مشخصات همایش/اطلاعات دوره

همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران | سال:1385 | دوره:0 | شماره:4

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

در این بررسی گزارشهای مرتبط با انواع فعالیتهای نفتی در محدوده سواحل خلیج فارس از خوزستان تا بوشهر و شرق آن انتخاب و به عنوان ملاک ارزیابی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد ارزیابی های اثرات توسعه بر محیط انجام شده در منطقه در اکثر پروژه ها بر اثرات مستقیم تمرکز دارد که در نتیجه رویکرد گسترده ای از اثرات را در بر نمی گیرد و بندرت اثرات تجمعی چند پروژه را در یک منطقه در نظر گرفته و معمولا به اثرات القایی توجهی نداشته اند. توجه کیفی به اهمیت اثرات پروژه بدون مبنای علمی و ریاضی و عدم دقت نظر کمی در مسایل، بررسی پروژه ها به صورت منفرد و محلی و در نظر نگرفتن ابعاد بزرگتری مانند ابعاد ملی و جهانی پروژه ها، کم توجهی به تشخیص اثرات حساسیت های محیطی متاثر از پروژه ها، عدم بررسی ابعاد اقتصادی محیط زیست در پروژه ها و جمع بندی و شفافیت نامناسب گزارشها از جمله مواردی است که در گزارشهای موجود دیده می شود. با توجه به یافته های بدست آمده از این بررسی عدم کارایی گزارشهای موجود در حل مشکلات محیط زیستی منطقه مشخص گردید که نیاز به بررسی مجدد و الزام به استفاده از یک مدل واحد برای کلیه ارزیابی ها ضروری می باشد نتایج این پژوهش نشان داد که گزارشهای موجود توانایی کافی حل مشکلات محیط زیستی منطقه را ندارند بدین ترتیب بررسی های مجدد با استفاده از یک مدل واحد برای کلیه ارزیابی ها پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  33
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

اصطلاح آمایش سرزمین، جنبه کاربردی علم جغرافیا و علوم محیطی محسوب می شود، چرا که با انجام مطالعات جغرافیای و همچنین محیط زیستی جنبه های طبیعی و انسانی سرزمین مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد و در واقع توان و ظرفیت سرزمین جهت فعالیتهای اقتصادی و عمرانی مشخص می شود.نتیجه مطالعات آمایش سرزمین همواره از دو شکل ظاهرا متفاوت برخوردار می باشد و از دو جنبه مورد توجه سازمانهای اجرایی قرار می گیرد: 1- قابلیتهای سرزمین، 2- محدودیتهای سرزمین، هر کدام از جنبه های مذکور شامل موارد متعددی می باشد که از لحاظ مختلف و با توجه به هدف مورد نظر انجام می شود. شناسایی مناطق حساس ژئومورفولوژیکی جز مطالعات مربوط به شناسایی مناطق ویژه اکولوژیک می باشد، در واقع مناطق ویژه اکولوژیک مناطقی می باشند که به لحاظ ویژه گیهای جغرافیای دارای خصوصیات متمایز از سایر مناطق بوده وشناخت این مناطق جهت حفاظت و بهره برداریهای اقتصادی متناسب با قابلیتهای آنها صورت می گیرد.در این مقاله سعی شده است با ارایه مدلی جدید و جامع در زمینه شناسایی مناطق حساس ژئومورفولوژیکی دید جامع و کامل نسبت به شناخت و تحلیل فاکتورهای حساسیت زا در محدوده مطالعاتی بدست دهد. مهم ترین فاکتورهای که در محدوده مطالعاتی (استان اردبیل) به لحاظ ژئومورفولوژیکی حساسیت زا بوداند و طی مطالعات تک نگری به اثبات رسیداند عبارتند از: 1- سیلخیزی 2- لنداسلاید 3- فرسایش 4- شناسایی مناطق زلزله خیز 5- عمق بالاتر از 10 متر آب زیرزمینی 6- پهنه های دارای شیب بالاتر از 65%. روش کار در این پژوهش از سه مرحله تشکیل شده است که به ترتیب به شرح زیر می باشند:مرحله اول تحلیل تک فاکتوری به منظور شناسایی پهنه های آسیب پذیر.مرحله دوم ترکیب حساسیتها جهت مشخص کردن تنوع فاکتورهای حساسیت زا در محدوده مطالعاتی.مرحله سوم طبقه بندی پهنه ها بر اساس تنوع و فراوانی فاکتورها جهت مشخص کردن درجه و شدت آسیب پذیری.

آمار یکساله:  

بازدید 33

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  193
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

به علت آثار فعالیتهای انسان بر محیط زیست، در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی در طراحی، اجرا و استقرار و بهره برداری از کلیه پرو‍ژه ها از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو ارزیابی آثار محیط زیستی این فعالیتها به عنوان موضوع بسیار مهمی تجلی پیدا می کند. ارزیابی خواهان مقایسه کلیه گزینه های عملی و امکان پذیر برای تعیین بهترین روشی است که به صورت توام هزینه ها و منافع زیست محیطی و اقتصادی مطلوب و مناسب را در بر داشته باشد. نظر به اینکه ارزیابی محیط زیست یکی از بهترین معیارهای توسعه پایدار و مدیریت محیط زیست در کشورمان محسوب می شود لذا لازم است در قالب الزامات قانونی قرار گرفته و به اجرا گذاشته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 193

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

توزیع مکانی pH، سرب و مس کل و تبادلی خاک سطحی در عمق 5-0 سانتیمتری برای حدود 5 میلیون هکتار از اراضی دشت جنوب غرب اندازه گیری شدند. نتایج حاصل پس از یافتن نیمه متغیر نماهای مناسب و برازش و کاربرد مدل کریجینگ و تهیه نقشه سطوح همتراز خواص (Digital Terrain Model) نشان دهنده تغییرات اسیدیته در خاک سطحی با دامنه ای 3/7 تا 9/7 بود. بنابراین، این خاک ها دارای خواص آهکی در شمال شرق بوده ولی از خاصیت آهکی آنها تدریج به طرف جنوب غرب کاسته شده و با سمت حنثی پیش می روند. لذا، با در نظر گرفتن اثرpH ، فعالیت یا تحرک عناصر مس و سرب از طرف جنوب غرب به طرف شمال شرق دلیل آهکی تر شده خاکها به سمت شمال شرق کمتر خواهد بود. به طور نسبی، با توجه به وضعیت pH حاک سطحی، عناصر سنگین در قسمت های جنوبی و جنوب غربی به دلیل pH خنثی دارای تحرک بیشتری خواهند بود. محاسبات زمین آماری بروی داده های غیر نقطه ای نشان دهنده این نکته جالب است که روند توزیع سرب تبادلی که در ترکیبات نفتی از غلظت بیشتری نسبت به مس برخوردارند، جهت ورود آلودگی های نفتی را از جنوب غرب کشور نشان می دهد. این موضوع با واقعیت های رخ داده تاریخی در سال 1991 تطابق دارد. اما، واقعیت چگونگی توزیع مس کل با جهت جبهه های گسترده جنگ در غرب خوزستان تطابق بیشتری است. وجود مس در مهمات و سایر اداوات جنگی و کاربرد صدها هزار تن از این گونه مهمات در طی 8 سال جنگ آثار خود را به صورت وجود بیشترین مس کل در غرب خوزستان و کاهش تدریجی آن به طرف شرق استان نشان می دهد. خاک های سطحی آلوده به عناصر سنگین می توانند دارای پیامدهای مهم محیط زیست و بهداشتی می باشند. فرسایش بادی و آبی خاک غالبا در عمق چند میلیمتری اولیه خاک سطحی صورت می گیرد. لذا، چنانچه در چند سانتیمتری اولیه خاک عناصر سنگین تجمع پیدا کنند در اثر فرسایش و انتقال ذرات ریز خاک این عناصر نیز با این ذرات به آبراهه ها منتقل و با تجمع در محیط های آبی وارد زنجیره غذایی کفزیان و ماهی ها شده و سپس به زنجیره غذایی انسان و دام منتقل می گردند. تنفس مستقیم گرد و غبار خصوصا توسط کودکان از عوارض دیگر می باشد فرایندهای فوق در خوزستان منجر به ایجاد اثرات نامطلوب در محیط زیست انسانی در این استان به صور مختلف شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 3
نویسنده: 

سیدی سیدحسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  35
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

یکی از پارامترهای مهم در ارزیابی اثرات زیست محیطی، شناسایی محیط زیست منطقه مورد مطالعه است. بدون شک این بخش، اصلی ترین قسمت از یک گزارش زیست محیطی می باشد. بنابراین تشخیص اثرات، ارایه پیشنهادات و گزینه ها بدون داشتن شرح کاملی از وضعیت موجود امکان پذیر نمی باشد. محیط زیست منطقه سیستان با وسعتی در حدود 14931 کیلومترمربع یکی از حساس ترین مناطق زیستی کشور محسوب می شود. عواملی مانند گستردگی، دور از دسترس بودن و شرایط خاص پخش آلایندهای گرد و غبار، امکان بررسی های صحرایی را با مشکلاتی مواجه کرده است. از طرف دیگر، استفاده از تصاویر ماهواره ای به دلایل داشتن سری های زمانی مناسب، هزینه کم، پوشش زیاد و بازه زیادی از طول موج الکترومغناطیس می توانند اطلاعات مناسب و کاملی از وضعیت موجود در اختیار قرار دهند. در این راستا، تصاویر سنجنده MODIS از ماهواره TERRA و سنجنده AVHRR از ماهواره NOAA برای این منظور انتخاب گردیدند. علاوه بر این، از دو تصویر سنجنده ETM+ ماهواره لندست 7 (سال2001) برای تهیه نقشه شاخص پوشش گیاهی و از آمار ایستگاه هواشناسی زابل نیز برای تحلیل باد در روزهای مورد بررسی استفاده شد. نتایج نشان داد پتانسیل های پخش آلاینده های محیطی در منطقه بیشتر شامل نهشته های درون دریاچه هامون صابری می باشد که موجبات طوفان های گرد و غبار را فراهم می آورند. همچنین اندازه گیریهای انجام شده بر روی تصاویر نشان داد، جهت و سرعت بادها در طوفانها، عامل مهمی در گسترش ذرات معلق بر روی منطقه سیستان می باشند. جهت این بادها بطور عمده بین 339 تا 346 درجه می باشد. تغییرات متوسط سرعت سالیانه باد در ایستگاه هواشناسی زابل از سال 1997 تا 2003 نسبت به سال های قبل روند افزایشی داشته است. این مساله در گسترش بیشتر آلاینده ها بی تاثیر نبوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 35

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

در بیمارستان ها گستره وسیعی از مواد برای مقاصد پزشکی از جمله تشخیص بیماری ها و تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرد. موادی که در تشخیص بیماری ها از آنها استفاده می شوند و دورریزهای دارویی و همچنین ضدعفونی کننده ها، پس از مصرف توسط بیماران وارد فاضلاب بیمارستان می شود. این نوع دفع می تواند به ارگانیسم ها و موجودات آبزی صدمه وارد کند. هدف از این تحقیق ارایه: (1) مراحل یک ارزیابی ریسک زیست محیطی و مدیریت چارچوبی برای ورود فاضلاب بیمارستانی به شبکه تصفیه فاضلاب شهری بدون تصفیه مقدماتی و (2) نتایج کاربردی بر روی فاضلاب بخش بیماری های عفونی در بیمارستان میلاد واقع در شهر تهران می باشد. طبقه بندی نتایج در این تحقیق بر مبنای دو فرض صورت پذیرفته است که مربوط می باشند به: (الف) اثر فاضلاب بیمارستانی بر فرایند تصفیه بیولوژیکی فاضلاب شهری، به ویژه بر اجتماع ارگانیسم ها در تجزیه بیولوژیکی ترکیبات آلی و (ب) تاثیر آن بر ارگانیسم های موجود در آب. در این تحقیق COD و BOD5 به عنوان شاخصی جهانی برای مطالعه میزان بار آلودگی آلی فاضلاب، اندازه گیری شده اند. ارزیابی و تخمین ترکیبات آلی هالوژن دار توسط ترکیبات آلی هالوژن دارِ قابل جذب توسط کربن فعال صورت گرفته است. فلزات سنگین نیز از جمله آرسنیک، کادمیم، مس، کروم، جیوه، نیکل، سرب اندازه گیری شده اند.MPN برای کلیفرم ها به عنوان شاخصی غیرمستقیم از حضور ضدعفونی کننده ها و آنتی بیوتیک ها در نظر گرفته می شود. برای تعیین و ارزیابی سمیت از آزمایش فسفرافکنی با استفاده از باکتری وابسته به نور Vibrio fischeri استفاده شد. این سناریو به شناخت و طبقه بندی نیمه کمی ریسک مذکور منجر می شود، که نیاز به اصلاحاتی در رابطه با ارزیابی سمیت بلند مدت بر روی ارگانیسم های مورد نظر، فعل و انفعالات بین فاضلاب خروجی بیمارستانی و اکوسیستم آب در شبکه تصفیه فاضلاب شهری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

این تحقیق با روش ارزش گذاری مشروط CVM به منظور تعیین ارزش کالاها و خدمات غیر تجاری (غیر بازاری) حاصل از یک گونه به ارز ریالی انجام گردید که نمونه مطالعاتی آن ارزش گذاری اقتصادی درنای سیبری است. این روش بر اساس میزان ترجیح اشخاص در زمان تعریف می شود و آنرا با معیار WTP تعیین می کنند و بر مبنای مصاحبه است به طوری که از مخاطب در مورد حداکثر میزان تمایل به پرداخت ارزش کالاها یا خدمات محیط زیستی سوال می شود. روش های زیادی در رشته اقتصاد محیط زیست برای ارزش گذاری اقتصادی پایه ریزی و ابداع شده اند که هر کدام برای موارد مشخص کاربرد دارند ولی از بین کلیه روش ها تنها CVM قادر است که کلیه ارزش های فاقد بازار را ارزش گذاری کند. این تحقیق در سه سطح مختلف: بومی، منطقه ای و کشوری صورت گرفت و کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار Minitab و نرم افزار Excell مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.نتایج حاکی از آن است که در محدوده بومی و منطقه ای نمونه های آماری قابل تعمیم دادن است ولی در سطح کل کشور نمی شود تعمیم داد.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

منطقه عسلویه در شرق استان بوشهر نزدیکترین مکان مناسب جهت ایجاد تاسیسات بهره برداری از مخزن گاز پارس جنوبی می باشد. این منطقه از شمال با کوه ها و از جنوب با دریا محصور شده است.ایجاد شبکه حمل و نقل منسجم در منطقه از الزامات رشد و توسعه اقتصادی می باشد که موجبات آثار سوء محیط زیستی در منطقه را فراهم می آورد. در این تحقیق برای شناسایی و کاهش این پیامدها از ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) استفاده گردید. با استفاده از روش چک لیست در فاز ساخت و بهره برداری جاده، فرودگاه و راه آهن هر کدام از اثرات، مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از معیارهای سنجش (حد، بزرگی، برگشت پذیری، تکرارپذیری و زمینه اکولوژیک) در هر پروژه میزان پیامدهای محیط زیستی مقداردهی (ناچیز، کم، متوسط و زیاد) شد. برای مقایسه شیوه های حمل و نقل نیز از جمع پارامترهای محیطی با در نظر گرفتن ضریب وزنی استفاده گردید. در روش ماتریس نیز اثر ریز فعالیتها بر ریز پارامترهای محیط زیستی بررسی و نتیجه اثر بر بخشهای محیط زیست فیزیکی، بیولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت نمودار نمایش داده شد. نتیجه نشان داد که جاده بیشترین اثرات محیط زیستی و راه آهن کمترین پیامدها را دربردارد.در آخر برنامه مدیریت محیط زیستی تدوین شد و برای پارامترهای آلودگی هوا، آلودگی صدا، ایمنی و امنیت طرح بهسازی و برنامه پایش ارایه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

ارزیابی تجمعی پیامد آثار نفوذ زبانه های کاربری اراضی بر سیمای سرزمین، به صورت تجمعی وضعیت تخریب در محدوده های مطالعاتی را مشخص می کند. در این مقاله زون بندی و سپس محاسبه مساحت کاربری ها در هر زون و بررسی روند تغییر مساحت در شعاع 25 کیلومتری ساری انجام شد. با توجه به تغییرات مساحت کاربری ها در هر حلقه، 4 زون شهری، زراعی، جنگلی و مرتعی مشخص شدند. در مرحله بعد در زون های مشخص شده، تحلیل شبکه صورت گرفت زیرا جاده ها به عنوان شاخص نفوذ انسان بر محیط هستند و ارتباط پیچیدگی شبکه راه با پیامدهای تجمعی کاربری اراضی و میزان نفوذی که انسان در هر زون داشته است، به عنوان مساله قابل طرح است. در این مقاله تا شعاع 25 کیلومتری از مرکز ساری در نظر گرفته شد و سپس با استفاده از نقشه کاربری اراضی مقیاس 1:1000000 سال 1379 با ایجاد 50 حلقه بافر 500 متری کاربری های متمرکز در حلقه ها مشخص شد. سپس شبکه راه در دو زون زراعی و جنگلی تحلیل شد تا تاثیر تجمعی فعالیت انسانی در تخریب سیمای سرزمین تحلیل شود. پیچیدگی شبکه با شاخص b و با محاسبهe  و v تعیین شد e تعداد اتصالات، v تعداد نقاط تقاطع و b=e/v پیچیدگی شبکه راه را نشان می دهد. در زون زراعی،  v=59, e=36و  b=0.61در زون جنگلی  v=39, e=41و  b=1.02بدست آمد. مقدار شاخص b پیچیدگی شبکه راه و در نتیجه نفوذ تجمعی کاربری اراضی در زون زراعی را نشان می دهد e و v نیز نشان دهنده کاهش نسبی نفوذ فعالیت انسانی در زون جنگلی نسبت به زون زراعی است.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  208
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

تخریب جنگل و جنگل زدایی مواردی هستند که اکوسیستم های جنگلی را در سراسر جهان تهدید می کنند. این کاهش مساحت جنگل ها در ایران نیز وجود دارد که مقدار آن در حدود 360 متر مربع در ثانیه برآورد شده است. ولی در این خصوص آمار دقیقی وجود ندارد.هدف در این مطالعه برآورد مساحت جنگل های استان گیلان در افق زمانی 1400 و تاثیر رشد جمعیت در کاهش سطح جنگل های استان گیلان است. در این مطالعه مساحت جنگل به تفکیک هر 12 شهرستان استان گیلان تعیین شده، و شیب جنگل تراشی برای سال های 1346 تا 1384 به کمک نقشه های تهیه شده از عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای با کمک مدل استوکاستیک برای افق 1400 میزان تخریب پیش بینی شد. کمترین مساحت جنگل در سطح استان به شهرستان بندر انزلی و بیشترین مساحت به شهرستان طوالش تعلق دارد.بین رشد جمعیت و مساحت جنگل رگرسیون گرفته شد، و میانگین  R²=0.72 حاکی از رابطه مستقیم و قوی بین تخریب جنگل ها و رشد جمعیت در 50 سال گذشته دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 208

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  190
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

با توجه به شتاب گرفتن رشد و توسعه کشورها طی سه دهه اخیر نظام ارزیابی زیست محیطی بعنوان یکی از مهمترین و اصلی ترین ابزارهای توسعه پایدار شناخته شده است. از این رو از حدود 35 سال پیش تاکنون انجام ارزیابی اثرات توسعه در اغلب کشورها الزامی شده و هم اکنون به ارزیابی سیاست گذاریها، برنامه ریزیها و طرحهای توسعه نیز گسترش یافته است. در ایران نیز با توجه به الزام قانونی انجام ارزیابی از بیش از یک دهه پیش، اجرای آن بطور چشمگیری در سطح پروژه های توسعه کشور مشاهده می شود. و از طرفی با توجه به نوپا بودن این سیستم و وجود نقصهای گوناگون در بخشهای مختلف این سیستم، ارزشیابی و استخراج چالشها و ارایه راهکارها برای بهبود و ارتقای این سیستم الزامی بنظر می رسد.در این نوشته با بررسی سیستم ارزیابی چند کشور توسعه یافته و در حال توسعه و نظرخواهی از صاحب نظران شامل اساتید محترم دانشگاه و متخصصان مستقل ارزیابی، مقامات ذیصلاح و کارشناسان بازنگری کننده گزارشات و مجریان و مشاوران تهیه کننده گزارشات، بررسی محتوای 20 گزارش ارزیابی تفصیلی و عملکرد کمی و کیفی دفتر ارزیابی زیست محیطی با استفاده از بررسی گزارشات ارایه شده به دفتر و تصمیم گیریهای کمیته ارزیابی، به شناسایی و استخراج چالشهای پیش روی نظام ارزیابی کشور پرداخته شده است.در نهایت نیز با استفاده از تجربیات سایر کشورها و پیشنهادات صاحبنظران و تحلیل نتایج، راهکارها بصورت اولویت بندی شده ارایه شده است. البته با توجه به مشکلات پایه ایی و گسترده سیستم موجود ارزیابی در ایران و جایگاه وچالشهای فعلی نظام EIA در کشورهای توسعه یافته، ارایه راهکارها در دو فاز اولیه، که لازم است در اولین فرصت مرتفع گردد و فاز آینده که در مرحله بعد باید مورد توجه قرار گیرد، آمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 190

دانلود 3
نویسنده: 

محمدنژاد شاهین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  49
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه اجرای پروژه های عظیم عمرانی، خدماتی و مدیریتی بعنوان ابزاری گریزناپذیر در کلان شهرها جایگاه کاملا روشن و غیر قابل انکاری یافته است بحدی که لایه های تخصصی و حرفه ای کارشناسان کشورهای در حال توسعه و فقیر نیز، نرخ اجرایی شدن چنین پروژه هایی را بعنوان شاخص حرکت در مسیر توسعه یافتگی برآورد می کنند. مواردی از قبیل احداث و بهره برداری از مجتمع های عظیم چند منظوره مغز افزاری نرم افزاری و سخت افزاری، ایجاد و نگهداری شبکه های الکترونیکی و مکانیزه خدمات شهری، احداث پارکینگ های طبقاتی کوچک و بزرگ، ایجاد و توسعه بانکداری و خدمات الکترونیک، ایجاد شبکه های وسیع و چند وجهی حمل و نقل شهری و بین شهری، ساخت و بهره برداری پایدار از بزرگراه های زمینی هوایی و الکترونیکی، ایجاد سیستمهای حفظ و افزایش نرخ امنیت خدمات، ایجاد تقاطع های غیرهمسطح الکترونیکی و مکانیکی، ایجاد سیستم های اطلاعات جغرافیایی، تسهیل در صدور یا تمدید مجوز بهره برداری از واحدهای صنفی و خدماتی، مکانیزاسیون اخذ عوارض های مختلف شهرداری بویژه نوسازی، ساخت جاذبه های توریستی منحصر بفرد، توسعه امکانات آتش نشانی و امداد تا نرخ های آرمانی بین المللی و کاهش میزان موجودات موذی شاید مشهورترین این نوع اقدامات محسوب می گردند.تامین زیر ساختهای لازم و کافی برای عملیاتی نمودن این پروژه ها، بدلیل زمینه سازی برای زندگی بهتر در سطوح خرد و کلان، فرصتهای مناسبی را در ابعاد مختلف برای شاخصهای محیط زیستی از جمله کاهش آلودگی هوا، پیشگیری از اتلاف منابع، تولید پاکتر خدمات (CP) و طراحی خدمات برای محیط زیست (DfE) پدید می آورد و در عمل با توجه به شاخص بودن تعداد و میزان سرمایه متمرکز شده بخش های دولتی در نظام مدیریت شهری ایران، بعنوان پله ای مهم از رویکرد سبز کردن عملیات دولت (Greening of Government) محسوب می گردد.از سوی دیگر، در صورتیکه زیر ساختهای مزبور بحد کافی و قابل قبول فراهم نگردد، ضمن آنکه روند اجرای پروژه را با کندی، تردید در تداوم حمایت مدیریتی و بروز اشکال توسط کارشناسان در خصوص تحلیل نرخ سوددهی پروژه مواجه خواهد نمود، تهدید عدم اعتماد مردم را به سیستم ها و خدمات جدید پیشنهادی و مزایای احتمالی آنها (از جمله مزایای زیست محیطی مربوطه) به همراه خواهد داشت. ضررهای اقتصادی و بالطبع تهدیدهای احتمالی حاصل از عدم ارایه خدمات فوق در زمان لازم حتی در مواردی با پیامدهای حقوقی مواجه خواهد بود و شهروند در انتظار خدمت مورد توافق، بصورت گریزناپذیری در مواجه با تهدیدات قانونی تنها و بدون پشتیبان باقی خواهد ماند.در زمان آغاز این گونه اقدامات، منافع صریح اقتصادی حاصل از رایج شدن این رویه ها مورد تاکید فراوان قرار گرفته و عواملی مثل کاهش مشکلات موجود و همچنین افزایش اشتغال و ایجاد جاذبه برای افزایش درآمد شهر در حوزه های ملی و بین المللی به بحث گذاشته می شود، لیکن پس از گذار از دوران ساخت و راه اندازی پروژه های مربوطه، پیش بینی ها محقق نمی شوند و حتی در مواردی پیامدهای منفی مستقیم و غیر مستقیم پروژه (بویژه با نگاه زیست محیطی) قبل از حصول منافع پروژه از راه می رسند.در این مقاله با تجزیه و تحلیل تجارب موجود در کشور بویژه پایتخت، پیشنهادات کلیدی برای رفع چالشهای موجود و پیشگیری از موارد مشابه در سه محور مغزافزاری، سخت افزاری و نرم افزاری ارایه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 49

دانلود 3
نویسنده: 

زبردست لعبت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

به علت اهمیت بالای آب در برنامه ریزی های توسعه در کشور ایران، مهار سیلاب ها و آبهای جاری از طریق احداث سد، همواره از کارهای اساسی و زیربنایی محسوب گردیده و برای نیل به خود کفایی اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سدها در مراحل مختلف احداث، بهره برداری و پایان عمر مفید خود، تاثیرات عمیق و شگرفی بر محیط زیست بر جای خواهد گذاشت که یکی از بهترین راه های شناخت و مدیریت این تغییرات، انجام مطالعات ارزیابی محیط زیستی برای سدهای بزرگ است. این در حالی است که بسیاری از سدهای بزرگ کشور با دارا بودن گزارش ارزیابی زیست محیطی، هم اکنون معضلات بزرگی را برای محیط زیست خود ایجاد نموده اند. معضلاتی که بسیاری از آنها در بخش پیش بینی اثرات این گزارش ها دیده شده اند، اما به دلایل مختلف بروز نموده اند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مشکلی در زمینه تهیه گزارش ارزیابی محیط زیستی برای سدهای بزرگ در ایران وجود دارد. در این تحقیق با استفاده از نظرات صاحبنظران از طریق مصاحبه و پرسشنامه و مطالعه گزارش های ارزیابی محیط زیستی موجود از سدهای بزرگ متعلق به بیوم های مختلف ایران، به بررسی این دلایل پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مهمترین دلایل ناکارآمدی گزارش های ارزیابی محیط زیستی سدهای بزرگ در ایران، نارسایی و کاستی های موجود در گزارش ها و نبود ضمانت اجرایی برای نتایج آنها می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  282
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

ارزیابی اثرات زیست محیطی، فرآیندی است که در آن فعالیت پروژه های توسعه بر محیط زیست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت منجر به تصمیم گیری لازم برای کاهش آثار منفی طرح بر محیط زیست می شود. به عبارت دیگر ارزیابی اثرات زیست محیطی پلی ارتباطی بین توسعه و محیط زیست بوده و نتیجه آن دسترسی به توسعه پایدار است.هدف از ارزیابی پیامدهای زیست محیطی یک پروژه، مشخص شدن و میزان خطرات مورد پیش یینی و اقداماتی است که در جهت کاستن یا اجتناب از بروز آنها ضرورت دارد، و نیز تعیین چگونگی جبران خسارات زیست محیطی غیر قابل اجتناب خواهد بود. راهکارها و اقدامات مورد نظر معمولا با پیش بینی هزینه های اجرا و نتایج آن، از جمله نتایج اقتصادی توام است تا دستگاه اجرایی و یا مرجع برنامه ریزی امکان مقایسه و تصمیم گیری مناسب در خصوص گزینه برتر و شقوق مختلف برنامه های کاهش دهنده اثرات را داشته باشد.بسیاری از تصمیمات حکومتی، چه از نوع قانون یا مصوبه یا هر عنوان دیگر، می تواند تاثیرات بسیار بیشتری را بر محیط زیست داشته باشد. به این لحاظ ارزیابی محیط زیستی استراتژیک به تدریج دارای جایگاه ویژه ای در فرآیند قانون کشورهای پیشرفته جهان شده است.سیاست هایی از قبیل آمایش (توزیع جمعیت و فعالیت در کشور)، توسعه صنعت، توسعه مناطق آزاد، شهرهای جدید، تجمع حجم قابل توجهی از فعالیت در یک منطقه (مثل: شهرک ها، مناطق یا قطب های صنعتی)، طرح هایی با مصرف آب و تولید پساب بسیار زیاد (مثل کشت و صنعت ها، مجتمع های بزرگ شیلات)، تنظیم الگوی مصرف انرژی (قیمت حامل های انرژی) و توسعه سفرهای داخلی و خارجی (مثل: گردشگری، ساخت بزرگراه، فرودگاه) اثرات بالقوه زیادی بر محیط زیست دارند و از اینرو فرآیند این تصمیم گیری ها توجه به قانونمند شدن ارزیابی استراتژیک محیط زیست را غیر قابل انکار می نماید.با توجه به محدودیتها و موانع اثر بخشی ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) در سطح پروژه ها رویکرد موثر ارزیابی محیط زیستی استراتژیک (SEA) جهت توانمند سازی EIA در عالیترین سطوح تصمیم گیری و سیاستگذاری، بطور جدی توسعه یافته است. ارزیابی زیست محیطی استراتژیک، یک رویکرد سیستماتیک برای شناسایی، پیش بینی، معرفی و کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از سیاستها، برنامه ها و طرح ها بوده و در مقابل EIA که بر روی فعالیت یا پروژه خاصی صورت می گیرد، در سطح استراتژیک عنوان می گردد. آنچه بیش از همه مهم به نظر می رسد، انتقال، اتخاذ، انطباق و نهادینه سازی بهینه قوانین SEA با توجه به نیازهای خاص حاکم بر هر کشور می باشد. بدیهی است که با توجه به تفاوت ماهوی مابین نظام برنامه ریزی دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در مورد SEA، جهت تدوین قانون مناسب آن در ایران ظرفیت سازی، یکی از پایه های اساسی این اقدام را شامل می گردد.اما بررسی ها نشان داده است که قانون سیاست ملی زیست محیطی آمریکا در سال 1969 که به موجب آن کلیه سازمانها و دستگاههای اجرایی فدرال موظف به رعایت ملاحظات و ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه ها گردید، در واقع اولین سند قانونی SEA بشمار می رود و پس از آن به ترتیب بانک جهانی، جامعه اقتصادی اروپا، سازمان ملل متحد، کمیته توسعه سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ملل متحد، شورای اتحادیه اروپا پیشنهاداتی را در خصوص ارزیابی زیست محیطی اثرات ارایه کردند.مستنداتی که در زمینه قوانین و مقررات موجود مورد بررسی قرار گرفت، مشخص است که در حال حاضر در قوانین و مقررات و مصوبات جاری کشورها، دیدگاه ها، احکام و الزاماتی راجع به ارزیابی محیط زیستی استراتژیک و یا ضرورت رعایت ضوابط و معیارهایی برای پیشگیری از بروز ضایعات زیست محیطی و ایجاد آلودگی و تخریب ناشی از فعالیتهای مختلف انسان در محیط زیست وجود دارد. ضمنا در این مقاله مشخص گردید که برخی از مقررات و مواد قانونی و مصوبات مستقیما ناظر بر انجام ارزیابی محیط زیستی استراتژیک و رعایت نتایج آن می باشد. برخی مقررات نیز بلحاظ محدودیتهای دامنه اجرا بصورت غیر مستقیم از طریق ارزیابی اثرات محیط زیستی صورت می پذیرد، یا اینکه بصورت ضوابط زیست محیطی در جهت پیشگیری از بروز هر گونه پیامد منفی بر روی محیط زیست، به مورد اجرا گذاشته می شود.با وجود مقررات مذکور در صورتیکه ضرورتهای توسعه پایدار و پیوند حیاتی بودن حفظ محیط زیست و تداوم برنامه های توسعه ای مد نظر قرار گیرد، محرز می شود که هر چند قوانین و مقررات موجود در بسیاری موارد قابلیت کنترل فعالیتهای موثر بر محیط زیست و قانونمند کردن مطالعات زیست محیطی و ارزیابی زیست محیطی استراتژیک در زمینه طرح ها و برنامه ها را دارد ولی لازم است که یک قانون جامع و کامل ویژه ارزیابی زیست محیطی استراتژیک در کشور به تصویب برسد.

آمار یکساله:  

بازدید 282

دانلود 3
نویسنده: 

یاوری احمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  674
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

انسان و جامعه انسانی به صورتی متمایز از یکدیگر مهمترین عوامل تخریب و بروز اختلال و در عین حال مدیر و محافظ محیط زیست بوده اند. انسان مهمترین مخاطب همه امور برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست بوده و نهایتا متاثر اصلی از اقدامات خویش می باشد. متاسفانه توجه به انسان در محیط زیست به چند پارامتر مطلق همچون جمعیت، اشتغال، الگوی زیست و تولید و نهایتا پذیرش اجتماعی و ظرفیت برد روانی خلاصه می شود. در ارزیابی ها نیز عواقب اقدامات بعدی انسان متاثر از پیامدهای سوء طرح های توسعه مد نظر قرار نمی گیرند.برداشت فرد از منابع و یا برخورد جامعه با محیط زیست تحت تاثیر درکی که از آن دارد و بر اساس توالی فرهنگی و اندیشه حاصل از روانشناسی و ساختار اجتماعی خاصی است. این شرایط باید در بررسی ها دیده شود تا بتوان رفتار و واکنش های فرد و مخاطب را در فرایند ارزیابی و برنامه ریزی بصورتی علمی (یعنی روشمند و تکرارپذیر) قابل پیش بینی نمود. برای مثال عوارض اجتماعی و حتی بیوفیزیکی ناشی از احداث یک بزرگراه در دو شهر بسیار مشابه از نظر طبیعی ولی متفاوت از نظر اجتماعی و فرهنگی به دلایل رفتار فردی (Human governance) آنان متفاوت است.در این راستا آشنایی هر چند اندک متخصص محیط زیست بسیار کارساز و حتی الزامی به نظر می رسد. در این مقاله به بستر فکری و برخی از مفاهیم اولیه جامعه شناسی کاربردی از دید غیر متخصص همچون عرضه منابع برای فرد (Affordance) یا مشخص سازی مفاهیم مرتبط با محیط زیست در جامعه (Concretization) و اهمیت ایجاد ساختار مناسب اجتماعی (Stracture) برای اعمال ملاحظات لازم اشاره شده تا ضرورت همکاری ارزیابان محیط زیست با جامعه شناسان یادآوری شده و مورد تاکید قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 674

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

افزایش جمعیت، مهاجرت و توسعه صنعتی موجب توسعه فیزیکی شهرها، تراکم جمعیت در مناطق شهری، ترافیک و آلودگی های محیط زیست شده است. رشد سریع شهرنشینی فشارهای سنگینی بر سرزمین و منابع اطراف آنها وارد کرده است و منتج به کاهش پوشش گیاهی طبیعی، کاهش فضاهای باز و مشکلات جدی اجتماعی و محیط زیستی شده است که در اکثر موارد، این تغییرات سریع کاربری اراضی بدون درک روشن از اثرات آنها اتفاق افتاده است. از این رو، اولین گام اساسی جهت مدیریت و برنامه ریزی توسعه شهری و همچنین ارزیابی اثرات تجمعی آن، بررسی و شبیه سازی پویایی شهر می باشد. در تحقیق حاضر، پویایی شهری «برای اولین بار در ایران» به صورت مدل ارایه گردیده است. مدل مورد استفاده SLEUTH نام دارد که محصول تکاملی پروژه Gigalopolis است. نتایج شبیه سازی پویایی شهر گرگان و حومه با مساحت تقریبی 1316 کیلومتر مربع، نشان می دهد که: 1) میزان پراکندگی کلی توزیع سلولهای شهری و حرکت به سمت بیرون سلولهای جدید شهری کم است و لذا احتمال رشد خودبخودی سلولهای شهری پایین است. 2) احتمال تبدیل هر سلول شهری به سلول مرکز انتشار شهر (موقعیتی که تعداد سه یا بیشتر سلول شهری در مجاور هم قرار دارند) و در نتیجه میزان رشد مرکز انتشار جدید در منطقه تحت پوشش پایین است.3) احتمال تولید سلول شهری اضافی در همسایگی یک سلول مرکز انتشار و در نتیجه میزان رشد بنیانی در منطقه تحت پوشش، زیاد می باشد. 4) عامل توپوگرافی تاثیری در رشد شهر منطقه تحت پوشش ندارد و احتمال زیادی برای توسعه شهری در مناطق با شیب های تند وجود دارد و 5) مهمترین عامل موثر در رشد شهری منطقه تحت پوشش شبکه حمل و نقل موجود و مخصوصا جاده های اصلی شهر می باشد و بیشترین رشد شهری منطقه تحت پوشش، رشد متاثر از جاده می باشد. بررسی تغییرات شهری در گذشته و پیش بینی آن برای آینده از طریق مدلسازی هسته اصلی یک ارزیابی درست اثرات تجمعی توسعه بر محیط زیست را در اکوسیستم شهری فراهم می آورد. دانستن شرایط گذشته محیط شهر گرگان و آینده احتمالی آن که در اینجا از طریق مدلسازی به روش SLEUTH بدست آمده است چهارچوبی اساسی را برای ارزیابی اثرات تجمعی توسعه این شهر بر اجزای محیط زیست فراهم آورده است.

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

نظر به اهمیت تحقیقات کاربردی زیست محیطی، پژوهش حاضر با جمع آوری آمار تولیدی و نمونه برداری از پساب مبادی ورودی و خروجی سیستم های تصفیه فاضلاب 31 کشتارگاه های دام استان تهران، غلظت سه پارامتر آلاینده زیست محیطی؛ میکروبی، شیمیایی و بیولوژیکی را اندازه گیری نموده است. سپس شاخص های عملکرد زیست محیطی از طریق متوازن سازی مقادیر انتشار یافته آلودگی به ازای هزار ریال گوشت تولیدی استخراج گردید. ضمن آنکه این مقادیر با شاخص کارایی زیست محیطی مستخرجه از رهیافت اقتصادسنجی در گروه های مختلف کشتارگاهی و برای سیستم های متداول تصفیه ای مقایسه و تحلیل آماری شد. نتایج نشان داد تنها دو کشتارگاه (معادل 45/6 درصد کل واحدها) حد مجاز انتشار آلاینده ها را رعایت می کنند. اکثر کشتارگاه ها به لحاظ زیست محیطی کارا نبوده (متوسط کارایی و عملکرد زیست محیطی به ترتیب 74/57 و 97/79 درصد)؛ به طوری که بهبود عملکرد زیست محیطی با فن آوری های موجود امکان پذیر است. در مقایسه، وضعیت کشتارگاه های مکانیزه و سیستم های بیولوژیک بهتر بوده، ضمن آنکه کشتارگاه های غیرمکانیزه و واحدهای دولتی بدترین وضعیت انتشار آلاینده های زیست محیطی را به خود اختصاص داده اند. از سوی دیگر، آزمون مقایسه زوجی، هر دو نوع سیستم متداول تصفیه (بیولوژیک و سپتیک) را در کاهش آلاینده ها و در نتیجه بهبود شاخص های زیست محیطی موثر نشان داد. در پایان، ضمن ارایه راهکارهای بهبود عملکرد زیست محیطی، این روش ها به عنوان مبنای علمی ارزیابی عملکرد زیست محیطی واحدهای تولیدی به برنامه ریزان و سیاستگزاران توصیه شد .

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

ارزیابی اثرات محیط زیستی با رویکرد تجمعی به بررسی آن دسته از آثاری از یک پروژه می پردازد که ناشی از اثرات آن پروژه در ترکیب و تقابل با اثرات دیگر پروژه ها و طرحهای توسعه منطقه در گذشته و حال و طرحهای توسعه های جدید قابل پیش بینی در آینده، می باشد. این نوع ارزیابی بر اساس ادغام گامهای زیر در مراحل EIA انجام می شود:1- شناسایی مرزها2- شناسایی اثرات مختلف یک پروژه در زمان حال3- شناسایی اثرات پروژه ها و توسعه های گذشته در منطقه4- شناسایی طرحهای توسعه آینده و پیش بینی اثرات بالقوه محیط زیستی آنها5- شناسایی اثرات تراکمی و شدت آنها در سه بازه زمانی ذکر شده6- ارزیابی اثرات مستقیم و تراکمیدر این پژوهش اثرات تجمعی شهرک صنعتی آمل با بررسی تکنیکهای مختلف ارزیابی اثرات محیط زیستی و در نهایت انتخاب دو روش روی هم گذاری و مدل تخریب به دلیل کارایی موثر، مورد ارزیابی قرار گرفت.در روش روی هم گذاری ضمن تعیین توان اکولوژیکی منطقه، استعداد منطقه برای کاربری صنعتی بر اساس مدل توسعه صنعتی-شهری-روستایی ارزیابی و میزان آسیب پذیری اکوسیستم هایی که شهرک صنعتی آمل بر روی آن مستقر است، محاسبه شد.در مدل تخریب با شبکه بندی محدوده شهرک صنعتی،اثرات تجمعی ناشی از ساخت و ساز و بهره برداری این شهرک در دو روند زمانی گذشته-حال و گذشته-حال-آینده با اعمال اندک تغییری در فرمول مدل تخریب شناسایی و ارزیابی شد.نتیجه روش رویهم گذاری نشان داد که منطقه فاقد توان اکولوژیکی لازم برای توسعه صنعتی می باشد و احداث این شهرک با قابلیتهای منطقه سازگار نمی باشد.نتیجه مدل تخریب مشخص نمود با اعمال اولویهای توسعه در منطقه در دو روند زمانی، میزان تخریب در واحدهای مطالعاتی بالا بوده و این میزان در آینده افزایش نیز خواهد یافت.نتایج هر دو روش موید یکدیگر عمل نمودند. در پایان ضمن مقایسه دو روش و نتایج ارزیابی با سایر تحقیقات، پیشنهادات کلی و اختصاصی در زمینه ارزیابی اثرات تجمعی ارایه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

مسایل مربوط به محیط زیست و مبارزه با آلودگی و تخریب آن همانند بسیاری از موضوعات اجتماعی به دور از مسایل حقوقی نبوده و جنبه های گوناگون حقوقی بدنبال دارد. شهر تهران به عنوان پایتخت ایران با مساحت حدود 600 کیلومتر و جمعیتی حدود 5/6 میلیون نفر بیش از 30٪ از کل صنایع کشور را در بر دارد. در تهران هر روز بیشتر از 800 تن زباله خانگی بدون بازیافت با هزینه ای بسیار دفن شده و هر روز به طور متوسط بیشتر از 1500000 مترمکعب آب شهر تهران در واحدهای تولیدی به فاضلاب تبدیل می شود. صنایع تهران و اطراف آن سهم بسزایی بعد از تردد خودروها در بروز آلودگی های محیط شهری دارند. هدف از این مطالعه بررسی خلاهای قانونی در مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست انسانی، همچنین ارایه راهکارهای لازم جهت برخورد اصولی مراجع قضایی با مسوولین کارخانجات، کارگاهها و غیره است. ارزیابی ها نشان داد که اعمال برخی موارد از جمله: جلوگیری از گسترش بی رویه کارخانه های صنعتی در فضای مسکونی تهران، به روز شدن قوانین و مقررات، اعمال یکسان قوانین در خصوص خاطیان، تعطیل نمودن واحدهای آلوده کننده و ... می توانند در برقراری محیط زیست سالم شهر تهران موثر واقع شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 3
نویسنده: 

الماسی ضیاالدین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

توسعه پایدار بر همبستگی نظام های اقتصادی-اجتماعی و سلامت اکوسیستم ها تاکید دارد (اجلاس ریو 1992). اجلاس نهایی ژوهانسبورگ، یکی از اساس توسعه پایدار را سیاست های درست اقتصادی-اجتماعی می داند (اجلاس نهایی ژوهانسبورگ 2002). بر این پایه، ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست (EIA) که در پی شناسایی جنبه ها و پیامدهای محیط زیستی فعالیت های توسعه ای پروژه ها و اتخاذ رویه های کاهنده و حذف کننده اثرات منفی و تقویت کننده اثرات مثبت فعالیت های یک پروژه بر محیط زیست بود، برای تضمین سلامت محیط زیست ناکافی می نمود، چرا که اتخاذ سیاست ها، برنامه ها و طرح ها که پروژه ها اغلب در چارچوب آنها تعریف و اجرا می شوند، بصورت گسترده تر و سیستماتیک، بر محیط زیست اثر گذارند (پارتیداریو 2006).در دهه 1990 ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) به منظور تحلیل و ارزیابی اثرات اتخاذ سیاست ها، برنامه ها و طرح ها بر محیط زیست و اطمینان از اعمال ملاحظات محیط زیستی در این سیاست ها معرفی شد و بسط یافت (تریول 2003).امروزه در بیش از 25 کشور برای ارزیابی راهبردی محیط زیست نظام مدونی را تعریف کرده اند. در ایران نیز از سال 1383 اقدامات سازمان یافته ای با مشارکت دستگاه های اجرایی کشور و برنامه عمران ملل متحد برای تدوین نظام نظام ارزیابی راهبردی محیط زیست صورت پذیرفته  است (پروژه توانمندسازی استراتژی توسعه پایدار و ارزیابی زیست محیطی استراتژیک IRO/97/017).این نظام، دربرگیرنده رویه ها، ساختارها، قوانین و مقررات و سیاستگذاران و کارشناسان مختلفی است که حصول نتیجه از آن، مستلزم طی مراحل اداری مختلف و زمان بری است که تعریف آنها به معنای پیچیده تر کردن نظام اداری و افزایش زمان تصمیم گیری است. این امر تا جایی مهم می نمود که در جلسات کمیته مرکزی تدوین نظام ارزیابی راهبردی محیط زیست کشور، ارزیابی سیاستها از حوزه اثر این نظام خارج شد (پروژه توانمندسازی استراتژی توسعه پایدار و ارزیابی زیست محیطی استراتژیک IRO/97/017).در حال حاضر بخش بزرگی از سیاستهای کشور، از طریق مصوبات دولت اتخاذ می شود. رویه کار به این صورت است که یک یا چند دستگاه اجرایی پیشنهادی را به دولت ارایه می دهند، این پیشنهاد به کمیسیون های تخصصی دولت ارجاع می شود، کمیسیون تخصصی موضوع پیشنهاد، پیشنهاد را به همه دستگاههای مرتبط ارسال می کند و نظر موافق، مخالف یا اصلاحی آنها را اخذ می کند، پیشنهاد و نظرها در جلسه کمیسیون طرح و بررسی می شود و پس از رآی گیری نتیجه به هیات دولت ارایه می شود و پس از بررسی مجدد در هیات دولت در خصوص آن تصمیم نهایی را از طریق صدور مصوبه می گیرد.در طی مراحله اظهار نظر خواهی از دستگاههای ذیربط فرصتی وجود دارد که بتوان بصورتی سریع جنبه ها و پیامدهای محیط زیستی یک پیشنهاد را ارزیابی کرد و ملاحظات محیط زیستی را در آن ادغام کرد.در این مقاله با ذکر نمونه موردی راهکارهای حصول شرایط مناسب برای بهره گیری از سوخت گازوئیل در بخش حمل و نقل که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به دولت پیشنهاد شده است، الگویی که برای ارزیابی سریع راهبردی محیط زیست در مرحله اظهار نظر تدوین شده است، معرفی می شود.در این الگو، ابتدا عناصر پیشنهاد و تعامل آن با سایر سیاست ها و محیط زیست شناسایی می شود .(Scoping) در گام بعدی، سوابق هریک از این عناصر و وضع موجود آن تحلیل می شود .(Baseline) در گام سوم اثر پیروی از هر عنصر پیشنهاد بر تغییر وضع موجود، دستیابی به اهداف پیش بینی شده و پیامدهای ناشی از آن ارزیابی می شود (Assessment) و در مرحله پایانی سیاستهای اصلاحی ارایه می شود .(Mitigation and Monitoring)

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  329
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه حفظ محیط زیست و رعایت استانداردهای زیست محیطی یکی از دقدقه های جدی مدیران، مسوولین و مردم بوده لذا مطالعه و شناسایی عوامل و منشا تهدیدات محیط زیست و منابع طبیعی حایز اهمیت فراوان است. در این تحقیق شاخص های زیست محیطی محل دفن زباله های شهری آمل با استفاده از تکنیک هایRS & GIS ، داده ماهواره های ASTER و IRS و داده های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. انتخاب بهترین محل دفن زباله های شهری و روستایی از مهمترین وظایف مدیران شهری و استانی می باشد که سنجش از دور و GIS در این زمینه کمک خوبی به حساب می آیند. استان مازندران با شاخص های ویژه جغرافیایی نظیر توپوگرافی، شیب، دشت های سیلابی گسترده و بالا بودن سطح آب های زیرزمینی بعنوان یکی از استان های دارای بحران های جدی دفع، دفن و بازیافت زباله های شهری و روستایی است. این موضوع بسیار مهم رابطه تنگاتنگ با بهداشت، سلامت، جذب توریست و محیط زیست دارد که توجه ویژه همگان را به خود معطوف می کند. نتایج این مطالعه نشان داد که منطقه مورد مطالعه فاقد شرایط زیست محیطی مطلوب برای دفن زباله نظیر شیب کمتر از ده درصد، فاصله بیش از یک کیلومتر از جاده اصلی، فاصله بیش از یک و نیم کیلومتر از روستاها و آبادی ها، فاصله بیش از یک کیلومتر از رودخانه ها و عدم نشت شیرابه ها به رودخانه ها و مساحت بیش از پنجاه هکتار (50 هکتار) و پوشش خاک با دانه بندی مناسب است.

آمار یکساله:  

بازدید 329

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  191
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

استان مرکزی به دلیل موقعیت جغرافیایی، پتانسیل های طبیعی و زیرساخت های مناسب و نیز اعمال قانون محدودیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران از چهار دهه پیش در فرایند توسعه صنعتی شتابان قرار گرفته است. جانمایی، استقرار و فعالیت واحدهای صنعتی بزرگ کشور در این استان موجب بروز آلودگی های مختلف زیست محیطی شده بطوریکه شهر اراک به عنوان آلوده ترین مراکز جمعیتی کشور محسوب می گردد.تلاش در جهت جذب سرمایه ها از طریق ایجاد واحدهای صنعتی و قرارگیری منطقه ساوه در محل تلاقی محورهای ارتباطی شهرهای مهم مرکزی ایران از یک سو و واقع شدن شهر صنعتی کاوه بعنوان بزرگترین مجتمع صنعتی کشور در این منطقه از سوی دیگر، موجب گردیده که مدیریت این شهر صنعتی نسبت به توسعه اراضی و استقرار واحدهای صنعتی جدید در آن اقدام نمایند.در این مقاله، ضمن بررسی پتانسیل ها، محدودیت ها و تنگناهای جغرافیایی و محیطی شهر صنعتی کاوه و شناسایی وضع موجود فعالیت ها در آن، با استفاده از ماتریس اثرات (RIA) پیامدهای گزینه توسعه و عدم توسعه در آن مورد پیش بینی و ارزیابی اثرات انجام گرفت.بر اساس نتایج بدست آمده با توجه به نیازهای توسعه صنعتی، و با رعایت اصول توسعه پایدار در سطح استان، گزینه توسعه مورد تایید قرار گرفت که در مقایسه اثرات سازگار و ناسازگار، برنامه اقدامات اصلاحی و پایش بعنوان راهکارهای پی گیری در قالب طرح مدیریت محیط زیست (EMP) و نیز زون بندی گروه های صنعتی برای کاهش پیامدهای احتمالی آلودگی های صدا، آب، خاک، هوا و نیز دگرگونی های اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی ارایه شد

آمار یکساله:  

بازدید 191

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

تجارب چند دهه گذشته در خصوص توسعه بویژه در دهه پایانی قرن بیستم بیانگر تحولات اساسی در مفاهیم توسعه و سازوکارهای حاکم بر آن بوده است. در خلال چند دهه گذشته جامعه بشری شاهد پیشرفت های شگرف در بسیاری از عرصه ها و ناکامی و شکست در بعضی از حوزه ها بوده است. تخریب محیط زیست و کاهش شدید منابع و در نهایت فروافت محیط زیست از جمله مسایلی بوده اند که جامعه بشری علیرغم پیشرفت های فراوان در حوزه های فناوری نتوانسته است به موفقیت چندانی در این زمینه دست یابد. زیرا بسیاری از این پیشرفت ها با تخریب محیط زیست ممکن شده است. نگرانی های فزاینده تخریب محیط زیست در خلال دهه های گذشته جهان را بر آن داشت تا در سیاست ها و برنامه های در خصوص مباحث توسعه تجدید نظر نماید. به تبعیت از این تحولات و فرایندهای تخریبی محیط زیست، توسعه پایدار به عنوان رویکردی نوین در شرایط رو به تحول سالهای پایانی قرن بیستم برای حل مساله توسعه در جهان مطرح گردید. چنین توسعه ای زمانی محقق خواهد شد که کلیه مولفه های توسعه از جمله مولفه محیط زیست، از بدو شروع برنامه ها و سیاست ها در فرآیند توسعه قرار گیرند. این مهم زمانی محقق خواهد شد که حفاظت از محیط زیست در سیستم برنامه ریزی در جایگاه مناسب خود قرار گرفته و از وزن لازم در برنامه ریزیهای بخشی، منطقه ای و ملی و حتی بین المللی برخوردار گردد. ارزیابی راهبردی محیط زیستی در این رابطه می تواند به عنوان مهمترین ابزار در خدمت فرآیند توسعه پایدار قرار گیرد و روند توسعه را به سوی پایداری سوق دهد و به تبع آن شاخص های توسعه پایدار را که در برگیرنده کلیه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، نهادی و محیط زیستی است را بهبود بخشد.بر این اساس در این مقاله در ابتدا ضرورتهای تبیین جایگاه و ادغام فرایند ارزیابی راهبردی محیط زیست در فرایند برنامه ریزی کلان جهت ارتقای شاخص های توسعه پایدار به بحث گذاشته شد و در ادامه ضرورت اتخاذ این رویکرد در برنامه چهارم توسعه کشور مورد بحث قرار گرفت و در نهایت پیشنهاداتی برای نهادینه نمودن این رویکرد در برنامه های توسعه ارایه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  226
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

امروزه، با توجه به عدم تناسب نیازهای انسان با امکانات و منابع زمین، حرکت جامعه بشری بر اساس توسعه پایدار، تنها راه تداوم حیات روی کره زمین است. توسعه طرح های انتقال بین حوضه ای آب با رعایت کلیه ملاحظات آن، از جمله راهکارهای نیل به اهداف توسعه پایدار در مدیریت منابع آب کشور می باشد.در ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه انتقال آب از سرشاخه های دز به قمرود بعنوان نمونه ای از طرح های انتقال بین حوضه ای آب، 138 مورد اثر منفی و 212 مورد اثر مثبت بدست آمده است. این نتیجه بیانگر آن است که در صورت رعایت کامل راهکارهای مدیریتی کاهش اثرات سوء، جبران عادلانه خسارات وارده بر جوامع تحت تاثیر و تلاش در جهت جلب رضایت آنها، پروژه در راستای مفهوم توسعه پایدار، یعنی استفاده بهینه از منابع طبیعی در جهت رفع نیازهای نسل حاضر با توجه به نیازهای نسل آتی، گام بر خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 226

دانلود 3
نویسنده: 

هوشمندزاده محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  295
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

با آنکه حدود یک دهه از ورود سیستم های اطلاعات جغرافیایی به کشور ما می گذرد، هنوز موضوع کاربرد GIS تازه به نظر می رسد و کاربردهای گوناگون آن در حوزه های برنامه ریزی و تصمیم گیری برای بیشتر بخشهای مدیریتی کشور غریب و ناآشنا مانده است. همزمان با این روند، تحولات محیط زیست و مشکلات ناشی از فقدان برنامه ریزی صحیح در حوزه محیط زیست به ویژه در مورد سرزمین و پدیده های مکانی موجود در آن ،توجه زیادی را به خود جلب کرده است. تلفیق داده های ماهواره ای و سیستم های سنجش از دور با نتایج GIS نیز بر اثر بخشی نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری در عرصه محیط زیست افزوده است. در این مقاله کوشش می شود تا با ارایه مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی، علل اهمیت آن، اصول مدلسازی و انواع آن، کاربرد GIS در ارزیابی زیست محیطی پروژه های عمرانی بیان شود.

آمار یکساله:  

بازدید 295

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  61
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

به منظور مقایسه شاخص های تنوع گونه های چوبی جنگل خانیکان با مساحت 2807 هکتار واقع در قسمت جنوبی شهرستانهای چالوس و نوشهر انتخاب گردید. تعداد 60 قطعه نمونه با روش تصادفی سیستماتیک و به مساحت 400 متر مربع جهت بررسی فاکتورهای شاخص تنوع بکار گرفته شد. مساحت قطعات نمونه با توجه به منحنی سطح گونه محاسبه شد و داخل هر قطعه نمونه آماربرداری صددرصد برای اندازه گیری فاکتورهای نوع گونه چوبی، قطر برابر سینه (قطرهای بزرگتر از 5/7 سانتی متر) و ارتفاع گونه انجام شد. برای آنالیز شاخص های تنوع از شاخص های سیمپسون، شانون وینر، مکینتاش، هیل  (N1)و هیل (N2) در ارتباط با مشخصه های حجم سرپا، سطح مقطع برابر سینه و قطر برابر سینه در هکتار استفاده شد. نتایج نشان داد که بین شاخص سیمپسون با موجودی سرپا، سطح مقطع برابر سینه و قطر برابر سینه در هکتار همبستگی خطی و مثبتی وجود دارد. در حالی که بین شاخص های مکینتاش، شانون وینر، هیل  (N1)و هیل (N2) و مشخصه های مذکور همبستگی خطی و منفی وجود دارد. از بین شاخص های مورد بررسی، تابع سیمپسون بیشترین همبستگی را با موجودی سرپا (r=0.71) و قطر برابر سینه (r=0.69) در هکتار نشان داد در حالی که تابع هیل (N1) بیشترین همبستگی را با سطح مقطع برابر سینه در هکتار (r=0.66) نشان می دهد که البته هر دوی این همبستگی ها بصورت خطی و منفی می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 61

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمایش سرزمین علمی است که با توجه به ویژگیهای اکولوژیکی سرزمین و شرایط اقتصادی-اجتماعی آن، نوع استفاده بهینه از سرزمین را مشخص می سازد. در ارزیابی توان اکولوژیک حوضه آبخیز تیل آباد گلستان که موضوع این تحقیق است، لایه های اطلاعاتی متعدد شامل مدل ارتفاعی رقومی سطح حوضه (DEM)، شیب، جهت شیب، بافت، عمق و ساختمان خاک، زمین شناسی، همباران، همدما، شدت فرسایش خاک، میزان تولید علوفه، وضعیت و گرایش مرتع، تاج پوشش، اقلیم و وضعیت زهکشی در مقیاس 1:50000 از روی نقشه های سازمان های نقشه برداری و زمین شناسی، آمار سازمان هواشناسی و با عملیات و برداشت های صحرایی، به صورت رقومی و ژئورفرنس تهیه شدند و به روش سیستمی بر اساس مدل طراحی شده برای حوضه مورد مطالعه در محیط ArcView (GIS) با یکدیگر تلفیق شده و توان هر سرزمین برای کاربریهای مناسب تعیین شد و سپس با توجه به مطالعات اقتصادی، اجتماعی منطقه و پیش فرضهای مدل، کاربریها اولویت بندی شدند و در نهایت به صورت نقشه آمایش نهایی سرزمین ارایه گردید. سپس نقشه آمایش سرزمین با نقشه کاربری فعلی حوضه تیل آباد در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی همپوشانی شده و میزان انطباق کاربری های موجود و کاربری های مناسبی که توسط مدل ارایه گردید ارزیابی شدند. 

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 3
نویسنده: 

مسگرنژاد جلیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  59
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

تغییراتی که انسان در قرن اخیر در اکوسیستم های طبیعی بوجود آورده باعث شده که بسیاری از گونه های با ارزش از طبیعت محو و یا در حال انقراض قرار بگیرند که نتیجه آن کاهش غنای بیولوژیک و به طبع آن کاهش غنای گونه ای می باشد. در سالیان اخیر انسان با ایجاد پارکهای طبیعی و ملی تصمیم به حفظ این گونه ها و جلوگیری از تداوم تخریب در اکوسیستم ها را گرفته است زیرا حفاظت از این زیستگاه ها می تواند نقش اساس در اداره صحیح سایر مناطق به خصوص مناطق همجوار جهت تولید مواد صنعتی، دارویی و غذایی داشته باشد. بدین منظور یکی از راههایی که می توان به سلامت و پایداری اکوسیستم پی برد بررسی غنای گونه ای می باشد. پارک ملی سالوک با وسعتی معادل شش هزار هکتار در شمال غربی شهرستان اسفراین (استان خراسان شمالی) قرار گرفته است. پس از بازدیدهای صحرایی و انتخاب توده معرف در هر تیپ گیاهی، نمونه گیری به طور کاملا تصادفی انجام شد. مدل رگرسیونی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل غنای گونه ای به صورت S=b0+b1LogX+e می باشد. در مجموع 184 گونه گیاهی که متعلق به 137 جنس و 40 خانواده گیاهی می باشد در منطقه مورد مطالعه شناسایی شد که خانواده Poaceae با 28 گونه گیاهی دارای بیشترین غنای گونه ای می باشد. از نظر طیف بیولوژیک رابطه<HC ‏ TH < GE < CH < PH و از نظر فرم رویشی رابطه پهن برگ علفی < گندمی < بوته < درختچه در منطقه مورد مطالعه برقرار می باشد و بیشتر گیاهان منطقه چند ساله می باشند. نتیجه گیری کلی که از این پژوهش می توان گرفت این است که بهره برداری بر مبنای منطقه کلید در هر سطحی از مدیریت می تواند بهترین الگو برای بهره برداری مناطق همجوار باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 59

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  384
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

مشارکت مردم در تصمیم سازی های زیست محیطی به عنوان یکی از مکانیسم های اصلی در ایجاد حس مالکیت و مسوولیت مردم در قبال محیط زیست خود فرض و در این راستا، ارزیابی اثرات زیست محیطی به عنوان یکی از رهیافت ها و ابزارهای مناسب برای اجرایی شدن این منظور مد نظر قرار گرفت. از آنجا که اجرای ارزیابی اثرات زیست محیطی مستلزم جمع آوری اطلاعات داده ها از محیط پیرامون و محل اجرای پروژه هاست که از طریق مشارکت مردمی امکان پذیر است جایگاه مشارکت مردمی به عنوان یکی از اصول بنیادی در فرایند ارزیابی زیست محیطی یعنی هدف گذاری تحلیل و غربال کردن، تعیین و ارزیابی بدیل ها، کاهش موارد مبهم، حداقل رساندن و یا حذف اثرات منفی پروژه ها و بیان مسایل زیست محیطی طی مراحل پروژه در این مقاله تبیین گردید. سپس ضمن بیان سطوح مشارکت مردمی در تصمیم سازی های زیست محیطی روش ها و تکنیک های متناسب برای هر مرحله از ارزیابی اثرات زیست محیطی مشخص شد. بر اساس تبیین های به عمل آمده مشخص گردید که اولا ارزیابی اثرات زیست محیطی خود ماهیتی مشارکتی دارد و در همه مراحل پروژه باید جریان داشته باشد تا نتیجه مناسب و مفید حاصل گردد. ثانیا اجرای روش های مشارکتی در چارچوب ارزیابی اثرات زیست محیطی مستلزم مهارتهای تسهیل گری در کنار دانش فنی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 384

دانلود 3
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

در مبحث گردشگری (توریسم) جاذبه ها و جلوه های طبیعی از ارزشی دو چندان برخوردارند و از این جهت یکی از مهمترین اشکال آن (اکوتوریسم) گردشگری طبیعی را شکل می دهند. در این مقاله سعی گردید تا حد امکان پس از تعریف اکوتوریسم به بررسی توانمندیهای کشور در این رابطه و بیان مشکلات و راهکارهایی در رابطه با اکوتوریم کشور پرداخته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  338
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

همانطور که می دانیم امروزه GIS برای تحقیق و بررسی های مختلف علمی، مدیریت منابع و ذخایر و همچنین برنامه ریزی های توسعه ای کاربرد بسیار دارد. در این مقاله پس از معرفی و بیان تعریفی ار آن، به وپژگی ها و معرفی مولفه های آن پرداخته شده و کاربرد های مختلف این سیستم مورد بررسی می گیرد و در نهایت در مورد محاسن و معایب استفاده از آن بحث می شود .

آمار یکساله:  

بازدید 338

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  415
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

شهرها سیستم های بازی هستند که به طور مداوم منشا تغییرات بوده و خود نیز در حال تغییر و تحول هستند و با توجه به رشد روزافزون جمعیت شهرها در جهان امروز، فضای فیزیکی شهرها نیز توسعه و گسترش یافته و زمین های اطراف را اشغال کرده است. رشد فیزیکی شهرها اراضی مرغوب را بلعیده و از بین برده است. بدین گونه که جوامع انسانی در مراحل اولیه شکل گیری با هدف استفاده از خاکهای مرغوب برای زراعت، در کنار و یا در میان اراضی مرغوب زراعی استقرار یافته اند. به مرور زمان همراه با گسترش روستاها و تیدیل آنها به شهر و سپس توسعه شهرها، اراضی زراعی مرغوب وارد محدوده شهری شده اند و فعالیتهای کشاورزی به سمت اراضی نامرغوب، عقب نشسته است.این مقاله سعی دارد به شناخت تاثیرات زیست محیطی توسعه شهری بپردازد که روش کار مبتنی بر منابع کتابخانه ای می باشد و نتایج نشان میدهد که این مساله روز به روز در قسمت هایی از حومه هر شهری که توان توسعه و گسترش دارد اتفاق می افتد و این رشد فیزیکی شهرها سبب بر هم خوردن تعادل زیست محیطی بین شهر و اطراف آن می شود که نه تنها سبب کاهش کمیت و کیفیت منابع و شرایط زیستی گردیده، بلکه عوارض عمده ای نظیر آلودگی هوا، آب، صدا و به طور کلی تخریب محیط زیست را به همراه داشته است. 

آمار یکساله:  

بازدید 415

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

ارزیابی اثرات محیط زیست برای دامنه وسیعی از پروژه ها در سرتاسر دنیا مورد نیاز می باشد. ارزیابی ها به طور فزاینده ای در پیچیدگی تصمیم گیری های سیاسی و ارزشها و عقاید دخالت داده شده است شامل ارزشها و عقاید گروه های ذینفع و افراد علاقه مند به حفظ طبیعت می باشد. هر چند نتایج اغلب پروژه ها بی ثمر است زیرا ارزشها و عقاید به راحتی قابل کمی شدن نیستند و تصمیم گیری ها به صورت شخصی بررسی می شوند. تجزیه و تحلیل این مشکلات، روشهای تجربی بر پایه منطق فازی پیشنهاد می شود که قادر به ارزیابی های مورد علاقه مردم برای تعریف کردن عبارتها و کمی کردن نظرات می باشد و ورودی این مدلها قابل قبول اکثر بخشها می باشد. منطق فازی شرایط اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی پیچیده را کمی می کند که با توجه به گزینه ها پروژه پیش بینی می شوند. روشهای جدید، صرفه جویی در هزینه و وقت را در ارزیابی مد نظر دارند در حالی که نتایج حاصل قابل دفاع از لحاظ قانونی می باشند. این مقاله به معرفی و اهمیت منطق فازی در ارزیابی اثرات محیط زیست می پردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

سرزمین محیطی شامل آب و هوا، توپوگرافی، خاک، هیدرولوژی، پوشش گیاهی و جانوران است. همه این عوامل برای بهینه سازی کاربری اراضی بر مبنای توان اکولوژیک مناطق مورد استفاده قرار می گیرند. در این مطالعه که در حوزه چراغ ویس صورت گرفته است اطلاعات مربوط به عوامل محیطی از جمله شیب، زمین شناسی، پوشش گیاهی، ارتفاع، میزان بارندگی و نوع خاک جمع آوری و در محیط GIS نقشه بندی شدند و با توجه به مدل های اکولوژیکی ارایه شده توسط دکتر مخدوم به سال 1372 برای کاربری های مختلف ارزش دهی و ادغام گردیدند. سپس نقشه های تناسب بدست آمده بر اساس وضعیت بوم شناختی، اقتصادی و اجتماعی و کاربری فعلی با هم مقایسه شدند تا نقشه آمایش منطقه بدست آید. برای ارزیابی اثرات توسعه، نقشه آمایش بدست آمده با نقشه کاربری فعلی منطقه از طریق روی هم اندازی مقایسه شد. نتایج این مطالعه نشان داد که با توجه به کاربری های موجود در حوزه که شامل کشت دیم، کشت آبی، مرتعداری، جنگلداری و کاربری مسکونی است به ترتیب حدود 06/9، 31/0، 86/85 ، 27/0 و 36/0 کیلومتر مربع از هر یک از این کاربری ها فاقد توان لازم برای آن می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از موارد مهم در بیانیه دوبلین در کنفرانس جهانی آب و محیط زیست 1992 به منظور دستیابی به هدفهای کنوانسیون رامسر، نظارت و ارزیابی علمی بر تالابها و درک ارتباطات اکولوژیک و هیدرولوژیکی آنهاست. در این تحقیق کمیت و کیفیت آبهای تغذیه کننده وتلندهای فریدونکنار (پایین دست حوزه آبخیز هراز، واقع در سواحل جنوبی خزر) به عنوان عامل اصلی تشکیل دهنده زیستگاه های پرندگان آبزی، به خصوص گونه حفاظت شده درنای سیبری مورد مطالعه قرار گرفت. برای بررسی تغییرات کیفی و کمی آبهای سطحی از آمارها و آزمایشات کیفی آب ایستگاه هیدرومتری سرخرود واقع در منطقه مورد مطالعه استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده در طی سی سال گذشته کمیت آبهای سطحی دستخوش تغییراتی متناوب بصورت دوره های ترسالی و خشکسالی بر اساس وضعیت بارش سالانه شده است. در مورد کیفیت آبها، سرا زیر شدن آبهای سطحی آبراهه هایی که دارای مقدار قابل ملاحظه ای پسماندهای مواد شیمیایی (کودهای شیمیایی و پسماندهای صنعتی) می باشند و از طرفی رسوبگذاری و تجمع رسوبات حاصل از فرسایش مناطق بالادست در این منطقه موجب تغییراتی در کیفیت آبها بخصوص افزایش شوری آب در تالابها شده، که این عوامل موجب تغییراتی در پوشش گیاهی و آلودگی های زیست محیطی (آب و خاک) شده اند. به نظر می رسد در برنامه های حفاظت از زیستگاه های پرندگان و به خصوص پرنده حفاظت شده درنای سیبری غیر از مطالعه و شناخت دقیق زیستگاه های جلگه ای، کیفیت آبها و آبراهه های بالادست (ارتفاعات البرز) نیز بایستی مورد کنترل و آزمایش مداوم قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 3
نویسنده: 

ذوالفقاری محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  274
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمایش سرزمین علمی است که با توجه به ویژگیهای اکولوژیکی سرزمین و شرایط اقتصادی-اجتماعی آن، نوع استفاده بهینه از سرزمین را مشخص می سازد. آمایش سرزمین در گذشته به صورت دستی انجام می گرفت که علاوه بر صرف هزینه و امکانات مالی بسیار، بسیار وقت گیر بود. ولی با پیدایش رایانه و به دنبال آن توسعه کارتوگرافی رایانه ای، زمینه برای استفاده گسترده رایانه در آمایش سرزمین مهیا شده است. در این تحقیق، به بررسی کارایی سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در آمایش سرزمین و مقایسه آن با روش دستی (سنتی) از نظر زمان، دقت و هزینه پرداخته شد که نتایج حاصله نشان می دهد که بین دو روش رایانه ای و دستی در اجرای یک پروژه آمایش سرزمین از نظر بازده زمانی اختلاف فاحشی وجود دارد. بیشترین زمان مصرف شده در روش رایانه ای، زمان مربوط به رقومی کردن نقشه ها می باشد. این زمان حدود نصف کل زمان صرف شده را به خود اختصاص می دهد. در عوض مراحل بعدی کار شامل تهیه نقشه های رایانه ای نظیر ارتفاع، شیب، جهت و تلفیق لایه ها در زمانی بسیار کوتاه انجام می شوند. این زمان در مقایسه با روش دستی بسیار پایین بوده و نشان دهنده سرعت عمل بالا در روش رایانه ای است. همچنین دقت خروجی بدست آمده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (ساج) به مراتب بیشتر از روش دستی است که این امر رابطه مستقیم با دقت داده های اولیه دارد که البته با افزایش کیفیت داده ها، هزینه تهیه داده ها نیز افزایش می یابد. می توان گفت که روش رایانه ای از نظر زمانی یک سوم روش دستی برای اجرای یک پروژه آمایش سرزمین زمان می برد. به طور کلی این مطالعه نشان می دهد که استفاده از امکانات سیستمهای نرم افزاری در امر تجزیه، تحلیل و جمع بندی داده ها به ویژه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در این راستا سبب خواهد شد تا از تصمیم گیری نادرست پرهیز شود و از هر گونه اقدامی که سبب تخریب محیط زیست و بروز فرسایشهای محیطی می شود، به موقع، احتراز گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 274

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

به منظور تامین کمبود آب شرب 24 شهر و 353 روستا در استان آذربایجان شرقی، طرحی جهت برداشت آب از زرینه رود و انتقال آن به این مناطق پیشنهاد گردیده است و از جمله مهمترین شهرهای مسیر عبارتند از تبریز، صوفیان، شبستر و تسوج. این طرح در دو فاز 1 و 2 با مجموع ظرفیت انتقال 11 مترمکعب در ثانیه تا سال مقصد 1408 و با هدف جایگزینی استفاده از آب سطحی به جای آب زیرزمینی، پیش بینی شده بود که در حال حاضر فاز 1 آن اجرا گردیده است. مطالعه حاضر مربوط به انتقال 5/5 مترمکعب در ثانیه آب تصفیه شده، در فاز دوم است که در آن مسیر خط لوله اصلی از زرینه رود تا تبریز در مجاورت خط انتقال فاز 1 است و سپس به منظور توزیع آب تا انتهای مسیر، سه گزینه مکانی پیش بینی شده است. برای ارزیابی این پروژه از روش ماتریس ارزیابی سریع پاستاکیا استفاده شد. نتایج به دست آمده از این تحقیق، امکان مقایسه همزمان اثرات گزینه های مختلف را در محیط های متفاوت نشان می دهد و نیز نوع معیارهای بکار رفته و نحوه امتیاز دهی به گونه ای است که تا حدودی دامنه اعمال سلیقه شخصی در فرایند ارزیابی را محدود می سازد. نتایج به دست آمده از این روش نشان می دهد که مسیری که در آن خط لوله از دشت تبریز عبور می نماید بهتر از دو گزینه دیگر است که مسیر خط لوله از کنار جاده آسفالته شبستر-صوفیان عبور می کند که از جمله مهمترین دلایل آن میتوان به حجم کمتر عملیات جاده سازی و عدم قطع مسیر رودخانه آجی چای در این گزینه اشاره نمود. بطور کلی با بکارگیری این روش ابتدا با توجه به فعالیتهای فاز ساختمانی گزینه برتر انتخاب و امکان ارزیابی سریع پیامدها در فاز بهره برداری تنها برای گزینه برتر بوجود آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 3
نویسنده: 

مظفری علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

این تحقیق به منظور بررسی تغییرات آهک در چند تیپ پوشش جنگلی در زاگرس و عکس العمل گونه های درختی نسبت به آن تغییرات انجام شد. برای مطالعه، ابتدا نقشه تیپ بندی شده منطقه تهیه شد. منطقه دارای چهار تیپ برو (بلوط ایرانی)-زالزالک، برو-کیکم، ویول-برو و ویول-بنه همراه گلابی بود. برای مطالعه آهک در هر تیپ در ارتفاع از سطح دریا و درصد شیب یکسان، چهار پروفیل حفر شد و در سه عمق 25-0، 50-25 و 75-50 سانتی متری نمونه های خاکی برداشته و به آزمایشگاه منتقل شد. داده های حاصل از آزمایشگاه بر اساس طرح کرت های خرد شده و طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. برای آنالیز داده ها از نرم افزار SAS و برای ترسیم نمودار ها از برنامه Excel استفاده شد. نتایج نشان داد که تیپ ها از نظر مقدار آهک از هم تفکیک شده و اختلاف معنی داری دارند. دو تیپ ویول-برو و ویول-بنه همراه گلابی نسبت به تیپ های برو-زالزالک و برو-کیکم حساسیت بیش تری نسبت به آهک دارند و بیشتر در خاکهایی با آهک کم یافت می شوند. گونه برو (بلوط ایرانی (Quercus persica Jaub & Spach. دارای برد باری بالایی در برابر تغییرات آهک در خاک نسبت به گونه ویول (Quercus libani Oliv.) داشته و همچنین نسبت به ویول در مقابل خشکی بردباری بیشتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 3
نویسنده: 

عطایی گیگلو ایرج

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  885
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

کشور ایران سرزمین پهناور است که به علت موقعیت خاص و ویژگی های توپوگرافیک از آب و هوایی متفاوت برخوردار است. از نظر فیزیوگرافیک سطح سرزمین ایران را 48 درصد دشت دامنه و فلات و 52 درصد را مناطق کوهستانی و تپه ماهور پوشانده است به همین ترتیب حیات وحش این سرزمین هم به نوبه خود متنوع و حیرت انگیز است بطوریکه تا کنون 160 گونه پستاندار 492 گونه پرنده و 175 گونه ماهی و 197 گونه خزنده به همراه 20 گونه دوزیست شناسایی شده اند. این تنوع جانوری در حالی است که تا کنون 8 الی 10 هزار گونه گیاهی هم شناخته شده اند. به طوریکه سرزمین ایران را یکی از ده خاستگاه مهم گونه زایی گیاه جهان نان برده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 885

دانلود 3
نویسنده: 

بزی خدارحم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

با توجه به نص صریح قوانین اسلامی و سفارشهای متعدد در زمینه حفظ و نگهداشت هر چه بهتر محیط و کوشش جهت حفظ پاکیزگی آن «النظافه من الایمان» همواره شاهد محیط های منزه فردی، اجتماعی، صنعتی و غیره در جهان اسلام بوده و هستیم اما در دهه های اخیر افزایش سریع جمعیت، رسوخ مشی سود انگاری، غلفت در عمل به فرامین عالیه اسلامی در زمینه رابطه انسان و محیط زیست، باعث چالش هایی در محیط زندگی در کشورهای اسلامی شده است.این مقاله، با هدف ارایه تصویری روشن از سیمای محیط زیست در دنیای اسلام به بررسی چالش های موجود در این زمینه پرداخته و سعی کرده تا با یادآوری جایگاه ویژه محیط زیست در دین مبین اسلام به ارایه راهکارهایی جهت رفع چالش های موجود بپردازد تا از این راه شاهد محیطی مطلوب و ایده آل جهت زندگی انسان «خلیفه الرحمن» بوده باشیم.

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  31
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 31

دانلود 20
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  30
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 30

دانلود 20
نویسنده: 

حاجیلو اکرم | گرزی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  36
 • دانلود: 

  19
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 36

دانلود 19
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  37
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 37

دانلود 20
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  29
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 29

دانلود 20
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  30
 • دانلود: 

  18
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 30

دانلود 18
نویسنده: 

خسروجردی نرجس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  29
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 29

دانلود 20
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  30
 • دانلود: 

  19
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 30

دانلود 19
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  33
 • دانلود: 

  24
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 33

دانلود 24

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID