نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه آگاهی از بعد اجتماعی حقوق شهروندی رفتار اجتماعی دانش آموزان متوسطه می باشد. روش پژوهش توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش 2200 نفر دانش آموزان متوسطه شهرستان دشتستان می باشند که روش نمونه گیری آن به صورت تصادفی خوشه ای که 327 نفر از میان جامعه آماری را انتخاب شده اند (204 نفر پسر و 123 نفر دختر). ابزار اندازه گیری آن پرسشنامه محقق ساخته است که دو مرحله، حقوق شهروندی و دیگری رفتار اجتماعی است. به گونه کلی، نتایج تجزیه و تحلیل این پژوهش برابر با 0.27 بوده است که نشان می دهد که بین آگاهی از بعداجتماعی حقوق شهروندی و رفتار اجتماعی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 21
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  338
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی و شادکامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهرکرد انجام شده است. به این منظور 95 نفر از دانشجویان دختر به شیوه تصادفی انتخاب و به پرسشنامه های سبک زندگی اسلامی کاویانی (1390) و شادکامی آکسفورد (2001) پاسخ دادند. سبک زندگی اسلامی در ده معنای باورهای اعتقادی، رعایت مسائل اخلاق، عبادت، مدیریت امور مالی، روابط سالم خانواده، سلامت، تفکر و علم، امنیت، زمان شناسی و مسائل اجتماعی تعریف شده و شادکامی به معنای رضایت از زندگی، عاطفه مثبت و فقدان احساسات منفی می باشد. روش پژوهش توصیفی بوده است. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss و با روشهای آماری مناسب تحلیل شدند. خلاصه یافته ها حاکی از آن بود که 13.7 از دانشجویان سبک زندگی اسلامی ضعیف، 40 درصد تقریبا زیر متوسط، 30.5 درصد تقریبا بالاتر از متوسط و 15.8 درصد سبک زندگی اسلامی بالائی دارند. همچنین 14.7 درصد از دانشجویان ناشاد، 70.6 درصد به طور متوسط شاد و 14.7 درصد شاد می باشند. علاوه بر این نتایج تحلیل همبستگی بین دو متغیر ذکر شده نشان داد که همبستگی معادل 0.25 بین سبک زندگی اسلامی و شادمانی وجود دارد که این ضریب در سطح کمتر از 0.01 معنی دار بود. با توجه به این یافته ها می توان گفت افرادی که سبک زندگی اسلامی را رعایت می کنند از شادکامی بالاتری نیز برخوردارند. بنابراین آموزش مفاهیم دینی و معنوی و اجرای سبک زندگی اسلامی به والدین و مربیان تعلیم و تربیت پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 338

دانلود 115
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  196
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

هدف اساسی این پژوهش بررسی اثر علی خودکارآمدی و راهبردهای شناختی و فراشناختی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه رشته تجربی مدارس دولتی شهر ارومیه بود. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از دانش آموزان آموزش و پرورش ناحیه 2 ارومیه به تعداد 1329 نفر می باشد. و نمونه آماری از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای با استفاده از جدول مورگان، 297 نفر انتخاب گردید. روش تحقیق، طرح همبستگی به روش تحلیل مسیر می باشد. ابزارهای پژوهشی شامل سه پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر (بختیاری براتی، 1376) و راهبردهای یادگیری پنتریچ و دی گروت (1990) و عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999) بود. پایایی پرسشنامه خودکارآمدی 0.79، پایایی پرسشنامه راهبردهای شناختی 0.86، پایایی پرسشنامه راهبردهای فراشناختی 0.80 و پایایی پرسشنامه عملکرد تحصیلی 0.88 محاسبه گردید. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که خودکارآمدی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان اثر علی معناداری دارد، خودکارآمدی بر راهبردهای شناختی دانش آموزان اثر علی معنی داری دارد، خودکارآمدی بر راهبردهای فراشناختی دانش آموزان اثر علی معنی داری دارد. راهبردهای شناختی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان اثر علی معناداری دارد و راهبردهای فراشناختی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان اثر علی معناداری دارد. همچنین اثر غیر مستقیم خودکارآمدی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان با میانجی گری راهبردهای شناختی مثبت و معنی دار می باشد. و نیز اثر غیر مستقیم خودکارآمدی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان با میانجی گری راهبردهای فراشناختی مثبت و معنی دار می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 196

دانلود 41
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت دانش با اعتماد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان بانک مسکن در سال 94 است.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان بانک مسکن (سرپرستی شعب جنوبشرق استان تهران) می باشد که بر اساس آخرین آمار تعداد آنها 480 نفر می باشد و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 214 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. 96 نفر (%44.9) از پاسخ دهندگان مرد و 118 نفر (%55.1) از پاسخ دهندگان زن می باشند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، شامل سه پرسشنامه مدیریت دانش، اعتماد سازمانی و رضایت شغلی می باشد که بین شعب بانک توزیع گردیده است. یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت دانش و تمامی ابعاد آن- خلق دانش، تسهیم دانش، کاربرد دانش و ذخیره دانش- با اعتماد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان بانک مسکن رابطه معناداری دارد. نتایج همچنین نشان داد که بین اعتماد سازمانی و ابعاد آن (اعتماد نهادی، عمودی و جانبی) با رضایت شغلی کارکنان بانک مسکن رابطه وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 33
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  406
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

آگاهی از روشها و اهداف تعلیم و تربیت به خصوص تربیت اخلاقی مستلزم شناخت آراء مربیان و فیلسوفان بزرگ، به ویژه اسلامی است. از این رو هدف این مقاله بررسی دیدگاه های اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی با ابن سینا است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این مقاله، کیفی از نوع تحلیلی، است. منابع تحقیق شامل کتاب ها، پایان نامه ها، مجلات، مقالات و پژوهش ها و تحقیقات مرتبط با موضوع می باشد. بر این اساس مهمترین نتایج و دستاوردها این تحقیق عبارت است از: شناسایی اهداف تربیت اخلاقی و اهداف آموزشی، شناسایی اصول تربیت اخلاقی شامل ارزشمندی انسان، اقتدا به طبیعت طفل و... برای تحقق این اصول، روشهایی مانند پرهیز از همنشینی با بدان و دوری از شنیدن حکایات آنان و...شناسایی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 406

دانلود 138
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر تکانشگری دانش آموزان دختر متوسطه شهر آبادان بود. پژوهش حاضر یک طرح پژوهش تجربی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. نمونه پژوهش شامل 40 دانش آموز دختر سال اول دبیرستانهای آبادان در سال تحصیلی 94-1393 بود که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و به دو گروه آزمایش وکنترل گمارده شدند. قبل از آموزش مهارت های اجتماعی از هر دو گروه آزمایش و کنترل پیش آزمون گرفته شد. سپس، به گروه آزمایش مهارت های اجتماعی در 12 جلسه 50 دقیقه ای آموزش داده شد و به گروه کنترل هیچ آموزشی ارائه نشد. پس از اتمام دوره آموزشی از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. به جهت سنجش میزان تکانشگری از پرسشنامه تکانشگری بارت استفاده شد. و برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد که آموزش مهارت های اجتماعی باعث کاهش معنی دار تکانشگری در دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با دانش آموزان گروه کنترل شد.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 61
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر احساس تنهایی دانش آموزان انجام شد. این پژوهش به صورت آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و همراه با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل در دبیرستان های شهر آبادان بودند. نمونه پژوهش شامل 40 نفر از جامعه مذکور بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. قبل از آموزش مهارت های اجتماعی از هر دو گروه آزمایش و کنترل پیش آزمون گرفته شد. سپس، به گروه آزمایش مهارت های اجتماعی در 12 جلسه 50 دقیقه ای آموزش داده شد. پس از اتمام دوره آموزشی از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه احساس تنهایی بود. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد که آموزش مهارت های اجتماعی باعث کاهش معنی دار احساس تنهایی در دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با دانش آموزان گروه کنترل شد.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 38
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر انگیزه پیشرفت دانش آموزان انجام شد. پژوهش حاضر، یک طرح آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل در دبیرستان های شهر آبادان بود. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شد. سپس بر اساس نمره های پرسشنامه انگیزه پیشرفت تعداد 40 نفر از دانش آموزانی که کمترین نمرات را گرفته بوند، انتخاب و به طور تصادفی 20 نفر از آن ها در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه گواه قرار گرفت. گروه آزمایش در 12 جلسه 50 دقیقه ای تحت آموزش مهارتهای اجتماعی قرار گرفتند، ولی گروه گواه تحت هیچ نوع آموزشی قرار نگرفتند. پس از اتمام دوره آموزش مهارت های اجتماعی از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد که آموزش مهارت های اجتماعی باعث افزایش معنی دار انگیزه پیشرفت در دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با دانش آموزان گروه کنترل شد.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 81
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  205
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه مسوولیت پذیری و ابراز وجود با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان (دختر و پسر) رشته های مشاوره، حسابداری و کامپیوتر می باشد و نمونه آماری شامل 300 دانشجو (150 دختر و 150 پسر) که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مسوولیت پذیری کالیفرنیا C.P.I و پرسشنامه ابراز وجود A.S.A استفاده شده است. ملاک سنجش عملکرد تحصیلی آزمودنی ها، نمره معدل دانشجویان در ترم اول سال تحصیلی 1394-1393 بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری در سطح 0.05 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین مسوولیت پذیری و ابراز وجود با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان متغیرهای مسوولیت پذیری و ابراز وجود به عنوان متغیرهای پیش بین، بهترین پیش بینی کننده متغیر ابراز وجود بود هر چند که استفاده از متغیرهای دیگر نیز می توانند به پیش بینی دقیق تر کمک کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 205

دانلود 19
نویسنده: 

حمادی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

رضایت شغلی مجموعه ای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونی خود دارند. رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است؛ عاملی که موجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می گردد. هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان جهاد دانشگاهی خوزستان است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان جهاد دانشگاهی خوزستان به تعداد 550 نفر که در سال 1394 مشغول به کار بودند، تشکیل می دهد. تعداد 110 نفر از کارکنان با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده در این پژوهش به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارتند از پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی مینه سوتا با آلفای کرونباخ 0.81 و پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی متعلق به آلن و مایر با آلفای کرونباخ 0.79 داده ها با آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون t تک نمونه ای، همبستگی پیرسون، معادلات ساختاری و به وسیله نرم افزارهای SPSS و LISREL و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد رضایت شغلی بر تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری کارکنان جهاد دانشگاهی خوزستان تاثیر مثبت و معناداری دارد. در واقع با افزایش رضایت شغلی، هر سه شاخص تعهد سازمانی کارکنان نیز افزایش می یابد و بالعکس.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 45
نویسنده: 

مسیبی زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

در سالهای اخیر واژه سرمایه فکری در میان نظریه پردازان به طور مداوم مورد استفاده قرار گرفته است. سرمایه فکری عبارتند از: جمع دانش اعضای سازمان و کاربرد دانش آنها، می باشد. این سرمایه با آموزش توسعه پیدا کرده و منجر به بهبود وضعیت سازمان خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموزشهای سازمانی ضمن خدمت بر توسعه سرمایه فکری معلمان دوره متوسطه و فنی و حرفه ای شهر اصفهان، می باشد. این پژوهش توصیفی - پیمایشی بوده و جامعه آماری آن کلیه معلمان زن و مرد دوره متوسطه و فنی و حرفه ای شهر اصفهان می باشد که تعداد آنها 4553 نفر است. جامعه آماری پژوهش، با استفاده از جدول مورگان تعداد 351 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته ای است که با توجه به ابعاد آموزشهای ضمن خدمت، و شاخص های موجود در سرمایه فکری ساخته شده است. پایایی این مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 0.93 می باشد و روایی صوری آن توسط جامعه آماری و روایی محتوایی آن توسط اساتید مربوطه مورد تایید قرار گرفته است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-19 و از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در تحلیل توصیفی با استفاده از مشخصه های آماری نظیر فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و خطای معیار میانگین ها به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. همچنین در تجزیه و تحلیل استنباطی برای بررسی تفاوت میانگین ها از آزمون t تک نمونه ای و جهت تحلیل واریانس از آزمون ANOVA و آزمون تعقیبی توکی استفاده شده است. نتایج نشان داد که آموزشهای سازمانی ضمن خدمت نقش بیشتر از حد متوسط، مثبت و سازنده ای در توسعه سرمایه فکری معلمان داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 39
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1037
 • دانلود: 

  348
چکیده: 

تربیت یگانه راه سلوک انسان در طریق انسانیت است و این مطلوب حاصل نمی شود جز از طریق برنامه ریزی مناسب در جهت تبیین اهداف، اصول و روش های تعلیم و تربیت از منابع اصیل و قابل اعتماد. علاوه بر این تربیت آدمی دارای ابعاد مختلفی است که از جمله آن ابعاد فردی، اجتماعی، عاطفی، علمی و ... می باشد. از آنجا که قرآن کریم کلام خدا و اصیل ترین منبع تربیت بشر در طول تاریخ بوده این تحقیق در پی آن است که با نگاهی به آیات قرآنی در بعد تربیت فردی به روش های اساسی تربیت و رویکردهای تربیتی در این زمینه اشاره کند و نیز نگاهی به اهداف و ویژگیهای این تربیت در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران بیندازد. روش کار در این مقاله بصورت توصیفی – تحلیلی و با مراجعه به منابع دست اول و منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. تربیت فردی، یکی از ابعاد اولیه ای است که تاثیری مستقیم بر روی تعالی و مطلوبیت دیگر جنبه های تربیتی انسان دارد به گونه ای که گاه اثربخشی ابعاد دیگر را تحت الشعاع قرار می دهد. در این مطالعه ضمن تبیین انواع روش های تربیت، با تشریح مقوله های مطرح در حوزه روش های تربیت فردی، این نتایج حاصل گردید: روش قرآن در تعلیم و تربیت بر توحید خالص و کامل استوار است. توحیدی که تنها در اسلام است و قرآن آنرا مطرح می کند. یکی از زوایایی که می توان به روش های تربیت فردی توجه نمود، تربیت از زاویه خوف، رجا و حب می باشد. همچنین دوران تربیت طبق آیات قرآن به پنج دوره تقسیم می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1037

دانلود 348
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  240
چکیده: 

آموزش پرورش امروزه از ابزارهای مهم پرورش فرهیختگی در جامعه است. در واقع می توان آن را سیستمی متشکل از سازمان ها و فعالیت هایی دانست که در رشد و پرورش افراد فرهیخته سهم بسزایی ایفا می کند و می تواند نوید بخش آینده ای درخشان برای جوامع باشد. پست مدرنیست ها دارای چشم اندازها و استلزامات خاصی برای تعلیم و تربیت انسان فرهیخته در آموزش و پرورش می باشد. در واقع پست مدرنیسم، از آنجا که کوششی جهت بازشناسی معضلات و بن بست های تعلیم و تربیت مدرن است، می تواند مورد ارزیابی و ارزش گذاری قرار گیرد. روش این تحقیق سندی تحلیلی است. یافته ها نشان می دهد که کثرت گرایی، اهمیت دادن به دیدگاه های دیگران، تقویت روحیه تفکرانتقادی در دانشجویان، تشویق تعلیم و تربیت گفت و گو محور و مبتنی بر گفتمان، تاکید بر بردباری و تحمل یکدیگر، خلاقیت و خودآفرینی، تعهد اخلاقی، اهمیت احساسات و همچنین تاکید بر شهود از اصول مورد علاقه نظریه پردازان پست مدرن برای فرهیختگی در آموزش و پرورش است که دارای مضامین تربیتی مطلوب برای نظام آموزشی کشورمان ایران نیز می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 240
نویسنده: 

کاکش ماندانا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  301
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

استفاده از فناوری چندرسانه ای آموزشی باعث تحول در روشهای سنتی آموزش شده اند که تاثیرگذاری آنها نیازمند دقت در طراحی بر اساس اهداف آموزشی و تواناییهای کاربران می باشد. مقاله حاضر به مقایسه یادگیری درس علوم تجربی دانش آموزان چهارم ابتدایی در مدارس هوشمند و عادی پرداخته است. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر چهارم ابتدایی مدارس آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 4 کلاس 30 نفره (دو کلاس با شیوه تدریس عادی و دو کلاس با تدریس به روش هوشمند) انتخاب گردید. طرح این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با دو گروه تدریس عادی و هوشمند بود که از پیش آزمون و پس آزمون محقق ساخته برای سنجش میزان یادگیری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل از آمارهای توصیفی و آزمونهای کلموگراف اسمیرنف و تی- استیودنت استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد بین یادگیری در مدارس هوشمند و عادی تفاوتی وجود ندارد و فناوری هوشمندسازی تاثیری بر افزایش یادگیری دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی نداشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 301

دانلود 34
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  433
 • دانلود: 

  1324
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت (روان رنجوری، برونگرایی، تجربه گرایی، توافق پذیری و وجدان گرایی) با مکانیسم های دفاعی (دلیل تراشی، فرافکنی، انکار، همه کار توانی، ناارزنده سازی، گذار به عمل، بدنی سازی، خیال پردازی اوتیستیک، لایه سازی، پرخاشگری منفعلانه، جابجایی، مجزا سازی، فرونشانی، والایش، شوخ طبعی، پیشاپیش نگری، دگر دوستی کاذب، تشکل واکنشی، عقلانی سازی و ابطال) بوده است. بدین منظور از بین دانش آموزان سال چهارم دبیرستان های شهرکرد 116 نفر به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب و به پرسشنامه های شخصیت نئو فرم کوتاه (مک کری و کوستا، 1992، بشارت، محمدعلی) و سبک های دفاعی (اندرز، سینگ و بوند،1993. فتحی آشتیانی، علی.1390) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.خلاصه یافته ها نشان داد که مکانیسم های دفاعی جابه جایی، شوخ طبعی و بدنی سازی با روان رنجوری 20% و مکانیسم های دفاعی بدنی سازی، دلیل تراشی، ناارزنده سازی، انکار و دگر دوستی کاذب با برونگرایی 23% و مکانیسم های دفاعی دلیل تراشی، فرونشانی و عقلانی سازی با گشودگی به تجربه 15% و مکانیسم های دفاعی جا به جایی، ناارزنده سازی، والایش و فرافکنی با توافق پذیری 21% و مکانیسم های دفاعی همه کار توانی، دگر دوستی کاذب و بدنی سازی با وجدان گرایی 20% واریانس مشترک دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 433

دانلود 1324
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه وظیفه و مسوولیت بزرگ دانشگاه فرهنگیان تربیت فارغ التحصیلانی است، که با درک عمیق از جهانی شدن آموزش در دهکده جهانی و با کسب آگاهی از دانش متحول کنونی و نیازهای جامعه، به طور اثر بخش و با واقع نگری، با ارائه برنامه های آموزشی در پایه های مختلف به جامعه کمک نماید. چرا که برنامه های درسی آینه تمام نمای پیشرفت و انعکاسی از پاسخگو بودن دانشگاه ها به نیازهای در حال تغییر جامعه هستند. ارزشیابی برنامه های درسی دانشگاه فرهنگیان مساله بسیار مهمی است که بایست بطور منظم و علمی میزان تحقق آنها براساس اسناد بالا دستی مورد کنترل قرار گیرد، جایگاه والای دانشگاه فرهنگیان در فرایند توسعه ملی و توجه به سرمایه گذاری در منابع انسانی از طریق گسترش این آموزش ها ضرورت شناخت اهمیت، و ارتقای پایگاه معلمان در کشور، محقق را برآن داشته است تا به ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان بر اساس بند 11 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش«باز مهندسی سیاست ها و باز تنظیم اصول حاکم بر برنامه درسی تربیت معلم با تاکید بر استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی و یادگیری برنامه های درسی این دانشگاه بپردازد و نکاتی را در راستای بهبود و ارتقاء این روند ارائه نماید. امید است که این امر زمینه ساز فعالیت های بعدی در این راستا و کمک کننده به برنامه ریزان جهت تنظیم برنامه های دقیق تر در این دانشگاه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 30
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان اضطراب امتحان رشته های مختلف مقطع متوسطه بود بدین منظور از جامعه آماری دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان تربت حیدریه به حجم حدودا 5234 نفر نمونه ای به حجم 321 نفر از روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای و سپس تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون را تکمیل نموده اند (لازم به ذکر است که ابتدا آزمون ساراسون را برای این جامعه هدف هنجاریابی کرده ایم). پس از جمع آوری داده ها و استفاده از آزمون t نتایج نشان داد که با توجه به توصیف های بدست آمده می شود چنین استنباط کرد که بین رشته های مختلف تحصیلی در میزان اضطراب امتحان تفاوت معنی داری مشاهده نمیگردد واحتمالا به خاطر تشابه جنسیتی و شرایط یکسان فرهنگی، اجتماعی و آموزشی ایشان باشد.به طور کلی به نظر میرسد محیط خانوادگی، مدرسه واجتماع به یکمیزان در اضطراب این دانش آموزان تاثیرگذاربوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 30
نویسنده: 

شفیعی فروغ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

هدف از این پژوهش بررسی جایگاه هوشمندسازی مدارس درسند تحول بنیادین آموزش وپرورش در منطقه جرقویه علیا در سال تحصیلی 93-92 بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان اداره آموزش وپرورش منطقه جرقویه علیا با احتساب 41.2 و مدیران مدارس این منطقه در استان اصفهان با احتساب 58.8 در سال تحصیلی 93-92 بوده است. داده ها بوسیله پرسشنامه محقق ساخته شامل 6 مولفه و 30 گویه جمع آوری شد در این پژوهش با توجه به این که پرسشنامه محقق ساخته بود روایی صوری و محتوایی آن توسط متخصصان و اساتید مجرب مورد تایید قرار گرفت. پایایی آن با استفاده ازروش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردیده و شاخص پایایی کل مقیاس در این پژوهش 0.88 بدست آمده است. در پژوهش حاضر به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که میانگین جایگاه هوشمند سازی درسند تحول بنیادین آموزش و پرورش در منطقه جرقویه علیا پایین تر از حد متوسط بوده است. همچنین بالاترین میانگین در فرضیه ها با 3.19 مربوط به بهره مندی از هوشمند سازی بر اساس نظام معیاراسلامی و پایین ترین میانگین با 2.54 مربوط به برگزاری دوره های ضمن خدمت بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 47
نویسنده: 

شفیعی فروغ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  14
چکیده: 

هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر افزایش کارایی فناوری آموزشی از دیدگاه مدرسان دانشگاه فرهنگیان اصفهان در سال تحصیلی 93-92 بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش مدرسان پردیس ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان اصفهان شامل 115 نفر بودند که از بین آن ها تعداد 85 نفر حجم نمونه را تشکیل دادند. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای با توجه به حجم و متغیر محل خدمت انجام شده است. داده ها به وسیله پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. در این پژوهش با توجه به این که پرسشنامه محقق ساخته بود روایی صوری و محتوایی آن توسط متخصصان و اساتید مجرب مورد تایید قرار گرفت. جهت بررسی روایی سازه از تحلیل عامل استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 0.91 به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان می دهد نقش امکانات و تجهیزات (t=9.011 و p<0.01)، نقش نگرش مطلوب اساتید (t=16.424 و p<0.01)، در بهره گیری از فناوری آموزشی بالاتر از سطح متوسط می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  211
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

پژوهش حاضر بررسی رابطه معنویت، فشار روانی و امید به زندگی در دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاههای غیر دولتی شهرستان اهواز بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانشجویان رشته روانشناسی در دانشگاههای غیر دولتی (آزاد اسلامی، پیام نور و جهاد دانشگاهی) شهرستان اهواز بود که از این بین 202 (39 دانشجوی پسر و 163 دانشجوی دختر) نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه 47 سوالی سنجش معنویت جهت سنجش میزان معنویت، پرسشنامه 36 سوالی فشار روانی مارکهام جهت سنجش فشار روانی و پرسشنامه 33 ماده ای امید به زندگی جهت سنجش امید به زندگی نمونه حاضر بود. تحقیق با طرح همبستگی صورت گرفت. با استفاده از روشهای آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و در سطح آلفا 05/. داده ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین معنویت، فشار روانی همبستگی مثبت و معنی دار وبین فشار روانی و امید به زندگی همبستگی منفی معنی داری وجود دارد بدین معنی که هر چه میزان معنویت در دانشجویان بیشتر بود فشار روانی بیشتری را تجربه می کردند و هرچه امید به زندگی بیشتر می بود، دانشجویان فشار روانی کمتری را تجربه میکردند.

آمار یکساله:  

بازدید 211

دانلود 73
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  61
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

یادگیری مناسب در گرو رضایت از خدمات و کیفیت آموزشی ارائه شده در موسسات آموزشی است. تحقیق حاضر در پی بررسی رابطه بین رضایت از کیفیت آموزش با اصول یادگیری بزرگسالان از منظر سوادآموزان بزرگسال مقطع متوسطه شهرستان ارومیه است. پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری، کلیه دانش آموزان بزرگسال شاغل به تحصیل در مدارس بزرگسال شهرستان ارومیه (5102 نفر) بود. حجم نمونه با روش طبقه ای تصادفی و با جدول مورگان 357 نفر انتخاب شد. اطلاعات با پرسشنامه رضایت از کیفیت آموزشی (شریف زاده و عبدالله زاده، 1390) و پرسشنامه اصول یادگیری بزرگسالان (گالبریت، 1998) جمع آوری شد. پایایی با آلفای کرونباخ (0.855) تایید شد. جهت بررسی رابطه بین رضایت از کیفیت آموزش با اصول یادگیری بزرگسالان از منظر سوادآموزان بزرگسال مقطع متوسطه شهرستان ارومیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین کیفیت فعالیت و نحوه تدریس معلمان با مولفه های اصول یادگیری بزرگسالان رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. بین مولفه های رضایت از کیفیت آموزشی با جو کلاسی رابطه معناداری وجود نداشته ولی با مشارکت دادن دانش آموزان در فرآیند آموزش و یادگیری، رابطه معنی داری وجود دارد. آموزش بزرگسالان در ایران نیاز به تخصصی شدن داشته و به اصول آموزشی باید توجه بیشتری گردد. برای کسب یادگیری بالاتر، باید کیفیت آموزشی موسسات بر مبنای اصول یادگیری بزرگسالان مورد بررسی و بازبینی جدی قرار گرفته و به سمت تخصصی شدن هدایت گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 61

دانلود 27
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

تحقیق حاضر در پی بررسی تاثیر رضایت از کیفیت آموزش بر اصول یادگیری بزرگسالان در مدارس بزرگسال مقطع متوسطه شهرستان ارومیه است. پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری، کلیه دانش آموزان بزرگسال شاغل به تحصیل در مدارس بزرگسال شهرستان ارومیه (5102 نفر) بود. حجم نمونه با روش طبقه ای تصادفی و با جدول مورگان 357 نفر انتخاب شد. اطلاعات با پرسشنامه رضایت از کیفیت آموزشی (شریف زاده و عبدالله زاده، 1390) و پرسشنامه اصول یادگیری بزرگسالان (گالبریت، 1998) جمع آوری شد. پایایی با آلفای کرونباخ (0.855) تایید شد. برای بررسی تاثیر رضایت از کیفیت آموزش بر اصول یادگیری بزرگسالان در مدارس بزرگسال مقطع متوسطه شهرستان ارومیه از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که مولفه های رضایت از کیفیت آموزش 7.7 درصد اصول یادگیری بزرگسالان را تبیین می کنند. بین جنسیت با رضایت از کیفیت آموزشی و اصول یادگیری بزرگسالان و مولفه های آنها هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد. آموزش بزرگسالان در ایران نیاز به تخصصی شدن داشته و به اصول آموزشی باید توجه بیشتری گردد. برای کسب یادگیری بالاتر، باید کیفیت آموزشی موسسات بر مبنای اصول یادگیری بزرگسالان مورد بررسی و بازبینی جدی قرار گرفته و به سمت تخصصی شدن هدایت گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 110
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  263
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

تحقیق حاضر با هدف بررسی مقایسه تاثیر آموزش های اکتشافی و فراشناخت بر پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت درس علوم دانش آموزان پایه چهارم مقطع ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان انجام گرفت. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی است و به پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان می باشد. در این تحقیق ابتدا یک مدرسه از میان مدارس ابتدایی انتخاب و سپس دو کلاس های چهارم یک کلاس برای گروه اکتشافی و یک کلاس برای گروه اختصاص یافت. حجم نمونه در هر کلاس 30 نفر بودند. پیش آزمونی محقق ساخته روی هر دو گروه اجرا شد و سپس به مدت 15 جلسه تحت آموزش قرار گرفتند. در نهایت از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد و نتایج بدست آمده مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که بین میانگین پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش آموزانی که با روش اکتشافی آموزش می بینند و دانش آموزانی که با روش فراشناخت آموزش می بینند تفاوت وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 263

دانلود 81
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

موفقیت یک کتاب و پیشرفت آن طبق برنامه فقط به محتوا برنمی گردد، بلکه به عواملی مثل معلم و قدرت او در انتقال و تثبیت مطالب در ذهن دانش آموزان نیز مربوط می شود. با تالیف کتاب های درسی به زبان محلی، مشکل بسیاری از دانش آموزان مناطق دو زبانه برطرف می شود. از آنجا که تعداد دانش آموزان دوزبانه، 70 درصد کل دانش آموزان کشور می باشد، بهتر است کتاب های نوآموزان بومی شود زیرا مشکل دوزبانگی در برخی استان ها به ویژه خوزستان وجود دارد مخصوصا در دوره های ابتدایی.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 20
نویسنده: 

سیمایی حکیمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  184
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

هدف اصلی مدنظر در این تحقیق، ارائه دو دیدگاه به محققان در راستای مولفه های شخصیتی می باشد که در ارتباط با سلامت روان دانش آموزانی می باشند که در نظام دوری مشغول به تحصیل می باشند، دیدگاه اول از منظر بررسی همبستگی مولفه های شخصیت با یکدیگر و دیدگاه دوم از همبستگی متغییرها مستقل و وابسته می باشد. لذا برای نیل به این مقصود، با تهیه پرسشنامه و پخش آن در بین جامعه هدف بر اساس نمونه های تصادفی، داده های مدنظر را جمع آوری کرده و سپس با استفاده از نرم افزار Spss و با بهره گیری از آمار استنباطی کالموگروف - اسمیرنوف از روش همبستگی اسپیرمن (به دلیل نرمال نبودن داده ها) و آزمون t تک نمونه ای، داده های در دسترس را تجزیه و تحلیل نمودیم که نتایج فرضیات نشان می دهد بعد برونگرایی، پذیرش، وظیفه شناسی و سازگاری از انواع شخصیت رابطه معنی داری با سلامت روان دانش آموزان دختر در نضام دوری دارد ولی بعد روان رنجور توانایی ارتباط گیری در این محیط را ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 184

دانلود 27
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

هدف از این تحقیق تدوین الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت اسلامی در دوره متوسطه به منظور آموزش همه جانبه تربیت اسلامی در دروس مختلف وتوسط معلمان مربوطه بوده تا یادگیری مفاهیم و مهارت های مربوط به تربیت اسلامی، از روی استدلال وباور عمیق قلبی صورت پذیرد و درآینده زندگی فراگیران نقش موثری ایفا نماید. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و در نهایت بعد از تحلیل داده ها به منظور استخراج الگوی مطلوب به صورت پژوهش نظریه ای بوده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که الگوی مطلوب تربیت اسلامی، ارائه آن به صورت تلفیق چند رشته ای است. یعنی ارائه معارف اسلامی درکلیه دروس به صورت مستدل، مرتبط با موضوعات دروس و مطابق با اهداف غایی تربیت اسللمی است. همچنین به جهت اهمیت موضوع، در ارزشیابی دروس، بخش تربیت اسلامی سهم حدود 15 درصدی خواهد داشت. بطوریکه از 20 نمره ارزشیابی مربوط به هر درس، 3 نمره جهت ارزشیابی از محتوای مرتبط با آن درس در زمینه تربیت اسلامی خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 90
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  161
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ویژگی های شخصیتی، تحصیلات و سابقه خدمت با رفتار شهروندی سازمانی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه مورد مطالعه شامل کلیه کارکنان رسمی و قراردادی مرد شرکت صنایع فولاد خوزستان بخش تولید بودند که از میان آن ها 217 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و از طریق فهرست اسامی کارکنان انتخاب شدند. افراد گروه نمونه به پرسشنامه های رفتار شهروندی سازمانی ( پادسکاف و همکاران، 1990) و پنج عامل بزرگ شخصیت (مک کری و کاستا، 1389) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون (به شیوه همزمان) تحلیل گردید. نتایج نشان داد روان رنجورخویی با رفتارهای شهروندی سازمانی دارای همبستگی منفی و معنادار (p<0.05) و در مقابل برون گرایی، وجدانی بودن و استقبال از تجربه با رفتارهای شهروندی سازمانی دارای همبستگی مثبت معنادار (p<0.01) و پذیرندگی با رفتارهای شهروندی سازمانی دارای همبستگی معنادار (p<0.05) نبود. نتایج تحلیل رگرسیون (همزمان) نشان داد که از بین پنج عامل بزرک شخصیت، فقط وجدانی بودن قادر به پیش بینی رفتارهای شهروندی سازمانی است.

آمار یکساله:  

بازدید 161

دانلود 24
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  636
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

برنامه درسی یکی از ارکان اساسی در فرایند یاددهی- یادگیری می باشد. توسعه روزافزون فناوری و تسری آن به حوزه آموزش و پرورش، ضرورت همسوسازی نظام آموزشی را با این تحولات اجتناب ناپذیر ساخته است. این تحقیق با هدف بررسی مولفه های برنامه درسی در مدارس هوشمند صورت گرفته است. رویکرد مورد استفاده در این تحقیق رویکرد کیفی بوده و تمرکز اصلی تحقیق بر توصیف مولفه های برنامه درسی در مدارس هوشمند می باشد. به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و از مطالعه یافته های تحقیقاتی معاصر استفاده شده است. مدل حاصل، مولفه های برنامه درسی در مدارس هوشمند را در قالب اهداف، محتوا، روش و سنجش و ارزیابی بیان می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 636

دانلود 193
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثر ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت در کاهش باورهای متعارض زوجین در شهر تهران صورت گرفته است. این پژوهش، ازنوع نیمه آزمایشی ازطرح تک گروهی پیش آزمون- پس آزمون می باشد. در این تحقیق 30 زوج (60) از زوجین شهر تهران که در سال تحصیلی 94-1393 به کلینیک های مشاوره این شهر مراجعه کرده اند، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با گمارش تصادفی به دوگروه آزمایش وکنترل تقسیم شدند. در مرحله پیش آزمون، زوجین به پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز و پرسش نامه باورهای ارتباطی اپستین و ایدلسون پاسخ دادند و در مرحله بعدی، گروه آزمایش تحت درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت قرار گرفتند. سپس هر دو گروه آزمایش وکنترل در مرحله پس آزمون مجددا با پرسشنامه های فوق مورد آزمون قرار گرفته و داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس یک راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج یافته ها نشان داد که درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت در کاهش باورهای غیر منطقی و ارتباطی زوجین موثر است. همچنین بین درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت و 6 مورد از مولفه های باورهای غیر منطقی رابطه معناداری مشاهده شد که میزان تاثیر این شیوه بر باورهای غیرمنطقی و ارتباطی در مرحله پس آزمون به ترتیب 0.11 و 0.40 بوده است یعنی در حدود 11 و 40 درصد از واریانس نمرات کل باقیمانده مربوط به عضویت گروهی و یا تاثیر درمان است، اما بین سن، جنس و سطح تحصیلات زوجینی که تحت مداخله درمانی قرار گرفتند رابطه معناداری مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 34
نویسنده: 

تقی پور ناهید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

پژوهش با هدف بررسی رابطه وضعیت جسمانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر امیدیه در سال 93-1392 انجام شد. پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. نمونه آماری شامل 70 دانش آموز پسر است که بر اساس جدول مورگان و به روش تصادفی انتخاب شد. معدل هر دانش آموز به عنوان عملکرد تحصیلی و میزان قد و شاخص توده بدنی بر اساس شاخص WHO به عنوان وضعیت جسمانی در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که دانش آموزان مورد مطالعه بر اساس شاخص WHO از نظر قد در وضعیت طبیعی و از نظر توده بدنی، اندکی دارای اضافه وزن هستند. همچنین بین وضعیت جسمانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان با ضریب r=0.758 همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 82
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

هدف این پژوهش، بررسی رابطه هوش عاطفی با کیفیت زندگی مادران دانش آموزان کم توان ذهنی بود. روش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه مورد مطالعه را تمامی مادران دانش آموزان پسر پایه ابتدایی شهرستان خوی تشکیل می داد که از میان آن ها 50 نفر از مادران با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. مادران، مقیاس کیفیت زندگی SF-36 و هوش عاطفی کراون را تکمیل نمودند. پایایی این دو مقیاس از طریق آلفای کرانباخ و روایی این دو مقیاس ازطریق همسبتگی نمره ابعاد با نمره کل احراز گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش عاطفی و کیفیت زندگی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، هوش عاطفی، پیش بینی کننده مثبت و معنی دار ابعاد کیفیت زندگی (کارکرد اجتماعی، کارکرد جسمی، بهزیستی روانشناختی، انرژی و سلامت عمومی) و پیش بینی کننده منفی و معنی دار بعد درد جسمانی، بعد مشکلات جسمانی و مشکلات روحی می باشد. از یافته های پژوهش، نتیجه می گیریم که هوش عاطفی بر کیفیت زندگی و ابعاد آن اثرگذار است و بایستی کارگاه های آموزشی در زمینه مدیریت عواطف، خودآگاهی، همدردی و مهارت های اجتماعی جهت بهبود کیقیت زندگی برای مادران دانش آموزان کم توان ذهنی و ارائه خدمات توان بخشی و آموزشی از طرف سازمان های اجتماعی فراهم گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 31
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1043
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

از لحاظ روانشناسی رشد و توسعه جوامع انسانی زمانی میسر خواهد شد که انسانها بتوانند جوامع خود را هدفمند تربیت کنند. یکی از اساسی ترین مسایل در تربیت جوامع انسانی رسیدن به آرامش روح و روان است آن هم زمانی تحقق می یابد که جلوی شهوات حیوانی انسان گرفته شود. روی این اصل، ادیان الهی جهت رسیدن به این آرامش را در رعایت پوشش و حجاب می دانند. پوشش به عنوان فرهنگ و ارزش پذیرفته شده از طرف تمام پیروان ادیان اعم از یهودی، مسیحی، زرتشتی علی الخصوص در بین امت اسلام با تکیه بر آیات شریفه که قرآن کریم بارها تاکید فرموده و انسان را چه مرد چه زن به جواهری تشبیه می کند که با رعایت پوشش (حجاب) چقدر ارزش پیدا می کند. تلمود و تورات و اوستا هم حفظ و حراست خانه و خانواده و صیانت از پاکیزگی روابط در اجتماعات را در رعایت پوشش از طرف زن معرفی می کند. در اثبات رعایت و حفظ حجاب روایات تاریخی آمده است که ائمه معصومین چقدر به رعایت پوشش تاکید دارند. حتی در شرایط بسیار سخت حفظ پوشش و حجاب را برتر از حفظ جان معرفی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1043

دانلود 155
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  564
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی تئوری های تغییر و عوامل موثر بر آن در سازمان آموزشی است. رویکرد پژوهشی بکار برد شده از نوع روش شناسی کیفی می باشد. برای این منظور، با استفاده از روش فراتحلیل مطالعاتی که به تئوری ها و مدل های تغییر در سازمانها به ویژه سازمان آموزشی پرداخته بودند، گردآوری شدند. برای گردآوری مطالعات از کلید واژه های مرتبط استفاده شده و جستجو در سایتها، کتابها و مجلات علمی تخصصی صورت پذیرفت و مطالعاتی که با معیارهای ورود به فراتحلیل کیفی همخوانی داشتند گزینش شدند.یافته ها: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در مجموع تئوری های تغییر در سازمانهای آموزشی موفق بوده و دستاوردهایی را برای سازمانها به وجود آورده است. همچنین نتایج تحقیقات نشان می دهد: برای دستیابی به برنامه های مدیریت موفق و اثر بخش فرایند تغییر در سازمانهای آموزشی بایستی برنامه هایی را برای تغییر، نوسازی، توسعه و بهسازی طراحی و اجرای این برنامه ها را مد نظر قرار داد که همخوان با سیاستها و محتوای آموزشی و به روز و کارامد بودن آنها برای نظام های آموزشی باشد. و در واقع هدف اصلی از این تحقیق شرح مختصری از تئوریهای تغییر در سازمانها به ویژه سازمانهای آموزشی و نحوه شناسایی و کاربرد آنها است.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 564
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه کمال گرایی و مسوولیت پذیری با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان (دختر و پسر) رشته های مشاوره، حسابداری و کامپیوتر می باشد و نمونه آماری شامل 300 دانشجو (150 دختر و 150 پسر) که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه پرسشنامه کمال گرایی اهواز A.P.S و مسوولیت پذیری کالیفرنیا C.P.I استفاده شده است. ملاک سنجش عملکرد تحصیلی آزمودنی ها، نمره معدل دانشجویان در ترم اول سال تحصیلی 1394-1393 بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری در سطح 0.05 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین کمال گرایی و عملکرد تحصیلی رابطه منفی معنی داری وجود دارد. ولی بین مسوولیت پذیری و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان متغیرهای کمال گرایی و مسوولیت پذیری به عنوان متغیرهای پیش بین، بهترین پیش بینی کننده متغیر کمال گرایی بود هر چند که استفاده از متغیرهای دیگر نیز می توانند به پیش بینی دقیق تر کمک کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 47
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

هدف این پژوهش، تعیین رابطه بین حقوق شهروندی از جنبه مدنی و رفتار اجتماعی دانش آموزان است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش آموزان متوسطه شهرستان دشتستان است که 2200 نفر می باشد. روش نمونه گیری آن تصادفی خوشه ای است که از میان جامعه آماری تعداد 327 نفر از دانش آموزان انتخاب شده اند (204 نفر پسر و 123 دختر). ابزارهای اندازه گیری با پرسشنامه محقق ساخته، که از دو مرحله آگاهی از حقوق شهروندی و دیگری رفتار اجتماعی است. آزمون فرضیه بیانگر همبستگی 0.37 میان آگاهی از بعد مدنی حقوق شهروندی و رفتار اجتماعی بود. بنابراین، لازم است در زمینه آموزش های حقوق شهروندی و مهارت های اجتماعی به دانش آموزان اهتمام ویژه توسط نهادهای تربیتی و اجتماعی صورت گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 36
نویسنده: 

مشعل پور مرضیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  25
کلیدواژه: 
چکیده: 

رفتارهای تهدید کننده سلامت از جمله مهمترین چالشهای بهداشتی و روانی اجتماعی است که اکثر کشورهای جهان به نوعی با آن درگیر هستند در یک معنی گسترده رفتارهای پر خطر می توانند به عنوان رفتارهایی با پیامدهای بالقوه منفی در نظر گرفته شوند (بائومگارتنر، والکبورگ و پیتر، 2010) و اعتیاد به عنوان یکی از مهمترین رفتارهای پر خطر یکی از بیماری های جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی به حساب می آید (گلانتر، 2014). اعتیاد که بر آمده از مصرف مواد مخدر و در واقع حالتی مزمن در اثر تکرار مصرف مواد مخدر است دارای این مشخصات است: 1- در اثر مصرف مکرر مواد عادات روحی ایجاد می شود و این عادات فرد را به علت نیاز و تمایل روانی به سوئ مصرف مواد مخدر ترغیب می کند. 2- مقدار مواد مصرفی مرتبا رو به افزایش است. 3- در اثر قطع دارو نشانگان محرومیت در شخص از قبیل پرخاشگری، تنش، اضطراب و... ایجاد می شود.4- اعتیاد به مواد مخدر برای افراد یا جامعه حالت زیان آوری پیدا می کند (کلارک و همکاران، 2013).

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 25
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  59
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

موضوع مطالعه در این مقاله، منش اجتماعی حاکم بر ایرانیان تحت تاثیر خانواده با به آزمون گذاشتن نظریه جرج هربرت مید، مورد بررسی قرار داده شده است. سوال اصلی نویسندگان در این مقاله اینست که «چرا ما ایرانیان منش اجتماعی متناقض گونه داریم؟» روش تحقیق مورد استفاده مشاهده و مشاهده مشارکتی می باشد. نتایج این پژوهش تجربی حاکی ازاینکه جامعه ایران از نوع جامعه «من اجتماعی (Me)» است و منش اجتماعی ایرانیان بیشتر تحت تاثیر مرحله بازی های ساده (از مراحل تکوین «خود» از نظر مید) قرار دارد و همین امر موجب رفتارهای متناقض ایرانیان شده است. برای اصلاح منش اجتماعی می بایست بیشترین توجه را به آموزش و ایجاد دگرگونی مدیریتی در خانواده و استفاده از وسایل ارتباط جمعی و نظام آموزش و پرورش بعمل آید.

آمار یکساله:  

بازدید 59

دانلود 48
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  63
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف ارائه تصویری از درد و رنج کودکان و تصویر آن در ادبیات منظوم دوره کلاسیک و معاصر، با تکیه بر نظریات جامعه شناسی صورت پذیرفته است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوا با واحد بررسی مضمون استفاده شده است و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اشعار مربوط به دوره کودکی می باشد که از این جامعه، اشعار 130 شاعر که به میزان 2000 بیت شعر بود به روش هدفمند انتخاب و تحلیل محتوا شده است. جهت گردآوری داده ها چک لیست تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفت و روایی آن توسط متخصصان این حوزه تایید شد. همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات و کد گذاری متغیرها در نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج حاصل از آزمون خی- دو نشان می دهد که در مقایسه بین ادبیات دوره معاصر و کلاسیک، زیر مقوله های درد و رنج کودکان در دوره معاصر از درصد توزیع فراوانی بیشتری نسبت به دوره کلاسیک برخوردار می باشد و تفاوت معنی دار است.

آمار یکساله:  

بازدید 63

دانلود 25
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  149
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

هدف این مقاله بررسی علل و عوامل موثر خانوادگی در گرایش نوجوانان به رفتار انحرافی و بزهکاری در شهرستان اهواز در سال 1394، نمونه مورد پژوهش 600 نفر که بصورت نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شده اند. وقتی به کار می رود، که از بین دانش آموزان دختر و پسرشهرستان اهواز استفاده شده است. به منظور بررسی فرضیه ها از آزمون ضریب پیرسون استفاده شد. یافته های مربوط به سوال پژوهش نشان داد که، رابطه بین روابط عاطفی خانواده و میزان گرایش به انحرافات و بزهکاری (p=./895)، رابطه بین وضعیت اقتصادی خانواده و میزان گرایش به انحرافات و بزهکاری (p=./842)، رابطه بین میزان اعتقادات وپایبندی به مسائل شرعی وگرایش به انحرافات و بزهکاری (p=./751)، رابطه بین میزان وجود اختلاف و مشاجره در خانواده وگرایش به انحرافات و بزهکاری (p=./869)، رابطه بین میزان استفاده اعضای خانواده از محصولات فرهنگی و گرایش به انحرافات و بزهکاری (p=./831)، رابطه بین میزان حفظ شخصیت واحترام نوجوانان و گرایش به انحرافات و بزهکاری (p=./658) و سطح معنی داری (p<0.000)، خطای 0.05 می باشد. روایی آن با روش محتوایی سازه و صوری تایید گردید و پایایی اندازه گیری، از طریق فرمول آلفای کرونباخ ( به اندازه 0.772) تایید شد. فرضیات این تحقیق که با استفاده از تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون و بصورت فراوانی بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 149

دانلود 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

هدف این مقاله آسیب شناسی قرص های روانگردان در بین جوانان شهرستان اهواز درسال 1394 این پژوهش دارای شش فرضیه اصلی که کلیه فرضیه های فوق مورد آزمون قرار گرفته و برای تعیین میزان رعایت هر یک از عوامل اثربخشی در نگرش مذهبی و سلامت روان که در قالب مقیاس 5 رتبه ای لیکرت در پرسشنامه مطرح گردید و سطح اطمینان 95 درصد استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه جوانان از بین دانش آموزان منطقه ناحیه یک اهواز و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز که تعداد 300 نفر را شامل می شود. به منظور بررسی فرضیه ها از آزمون ضریب پیرسون استفاده شد. یافته های پژوهش نشان گر اینکه بین عوامل فردی و قرص های روانگردان (p=./659)، بین عوامل محیطی و قرص های روانگردان (p=./732)، بین عوامل روانشناسی و قرص های روانگردان (p=./836)، بین عوامل فرهنگی و قرص های روانگردان (p=./621)، بین عوامل اقتصادی و قرص های روانگردان (p=./857)، بین پایگاه اجتماعی قرص های روانگردان (p=./632) و سطح معنی داری (p<0.000)، خطای 0.05 می باشد. روایی آن با روش محتوایی سازه و صوری تایید گردید و پایایی اندازه گیری، از طریق فرمول آلفای کرونباخ ( به اندازه 0.828) تایید شد. فرضیات این تحقیق که با استفاده از تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون و بصورت فراوانی بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 45
نویسنده: 

علی پور لیلا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  306
چکیده: 

هدف این بررسی رابطه بین کودکان عقب مانده ذهنی و سازگاری اجتماعی مادران در شهرستان شادگان در سال 1394 که شامل 95 نفر که در سه مقطع ابتدایی بهارانقلاب 70 نفر و مقطع متوسطه اول و دوم رودکی و باغچه بان 25 نفر بوده است، از روش حال و گذشته استفاده شده است. تحقیق دارای سوگیری انتقادی می باشد. محقق در این پژوهش از آزمون همبستگی، نمودارها، جداول، میانگین و انحراف معیار استفاده کرده است. به منظور بررسی فرضیه ها از آزمون ضریب پیرسون استفاده شد. یافته های مربوط به پژوهش نشان داد که بین وظایف روزمره و سازگاری اجتماعی مادران (p=./680)، بین فعالیتهای اجتماعی وسازگاری اجتماعی مادران (p=./720)، بین نقش والدینی و سازگاری اجتماعی مادران (p=./869)، بین روابط خانوادگی و سازگاری اجتماعی مادران (p=./794)، بین موقعیت اقتصادی و سازگاری اجتماعی مادران p=./831 و سطح معنی داری (p<0.000)، خطای 0.05 می باشد. روایی آن با روش محتوایی سازه و صوری تایید گردید و پایایی اندازه گیری، از طریق فرمول آلفای کرونباخ (به اندازه 0.815) تایید شد. فرضیات این تحقیق که با استفاده از تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون و بصورت فراوانی بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 306
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  438
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

مقاله حاضر با هدف شناسایی و بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز شادگان (با تاکید بر شبکه های اجتماعی آنان) در سال 93-94 انجام شده، حجم نمونه تعداد 150 نفر از دانشجویان دانشگاه مذکورکه به صورت تصادفی انتخاب شده اند، ابزار گرآوری داده ها پرسش نامه، روش تحقیق حال یا کنونی می باشد و به منظور بررسی فرضیه ها از آزمون کای دو استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که ارتباط مستقیمی بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و سلامت اجتماعی افراد وجود دارد، بین سطح حمایت اجتماعی دریافتی از شبکه های اجتماعی و میزان ارتباط شبکه ای دانشجویان با سطح سلامت اجتماعی آنان رابطه وجود دارد. بدین معنی که هرچه فرد ارتباط بیشتری با اعضای شبکه اجتماعی داشته و منابع حمایتی بالاتری دریافت کند میزان سلامت اجتماعی او نیز افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 438

دانلود 89
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

هدف ازاین پژوهش بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت تحصیلی، سازگاری اجتماعی بامدیریت زمان در دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه دوم شهرستان شادگان می باشد. نمونه این پژوهش شامل 190 نفر بودند که به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس، پرسشنامه سازگاری اجتماعی سینگ ها سینگ، پرسشنامه مدیریت زمان کوئین استفاده شدکه همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردارند. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و نتایج تحلیل داده ها با استفاده ازهمبستگی پیرسون رگرسیون چندمتغیری در سطح معناداری (p<0.05) نشان دادکه میان انگیزه پیشرفت تحصیلی، سازگاری اجتماعی بامدیریت زمان رابطه مثبت معنادار وجود دارد، همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که انگیزه پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی به ترتیب بهترین پیش بینی کننده برای مدیریت زمان می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 26
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین تکانشگری شناختی، حرکتی، بی برنامگی در دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه دوم شهرستان شادگان می باشد. نمونه این پژوهش شامل 190 نفر بودند که به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس تکانشگری بارت، پرسنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس، پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی بوفارد استفاده شد که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردارند. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده و نتایج تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون رگرسیون چندمتغیری در سطح معناداری (p<0.05) نشان داد که میان انگیزه پیشرفت تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی رابطه مثبت معنادار وجود دارد، ولی میان تکانشگری در سه مولفه (شناختی، حرکتی، بی برنامگی) رابطه معناداری مشاهده نگردید، همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که انگیزه پیشرفت تحصیلی پیش بینی کننده بهتری برای راهبردهای خودتنظیمی است.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 18
نویسنده: 

همامی عباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  151
 • دانلود: 

  55
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر فرسودگی تحصیلی و اضطراب امتحان درس ریاضیات در بین دانش آموزان انجام گردید. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر سال اول راهنمایی مدارس دولتی ناحیه یک شهر کرج تشکیل می دادند که در سال تحصیلی 94-93 به تحصیل اشتغال داشتند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین مدارس، 2 مدرسه و از بین مدارس 4 کلاس انتخاب شدند و سپس از بین هر کدام از کلاس ها، به صورت تصادفی 25 دانش آموز به عنوان گروه آزمایشی و 25 دانش آموز به عنوان گروه گواه برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه فرسودگی تحصیلی و پرسشنامه اضطراب امتحان استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بازی های رایانه ای اثر معناداری بر کاهش میزان اضطراب امتحان و فرسودگی تحصیلی گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه داشته است و نتایج در مورد استفاده از بازی های کامپوتری در کنار آموزش معلم به عنوان وسیله کمک اموزشی حمایت کردند.

آمار یکساله:  

بازدید 151

دانلود 55
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  307
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و انگیزش تحصیلی با سبکهای یادگیری در دانش آموزان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر راهنمایی مدرسه غیرانتفاعی نبوت شهر کرج بود که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند. که تعداد کل این دانش آموزان 200 نفر بود. و با استفاده از جدول مورگان و کرجسی تعداد 127 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه 12 ماده ای سبکهای یادگیری کلب و پرسشنامه 33 ماده ای هوش هیجانی شرینگ و پرسشنامه انگیزش تحصیلی 28 ماده ای والراند استفاده شده است. نتایج بدست آمده با استفاده از رگرسیون گام به گام و شاخص آماری همبستگی گشتاوری پیرسون تجزیه و تحلیل گردید. نتایج بیان گر همبستگی معنادار بین سبک های یادگیری و هوش هیجانی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان می باشد. همچنین نتایج بیانگر همبستگی معنادار بین مولفه های هوش هیجانی و انگیزش تحصیلی با سبک های یادگیری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 307

دانلود 94
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین خودکارآمدی معلم با خودراهبری در یادگیری دانش آموزان انجام شد. پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی بود. جامعه پژوهش معلمان مقطع راهنمایی 5 منطقه شهر تهران را شامل می شد که از بین آنها 109 نفر برای انجام این پژوهش انتخاب شدند و دو پرسشنامه خودکارآمدی معلم و خودراهبری در یادگیری دانش آموزان را پاسخ دادند. اطلاعات حاصل از اجرای پرسشنامه جمع آوری شد و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیر خودکارآمدی معلم 28 درصد از واریانس خودراهبری در یادگیری دانش آموزان را تبیین می کند که این تبیین از لحاظ آماری معنادار می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 45
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  321
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

اسلام درباره نقش مهم بازی در سلامت جسمی و روانی کودکان سفارش های مهمی را به مسلمین نموده است. متخصصان بر اهمیت بهره هوش هیجانی و نقش آن در کمک به کودکان برای افزایش سطح اعتماد به نفس و مسوولیت پذیری و نهایتا تبدیل شدن به بزرگسالی که بتوانند به مهارت با دیگر افراد جامعه ارتباط برقرار کنند تاکید می کنند.تحقیق ها نشان داده است دو شاخص عمده «دقت» و «کارایی» سبب افزایش هوش هیجانی می گردند. لذا در طراحی فضاهای بازی ارتقاء دهنده هوش هیجانی این دو شاخص جزو نکاتی هستند که باید در طراحی فضاهای شهری لحاظ گردند، حال آن که کودکان به دلایل مختلف دارای ویژگی هایی هستند که نیازمند درک و افزایش هوش هیجانی بوده و این مورد می تواند در طراحی پارک ها و فضاهای مخصوص بازی برای آن ها رعایت گردد. این پژوهش بر آن بوده است که موضوع روش های ارتقاء هوش هیجانی را به فضاهای شهری کشانده و باعث ارتقاء هوش هیجانی در کودکان شود. و این موضوعی است که متاسفانه در پژوهش های موجود یا بدان پرداخته نشده یا متاسفانه از بعد طراحی فضای شهری (و نه از منظر روان شناسی محیطی) به آن نگریسته شده است و این موضوع جزو نوآوری های این پژوهش است.یافته های حاصل از پژوهش و طراحی نمونه نشان داد مشخصه محیط مناسب، وجود محرک ها و انگیزه های لازم و منطبق با هر مرحله رشد کودک است. توجه به جغرافیای فضا و طراحی محیط و ایجاد تنوع در ویژگی های بصری و عاطفی و گوشه ها و زوایای مختلف آن می تواند تاثیر بسزایی در سازگاری کودکان با مکان داشته و تعلق خاطر آنان و هوش هیجانی را افزایش دهد. در طراحی انجام یافته، 20 نوع ایده در ایدئوگرام ارائه و آزمون شده که هر کدام به نوعی باعث بالارفتن هوش هیجانی در کودکان با رده سنی متفاوت می شود، هرچند که در طراحی باید سایت قرار گیری وسایل بازی از نظر اقلیمی (منطقه جغرافیایی) امنیت و مراقبت مورد نیاز وسایل بازی در نظر گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 321

دانلود 76