نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  7
چکیده: 

سه دیدگاه کلی در اربطه با نقش مخارج دولت در تاثیر مخارج بخش خصوصی وجود دارد، دیدگاه اول معتقد به اثر جانشینی مخارج دولت بر مصرف بخش خصوصی دارد، به نحوی که مخارج دولت منجر به کاهش مصرف بخش خصوصی می شود، اما دیدگاه دوم معتقد به اثر مکملی مخارج دولت است، به نحوی که مخارج دولت منجر به افزایش مصرف بخش خصوصی می شود، این درحالی است که دیدگاه سوم معتقد به خنثی بودن اثر مخارج دولت بر مصرف بخش خصوصی دارد، این مقاله در همین راستا به بررسی رابطه میان مخارج مصرفی بخش خصوصی، مخارج دولتی و تولید ناخالص داخلی با استفاده از روش ARDL طی دوره 1392-1350 پرداخته است. نتایج بلند مدت و کوتاه مدت حاصل از برآورد مدل ARDL حاکی از تاثیر مثبت مخارج دولتی سرانه و تولید ناخالص داخلی سرانه بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی است. بنابراین مخارج دولت در اقتصاد ایران، نقش مکملی مخارج مصرفی بخش خصوصی را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  65
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط بین راهبردهای یادگیری با عملکرد تحصیلی دانش آموزان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پایه دوم متوسطه دبیرستان های عادی دولتی شهرستان هیرمند در سال تحصیلی 93-94 تشکیل می دادند. دراین پژوهش تعداد 208 نفر به عنوان نمونه، با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب ومورد تحقیق قرار گرفتند. ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش ازپرسشنامه سیاهه راهبردهای یادگیری 86 سوالی (کرمی، 1381) استفاده شد. داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند گانه گام به گام و آزمون t برای گروه های مستقل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که: (الف) فقط متغیر راهبردهای فراشناختی، پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی می باشد؛(ب)بین راهبردهای یادگیری و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد؛ (ج) بین راهبرد های یادگیری در دختران و پسران تفاوت وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 65
نویسنده: 

سرگلزایی مهراله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1221
 • دانلود: 

  287
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر به منظور تحلیل و مقایسه نظریات سه اندیشمند نظریه صفات (آلپورت، کتل، آیزنگ) در شش محور (ماهیت انسان، رشد و شخصیت، شیوه مطالعه بهنجاری و نابهنجاری، بررسی مقایسه ای دیدگاههای دیگر و کاربرد نظریه) بود.روش: به منظور تبیین شخصیت از دیدگاه صفات، با روش کیفی اطلاعات محتوائی به روش کتابخانه ای گردآوری گردید و منابع گردآوری اطلاعات شامل کتابهای مرجع و قابل استناد، تالیفات و ترجمه های داخلی و خارجی، مقالات متعدد معتبر می باشد.یافته ها: رویکرد صفات در دهه های 1940 تا 1970 توسط دو گروه از روانشناسان توسعه یافت. یک گروه آنهایی که با روش و بینش کلنیکی به نظریه پردازی درباره صفات پرداخته اند و گروه دیگر آنهایی که روش تحلیل عوامل را اساس کار خود قرار دادند در بررسی به عمل آمده مشخص گردید نظریه صفات دید خوشبینی نسبت به انسان دارد و او را موجودی که متاثر از عوامل وراثتی و ژنتیکی و همچنین تحت تاثیر محیط می داند. به علاوه هم مستعد تاثیرپذیری عوامل ذهنی و هم عوامل محیطی است ماهیت انسان با وجود پیچیدگیهای زیادی که دارد تا حدودی شناخت پذیر است و بالاخره ماهیت انسان رو به تکامل است.بحث و نتیجه گیری: در حالی که نظریه صفات دارای واقع بینی هایی است که برخی دیگر از نظریه های شخصیت فا قد آن هستند. برخی از متداول ترین انتقادات عدم توافق نظریه پردازان این مکتب درباره تعداد صفات بنیادی شخصیت و دیگر اینکه صفات غالبا پیش بینی های ضعیفی برای رفتار هستند و چنانکه این نظریه بیشتر به توصیف پرداخته تا چگونگی پیش بینی رفتار و همچنین این نظریه مشخص نمی سازد که چگونه و چرا تفاوتهای شخصیتی افراد شکل می گیرد یا پدید می آید.

آمار یکساله:  

بازدید 1221

دانلود 287
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

پیشرفت فناوری اطلاعات و به تبع آن تجارت الکترونیک در دهه اخیر، افق های جدیدی برای کسب و کار و تجارت در کشورهای مختلف بازکرده است. در این مقاله به بررسی اثر تجارت الکترونیک و فاوا بر روی رشد اقتصادی با استفاده از روش داده های تابلوی (panel data) در بازه زمانی 2000 تا 2013 در گروهی از کشورهای اسلامی در حال توسعه پرداخته و جزئیات طرح شده در این مطالعه را آزمون می کند. نتایج انجام شده بیانگر آن است که تجارت الکترونیک و فاوا از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 26
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

انتخاب محصولات دارویی جدید که از میان محصولات موفق و پرفروش دنیا صورت می گیرد، یک امر خطیر و حائز اهمیت محسوب می شود. نکته ای که در نگاه اول در فرایند توسعه سبدمحصول مشکل ساز بنظر می رسد آنالیز رقبای بالفعل و بالقوه بوده و میزان موفقیت محصولات جدید در کسب سهم از بازار دارویی می باشد. به این منظور در تعیین عوامل موثر بر توسعه سبد محصولات از نظر خبرگان صنعت دارو استفاده شده است. نتایج تحلیل داده ها حاکی از آن است که معیار «متوسط فروش سه ساله آخر شرکتهای دارویی» دارای بیشترین میزان اهمیت می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 24
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  226
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

منظور از آینده پژوهی این است که به فرایند برنامه ریزی، جهت و هماهنگی میدهد. بنابراین مطالعه سازمان یافته و مستمر گذشته و برآورد امکانات آینده، درک روشنی از وضعیت دنیای امروز را ایجاد می کند و به تصمیم گیری با اطلاعات و اطمینان بیشتر منجر می شود. آینده پژوهی کمک میکند که آینده های مطلوب و ممکن به هم نزدیکتر شود. این رویکرد تواناییها را برای پیشبینی و تطابق با نیروهای خارج از کنترل بهبود می بخشد و آنهایی را که در کنترل است تحت تاثیر قرار میدهد.با به کارگیری روشهای آینده پژوهی در تحلیل پدیده ها و رویدادهای سیاسی- روانشناختی، دید مناسبی از چگونگی شکل گیری دنیای فردا ایجاد می شود با این باور که ایجاد جایگاه مناسب در آینده برای حفظ ارزشها و آرمانها میتواند امکانپذیر باشد. البته باید همواره دارای موضعی انتقادی نسبت به همه نظریه ها بود و آنها را برای همیشه به صورت مطلق نپذیرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 226

دانلود 58
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  59
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

استفاده از قطع های نامتعارف کتاب سبب آشنایی زدایی بصری و جذب مخاطب می گردد. لذا این نوشتار ضمن معرفی نمونه های تصادفی، پاسخی به این پرسش است که آشنایی زدایی در قطع کتاب چه نقشی در توسعه دارد؟ هدف این تحقیق، آینده پژوهی این راهکار با رویکرد توسعه در جوامع می باشد؛ از نظر هدف کاربردی بوده و با روش توصیفی- زمینه یابی و تجربی صورت گرفته است. جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی بود. استفاده هدفمند از این تکنیک، با توجه به اصل طراحی پایدار، سبب توسعه مالی، اقتصادی، ملی و گردشگری می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 59

دانلود 19
نویسنده: 

عبداله زاده علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  80
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

طرح پژوهش حاضر یک مطالعه همبستگی است که با هدف بررسی رابطه عمل به باورهای دینی با شادکامی در بین زوجین فرهنگی شهرستان بوکان اجرا شد.جامعه آماری، فرهنگیان شهرستان بوکان در سال تحصیلی 92-91 بود. آزمودنیهای این پژوهش 242 نفر (121 زوج فرهنگی) بودندکه بصورت نمونه گیری تصادفی از بین مدارس این شهرستان انتخاب و پرسشنامه های پرسشنامه معبد و شادکامی آکسفورد (OHI)، بر روی آنان اجرا شد و با روش آمار توصیفی و رگرسیون مورد تحلیل قرارگرفت.یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان میدهد که عمل به باورهای دینی درسطح (p>0.001) با شادکامی همبستگی مثبت و معناداری دارند.نتیجه گیری: نتایج نشان میدهدکه رابطه مستقیم و معناداری بین عمل به باورهای دینی با شادکامی خانواده وجود دارد یعنی هرچه نمره عمل به باورهای دینی بالاتر می رود شادکامی بیشتر خانوادگی افزون تر می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 80

دانلود 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  309
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

طلاق عمل حقوقی یک طرفه است که تنها به اداره مرد یا نماینده او واقع می شود. در قانون مدنی ایران به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه بیان شده است که مرد می تواند با شرایط مقرر در قانون مدنی با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید ولی در این قانون به این مورد نیز اشاره شده است که زن نیز با وجود شرایط مقرر در موادی از قانون مدنی، می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید. از جمله اختیارات زوجه در طلاق، استنکاف و عجز از پرداختن نفقه، غایب مفقود الاثر بودن زوج، عسر و حرج زوجه، طلاق خلع و طلاق وکالتی می باشد که این مقاله به بررسی این موارد می پردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 309

دانلود 67
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  149
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

آرزوی بی مرگی و جاودانگی از آغاز زندگی انسان با او بوده است. مرگ در معنای نیستی تلخ ترین سرنوشت محتوم برای نوع بشر محسوب می شده و از این رو همواره در جستجوی گریزگاهی بوده تا بتواند از این حس زوال رهایی یابد و به گستره بی مرگی و جاودانگی پناه ببرد. اما به حکم شریعت آسمانی چون تنها فنا ناپذیر هستی ذات پروردگار یکتا بوده و آفریدگان او را رخصت ورود به ساحت جاودانگی نیست؛ این آرزو هیچ گاه به حقیقت نپیوسته و او از دیرباز دریافته است که خواه و ناخواه نابودشدنی است و هیچ چیز نمی توانداو را در برابر این مرگ محتوم نجات بخشد. در باور انسانی که همواره در آرزوی نیل به جاودانگی دست و پنجه نرم می کند ؛ آن چه می تواند او را به خواسته هایش برساند و به او امنیت و آرامش بخشد، ساختن شخصیت ها و مصادیقی است که در سایه نام و شان آنان به نوعی زندگی ماورایی دست یابد. در مثنوی و آموزه های مولانا پرداختن به بعد جاودانگی نه تنها صرفا در زندگی خلاصه شده است، بلکه به یاری عشق می توان بر فنا و نیستی غلبه کرد و به وادی کمال وجاودانه شدن دست یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 149

دانلود 23
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  439
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

مبادی و سرچشمه های فرهنگ ایران، همواره به باورها و داستان ها و اسطوره هایی مربوط می شده که هر کلام زائیده تخیل جمعی، در بیان آرزوهای برآورده نشده قومی بوده اند. اسطوره ها و افسانه ها رویاهای جمعی و غیر شخصی اند که در هر زمان بنابر شرایط و اوضاع خاص اجتماعی می توانند بار معانی جدید را بپذیرند. برداشت سمبلیک و استعاری از اساطیر و افسانه ها به قدرت تخیل و آگاهی شاعر از آنها بستگی دارد. ملتی که همواره در استبداد و خفقان به سر برده، در برخورد با واقعیتهای پیرامون خود، از مراحل اسطوره و حماسه تاریخ می گذرد و خود را در ورای اسطوره ها و اشارات و حماسه های دلپذیر ماندگار می سازد و حاصل تجربه های تاریخی و فرهنگی خود را در لابه لای داستانها و اشاره ها به صورت کنایه وار و سربسته بیان می نماید.«مهدی اخوان ثالث» یکی از برجسته ترین شاگردان نیماست و از جمله شاعران توانمند معاصر است که توانسته است در عرصه شعر نو خود را به عنوان شاعری صاحب سبک معرفی کند و دریچه هایی نو پیش روی دوستداران و فعالان در این زمینه بگشاید. بعد از امضای فرمان مشروطیت هم پای تحولات در قالبهای شعری در درون مایه های آن نیز دگرگونی به چشم می خورد؛ استبداد سیاسی و اعمال حاکمیت مطلق، فروپاشی دیکتاتوری رضا شاه و عدم تسلط شاه بی تجربه جدید، حضور همه جانبه آمریکا و انگلیس در ایران و تشکل نیروهای ملی- مذهبی در برابر نفوذ بیگانگان، همه از جمله عواملی بود که باعث شد اخوان بیشتر در مسائل اجتماعی تامل می کند و با بهره گیری از تلمیحات و شباهتهای اسطوره ای، فریاد خود را در شعر خویش بگنجاند و بازگو کننده حماسه زمان خود باشد. این مقاله با عنوان «تحلیل اسطوره های حماسی در شعر اخوان ثالث» برآن است ضمن تعریف واژه ها و اصطلاحات اسطوره ای، به بیان و معرفی اسطوره های حماسی به کار گرفته شده در شعر اخوان همراه با شاهد شعری بپردازد. و در پایان به این نتیجه رسیده است که اخوان ثالث با استفاده از تمثیل ها و نمادهای اجتماعی و اسطوره ای به تطبیق و بیان اوضاع و احوال روزگار خود پرداخته است. و اسطوره های حماسی را برای این انتخاب می کند تا بتواند مقصود سیاسی و اجتماعی خود را به خواننده القا کند.

آمار یکساله:  

بازدید 439

دانلود 125
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

در قرن حاضر ایجاد مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر شایستگی های متابع انسانی از فاکتورهای بی بدلیل در موفقیت و کامیابی سازمان ها می باشد. لذ جهت مقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر، نیاز به افرادی در نقش رهبر به شدت احساس می شود. بدیهی است که رهبری سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد یافت و جهان نیازمند رهبرانی تحول آفرین خواهد بود. اقدامات رهبری تحول آفرین این امکان را به سازمان ها می دهد تا به هنگام رقابت در یک محیط متلاطم و غیر قابل پیش بینی عملکرد خود را ارتقاء دهند. لذا در این پژوهش به بررسی ادبیات رابطه رهبری تحول آفرین و رفتار شهروند سازمانی می پردازیم.

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 21
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

در هر زبانی، به ایماء سخن گفتن، از شیوه های برتر، در رساندن فهوای کلام به مخاطب است. کلامی که از این قاعده مستثنی باشد، باعث ملال و خستگی در شنونده می شود. با نفوذ اسلام در ایران، زبان فارسی، با زبان قرآن، پیوند خورده و متقابلا دارای اشتراکات معنائی و واژگانی بسیاری شدند. یکی از این نقاط مشترک، فن فصاحت در بیان است، که زیربنای این هنر، آمیزه ای از کاربرد بجا، موجز و نافذ واژگان است که متکلم با استعانت از این شیوه ها سخنی أبلغ و أفصح به مخاطب بیان می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 31
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  304
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

مدیریت تغیر فرایند بسیج منابع از طریق برنامه ریزی، هماهنگی و اعمال ابتکار عمل و فعالیت های است که موجب تغییر مطلوب می شود (مایر و بوتا، 2000). در این پژوهش که با هدف آشنایی با تغییر و مدیریت آن انجام شده است ابتدا انواع تغییر سازمانی از قبیل تغییر توسعه ای، تغییر اتفاقی و تغییر دگر گون ساز بررسی شده اند سپس علل تغییر و ضرورت ایجاد تغییر در سازمان از قبیل رشد سریع تکنولوژی، افزایش کارآیی، افزایش رضایت شغلی، افزایش حجم اطلاعات، برای زنده ماندن و بقا و پس از آن به مقاومت در مقابل تغییر و فرایند چهار مرحله ای تغییر پرداخته شده است همچنین مدل محرکهای تغییر و مدل تغییر شامل مراحل آمادگی برای هدایت تغییر و ایجاد چشم انداز، تعهد و ظرفیت سازمانی و ارزیابی موقعیت برای تعیین نیازهای طراحی شده و مرحله آخر آن که یادگیری و اصلاح اعمال است بیان شده است. در ادامه به واکنش کارکنان نسبت به تغییر و عوامل آمادگی برای تغییر همچنین چارچوب مدیریت تغییر و در آخر علل بروز بی تفاوتی در کارکنان بررسی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 304

دانلود 116
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  2164
 • دانلود: 

  420
چکیده: 

هدف تحقیق بررسی الگوی حکومتی معرفی شده از سوی دین در جامعه می باشد. از این رو مقایسه ای بین دموکراسی و مردم سالاری دینی انجام شد تا تفاوتها و شباهتهای آن دو مشخص شود.گر چه مردم سالاری دینی با دموکراسی در اموری همچون: انتخابات، آزادی سیاسی، برابری و عدالت اجتماعی و قانون گرائی مشترکند اما تفاوتهای اساسی نیز با هم دارند. اسلام خدا را محور قرار داده و برای انسان کرامت و ارزش قائل است؛ اما دموکراسی انسان را محور همه چیز می داند. مشروعیت حکومت مردم سالار دینی، الهی است؛ اما مشروعیت دموکراسی از مردم است. قانون در حکومت دینی از طرف خدا تشریع شده؛ اما در دموکراسی قانون یعنی صرفا خواست مردم. در دین اسلام، ارزشها به حق حاکم است، در دموکراسی نسبی گرائی مطلق. با مقایسه این دو نظام به این نتیجه رسیدیم که دموکراسی دارای اشکالات جدی است. در مقابل، نه تنها هیچ یک از اشکالات وارده بر دموکراسی غربی، بر مردم سالاری دینی وارد نیست؛ بلکه اگر دستورات دین به خوبی اجرا شود مدینه فاضله مورد نظر اسلام محقق خواهد شد؛ زیرا واضع قانون که آگاه به سرشت و فطرت انسانها است، قوانینی تشریع می کند که مطابق با فطرت آنهاست و هدف آن تکامل بعد معنوی و در راستای آن تامین نیازهای مادی و جسمانی او است. اسلام، آزادی واقعی انسانها را در پرتو کرامت انسان تامین کرده و با اصل عدالت بین دو مفهوم برابری و آزادی هماهنگی کاملی بر قرار می نماید و جامعه را بر اساس برادری (اخوت) و همکاری (تعاون) به سمت کمالات سوق می دهد. از این رو در مردم سالاری دینی مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش صرفا جهت تامین خواسته های فردی نیست، بلکه از موضع مسوولیت به عنوان یک تکلیف شرعی مطرح است.

آمار یکساله:  

بازدید 2164

دانلود 420
نویسنده: 

نجفی احد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  152
 • دانلود: 

  16
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ساده و چندگانه ویژگی های شخصیتی (روان رنجور خویی، تجربه پذیری، برونگرایی، توافق پذیری و وجدان گرایی) و باورهای غیر منطقی با دلزدگی زناشویی درمیان زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تبریز برگزار شد. جامعه پژوهش حاضر کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تبریز در سال 94-1393 می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1970) تعیین گردید. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 100 نفر از زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تبریز (50 زن و 50 مرد) بودند که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و آزمودنی ها به پرسشنامه های دلزدگی زناشویی پاینز، پرسشنامه شخصیتی نئو (Neo-FFI) و پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز (IBT) پاسخ دادند. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که در این روش پژوهشگر می تواند رابطه بین چند متغیرراهمزمان مورد بررسی قراردهد. فرضیه های این پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون چند متغیری، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون tمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین عامل شخصیتی روان رنجور خویی و دلزدگی زناشویی است ولی عوامل شخصیتی برونگرایی، تجربه پذیری، توافق پذیری و وجدان گرایی با دلزدگی زناشویی رابطه منفی دارند. همچنین بین باورهای غیر منطقی و دلزدگی زناشویی رابطه مثبت و معنادار دارد. ویژگی شخصیتی روان رنجور خویی و باورهای غیر منطقی پیش بینی کننده دلزدگی زناشویی است و همچنین ویژگی شخصیتی روان رنجور خویی میتواند باورهای غیر منطقی را پیش بینی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 152

دانلود 16
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

از آن جا که ما در برهه زمانی متغیری بسر می بریم که نقش کتابخانه ها در نتیجه پیشرفت های حاصله در استفاده از فناوری و ارتباطات الکترونیکی دستخوش تغییر و تحول شده است، لذا نیاز به پیشرفت در این مسیر، جدی ترین نیاز کتابخانه هاست. پژوهش حاضر با هدف واکاوی و بررسی فعالیت های کتابخانه آستان قدس رضوی بر اساس فناوری های نوین اطلاعاتی که امکان ایجاد در کتابخانه ها را دارند، انجام شده است. بنابراین ساختار فناوری اطلاعات مورد نیاز سازمان با توجه به زیرساخت های موجود، مشخص شده است و لزوم پیاده سازی آن با توجه به پیشرفت های فناوری مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش پیمایشی و نوع آن کاربردی است تا بر اساس نتایج آن بتوان فناوری های قابل استفاده در کتابخانه ها را شناسایی کرد. جامعه پژوهش کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی هستند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای تهیه شده بر اساس مطالعات صورت گرفته و مرور منابع موجود در زمینه فناوری های نوین کتابخانه ای است. بر اساس نتایج به دست آمده، یافته ها نشان می دهد ضرورت به کارگیری سیستم پیام کوتاه از طریق تلفن همراه در کتابخانه با میانگین 4.8 از لزوم اجرای بیش تری نسبت به دیگر موارد برخوردار است و لزوم به کارگیری ویدئوکست و پادکست به ترتیب با 3.6 و 3.8 الزام اجرای کم تری دارند. در نتیجه الگوی به کارگیری فناوری های ذکر شده در پ‍‍ژوهش بدست آمد تا بدین وسیله بتوان در معماری سازمانی کتابخانه های آستان قدس رضوی مورد استفاده قرار داد، و آینده فناوری کتابخانه ها را به سمت مطلوب پیش راند.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  863
 • دانلود: 

  741
چکیده: 

خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط را فراهم می کند. کودک در خانواده نگرش های اولیه را درباره جهان فرا می گیرد، از لحاظ جسمی و ذهنی رشد می یابد، شیوه های سخن گفتن را می آموزد، هنجارهای اساسی رفتار را یاد می گیرد و سرانجام نگرش ها، اخلاق و روحیاتش شکل می گیرد و اجتماعی می شود. یکی از مهم ترین مباحث در این حوزه فرزندپروری نامیده می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی شیوه های فرزندپروری و نقش آن در انسجام خانواده می باشد. رابطه والدین با فرزندان یا شیوه های فرزند پروری، در گذر از اعمالی است که اهداف گوناگونی را در بر دارد. تربیت اخلاقی و روانی، شناسائی، رشد و پیشرفت استعدادهای فرزندان، آموزش مهارت ها، آشنا کردن با قوانین و هنجارهای جامعه از دید والدین، از جمله این اهداف می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 863

دانلود 741
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

این پژوهش به بررسی مقایسه سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی در دختران با نشانگان ضربه عشق و دختران عادی پرداخت. جامعه این پژوهش را دانشجویان دختر دانشگاه های استان کرمانشاه با دامنه سنی 18 تا 28 سال را تشکیل می دهند که به نوعی دچار شکست عشقی یا عاطفی شده اند و همچنین دختران عادی تشکیل می دهند .حجم نمونه تعداد 200 نفر آزمودنی (برای هر زیر گروه 100 نفر) بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه های سبک دلبستگی بزرگسالان، خودمتمایزسازی و پرسشنامه ضربه عشق راس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی در دختران با نشانگان ضربه عشق و دختران عادی تفاوت معنی داری دیده شد این معنی داری مبین این است که حداقل در میانگین یکی از مقیاسها در بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد. با توجه به یافته های پژوهش میتوان نتیجه گرفت که سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی از متغیرهای مرتبط و پیش بین ضربه عشق اند که این نکته می تواند مورد توجه برنامه ریزی هایی در این رابطه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 38
نویسنده: 

قاسمی نسب کیمیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  223
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

با ورود فناوری اطلاعات به سازمان و نهایتا بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت، عملکردهای مدیریت منابع انسانی دستخوش تغییر می شود. این تغییر در صورتی می تواند موثر باشد که ابتدا فعالیت هایی را که سیستم های اطلاعات مدیریت می توانند انجام دهند، شناخته و زمینه بروز این فعالیت ها را فراهم نماییم. متعاقب آن مدیریت منابع انسانی با شرایط جدید آشنایی لازم را پیدا نموده تا بتواند با بهره گیری از ظرفیت هایی که این سیستم های اطلاعاتی می توانند ایجاد کنند، سبب ارتقاء عملکرد منابع انسانی سازمان شود. در این مقاله سیستم های اطلاعات مدیریت و ارزشیابی عملکرد منابع انسانی معرفی شده و در ادامه بحث ارتباط میان این دو عامل بررسی و بر اهمیت نقش سیستم های اطلاعات مدیریت و استفاده آن جهت بهبود ارزشیابی عملکرد منابع انسانی تاکید شده است. تحقیقی که در این جهت انجام گرفته، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. نتایج به دست آمده، حاصل مطالعات کتابخانه ای و میدانی ست وکارکنان معاونت منابع انسانی شرکت فولاد خوزستان جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 223

دانلود 61
نویسنده: 

قزوینی مهرنوش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  312
چکیده: 

هزار و یک شب کتابی است که نه یک نویسنده دارد و نه در یک زمان خاص نوشته شده است هزار و یک شب بزرگترین کتاب ها و مختص به همه زمان هاست. اما آنچه مهم است، هزار و یک شب است که در اروپا به شب های عربی مشهور شده و علت این است که پس از غلبه عرب، هزار و یک شب از فارسی به عربی ترجمه شد و بخشی از داستان های آن کتاب، در روزگار و عهد رویایی و پر از خوشگذرانی هارون الرشید اتفاق افتاد. یعنی نویسندگان عرب و یا احتمالا ایرانی، موضوع داستان خود را هارون الرشید خلیفه مقتدر قرار دادند. یک نکته بسیار مهم دیگر در بررسی داستان های هزار و یک شب دیدگاه اسطوره ای اهورا و اهریمن است که تمام جهان و موجودات آن یا اهورایند و خوب هستند یا اهریمن و بد هستند. و قهرمان از طرف موجودات و اشیاء خوب به سمت سلامت راهنمایی می شود و از سوی موجودات اهریمنی به بدی گرفتار می شود. داستان های هزارو یک شب ساختار دایره وار دارند و این تکنیک و شیوه داستانی باز مربوط به جهان نگری انهاست که معتقد به دایره سامسارا هستند، یعنی چرخه تولد و مرگ مکرر که در داستان هایشان نیز به این شکل نمود یافته است که ساختار دایره وار دارند. همچنین در هزار و یک شب از مکر زنان زیاد استفاده شده است. واقعیت این است که در جوامع مرد سالار که زن پرده نشیتن است و تقریبا هیچکاره محسوب می شود مورد ظلم و ستم فراوان قرار می گیرد و برای رفع ستم ازخود و حتی در مواردی برای انتقام گرفتن از هوش و ذکاوت و نقشه چینی بهره مند می شود که به مکر تعبیر می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 312
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

نیایش یکی از روحانی ترین ابعاد زندگی هر مومن است. در همه ادیان آسمانی متناسب با تلقی و درک مومنان از دین شیوه ها و شکل هایی برای راز و نیاز با معبود فراهم شده است. شاعران هم به عنوان دارندگان روح های لطیف و حساس در لابلای اشعار خود مناجات هایی نغز و دلنشین گنجانده اند که از لطیف ترین فرازهای آثارشان است. از شگفتی های عالم اخلاق و عرفان و معنویت می توان به وجود تباری از شاعران و نویسندگان بزرگ یاد کرد که همواره در طول تاریخ و در هر شرایطی معلم اخلاق وخداشناسی بوده و هستند و حکایات و اندرزهای آنان نشانه حکمت و معرفت عمیق آنها نسبت به خداوند و انسانها است. یکی از این پاکبازان و عارفان شیخ اجل سعدی شیرازی است.این جستار که با عنوان «باز تاب نیایش در قصاید سعدی شیرازی» و با روش تحلیلی- توصیفی انجام گرفته است بر آن است که به تحلیل ابیات نیایشی درقصاید سعدی همراه با شواهد شعری بپردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 27
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  167
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

پس از گذشت قرن ها، شاهنامه به عنوان یک پدیده شگرف جهانی و مرزهایی به وسعت تمدن انسانی، دارای افق های ناشناخته ای است که چشم انتظار پژوهش های شایسته و بایسته است.شاهنامه، مرتفع ترین قله ادب حماسی در ایران و حتی در تمام جهان، اثری است بی نظیر؛ که لب تشنگان میراث اساطیری این سرزمین، هر از گاهی در باب آن به تفحص و جستجو می پردازند. تنها اثری که به جرات می توان ظرفیت تحقیقاتی آن را بی نهایت دانست؛ شاهنامه فردوسی است که هنوز پژوهش های افزونتری را به خود می خواند. طی دوران متمادی پس از تولد شاهنامه، همواره کلمه، کلام و متکلم آن از جنبه های هنری و زیبایی شناسی منبع تحقیق مناسبی برای پژوهشگران داخلی و خارجی بوده است.در این مقاله نه در خصوص مطلق رنگ و حتی تنوع آن سخن به میان آمده، بلکه از منظر زیبایی شناسی و پنجره ای که بر روی احساس و ادراک شاعر گشوده است؛ مطالبی بیان می گردد. آشنا بودن و کاربرد رنگ هایی که در کنار هم متناسب به نظر می رسند؛ نه فقط هنر، که علم است و از قوانین ویژه ای پیروی می کند. در ادب فارسی ما آن گاه که رنگ ها در حوزه صور خیال شاعران کاربردی هنرمندانه یافته اند؛ همواره قابل تامل و بررسی بوده اند. جای تردید نیست که حواس و اعضای ما از زیبایی شعر و هنر متاثر می شود و به هیجان می آید. با اندکی تعمق در شاهنامه و سخنان رنگین فردوسی پرده ای از راز این تاثیر و ماندگاری اثر او بر خواننده گشوده خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 167

دانلود 47
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  301
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

آثار ادبی به جای مانده از شاعران و نویسندگان، به مثابه گنجینه های سرشاری هستند که محققان امروز را به طرز معیشت، تفکر، آیین و رسوم، دین، تحولات سیاسی و اجتماعی هر قومی در طول حیات خویش آشنا می سازد. شاعران در مقام پرچمداران هر قوم و ملتی همواره نشان مجد و عظمت و عواطف و آرزوهای ملت خویش را بر دوش کشیده و این موضوعات را در مضامینی ناب و دلکش عرضه داشته اند. از میان موضوعات مختلفی که شاعران در میان سخنان خود بدان پرداخته اند، یکی هم مبحث اعتراض است. با آن که در گذشته بسیاری از شاعران، شعر را ابزاری برای تکدی و کسب معیشت قرار داده بودند و به ناگزیر هنر خویش را در پای درباریان، قربانی می کردند؛ با این حال عده ای نیز به عکس العمل در مقابل نابسامانی های جامعه و فساد دربار و حتی تعلل ورزی مدیحه طلبان در اعطای صله، می پرداختند. نابسامانی های اجتماعی که بیشتر حاصل تهاجم بیگانگان و حاکمان نالایق در ایران بوده است؛ بیشترین تاثیر را در ایجاد ادبیات اعتراض در این کشور داشته است. آثار ادبی نویسندگان و شاعران ما هیچ گاه از عنصر اعتراض خالی نبوده است و شاعران همواره بزرگ ترین پرچمدار مبارزه با نابسامانی ها بوده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 301

دانلود 52
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

ارزیابی رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فقر در مسیر کلان در کشورهای در حال توسعه از موضوعات مهمی است که توسعه اقتصادی یک کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. کمک سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای میزبان ممکن است به شکل های مختلفی ازجمله انتقال فن آوری، توسعه سرمایه انسانی، افزایش رقابت در بازارهای داخلی و ... صورت گیرد. این مقاله مجموعه ای از داده ها و یک مدل اقتصادی برای تجزیه و تحلیل پنل دیتای جریان های سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فقر را ایجاد کرده و به کمک نرم افزار آماری و اقتصادی STATA اثبات نمود که سرمایه های مستقیم خارجی، فقر را در کشورهای درحال توسعه ء انتخاب شده کاهش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 29
نویسنده: 

ابوبصیری انسیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  126
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در جامعه شناسی دین، مباحثی مانند منشا دین، کارکردهای روانی و اجتماعی دین مطرح می گردد که بیان کننده نیاز انسان به دین بوده و رویکرد اجتماعی دین، از این جهت اهمیت دارد که همواره جامعه به صورت نظام اجتماعی با دین به مثابه نهاد اجتماعی، همسویی داشته است. نگرش کارکرد گرایی دین به اجتماع را که به شناخت رابطه دین و انسان ها و کارکردهای آن به صورت پدیده اجتماعی می انجامد. با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی مطالب پرداخته شده و چارچوب نظری مقاله به بررسی تعاریف مفهومی دین و، تحلیلی بر رویکردهای روان شناختی، کارکردگرایی اجتماعی از دین به منظور تایید این مورد که آموزه های دینی و اصول راهبردی آن فراتر از انگیزه های مادی در روابط اجتماعی است و بر نوعی جهان بینی اتکا دارد که باعث تکامل جوامع بشری میگردد.

آمار یکساله:  

بازدید 126

دانلود 20
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  258
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

تحقیق حاضر جهت ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان در ادارات دولتی استان آذربایجان شرقی است. که عوامل موثر بر آن بر اساس نظریه ردینگ و همکارانش (1999) در شش بعد (اهداف، محتوای، نحوه اجرای دوره ها، ویژگی های اساتید، کیفیت امکانات، مزایا و ویژگی های دوره های آموزشی) تعریف و نمونه آماری 306 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و جهت تعیین تاثیر متغییرها از آزمون رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل حاکی از تایید فرضیه ها بوده و بیانگر آن است توجه به متغییرهای مستقل تاثیر مثبتی بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 258

دانلود 57
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

حیات اجتماعی- اقتصادی بشر مراحل و تکامل تاریخی را از ابتدا تاکنون طی کرده و بسیاری از مناسبات و روابط انسانی امروزه، ماحصل گذشته تاریخی آن بوده و شناخت مکانیسم و دینامیسم این روابط تاریخی، بهتر می تواند مناسبات و رفتار انسانی در حال حاضر را تبیین کند. ایران باستان یکی از برهه های زمانی- تاریخی جامعه ایران بوده که دارای نظام اجتماعی و مناسبات انسانی خاص خود بوده که بر اساس اسناد و متون می توان رد پای تاثیرات شرایط اقلیمی و طبیعت را در برسازی این نظام و مناسبات پی گیری کرد. بر اساس اسناد موجود یکی از طبقات مهم در لایه های بالایی هرم قشربندی ایران باستان، روحانیون، کاهنان و موبدان بودند که مزایا و امکانات زیادی را در نظام تقسیم کار به خود اختصاص می دادند. در این تحقیق با استفاده از روش استنادی و با مطالعه اسناد و متون موجود در زمینه زندگی اجتماعی- اقتصادی ایران باستان به بررسی تاثیرات شرایط اقلیمی بر جایگاه و نقش دین در این نظام سلسله مراتبی پرداخته و این نتایج بدست آمد: اقتصاد شبانی و کشاورزی به عنوان اقتصاد معیشتی ایران باستان، در ارتباط تنگاتنگ با طبیعت و محیط طبیعی و شرایط اقلیمی بوده و به همین جهت انواع الهه هایی که مردم می پرستیدند به نحوی در ارتباط با محیط طبیعی برسلخت اجتماعی شده است. روحانیون یا موبدان یا مغ ها به عنوان رهبران دینی و متولیان این الهه ها و برگزار کنندگان مراسم و آئیین های دینی، همیشه به عنوان یکی از اشغال کنندگان قسمتهای بالایی هرم قشربندی این جوامع بوده و به تبع آن از مزایای و امکانات جامعه به صورت نابرابرانه بهره برده اند. مهمترین وظایف و کارکردهای روحانیون در نظام تقسیم کار ایران باستان عبارت بود از اجرای امور کشوری و لشکری، برگزاری آیینهای دینی، راوی و کاتب داستانهای کهن، مرجعیت علمی. موبد موبدان غیر قدرت دینی و هدایت معنوی در عزل و نصب پادشاه نیز دست داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  41
 • دانلود: 

  9
چکیده: 

موضوع این پژوهش عبارت است: بررسی و اولویت بندی زیرساختهای لازم جهت اشتراک دانش در سازمانهای دولتی (مطالعه موردی: شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون) هدف از پژوهش حاضر بررسی، طبقه بندی و ارزیابی زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری لازم جهت استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان های دولتی می باشد. روش تحقیق توصیفی و از آنجا که به بررسی وضع موجود و توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پرداخته از نوع پیمایشی است. یافته ها نشان می دهد که فقط فناوری اطلاعات وضعیت مناسبی جهت استقرار موفق نظام مدیریت دانش را داشته و این عامل بیشترین اولویت را در عوامل زیرساختی و کسب دانش بیشترین اولویت در فرآیندهای مدیریت دانش را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 41

دانلود 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  272
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

هدف از این نوشتار مقایسه دیدگاه معتزله و اشاعره در مورد طبیعت انسان، و تاثیر هر یک از این نگاه ها در تعلیم و تربیت می باشد. نتایج استنباط شده حکایت از آن دارند که معتزله که قائل به اختیار هستند، نگاه مثبتی نسبت به طبیعت انسان دارند، و تحصیل علم را واجب می دانند. اما اشاعره که نگرش منفی نسبت به انسان دارند،. علم را لطفی از الطاف خدا می دانند که به انسان می دهد و انسان در تحصیل آن نقشی ندارد. لذا انسان در اعمال خویش نیز نقشی ندارد. در این پژوهش از روش کیفی با رویکردتوصیفی-تفسیری استفاده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 272

دانلود 31
نویسنده: 

تقوی افشین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  554
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

ارائه هر نوع تصویری از نقش و جایگاه بخش صنعت در توسعه پایدار به طور کلی و ضرورت و مبانی استراتژی توسعه صنعتی نیازمند درک دقیق از مفهوم و مبانی توسعه صنعتی و تحولات گذشته و موجود آن و نقش و وضع موجود صنعت در اقتصاد کشور و عوامل تاثیرگذار بر آن می باشد. در مقاله حاضر سعی بر آن است تا ضمن تعریف و شناخت مبانی توسعه صنعتی و استراتژیهای مربوط به آن به ارائه ای از رویکردها و عوامل محیطی و موثر بر تدوین و توسعه و اجرای استراتژی توسعه صنعتی در ایران پرداخته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 554

دانلود 214
نویسنده: 

جلیلی حبیب اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  404
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

مدیریت می تواند در اشکال گوناگونی خود را نشان دهد؛ اما زمانی می تواند دستاوردهای بزرگ مورد انتظار را تحقق بخشد که این مدیریت با مولفه های جهادی همراه باشد. در صورتی که مدیریت خردمند با رویکرد جهادی به هدایت سازمان بپردازد می تواند علاوه بر اهداف مالی به اهداف غیرمالی و متعالی سازمانی نیز نائل گردد. از سوی دیگر رویکرد مدیریت جهادی به عنوان یک رویکرد مدیریتی نیازمند شناخت بهتر توسط سازمان های ایرانی می باشد. تحلیل و ارزیابی هر رویکرد مدیریتی لازمه شناخت و تبیین بهتر آن رویکرد می باشد. جهاد به عنوان یک پدیده که بار فرهنگی در مکتب اسلام دارد، آنگاه که به عنوان صفت نوع خاصی از سازمان به کار می رود، عملکرد سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد. این الگو از مدیریت که می توان آن را فرهنگ جهادی نامید، نیز به نوبه خود تاثیر قابل ملاحظه ای بر مدیریت آن سازمان دارد. با توجه به این تاثیر و تاثرها، ارائه الگوی مناسب مدیریتی می تواند به اتخاذ روش مدیریتی مناسب یاری برساند. لذا هدف این تحقیق، شناسایی و ارزیابی مولفه های کلیدی مدیریت می باشد. از این رو در این مقاله سعی شده است تا با روش توصیفی و تحلیلی ضمن اشاره به مبانی علمی، به مولفه های کلیدی مدیریت جهادی در ارتقاء ابعاد عملکرد سازمانی پرداخته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 404

دانلود 118
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  235
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مشارکتهای بین سازمانی یکی از قدرتمندترین عوامل ایجاد ارزش و جزو مهمترین ابزار کسب و کار محسوب می شوند. امروزه توانائی در مدیریت موثرآنها یک مزیت رقابتی محسوب می شود. مشارکت ها می توانند در مراحل مختلف زنجیره ارزش و در هر یک از بخشهای تحقیقات، توسعه محصول، تولید، بازاریابی و توزیع و خدمات بعد از فروش اتفاق بیفتد. شکل این مشارکتها در داخل طیفی بین دو محدوده «خرید» و «ادغام-مالکیت» قرار می گیرند .پیتر دراکر بیان می دارد که: «بزرگترین تغییر در روش کسب و کار، افزایش رشد ارتباطات بر اساس شراکت است نه بر اساس مالکیت. امروزه همکاریهای بین سازمانی به صورت یکی از مهمترین ابزار مدیریت کسب و کار برای بهبود رقابت پذیری سازمانها به ویژه در محیطهای پیچیده و آشفته درآمده است و توانائی در مدیریت موثر آن یک مزیت رقابتی محسوب می شود. محرک شرکتها برای ورود به ائتلافهای استراتژیک دستیابی به سطح بالایی از موفقیت است که امکان رسیدن به این سطح از موفقیت به تنهایی مقدور نیست (Glaister & Husan ,2003).نوع تحقیق حاضر مروری بوده و از حیث روش در جایگاه یک تحقیق توصیفی می باشد. در این تحقیق سعی شده است با روش کتابخانه ای و مطالعه ادبیات تحقیقات انجام یافته چهارچوب مفهومی از همکاری های بین سازمانی ارائه گردیده و با یک نگاه کل نگرو همه جانبه مدل های همکاری و عوامل موثر برآن و همچنین علل برقراری ارتباط بین سازمان ها مورد بررسی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 235

دانلود 87
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  148
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

زندگی در دنیای امروزی هر کسی را به نحوی با فضای مجازی و اینترنت درگیر کرده است. اعتیاد به اینترنت به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی شایع در بین جوانان، موجب کند شدن روند پیشرفت رشد و تعالی جامعه می شود. برای ریشه یابی آسیب های اجتماعی باید به اولین نظام اجتماعی، یعنی خانواده رجوع کرد؛ زیرا خانواده اثر بخش ترین نهادی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر تربیت و تشکیل هویت فرد اثر می گذارد. در همین راستا، به بررسی نقش خانواده در اعتیاد دانشجویان به اینترنت پرداخته شد. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن دانشجویان مقطع کارشناسی هستند که نمونه گیری به روش تصادفی بوده و ابزار مورد استفاده در تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشد و اعتبار و روایی آن تعیین گردیده و اطلاعات به دست آمده از آن، به کمک بسته نرم افزاری SPSS - 20، مورد سنجش و تحلیل قرار داده شده است. نتایج بررسی ها حاکی از آن است که اختلاف معناداری میان میزان ارتباط فرد با خانواده و اعتیاد به اینترنت وجود دارد (p<0.05).با وجود اینکه افرادی که از جمع خانوادگی خود لذت می برند، کمتر فضای مجازی اینترنت را به جمع دوستان و خانواده ترجیح داده و رغبت و علاقه نشان می دهند؛ اما ارتباط مثبت فرد با خانواده به تنهایی نمی تواند مانع از اعتیاد افراد به فضای مجازی و اینترنت شود. پس خطر اعتیاد به اینترنت هر کسی را می تواند مورد تهدید قرار دهد. اعتیاد به اینترنت حتی می تواند ناخواسته و ناخودآگاه دامن گیر افرادی باشد که با خانواده و دوستانشان رابطه اجتماعی صمیمی و مثبتی دارند و از حمایت های عاطفی آنها برخوردار هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 148

دانلود 30
نویسنده: 

حبیب دوست منصور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

یکی از مهمترین اهداف نقد هنر دستیابی به مبنایی برای بررسی اثر هنری، بیرون از احساس است. در میان انواع هنر، موسیقی به خصوص نوع بی کلام و آن گونه ای که تحت عنوان هنر موسیقی والا معرفی می شود، به دلیل ماهیت روایت گریزی ذاتی و فرم محور بودن، جایگاه خاصی در نقد هنری دارد و روش خاصی را برای بررسی اثر می طلبد چرا که مبنای شکل گیری آن اصولا با ساز و کار روابط بین عناصر صدایی مشخص می شود. البته در برخی موارد سوژه ای برگرفته از محیط، دستمایه ساختن یک اثر موسیقی است و سازماندهی عناصر صدایی بر محور تفسیر صوتی از آن سوژه شکل می گیرد. بر این اساس در مقاله حاضر با توجه به اهمیت پیشرفت هنر موسیقی در آینده متناسب با ارائه نقد موثر از موسیقی امروز، شرایط چنین نقدی از هنر به صورت کلی و موسیقی به صورت خاص بیان می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 31
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  8
چکیده: 

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت تعاملات بر اعتماد کارکنان می باشد. روش مورد استفاده در این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل 231 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد می باشد. از جامعه آماری بر اساس جدول استاندارد گرجسی و مورگان، تعداد 144 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. روش نمونه گیری، تصادفی ساده است و برای جمع آوری داده های از روش میدانی و مبتنی بر پرسشنامه استاندارد استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده از آزمون پارامتریک رگرسیون خطی به کمک نرم افزار SPSS، استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که کیفیت تعاملات بر اعتماد کارکنان تاثیر دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  579
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

یکی از جریانات مهم شعر نو فارسی، سمبولیسم اجتماعی است که با نیما یوشیج آغاز شد و در دهه چهل به دلیل شرایط اجتماعی آن زمان به اوج خود رسید. سمبولیک یا شعر نمادی از جریانهای مهم شعر معاصر است که از عوامل گرایش شاعران معاصر به شعر نمادین و سمبولیک تغییر فضای سیاسی و اجتماعی جامعه و اختناق و خفقان شدید نظام مستبد حاکم بر آن است. از هدفهای کاربردی نماد یا سنبل در شعر شاعران معاصر خلق شعری با بافت مبهم و عمیق و ایجاد تاثیر در مخاطب و شرکت دادن او در آفرینش معنای شعر از حالت تک معنایی به سوی چند معنایی و داشتن خواننده و مخاطب به درنگ و تامل در معنا و مفهوم شعر است. سمبولیسم (نماد و نماد گرایی) هنر کاربرد نماد برای هر چیزی است که بتوان تصورش را کرد در واقع بیانگر موضوعی است که به رمز یا به واسطه مضمونی دیگر ابراز شود.رمزگرایی در شعر معاصر ایران از یک محصول آشنایی با مکتب سمبولیسم و تاثیرپذیری از آن و از سوی دیگر حاصل شرایط اجتماعی و سیاسی خاصی است که شاعران در آن زیسته اند این جریان اجتماعی (سمبولیسم) توسط نیما یوشیج (با شعر ققنوس که اثری کاملا نمادی و رمزی است) بنیان گذاری شد و پس از نیما شاعران چون: شاملو، اخوان ثالث، فروغ فرخ زاد، سیاوش کسرایی و شفیعی کدکنی یاد کرد که در دهه های سی و چهل از قرن حاضر این جریان را به اوج خود رساندند.سروده های اخوان ترسیم آمیزه ای از «تعهد اجتماعی و هنر شاعری اخوان» به شمار می رود.توصیف، نمایش و استنتاج بافت اصلی این سروده ها را تشکیل می دهد. شاعر در این سروده ها از طریق کنایات، نمادها و روابط حاکم بر آن ها، مفاهیم موردنظر خود را به خواننده القا می کند. انسجام مطالب و آفرینش تصاویر شاعرانه، تجربه های ملموس اخوان را از وضعیت اجتماعی بعد از کودتای 28 مرداد 1332 به خوبی ترسیم می کند. نتیجه نشان می دهد با این پژوهش می توان به شناخت بهتری از این سروده به ویژه از منظر سمبولیسم اجتماعی و جامعه شناسی ادبی دست یافت.در این مقاله پس از تعریف سمبولیسم اجتماعی و ظهور شعر سمبولیک فارسی به شباهت ها و تفاوت ها شعر سمبولیک فارسی با اروپایی و سپس شعر سمبولیک مهدی اخوان ثالث پرداخته شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا انجام گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 579

دانلود 120
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  276
 • دانلود: 

  72
چکیده: 

اسماء الهی از نگاه امام خمینی(ره) جایگاه ویژه ای دارند. یکی از مباحث کلیدی در شناخت اسماء الهی از نگاه امام خمینی بحث «تعریف مفهوم عرفانی اسم الهی» است. سلسله وجود و مراتبش و دایره شهود و مدارجش همه اسماء الهی است. چرا که اسم به معنی علامت است و هر چه در وجود است علامت باری و مظهر اوست. امام خمینی (ره) اسما الهی را حجب نوریه ذات حق و اسم را عبارت از ذات با صفت معینی از صفات و تجلیی از تجلیاتش می داننداز دیدگاه امام خمینی اولین اسمی که با تجلی خداوند متعال قدم به عرصه وجود می گذارد، اسم اعظم است که مستجمع جمیع اسماء الهی است. این اسم، رب و پرورش دهنده «صادر نخستین» یعنی وجود پیامبر اسلام (ص) و ذوات مقدسه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین است. که همگی نور واحد و منفرداند، و اگر در روایات آن ذوات مقدسه اسم اعظم خداوند خوانده شده اند، به لحاظ اتحاد ظاهر با مظهر بوده و منافاتی بین ظاهر و مظهر نیست. امام خمینی، اسم اعظم را در واقع همان «مشیت الهی» می داند که توسط آن، همه چیز قدم به عرصه وجود می گذارد. از دیدگاه امام، اسم اعظم دارای دو مقام یا دو وجه است که هر کدام حکمی جداگانه دارند: مقام «الوهیت» یا «واحدیت» و مقام «عینیت». در منظر امام، اسم اعظم (علاوه بر این وجه) چهار رکن دارد که توسط چهار فرشته، نگهبانی می شوند. هر کدام از این ارکان به نوبه خود ارکانی دارد که به سیصد و شصت رکن بالغ می شود؛ همین ارکان نیز به نوبه خود منشا همه اسماء لایتناهی می گردند که «کل یوم هدفی شان» (الرحمن: آیه 29) در این مقاله می خواهیم دیدگاه امام خمینی را درباره نقش تربیتی اسماء الهی را بررسی نمائیم.

آمار یکساله:  

بازدید 276

دانلود 72
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  252
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

امروزه گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع توسعه پایدار، فرصت بزرگ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای کلانشهرها و مادر شهرهای جهانی از جمله کلانشهرهای ایران بوجود می آورد. این صنعت در ساختارهای فضایی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی عصر پسامدرن در جامعه حال حاضر شهری ایران بسیار با اهمیت است؛ بر اساس چنین ویژگی، امروزه گسترش فضاهای باز جمعی و ایجاد مراکز فراغتی و تفریحی مدرن یکی از اهداف مهم برنامه ریزان مدیریت کلانشهرهای جامعه در حوزه گردشگری شهری است. توسعه گردشگری شهری با ارتقای ابعاد کمی و کیفی با حداکثر بازده یکی از مهترین فعالیت های عمده مدیریت اجرایی شهرها در عصر حاضر می باشد. گردشگری می تواند یکی از منابع مهم درآمدزا و اشتغال زا برای منطقه باشد. برای گسترش این صنعت می توانیم از تکنولوژی GIS به عنوان یکی از ابزار کارآمد جهت رسیدن به گردشگری مجازی شهری استفاده نماییم. با کاربرد این سیستم گردشگران می توانند بدون صرف وقت و هزینه اضافی به آنچه که می خواهند با یک کلیک به آن برسند. از طریق این سیستم یک گردشگر قبل از شروع سفرش می تواند خدماتی نظیر مکان یابی مناظر دیدنی، رزرو بلیط خدمات حمل ونقلی، رزرواماکن اقامتی، رزرو بلیط ورودی موزه ها و ابنیه باستانی و تمامی عواملی را که جهت ایجاد یک سفر خوب و به یادماندنی لازم است را داشته باشد و با توجه به سن، انگیزه و جنس نوع سفر خود را تعیین نماید تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی یکی از ارکان مهم ارتقاء صنعت گردشگری در بخش گردشگری مجازی و جذب گردشگران داخلی و خارجی بوده که نقش وافری در بالا بردن سطح اقتصادی منطقه دارد. تحقیق حاضر با هدف میزان توجه به تاثیر تکنولوژی GIS بر گردشگری مجازی شهری انجام پذیرفته است که با بهره گیری از گردشگری مجازی بر پایه سامانه اطلاعات جغرافیایی به ارزیابی میزان انگیزه گردشگران در استفاده از این سیستم شناسائی شد. جهت دستیابی به این سیستم با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و است. در نگارش و گردآوری اطلاعات این مقاله از دو روش کتابخانه ای (مطالعه مقالات، گزارشات و کتابهای متعدد، طرحهای و پژوهش)، موضوع تاثیرات تکنولوژی سیستم اطلاعاتی جغرافیایی GIS بر توسعه گردشگری مجازی شهری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 252

دانلود 52
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  349
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

در این تحقیق به بررسی مشکلات بازاریابی الکترونیک می پردازیم. در ادامه چهار نوع از بازاریابی های الکترونیکی که شامل بازاریابی مستقیم، بازاریابی وابسته، بازاریابی ویروسی و بازاریابی موبایل است را معرفی می کنیم. سپس برای حل مشکلات بازاریابی الکترونیک، در انواع بازاریابی های معرفی شده، تعدادی استراتژی بیان می کنیم. در انتها برای موفقیت در بازاریابی الکترونیک راهکارهایی را ارائه می دهیم.

آمار یکساله:  

بازدید 349

دانلود 95
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  909
 • دانلود: 

  389
چکیده: 

با نگاهی به سیر تحول نظریه های توسعه، مشخص می شود که تعریف توسعه، از مفهوم رشد- بدون توجه به جنبه های انسانی- به سمت توجهات انسانی معطوف گشته است. شاخصهای توسعه نیز همگام با نظریه های توسعه دچار پیشرفت هایی شده و از شاخص رشد اقتصادی، به شاخص توسعه پایدار و در نهایت به شاخص توسعه انسانی رسیده است. از زمانی که شاخص توسعه انسانی به عنوان شاخصی شناخته شده و پذیرفته شده از سوی جامعه بین الملل مد نظر سیاستگذاران قرار گرفته است، این سوال به عنوان سوالی اساسی مطرح است که عوامل اثرگذار بر این شاخص چه عواملی هستند؟بر اساس فرضیه این پژوهش، «یکی از عوامل مهم و موثر بر شاخص توسعه انسانی، سطح سرمایه اجتماعی به عنوان عامل آسان کننده جریان تولید، خلق ثروت و رفاه است». سرمایه اجتماعی متشکل از مولفه هایی چون شبکه های اجتماعی، مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی است که به بعنوان موتور محرکه توسعه و تعالی جوامع در نظر گرفته می شود روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای و روش تحلیل، کمی- کیفی و توصیفی است و با بهره گیری از برخی آمار موجود و تحلیل ثانویه به بررسی موضوع پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 909

دانلود 389
نویسنده: 

فروزان فر فریبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  2612
 • دانلود: 

  1069
چکیده: 

پرورش خلاقیت از دیرباز مورد توجه روان شناسان و محققان تعلیم و تربیت بوده است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی بازی های گروهی بر رشد همزمان ترکیب سیالی، انعطاف پذیری، ابتکار، بسط با جزئیات دختران پایه چهارم ابتدایی شهرستان کرج بود. در این پژوهش 40 دانش آموز دختر پایه چهارم از دو مدرسه بطور تصادفی خوشه ای انتخاب شدند، و پیش آزمون خلاقیت تورنس فرم الف اجرا شد. سپس 20 نفر به عنوان گروه آزمایش و 20 نفر به عنوان گروه کنترل تقسیم شدند. پس از اجرای بازی های گروهی با گروه آزمایش در پایان 20 جلسه، هر دو گروه کنترل و آزمایش با آزمون خلاقیت تورنس فرم الف پس آزمون گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نسبت به نوع متغیرهای تحقیق از روش های آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون پارامتریک آزمون t برای دو گروه مستقل استفاده شد. نتایج نشان دادند که دانش آموزان عضو پایه چهارم که در زنگ ورزش باز های گروهی انجام داده اند نسبت به گروه کنترل از خلاقیت بیشتری برخوردارند. بنابراین می توان نتیجه گرفت بازی های گروهی بر افزایش خلاقیت و مولفه های آن (سیالی، انعطاف پذیری و بسط) موثر است ولی در مولفه ابتکار تاثیر، معنادار نبوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2612

دانلود 1069
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  2631
 • دانلود: 

  452
چکیده: 

«فقر» یکی از مراحل سیر و سلوک عرفانی و در لغت به معنای نیاز و احتیاج است و در اصطلاح صوفیه، نیازمندی به خدا و بی نیازی از غیر اوست. «فقر و غنا» در ادبیات ایران و به خصوص در آثار عرفانی، سابقه ای کهن و جایگاهی والا دارد. فقر در لغت به معنای درویشی و نداری و «غنا» نقطه مقابل آن و به معنی توانگری، بی نیازی، و دولتمندی است. سالک در این وادی به صفت عدم اصلی و فقر ذاتی خود برمی گردد و به آن اقرار می کند. فقر از مسائل مهم عرفانی است و علاوه بر شاعران که در دیوان های خود به آن اشاره کرده اند خود عرفا نیز در این زمینه نظریه پردازی می کنند.«فقر» یکی از موضوعاتی است که مولانا در تمامی آثار خود به هر بهانه ای به آن گوشه چشمی انداخته و مقام منیع آن را ستوده است. فقر در اصطلاح عامه، به معنای نداری و نیازمندی است اما این معنا در نظر مولوی تعبیری مردود شمرده شده است، مولوی همواره از افراد متکدی که از فقر تنها اسمی را به یدک می کشند و از حقیقت آن بی بهره اند بیزاری جسته است.این جستار با عنوان «مفهوم فقر عرفانی در غزلیات شمس و مثنوی» که با روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته است بر آن است که مقوله فقر را از دید مولانا همراه با شواهد شعری تبیین و تفسیر کند و آن را از دید عرفان مورد بررسی قرار دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 2631

دانلود 452
نویسنده: 

رحمانی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1192
 • دانلود: 

  442
چکیده: 

اخلاق از مهم ترین مباحث قرآنی است و اهمیت و جایگاه آن بر کسی پوشیده نیست. علم اخلاق و مسائل مربوط به آن، از مهم ترین و با ارزش ترین مباحث علوم دینی است و در اسلام بر آن تاکید فراوان شده است. در اهمیت و جایگاه اخلاق و مسائل مربوط به آن، همین بس که تزکیه و تربیت انسان از اهداف مهم بعثت رسولان عظیم الهی در طول تاریخ زندگی بشر بوده است؛ چنان چه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هدف از بعثت خود را تکمیل مکارم اخلاق معرفی فرمود. حضرت علی علیه السلام فرمود:«لو کنا لا نرجو جنه و لا نخشی نارا و لا ثوابا و لا عقابا لکان ینبغی لنا ان نطالب بمکارم الاخلاق فانها مما تدل علی سبیل النجاح.» «اگر ما امیدی به بهشت و ترس و وحشتی از دوزخ، و انتظار ثواب و عقابی نمی داشتیم، [باز هم] شایسته بود به سراغ فضایل اخلاقی برویم؛ چون که آنها راهنمای نجات و موفقیت هستند.» از سوی دیگر، اخلاق به عنوان یکی از سه پایه اساسی معارف دینی، در کنار عقاید و احکام، مطرح است و شیوه صحیح زندگی را به انسانها می آموزد و سیر و حرکات آنان را به سوی کمال مطلق تنظیم می کند. اگر چه همواره مسائل اخلاقی مورد توجه عالمان دین و مسلمانان بوده و آثار ارزشمند و ماندگاری در این زمینه از سوی اندیشمندان دینی تدوین یافته است، ولی با همه تلاشهایی که در حوزه اخلاق انجام پذیرفته، در مقایسه با سایر مباحث و معارف اسلامی، کار چندان زیادی صورت نگرفته است؛ به خصوص در حوزه «فلسفه اخلاق» دیدگاه های مذهبی همچنان مکتوم مانده است. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و از منابع سایتی بود. در این مقاله، با اشاره اجمالی به اخلاق و نقش اخلاق در قرآن و ارائه تصویر فلسفه اخلاق دینی با توجه به تحلیل واژه شناسی قرآن خواهیم پرداخت و بر این نکته اصرار می ورزیم که نقش اخلاق در قرآن، در طبیعت اخلاق خدا نهفته است و معیار و ملاک ارزش در اخلاقیات انسان، به اندازه تعین، انعکاس و بازتاب اخلاق الهی وابسته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1192

دانلود 442
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  323
 • دانلود: 

  111
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسی امکان سنجی استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات در هنرستان های شهرستان داراب از دیدگاه معلمان پرداخته است. در این پژوهش از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان هنرستان های شهر داراب است که به سوالات پرسشنامه پاسخ داده اند. برای انتخاب معلمان از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده که تعداد 116 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از روش کمی، پرسشنامه استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات آقای محمودی، رضا (1392) استفاده شده است. پرسشنامه شامل سوالات بسته پاسخ با مقیاس طیف لیکرت می باشد. روایی این پرسشنامه از طریق روایی محتوایی توسط استاد راهنما تاییدشده است. پایایی سوالات پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.85 برآورده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل نتایج و اطلاعات حاصل از پرسشنامه از آمار توصیفی و استنباطی و از نرم افزار SPSS21 استفاده شده است. نتایج آزمون میانگین نشان داد که عوامل استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات در هنرستان های شهرستان داراب در وضعیت مناسبی قرار دارد؛ همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که عامل نگرشی بیشترین تاثیر و عامل اقتصادی کمترین تاثیر را بر استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات در هنرستان های شهرستان داراب دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 323

دانلود 111
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  36263
 • دانلود: 

  10096
چکیده: 

امروزه وسایل کمک آموزشی، اعم از ساده و پیچیده، به عنوان ابزاری برای ایجاد تسهیل درامر تدریس و یادگیری در نظامهای آموزشی بکار می روند. این وسایل از حیث اینکه تئوری وعمل را با هم ترکیب کرده، باعث ماندگاری یادگیری، تثبیت یافته ها و تنوع بخشی در کلاس درس می شوند، حائز اهمیت اند. با توجه به پیشرفتهای علمی و تکنولوژی در عصر حاضر، وسایل کمک آموزشی به عنوان یک رابط توانسته اند نقش خود را به خوبی ایفا کنند. بدیهی است اگر معلمان مهارت های لازم را برای کاربرد این وسایل داشته باشد اثر بخشی آن بهتر خواهد بود. امروزه صاحنظران و اندیشمندان جهان بر نقش مهم وتعین کننده فناوری آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری تاکید می کنند و بر این باورند که میزان بهره گیری و استفاده مطلوب و بجای معلمان و دبیران از وسایل کمک آموزشی در ارتقای کیفیت آموزشی تاثیرات سازنده ای خواهد داشت و استفاده صحیح معلمان از وسایل کمک آموزشی، جریان یادگیری را تسهیل می بخشد و چون باعث ملموس و عینی ساختن آموخته ها می شود، در تثبیت مواد آموزشی در ذهن دانش آموزان، پایدار کردن آموخته ها و ترغیب دانش آموزان به درس نقش مهمی را ایفا می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 36263

دانلود 10096
نویسنده: 

حمزه بهنام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1926
 • دانلود: 

  672
چکیده: 

انقلاب اسلامی ایران، نهضتی بیدار گرانه است که بی شک در بیدار گری بسیاری از نهضت های اسلامی و غیر اسلامی در جهان نقش اصیلی را ایفا کرده است. تنها انقلاب حقیقی دینی که بر اساس اندیشه ها و آموزه ها اسلام ناب محمدی پیدایی گرفت. انقلاب توانست ضمن طرح اسلام به عنوان نیرویی قدرتمند در جهان مدرن، بر نظریه پایان دوره دین، مهر بطلان بزند و رهیافت های متفکران غربی در جدایی دین از سیاست را که به طور عموم تحت تاثیر تجارب غربی قرار داشت، به چالش بکشد انقلاب اسلامی ایران، با رویکرد عدم جدایی دین از سیاست، در شرایطی به وقوع پیوست که جامعه بشری به سمت کنارگذاشتن دین از عرصه زندگی سیاسی و اجتماعی خود حرکت می کرد. انقلاب اسلامی ایران با اثبات امکان پذیر بودن تغییر به ملت های مسلمان، باعث شد تا مسلمانان از فضای خمودگی ناشی از تفکر غربی و نبود یک ایدئولوژی اسلامی فاصله بگیرند و با الگو برداری از ارزش های انقلاب اسلامی ایران، فعال و پویا شده و بیداری اسلامی را رقم بزنند. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای به بررسی بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران پرداخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1926

دانلود 672
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  342
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

قهرمان حماسه با وجود برخورداری از نیروهای فراطبیعی و ویژگی هایی خلاف عادت از صفات، آرزوها و کشش های یک انسان معمولی نیز برخوردارند و در عین آنکه سر به آسمان می سایند، پای بر زمین دارند. انسان آرمانی عرفان سیمای یک انسان متعارف را ندارد و بسیار جاها انسانی فرا طبیعی است. این ویژگی بر خلاف حماسه که در نمادهای طبیعت و جسم ظاهر می شود در روح و معنا و ذهینت جاری است. در این مقاله که به روش کتابخانه ای و تحلیلی و توصیفی انجام شده است، ویژگی های مشترک قهرمانان هفت خوان های حماسی و عرفانی مقایسه می شود؛ ویژگی هایی نظیر: اطاعت از شاه، دلاوری و جانفشانی، برخورداری از فره ایزدی (عنایت الهی)، پرهیز از غرور و سرکشی و....

آمار یکساله:  

بازدید 342

دانلود 124
نویسنده: 

نجفی احد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1537
 • دانلود: 

  715
چکیده: 

پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با سلامت روان دانشجویان رشته مشاوره دانشگاه آزاد ابهر در سال تحصیلی 94-1393است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه آزاد ابهر نمونه ای با حجم 100 نفر(هر دو جنس)، به روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی انتخاب گردید. طرح پژوهش از نوع مطالعه زمینه یابی (پیمایشی) است و ابزارهای اندازه گیری مشتمل بر 2 پرسشنامه سبکهای تربیتی (فرزند پروری) با 30 ماده که توسط والدین پاسخ داده شده و پرسشنامه سلامت عمومی گلد برگ که توسط دانشجویان جواب داده شده می باشد. هدف از انجام این پژوهش، تعیین وجود یا عدم وجود رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سلامت روان فرزندان می باشد. برای دستیابی به هدف فوق سه فرضیه به این شرح تدوین گردیده که عبارتند از: 1) بین سبک تربیتی مقتدرانه و سلامت روان همبستگی وجود دارد. 2) بین سبک تربیتی سختگیرانه و سلامت روان همبستگی وجود دارد. 3) بین سبک تربیتی سهل گیرانه و سلامت روان همبستگی وجود دارد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در برنامه نرم افزاری SPSS از روش همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج بدست آمده به این شرح می باشد: 1) فرضیه اول با ضریب همبستگی R=306 در سطح 1% و با اطمینان 99% مورد تایید قرار گرفت. 2) فرضیه دوم با ضریب همبستگی r=131 در سطح 0.1 زیر 95% اطمینان رابطه وجود ندارد یعنی بین شیوه سختگیرانه با بهداشت روانی رابطه وجود ندارد در نتیجه این فرضیه مورد تایید واقع نگردیده است. 3) فرضیه سوم با ضریب همبستگی r=0.152 در سطح 1% با 95% اطمینان رابطه وجود دارد و لیکن این رابطه معکوس می باشد و در جهت مثبت قرار دارد و منجر به کاهش سلامت روان فرزندان می شود. براساس محاسبات همبستگی سبک تربیتی مقتدرانه با عنوان بهترین الگوی برازش شده برای پیش بینی سلامت روان معرفی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1537

دانلود 715
نویسنده: 

سلامات طارق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1420
 • دانلود: 

  335
چکیده: 

تعلیم و تربیت یکی از موضوعاتی است که در ضرب المثل ها مورد توجه واقع شده و جایگاهی درخور یافته است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی جایگاه تعلیم و تربیت در ضرب المثل های عربی خوزستان پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ضرب المثل های عربی خوستان حاوی نکات تعلیمی و تربیتی همچون: اتحاد و همبستگی، تاثیر رفتار والدین بر تربیت فرزندان، شناخت جایگاه خود و دیگران، دعوت به صبر و شکیبایی، مکافات عمل، کار و تلاش، بخشش، احتیاط، توکل به خداوند، دوری از حسد و مشورت کردن می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1420

دانلود 335
نویسنده: 

قربانی الهام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  389
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

معارف پژوهی قرآن یا تفسیر موضوعی که بر دسته بندی آیات و جمع بندی مدلول های آنها مبتنی است گرچه به صورت محدود سابقه طولانی دارد، در این نوشتار محقق به دنبال ارائه جزئیاتی از تفسیر موضوعی می باشد که در این روش شماری از متخصصان و هر یک بر اساس تخصص خود به بررسی بخش هایی از قرآن می پردازند و یک موضوع از موضوعات قرآن را گرد آورده و آیات مرتبط با آن را به طور کامل استقصاء می کنند. در تحلیل این روش، نوشتار به دنبال تعاریف تفسیر موضوعی، شیوه ها، پیشینه، و ضرورت و اهمیت آن می باشد که با دیدگاه تحلیلی زبان عربی به ذکر آنها می پردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 389

دانلود 83
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  487
 • دانلود: 

  292
چکیده: 

عرفان دانشی است که موضوع آن معرفت خداوند و راه های نیل به آن است. و به عبارتی، شناخت خداوند در درون خویش و تسلیم شدن به او و عشق ورزیدن به او با عقل و دل و جان می باشد. عرفان در اصطلاح عبارت است از معرفت قلبی که از طریق کشف و شهود، نه بحث و استدلال حاصل می شود. عرفان نه علم است نه تکنیک. عرفان طرز نگاه به خود، به آفریننده و جهان دور و بر است. از نگاه دیگر عرفان قدرت تجزیه و تحلیل و برداشت از جهان درون و برون، دیروز، امروز و فرداست. هرچند مبانی عرفان دارای چارچوب مشخصی است، اما به نظر می رسد، در کلیات، مراحل و روش های معرفت، اتفاق نظری بین عرفا وجود ندارد ؛ و تعریف یا تعاریف یکسانی از دیدگاه عارفان بزرگ در خصوص مبادی عرفان، یا وحدت رویه در خصوص اعمال عارفانه موجود نیست. از طرف دیگر شدت و ضعف کشف و شهودها و اختلاف در پاره ای از عقاید و آرا، این مساله را قوت می بخشد که، اصولا معرفت از دیدگاه عارفان امری نسبی است نه مطلق. این مقاله به دنبال کشف امور نسبی عرفان و معرفت در بین آثار و اقوال عرفای بزرگ ایرانی و اسلامی است. آن چه حاصل شده این است که اگر معرفت امری مطلق می بود ؛ این همه سلسله های مختلف از قبیل قادریه، رفاعیه، عیساویه، بدویه، سهروردیه، شاذلیه، نقشبندیه، قلندریه، مولویه، بکتاشیه و... بر چه مبنایی به وجود آمده اند. چرا در این راه یکی با حکمت مشاء سخن می گوید و دیگری از حکمت اشراق دفاع می کند و آن سومی زعیم حکمت متعالیه است.

آمار یکساله:  

بازدید 487

دانلود 292
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1497
 • دانلود: 

  728
چکیده: 

روایت شناسی از موضوعات جدید در عرصه ادبیات است و در این میان گرمس و ژنت از نظریه پردازان مطرح می باشند.در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، داستان «بیژن و منیژه» شاهنامه بر اساس الگوی نظام روایی و معناشناسانه گرمس و الگوی شکل شناسانه ژنت بررسی شده است و تا ضمن شناسایی موقعیت های متن روایی، بر اساس نظریه کانون روایت ژنت، الگوی کنشی و معنا شناسی گرمس هم تحلیل شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1497

دانلود 728