی کمک کند.

آمار یکساله:  

بازدید 190

دانلود 78
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  3107
 • دانلود: 

  5751
کلیدواژه: 
چکیده: 

خانواده رکن اساسی جامعه اسلامی است. پرداختن به این بنای مقدس بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی خود، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن از حیات حقیقی و سقوط به ورطه هلاکت و ضلالت بوده است. بنابراین هرچه بیشتر باید در جهت نیل به سعادتمندی آن کوشید که دستیابی به این مهم تنها از طریق شناسایی کامل عوامل تحکیم بنیان خانواده امکان پذیر است. اسلام که در بردارنده برنامه سعادت و تکامل بشر است، عنایت ویژه ای به سلامت، رشد و پویایی این نهاد سرنوشت ساز دارد.در این مقاله ضمن معناشناسی خانواده و بیان اهمیت و ضرورت بحث، به مهم ترین عوامل تحکیم بنیان خانواده پرداخته شده است. از جمله؛ ازدواج و درست بودن مقدمات آن، فرهنگ و محیط اجتماعی، وضعیت اقتصادی خانواده، توجه به جایگاه خانواده، مدیریت خانواده، حسن معاشرت، پایبندی اخلاقی، همکاری و مشورت با یکدیگر، آشنایی اعضا به وظایف و حقوق خود.

آمار یکساله:  

بازدید 3107

دانلود 5751
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  24
کلیدواژه: 
چکیده: 

توسل به کیفر از مشخصات دیرینه سیاست کیفری برای ایجاد وحشت در افراد بزهکار و جلوگیری از ارتکاب جرم می باشد این چنین است که در مکتب عدالت مطلق بیان شده پروردگار، که آفریننده حاکمیت و کیفر را نیز پدید آورده است. در قلمرو جهان مادی، قانونی الهی، برای کیفر گناهان وجود دارد که ثبات آن به اندازه جامعه ای است که از آن دوام میابد همواره از بدو آفرینش عالم به اجرا درآمده است. ولی فشار افکار عمومی در این مورد بی تاثیر نیست، عده ای از نحوه برخورد توأم با گذشت دادگاه ها به خشم می آیند و به این موضوع توجه ندارند که گسترش بزهکاری به عوامل دیگری، غیر از تضعیف ارعاب انگیزی جمعی که از چنین رژیمی ناشی می شود، مربوط است.در پایان؛ به منظور نگهداری از نظم عمومی، کیفر تاثیر به سزایی در ارعاب انگیزی و خلاصی جامعه از شر بزهکاران دارد، و تحمیل ضمانت اجرای کیفری شدید در مورد آنها، ضروری به نظر می آمده است و خود کیفرهم باید طوری اعمال شود که موجب عدم سرایت بدی به دیگران بشود و تنبیه بزهکار باید آن طور باشد تا کسانی که وسوسه تقلید از او را در سر می پرورانند، به تامل سودمند و مفید وادارد چون ارعاب انگیزی فردی، یک واقعیت جدی تر است زیرا؛ شدت عمل نسبت به برخی بزهکاران مناسب تر است.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 24
نویسنده: 

سازندگی محمدتقی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  14366
 • دانلود: 

  856
کلیدواژه: 
چکیده: 

بی شک نقش گسترده امامان شیعه (ع) به عنوان «مجاهدان فرهنگی»، در حوزه تبیین دین و فرهنگ، غیرقابل انکار است؛ بدین رو امامان (ع) اهمیت ویژه ای به جهاد فرهنگی مبذول می داشتند و در سخت ترین شرایط با تمام همت و به صورت جهادی عمل می کردند و از هر فرصتی برای نهادینه کردن فرهنگ اسلامی بر اساس وحی و سنت پیامبر(ص) استفاده می کردند. این پژوهش به دنبال بررسی این مساله است که «امامان شیعه» در «دوره اول عباسی» در مورد مسائل فرهنگی جامعه، چگونه موضع گیری می کردند و فعالیت های ایشان در زمینه «جهاد فرهنگی» چه بوده است!؟ لذا هدف از این مقاله بررسی و تحلیل وضعیت فرهنگی جامعه اسلامی در عصر مذکور و شناخت روش برخورد و نیز نحوه موضع گیری سه تن از امامان معصوم (ع)، در مسائل فرهنگی است، تا با آگاهی از سیره فرهنگی، در عصر کنونی الگوبرداری کرده و تحولاتی در سبک زندگی امت اسلامی ایجاد نمود. در این مقاله، با بهره گیری از روش توصیف و تحلیل و بر اساس منابع کتابخانه ای، تلاش شده است، شیوه ها و فعالیت های فرهنگی امامان (ع) در عصر اول عباسی را استخراج کنیم. یکی از نتایج و دستاوردهای این پژوهش، تبیین معیارها و ملاک های فرهنگی است که در سیره ائمه (ع) می توان از آن به عنوان «جهاد فرهنگی» نام برد. آسیب شناسی فرهنگی عصر اول عباسی و نیز بررسی سیره فرهنگی امام صادق (ع)، امام کاظم (ع) و امام رضا (ع)، در قالبی جدید از جنبه های نوآوری این مقاله شمرده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 14366

دانلود 856
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  43
کلیدواژه: 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش خوش بینی بر سلامت روان و بهزیستی ذهنی دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه آزاد تنکابن صورت گرفت. نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد تنکابن که تعدا آنها 300 نفر می باشد تشکیل می دهد. برای تعیین حجم نمونه، با توجه به جدول کرجسی مورگان (1972)، ابتدا 169 نفر به عنوان نمونه اولیه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. و به پرسشنامه های سلامت روان و بهزیستی ذهنی پاسخ دادند. که از میان آنها 45 نفر با توجه به نقاط برش پرسشنامه (نمره 40 برای سلامت روان ونمره 40 برای احساس بهزیستی ذهنی) دارای سلامت روان و بهزیستی ذهنی پایین بودند. از این تعداد، 30 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به همین روش در دو گروه آزمایش و منترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند.گروه آزمایش طی 8 جلسه (هر جلسه 90 دقیقه)، هفته ای یکبار آموزش خوش بینی را دریافت نمودند و درمورد گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت.برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شده است.یافته ها نشان داد آموزش خوشبینی بر سلامت روان و بهزیستی ذهنی دانشجویان در سطح (P<0.01) موثر بوده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد آموزش خوش بینی بر سلامت روان و بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر اثر بخش بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 43
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  550
 • دانلود: 

  800
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی شیوه های تربیت اخلاقی قرآن در بعد شناختی است و طی این هدف با آیات تربیتی قرآن در این بعد نیز آشنا می شویم. مساله ای که در این میان مطرح است این است که قرآن کریم برای هدایت و تربیت اخلاقی او از چه شیوه هایی در بعد شناختی بهره برده است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که کتاب آسمانی در تربیت اخلاقی بشر اهدافی غایی و واسطی دارد که برای رسیدن به این اهداف از شیوه های گوناگونی استفاده نموده است. قرآن این شیوه ها را در بعد شناختی و سایر ابعاد بکار برده تا بشر با استفاده از آن ها به کمال و قرب الی الله که هدف غایی تربیت است برسد. بعد شناختی به آن گزاره های قرآنی که بینش عمیق نسبت به مسائل گوناگون دینی در افراد ایجاد می نماید گفته می شود. قرآن برای رسیدن به هدف خود در این بعد از روش های عبرت آموزی، تفکر، یاد مرگ و معاد، اعطای بینش، حکمت، تعقل وتلقین استفاده کرده تا با استفاده از آن ها انسان بتواند به کمال و سعادت برسد.

آمار یکساله:  

بازدید 550

دانلود 800
نویسنده: 

میر جابر | دادجو یداله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  402
 • دانلود: 

  217
کلیدواژه: 
چکیده: 

از اهداف این تحقیق آشنایی با شیوه های تربیت اخلاقی از نگاه معصومین (علیهم السلام) در بعد گرایشی (عاطفی) است و به دنبال این هدف این مساله مطرح است که آنان از چه تکنیک ها و روش هایی برای تقویت رفتار شایسته افراد و نیز اصلاح رفتار ناشایست انسان ها استفاده می کردند. روش پژوهش بررسی اسناد با توجه به منابع حدیثی دسته اول شیعه است که با بررسی این منابع به این نتیجه می رسیم که پیشوایان معصوم (علیهم السلام) با توجه به شرایط و مشکلات تربیتی افراد مختلف با توجه به عنصر عاطفه و احساس از روش های: محبت، پرورش عزت نفس، تشویق، تذکر، توبه، نصیحت و موعظه، تبشیر، انذار و وصیت در بعد گرایشی (عاطفی) استفاده می کردند و با این شیوه آنان را هدایت و راهنمایی نموده و به سرمنزل سعادت می رساندند.

آمار یکساله:  

بازدید 402

دانلود 217
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  34
کلیدواژه: 
چکیده: 

به تدریج با گسترش فعالیت های دولت در اواخر دهه 1970، کارایی فعالیت های اقتصادی بنگاه ها و موسسات دولتی تنزل یافت و عواملی چون فقدان انگیزه کاری، تعدد در اهداف، حاکمیت و اولویت اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی، بوروکراسی شدید، استفاده نامطلوب از انحصارات، ضعف مدیریت، تغییرات سریع در مدیریت ها، فقدان مکانیزم پاداش و کیفر مناسب، ازدیاد کارکنان و کارمندان، پرداخت یارانه و حمایت های غیراقتصادی از صنایع و... باعث شکست مالکیت دولت گردید. مشکلات کارایی های نازل و بهره وری نامناسب باعث گردید تا استراتژی خصوصی سازی به طور جدی میان سیاستگذاران و اقتصاددانان مطرح گردد.این تحقیق به مروری بر مطالعات صورت گرفته در زمینه بررسی تاثیرات واگذاری مالکیت بر اشتغال و کارایی بنگاه های اقتصادی می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد واگذاری مالکیت دولتی به تنهایی نمی تواند افزایش کارایی و ایجاد اشتغال بلند مدت در کشور را تضمین نماید بلکه شرایط اقتضایی دیگری به این منظور وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 34
نویسنده: 

کاظمی نسب داوود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  352
 • دانلود: 

  968
کلیدواژه: 
چکیده: 

صلح حدیبیه مهمترین نرمش قهرمانانه و نقطه عطفی در تحولات عصر نبوی و چه بسا مهم ترین نرمش در طول تاریخ اسلام است. در این صلح پیامبر مکرم اسلام موضعی فعال داشت و مشرکان در تمامی مراحل این صلح رفتاری کاملا انفعالی داشتند.چنانکه اصل حرکت نبی مکرم اسلام (ص) و مسلمانان به سوی مکه به قصد انجام مراسم حج عمره، اقدامی بود که قریش را به مقابله ای ناخواسته در چارچوب ممانعت از انجام حج وادار کرد. آنگاه رسول خدا پیشنهاد صلح دادکه این بار مشرکان به تکاپو شدیدتری افتادند.صلح حدیبیه که باتدابیر پیامبر منعقدشده بود؛ در نهایت نتایج مهمی برای پیامبر وجامعه اسلامی در پی داشت.از مهمترین نتایج این صلح می توان به تحقق رویای مسلمانان در برگزاری حج در سال بعد از این صلح و همچنین فتح مکه اشاره کرد. در این پژوهش باشیوه توصیفی تحلیلی به بررسی تدابیر پیامبر در این رخداد بزرگ پرداخته ایم.

آمار یکساله:  

بازدید 352

دانلود 968
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  629
 • دانلود: 

  171
کلیدواژه: 
چکیده: 

بررسی و آگاهی از وضعیت فقر در هر جامعه ای اولین قدم در مسیر برنامه ریزی برای فقرزدایی و محرومیت است. هدف از این مطالعه تحلیل وضعیت فقر و بررسی چگونگی آن از ابعاد مختلف در استان سیستان و بلوچستان می باشد. بدین منظور از روش علمیSWOT در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک استفاده می شود که بر اساس آن موقعیت فقر در استان سیستان و بلوچستان بر حسب فرصت ها و تهدیدهای خارجی و قوت ها و ضعف های داخلی در شرایط فعلی و آتی ارزیابی می گردد. نتایج نشان می دهد با برطرف نمودن نقاط ضعف داخلی در استان سیستان و بلوچستان می توان وضعیت فقر را بهبود بخشید.

آمار یکساله:  

بازدید 629

دانلود 171
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  128
کلیدواژه: 
چکیده: 

کتاب جهانگشای اثر ارزنده عطاملک جوینی با بهره گیری آیات قرآن کریم و احادیث در آن خدمات ارزنده ای به تاریخ، ادب و مذهب این سرزمین نموده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که به روش کتابخانه ای و با هدف بررسی شیوه ها و گونه های اثرپذیری از قرآن کریم و احادیث در تاریخ جهانگشای جوینی انجام پذیرفته است. جوینی در این اثر از سویی با استفاده از صنایع گوناگون ادبی، اشعار، حکایات تاریخی و تمثیلات، متن تاریخی خویش را آرایش داده و از سوی دیگر آن را با آیات قرآن و احادیث همراه نموده است. او به شیوه های مختلف و به منظور اهداف متفاوت از قرآن اثر پذیرفته است. گاهی با اشاره، بیان روایت، گزارش، صورخیال، تفسیر، ترجمه، نقل مستقیم و غیرمستقیم، تطبیق و الهام از آیات استفاده نموده است. این شیوه از سویی نشان دهنده ارادت وی به مذهب و اسلام می باشد و از سویی دیگر بیان کننده سخنان نا گفته، رازهای درونی و ناراحتی های وی از هجوم این دشمنان است همچنین در سایه این آیات و احادیث تلاش کرده، تا به ایرانیان عزت بخشد.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 128
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  26
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف این نوشتار واکاوی بایسته ها و مبانی بینشی نظام معنایی روابط بین الملل اسلامی است. با عنایت به این که نظریه ها در پی توصیف، تبیین و تحلیل پدیده های جهان هستی و یا به دنبال ارائه هنجارهایی متناسب با واقعیت ها می باشند، بنابراین نظریه پردازی یک فعالیت ذهنی مرتبط با واقعیت هاست. دین اسلام، نیز در عین اینکه مکتبی فرازمانی، فرامکانی و جهان شمول بوده و از جنس حقیقت است، اما ناظر بر واقعیت ها می باشد؛ لذا در آموزه های دین اسلام، یک منظومه مفهومی یا نظامی معنایی قابل استخراج است که می تواند به پژوهشگران مسلمان کمک کند تا در درون این دستگاه معنایی، هم به تبیین پدیده های بین المللی بپردازند و هم هنجارها و رهنمودهای مطلوب را برای جهت دادن به روابط بین الملل ارائه دهند.این نظام معنایی از پنج مولفه «مبانی، منابع، قواعد، اصول، اهداف» تشکیل یافته که با هم یک نظام و ساختار معنایی یا منظومه ای مفهومی را شکل می دهند که در این میان مبانی، نقش بنیادی را در این نظام دارند. بر همین مبنا، این پژوهش به دنبال ترسیم بایسته های نظام معنایی روابط بین الملل از منظر اسلام است تا ثابت کند که می توان بر اساس یک منظومه مفهومی و نظام معنایی برآمده از آموزه های اسلامی به نظریه در روابط بین الملل دست یافت. در این نظام معنایی، مبانی چهارگانه «معرفت شناسی، روش شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی» به عنوان یک پیکره هماهنگ، رکن بنیادین و اولیه چنین سازه ای را تشکیل می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 26
نویسنده: 

اقدامی علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  52
کلیدواژه: 
چکیده: 

مکان ها و اشیایی در اساطیر و متون آسمانی، نام برده می شوند که هموراه ذهن آدمیان را به خود مشغول می کنند. آدمی همیشه بر سر دو راهی قبول یا رد وجود و ماهیت این نام ها، مانده است. از سویی به دلیل غیرقابل تجربه بودن در حیات مادی، بشر، توان درکش را نداشته و از سوی دیگر در خاطره ازلی اش آاری از گذشته پیداست. این مجهولات هوش بشری را به خود مشغول می کند. همان گونه که امروزه برای دانشمندان غربی، اثبات شده است، عارفانی هم چون مولانا به کمک کشف و شهود روحانی، تجربیاتی فراطبیعی و فراعقلی کسب کرده اند. در دیدگاه عارفان به اشتراک گذاری دریافته هاشان، افشای راز بوده و امری قبیح است. اما جلال الدین بلخی در لا به لای اشعار جوششی خود، گوشه ای از این اسرار را افشا می کند.پژوهنده این مقاله بر آن است، تا این ناکجاهای فراعقل را از میان اشعار مولانا یافته و با تحلیل آن ها، زوایای پنهان این آفریده های دور از ذهن مادی را هویدا سازد. هدف از این پژوهش، شناخت نسبی ماهیت دنیای فراماده، از دریچه چشمان حقیقت بین مولانا، با تکیه بر دیوان کبیر او است.

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 52
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  255
 • دانلود: 

  223
کلیدواژه: 
چکیده: 

پیر در عرفان، به انسان کاملی اطلاق می شود که مراحل و مراتب تصوف را به قدم اخلاص پیموده و به حقایق رسیده باشد. وجود پیر در طریقت تصوف از ضروریات و لوازم اولیه عرفان و واسطه فیض الهی و مطلع بر حقایق اشیا است و بر ضمایر سالکان اشراف دارد. به همین دلیل در ادبیات عرفانی، واژه پیر به صورت شیخ، مراد، مرد کامل، ولی، انسان کامل، پیر دلیل و گاهی در معنی انسان کبیر و غوث و قطب مورد استفاده قرار گرفته است. در آثار عرفانی، به ویژه در ادبیات منظوم فارسی، بزرگ ترین شاعران عارف، نظیر سنایی، عطار و مولوی، همواره بر لزوم پیر و مرشد راستین برای هدایت سالک تاکید کرده اند. اشعار مولانا جلال الدین که منابعی ارزشمند در مباحث عرفانی به شمار می آید، به اهمیت داشتن پیری ره شناس در طی طریق به سوی حق و حقیقت اشاره می کند.هدف از این تحقیق، بررسی جایگاه پیر و مرشد در اشعار مولانا و اهمیت آن در پریدن سالک با بال و پر پیر به آسمان های جان و رسیدن به دروازه حقیقت است. در این پژوهش روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و روش تحقیق از نوع توصیفی_ تحلیلی است. نتایج به دست آمده نشان می دهد پیر از منظر مولانا کسی است که از همه خودبینی ها و خودخواهی ها و آشفتگی های ظاهری و باطنی رسته و اوصاف بشریت را پشت سر گذاشته و متخلق به اخلاق الهی شده باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 255

دانلود 223
نویسنده: 

شهیدی سیدمهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  89
کلیدواژه: 
چکیده: 

صراط مستقیم، همان راه استقامت در تقابل با صراط اعوجاج است. راه معوج آن است که همراه با تخلف و اختلاف است ولی صراط مستقیم، راهی است که از این دو آفت، مصون می باشد. صراط مستقیم، نزدیک ترین و صحیح ترین راه ایصال به خداوند است و در بین همه راه هایی که انسان می تواند طی کند و به خداوند برسد، تنها یک راه، صراط مستقیم و طریق هدایت است، و راه ها و سبیل های دیگر، اعوجاجی و انحرافی اند.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 89
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  925
 • دانلود: 

  543
کلیدواژه: 
چکیده: 

موضوع این پژوهش شرب خمر است که نجس و نوشیدن آن حرام است حرمت شرعی شرب خمر سبب جرم انگاری این عمل در قوانین جزایی ما شده است که ریشه این ممنوعیت هم به این موضوع بر می گردد که مسکرات بر هوشیاری و عقل انسان اثر می گذارد عقل فصل امتیاز انسان و حیوان است بنابراین طبیعی است با هر چیزی که این امتیاز را از انسان می گیرد برخورد شود مبارزه با مواد مخدر و مشروبات الکلی هم به همین منظور انجام می شود زوال عقل درنتیجه شرب خمر پیامدهای زیان باری دارد اعتماد به نفس کاذب و کاهش عقل و احساس باعث بروز تصمیمات و زیان بار دیگری نیز می شود بنابراین شرب خمر علاوه بر اینکه جرم است می تواند زمینه وقوع جرایم دیگری را هم به وجود آورد شرب خمر یک جرم جدی است یعنی شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع مقدس بیان شده است و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از همین شرایط شرعی اقتباس کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 925

دانلود 543
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  300
 • دانلود: 

  2248
چکیده: 

امروزه اینترنت به جزء لاینکف زندگی بشر تبدیل شده و معاملات انجام شده در فضای مجازی به دلیل سرعت و مزایایی که نسبت به معاملات سنتی دارد، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این معاملات همانند معاملات دیگر باید از نظر حقوقی شرایط لازم را دارا باشند. در این مقاله، شرایط اعتبار و صحت معاملات در فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت نتایجی که بدست امد نشان دهنده اینست که قراردادهای الکترونیکی اگرچه در نحوه انعقاد، شکل توافق و ابراز اراده (ایجاب و قبول) با قراردادهای سنتی (غیرالکترونیکی) تفاوت دارند، ولی در بسیاری موارد از جمله رعایت شرایط اساسی معاملات که شامل قصد و رضای طرفین، موضوع معین مورد معامله، اهلیت طرفین و جهت مشروع معامله می باشد، دارای ماهیت یکسانی با قراردادهای سنتی می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 300

دانلود 2248
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  732
کلیدواژه: 
چکیده: 

فرهنگ غنی ایران پر از منابع غنی نظری درباره مباحث متنوع علمی است. سعدی و عنصرالمعالی دو شخصیت علمی تاریخ ایران هستند که بررسی آثار آن ها در موارد تربیتی و اخلاقی مفید خواهد بود. در این مقاله با نگاه روان پژوهانه به آثار این دو حکیم، شواهد مربوط به پیری و ویژگی های آن، مورد تحلیل واقع شده است. مباحث تحلیل شده در ترازوی بنیان های نظری روان شناسی گذاشته شده و با تعیین مولفه هایی زوایای پنهان ابیات هویدا گشته است. این پژوهش بین رشته ای بوده و دو رشته فراگیر و مهم روان شناسی و ادبیات فارسی را در بر می گیرد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات در آن به روش کتابخانه ای است. در این مقاله برآنیم با نگاهی جدید پیوندی بین رشته های زبان و ادبیات فارسی و روان شناسی برقرار کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 732
نویسنده: 

نریمانی فریبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  381
 • دانلود: 

  99
کلیدواژه: 
چکیده: 

در دنیای معاصر، شکسته شدن بت علم گرایی، آلودگی محیط زیست، اختلافات طبقاتی، بیماری های لاعلاج، جنگ و خونریزی و... ناکارآمدی مکاتب فلسفی مختلف را اثبات می کند. مهمترین نوع یادگیری در انسان، یادگیری مشاهده ای است. روش الگویی بر محور الگودهی و ارائه نمونه های عینی و عملی بنا شده است. در این روش مربی تلاش می کند نمونه رفتار و کردار مطلوب را عملا در معرض دید متربی قرار دهد تا شرایط لازم برای الگوبرداری و تقلید برای وی فراهم آید. بهترین مربی کسی است که رفتارش، گفتار وی را تائید نماید با این عمل، صداقت مربی برای متربی ثابت می شود و شک و تردید متربی را برای الگوبرداری از بین می برد. امام علی (ع) می فرمایند: به خاندان پیامبرتان بنگرید و بدان سو که می روند بروید هرگز شما را از راه رستگاری بیرون نخواهند کرد. اگر ایستادند بایستید و اگر برخاستند برخیزید. بر آنها پیشی نگیرید که گمراه می شوید و از آنها پس نمانید که تباه می گردید. معیار اسلام در پذیرش یک سنت، بار عقلانی و هدایت و رشد موجود در آن است. الگودهی در کسب مکارم اخلاقی، تعقل و کسب دانش و... موجب خودارتقایی شده و جامعه را برای ظهور منجی بشریت مهیا می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 381

دانلود 99
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  577
 • دانلود: 

  144
کلیدواژه: 
چکیده: 

از نکات حیاتی برای رسیدن به سعادت در هر جامعه ای رعایت ارزش های اخلاقی در همه ارکان و ارگان های آن است، خصوصا در ارگانی که مسوولیت تربیت نسل آینده را بر عهده دارد، یعنی آموزش و پرورش، که دو رکن اساسی دارد:یکی معلم و دیگری متعلم.در این مقاله سعی شده ابتدا تعریفی از ارزش های اخلاقی ارائه گردد، سپس به بررسی آداب واخلاق تعلیم و تعلم و ارزش های اخلاقی در نظام آموزش و پرورش پرداختیم. همچنین به بررسی ویژگی ها و حقوق معلم و متعلم پرداخته شده و در برخی موارد دیدگاه های دین هم بیان شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 577

دانلود 144
نویسنده: 

تقی زاده علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  2666
 • دانلود: 

  1105
چکیده: 

هنر و شاخه های مختلف آن از مهمترین عوامل در بیان مقاصد، افکار، عقاید و نیازهای درونی بشر محسوب می شود. اشتغال به فعالیتهای هنری می تواند علاوه بر پرورش حس زیبایی دوستی، نقش موثری در رشد شخصیت، شناخت مشکلات و نابسامانی های روانی و درمانی وی داشته باشد. به خصوص این امر در کم کردن مشکلات روحی و روانی کودکان بسیار موثر است. در این زمینه، کودکان باید یاد بگیرند که چگونه جزئیات یک کار هنری را فرا گیرند که در صورت موفقیت در این کار، برداشت فکریشان نسبت به اشیا ودنیای خارج آشکار می شود و در نتیجه توانایی فکری آنها رشد و تکامل می یابد و قدرت درکشان قوی تر می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2666

دانلود 1105
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  352
 • دانلود: 

  37
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف اصلی در آفرینش انسان، تکامل و بازگشت به سوی حق تعالی است. در تاریخ غنی ایران اسلامی، عرفا، در پی ایجاد ارتقای کیفیت وجود بشری برای ملاقات با معشوق ابدی- ازلی بوده اند. مولانا جلال الدین، این ارتقای کیفیت را با کیمیاگری برابر کرده است. او معتقد است که تبدیل آدمی به انسان کامل، فرآیندی کیمیاوی است. به زبان دیگر کیمیاگری عرفانی مد نظر او بوده است. در این کارگاه کیمیاگری، مس وجودی انسان ها تحت تاثیر ریاضت و آتش عشق، با اکسیرهای متفاوتی که به آن زده می شود، ارتقا یافته و بدین ترتیب، انسان به انسان کامل تبدیل می شود.بررسی نگرش مولانا در کیمیا، می تواند چشم انداز تازه ای به دنیای فکری او بوده و بن مایه نظریات روان شناسی و جامعه شناسی باشد. همان طور که یونگ با تکیه بر این اندیشه ها، در این باب نظریه پردازی کرده است. این مقاله تلاش می کند تا اکسیرهای کارگاه کیمیاگری عرفانی مولانا را جسته و برجسته سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 352

دانلود 37
نویسنده: 

رحمانی اکرم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  32
کلیدواژه: 
چکیده: 

سوررئالیسم، به عنوان یک دیدگاه جدید، در ابتدای قرن بیستم دریچه تازه ای را به روی ادبیات و هنر اروپا گشود. واقعیت برتر که در آن عمیق ترین هیجان هستی درک و بیان می شود، رویا یکی از وسایل معرفت و شناخت و فعالیت های الهام بخش ذهن و عامل شگفتی نکته ای اساسی در زیبایی شناسی سوررئالیسم هستند. بیدل نیز با توجه به مضمون های بی سابقه و آفرینش تصاویر و تعابیر خیالی و ابهام و پیچیدگی فکر و بیان، معیارهای جمال شناسی سوررئالیسم را در شعر خود دارد. بنابراین نشانه هایی از شباهت اصول سوررئالیستی در سبک او دیده می شود. تصویر در شعر بیدل حاصل ترکیب امور ناساز است. هدف از این پژوهش بررسی نظریه شعری بیدل و ارتباط افکار او با مباحث سوررئالیستی است.روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که واژه حیرت در شعر بیدل دارای بسامد بالایی است تا جایی که که خود را حیرت محض نامیده که مانند آینه محو تماشای هستی است. از دیدگاه او عقل از ادراک فضاهای ناشناخته عاجز است و به همین دلیل انسان پیوسته دچار وحشت و اضطراب است.بیدل هستی را یک صورت وهمی می داند که همه چیز در آن ناپایدار و گذراست. او به اصالت وهم، جنون، دگردیسی دایم جهان معتقد است و زبان را نفی می کند و می گوید زبان و کلمات و واژه ها برای بیان ادراکات و تخیلات و حالت حیرت و شگفتی نارساست و آزادسازی نیروهای نهفته درونی انسان با نگارش پریشان امکان پذیر است. از نظر او پارادوکس، بیشترین ظرفیت را برای بروز تجربه های شگفت آور دارد و این پارادوکس ها، حاصل رویاگونگی ادراک است. بنابراین پارادوکس در شعر بیدل، ایجاز هنری نیرومندی دارد و سرشار از ابهام هنری و درنگ آفرین است.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 32
نویسنده: 

صفار احمدصالح

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

جایگاه ممتاز علوم اجتماعی در دستیابی به توسعه پایدار امری واضح است. اما نقش آفرینی موثر این علوم در توسعه جوامع نیازمند طراحی ساز و کاری است که بتواند به "بومی سازی" در انطباق و سازگاری با ساختارهای خاص و متنوع فرهنگی- اجتماعی بپردازد. اثبات گرایان به جهت ادعا درباره تناسب پدیده های طبیعی و اجتماعی، بر عدم ضرورت بومی سازی علوم اجتماعی اصرار دارند. اما رهیافت انتقادی با تکیه بر تاثیر اجتناب ناپذیر شرایط و ارزش های خاص اجتماعی بر فرآیند تولید علم، بومی سازی را مساله ای ضروری می داند. بر اساس چارچوب مفهومی می توان فرض کرد که علم بهنجار نهایتا به بومی سازی علوم اجتماعی منجر می شود. بر این اساس می توان با مفهوم سازی درونی متغیرها باتوجه به ویژگی های جامعه و انطباق فرآیندهای پژوهش علمی با شرایط موجود، علوم اجتماعی را بومی سازی نمود و با استفاده از علم بهنجار و بومی پاسخگوی نیازهای جامعه از حیث کاربردی گردید. این مقاله تلاش دارد با تکیه بر نظریات کوهن و مرتون و با استفاده از ماتریس swot، فرصت ها و تهدیدات اثرگذار بر فرآیند بومی سازی علم بهنجار در ایران را شناسایی کرده و با کاربست استراتژی های چهارگانه به تحلیل استراتژیک چگونگی توسعه گفتمان علمی در ایران بپردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ظرفیت علمی انباشته و غنی دانشمندان ایرانی در طول تاریخ، یک فرصت ارزشمند تلقی شده و عدم کاربردی سازی یافته های جامعه شناختی با نیازها و شرایط خاص جامعه، یکی از اصلی ترین تهدیدات پیش روی بومی سازی علوم اجتماعی در کشورمان است. از این رو به نظر می رسد بومی سازی علوم سازی علوم اجتماعی در ایران باید با تکیه بر یافته های استراتژیک، بسترهای لازم برای توسعه گفتمان علمی در کشور را فراهم نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 27

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID