نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

عصر حاضر، عصر تغییر و تحولات شدید و شتابنده نام گرفته است. سازمان های مختلف از جمله ادارات ورزش در مسیر این تندباد قرار گرفته اند که ناگزیر برای داو و بقاء باید به موازات تغییرات سخت افزاری و نرم افزاری، دانش خود را به روز نمایند. در این رهگذر، تغییر در شیوه های مدیریت و رهبری سازمانی، امری اجتناب ناپذیر است. مساله مهم این پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا رابطه ای بین رهبری سایبرنتیک و مدیریت دانش وجود دارد؟. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی (94 نفر) بوده و نمونه منطبق بر جامعه بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رهبری سایبرنتیک بذرافشان با ضریب پایایی 94.17 و مدیریت دانش رجبی با ضریب پایایی 89.09 استفاده گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (تی تک نمونه، دونمونه مستقل، ضریب همبستگی پیرسون) بود. طبق نتایج بدست آمده همبستگی بین رهبری با مدیریت دانش در سطح p£/05 معنی دار بوده است. بر اساس نتایج می توان این گونه استنباط کرد که گرایش به استفاده از الگوی سایبرنتیک در ادارات ورزش و جوانان مطلوب است. در واقع ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی در صورت آموزش کارکنان و مدیران می تواند از الگوی مدیریتی سایبرنتیک به صورت علمی در جهت پیشبرد اهداف سازمان و کارآمد کردن فرآیند مدیریت دانش، استفاده نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 25
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر هشت هفته ای تمرینات پیلاتس بر تعادل پویای دانش آموزان پسر ناشنوا بود. روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی-کاربردی به صورت پیش آزمون-پس آزمون، با یک گروه تجربی و یک گروه کنترل بود. جامعه آماری این تحقیق شامل 20 دانش-آموز ناشنوای 12 تا 16 سال پسر مدرسه انجم شعاع بود که به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی، دوره تمرینات پیلاتس را به مدت هشت هفته، سه جلسه یک ساعته در هفته انجام دادند. پیش و پس از مداخله تمرینی، تعادل پویای هر دو گروه از طریق آزمون برخاستن و رفتن (TGUG) اندازه گیری شد، و نتایج، با استفاده از نرم افزار SPSS V20 و تحلیل کوواریانس (ANCOVA)، در سطح معناداری (p<0.05)، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس، اختلاف معناداری را در گروه تجربی پس از دوره تمرینات در پس آزمون تست (TGUG) نشان داد. با توجه به نتایج به دست آمده، نتیجه می گیریم که پروتکل تمرینی اجرا شده، باعث افزایش تعادل پویا در پسران ناشنوا شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله با استفاده از المان های پیزوالکتریک به عنوان یک ماده هوشمند به استخراج شتاب وارده بر بازیکن والیبال در حین پرش یا به عبارتی دیگر در حین حرکت اسپک (spike)، به ویژه شتاب وارد بر مرکز ثقل بازیکن پرداخته شده است. برای این کار از یک سری مواد هوشمند به نام سرامیک های پیزوالکتریک استفاده شده که به شکل دیافراگم های دایره ای شکل بوده مورد استفاده قرار گرفته اند. ضمنا بدن بازیکن به صورت چند جزء به هم پیوسته مدل شده و همچنین با استفاده از ویژگی هوشمندی مواد پیزوالکتریک و معادلات حاکم بر آن ها و با استفاده از روابط حاکم بر بدن بازیکن، سرعت، سرعت زاویه ای، شتاب و شتاب زاویه ای هر عضو محاسبه شده و در نهایت این پارامترها، برای مرکز جرم بدن نیز بررسی شده است. به طور کلی هدف مقاله ارائه شده استفاده از تکنولوژی مواد هوشمند در بررسی های فیزیولوژیکی بازیکنان رشته ورزشی والیبال می باشد که می تواند برای تحقیقات بیشتر در این زمینه جهت انجام کارهای جدید در حیطه این رشته، مانند ساخت ربات های والیبالیست، و یا ساخت وسایل مکمل تمرینی برای سطوح پیشرفته این رشته ورزشی به کار گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 30
نویسنده: 

قلی پور رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از این پژوهش اثر برنامه تمرینی تخته تعادل بر دقت زاویه حس وضعیت مفصل مچ پا در بازیکنان فوتبال سنین زیر 13 سال می باشند. روش تحقیق از نوع نیمه تجربی و به شیوه پیش آزمون و پس آزمون می باشد که 30 نفر از بازیکنان فوتبال فعال در مسابقات استان مازندران-کشوری (در دو گروه 15 نفره تجربی و کنترل شامل 5 نفر مهاجم، 5 نفر مدافع و 5 نفر هافبک) و داشتن سه سال سابقه بازی و نداشتن سابقه آسیب دیدگی مچ پا در این تحقیق شرکت کردند. حس وضعیت مفصل مچ پای این بازیکنان از طریق بازسازی زاویه 20 درجه پلانتار فلکشن مچ پا با چشمان بسته انجام شد. برای اندازه گیری زاویه از گونیامتر پلاستیکی شفاف 30 سانتی و 360 درجه ای استفاده شد. برنامه تمرینی تخته تعادل به مدت 3 جلسه در 8 هفته انجام شد و در این مدت گروه کنترل هیچگونه تمرین مشابه انجام ندادند. بررسی نرمال بودن داده های پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون اسمیرنوف- کلموگراف انجام شد. برای مقایسه میانگین پیش آزمون- پس آزمون گروه ها از آزمون t همبسته استفاده شد. برای مقایسه بین گروه ها از تحلیل واریانس دو طرفه به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که برنامه تمرینی تخته تعادل باعث دقت بیشتر زاویه حس وضعیت مفصل مچ پای بازیکنان شده است. لذا پیشنهاد می شود در برنامه بدنسازی و کمیته استعدادیابی بازیکنان فوتبال گنجانده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

هدف از این تحقیق تاثیر برنامه منتخب حرکتی بر بهبود مهارت های حرکتی ظریف و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با اختلال خواندن است. روش این تحقیق از نوع نیمه تجربی و از یک طرح آزمایشی با دو گروه پیش آزمون و پس آزمون می باشد. از آزمون خواندن فلاح چای (پایایی 0.85 و روایی0.87) جهت تعیین نمره دروس وآزمون برینیکس ازرتسکی برای ارزیابی مهارت های حرکتی و از آزمون تبحرحرکتی برینینکس ازرتسکی بعنوان یک آزمون هنجار مرجع است جهت ارزیابی عملکرد حرکتی کودکان استفاده شد. برای ارزیابی وسنجش میزان توانایی خواندن و در نتیجه میزان مشکل یادگیری در خواندن از دومتن کتاب یک متن برای اینکه دانش آموز با صدای بلند بخواند و در پایان متن، پرسش های ذیل متن را نیز با صدای بلند خوانده و جواب دهد و متن دیگر را بدون صدا بخواند و پس از پایان، به پرسش های ذیل متن جواب دهد جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر دارای اختلال یادگیری مقطع ابتدایی شهرستان بوکان با دامنه سنی 7- 12 سال بوده و تعداد آن ها در زمان اجرای تحقیق 115 نفر بود، که با روش نمونه گیری گزینشی 40 نفر دختر در مرکز اختلالات یادگیری انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد که اثر پیش آزمون خرده آزمون بر پس آزمون معنی دار نیست. تاثیر آموزش مهارت خواندن در ارتقای توانمندی های دانش آموزان معنی دار می باشد. در نتیجه مهارت های حرکتی ظریف بر بهبود خواندن تاثیر دارد آموزش و تمرین برنامه منتخب باعث بهبود مهارت های حرکتی ظریف و همچنین پیشرفت نمرات دانش آموزان در پس آزمون خواندن شده است ولی این پیشرفت معنادار نیست و معنی داری در حد قابل قبول نیست (0.146).

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع و علل آسیب پسران فوتسالیست در لیگ فوتسال استان کرمانشاه در سال 94 می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی، از لحاظ روش اطلاعات مربوط به آسیب ها (نوع، مکانیسم، زمان بروز، مناطق بروز) در بازیکنان پسر حاضر در 7 تیم لیگ فوتسال استان کرمانشاه با استفاده از فرم ثبت آسیب، از طریق مصاحبه با بازیکنان آسیب دیده و پزشک مسابقات ثبت شد و از آمار توصیفی و آزمون کای (X2) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد از 95 بازیکن شرکت کننده در لیگ فوتسال 45 نفر آن ها دچار آسیب دیدگی شدند (5.3 آسیب در هر 100 ساعت بازی). کوفتگی با 46.7 درصد بیشترین تعداد آسیب را به خود اختصاص داد (p<0.05) پایین تنه با 51.1 درصد (p<0.05). به طور معناداری بیشترین میزان آسیب را داشت و زانو ییشترین تعداد آسیب را به خود اختصاص داد. بین دو نیمه بازی تفاوت معنی داری از بروز آسیب گزارش نشد و در 5 دقیقه پایانی نیمه دوم (21 درصد) نسبت به سایر دقایق بازی بیشترین آسیب ایجاد شد. میزان آسیب در مکانیسم برخوردی (75.6 درصد)، به طور معنی داری بیشتر از مکانیسم غیر برخوردی (24.4 درصد)، بود (p<0.05) آسیب خفیف (کمتر از 7 روز) بیشترین میزان شیوع را (51.1 درصد) به خود اختصاص داد.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از عملکردهای شناختی مهم توجه است. اختلال در توجه، تمرکز و حافظه موجب کاهش سطح عملکرد شناختی و افت بازده و کارایی عملکردی فرد می شود. توجه و تمرکز به موضوعات درسی، از ارکان یادگیری محسوب می شود. کمبود توجه در کودکان باعث رفتارهایی مانند کاهش توانایی شناخت، پیشرفت کمتر در مهارت های خواندن و کاهش اعتماد به نفس در کلاس درس می شود. اصطلاح حرکتی ظریف معمولا به حرکاتی اشاره دارد که عمدتا توسط عضلات یا گروه های عضلانی کوچک تر بدن تولید می شود مانند: نقاشی کردن، رنگ آمیزی، نوشتن توجه یکی از فاکتورهایی است که با توسعه حرکات ظریف و دقیق به دست می آید اهدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر بکارگیری فعالیت های حرکتی ظریف در مدارس ابتدایی بر رشد و توسعه توجه در دختران 10-7 ساله بود. تحقیق از نوع نیمه تجربی و با استفاده از یک طرح حاوی پیش آزمون و پس آزمون مشتمل بر یک گروه تجربی و یک گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق را دختران (سنین 10-7 سال) یکی از مدارس ابتدایی شهرستان هریس تشکیل دادند. یک گروه 120 نفره در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و به دو گروه 60 نفره (یک گروه تجربی و یک گروه کنترل) تقسیم شدند و به صورت مساوی در چهارگروه سنی 15 نفره تقسیم شدند. برای سنجش میزان توجه در کودکان از آزمون بوناردل استفاده شد که قبل و بعد از انجام فعالیت های 12 هفته ای حرکتی ظریف از کودکان آزمون گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آزمونهای تحلیل کوواریانس یکطرفه و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که مهارت های حرکتی ظریف بر روی رشد و توسعه توجه کودکان تاثیر داشته است و این فعالیت ها پتانسیل بالقوه ای در رشد و توسعه توجه در کودکان دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  274
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

کمردرد یکی از شایع ترین اختلالات اسکلتی -عضلانی می باشد بطوری که گفته شده کمردرد بعد از سرماخوردگی شایع ترین بیماری در انسان است. راه های فراوانی برای بهبودکمردرد وجوددارد که پزشکان و پزوهشگران به روش تمرین درمانی و ورزش تاکید بسیاری دارند. هدف از این مقاله، مروری نظام مند بر پژوهش های ارائه شده در حیطه ورزش درمانی و تمرین درمانی و اثرات آن بر روی کمردرد در ضمن بررسی تحقیقات موجود بر روی ورزش هایی مانند یوگا، پیلاتس، آب درمانی، تن آرامی عضلات، با تاکید بر اثر آن ها بر روی ثبات ماهیچه های ستون فقرات و کاهش درد و بهبود بیماران مبتلا به کمردرد، می باشد. روش تحقیق بصورت جستجو در پایگاه های اطلاعاتی science direct,pubmed,scopus,isi و موتور جستجوگر Google، با استفاده از ترکیبات مختلفی از کلمات کلیدی مرتبط با موضوع انجام گرفت. به منظور دستیابی به پژوهش های انجام شده در ایران نیز پایگاه های اطلاعاتی noormags، iran medex، magiran با استفاده از واژه های «کمردرد»، «تمرین درمانی»، «عضلات ستون فقرات» مورد بررسی قرار گرفته اند. این جستجو دربازه زمانی 1996-2015 انجام گردید. همچنین جستجوی دستی در کتب مرتبط و منابع مقالات نیز انجام شد. نتیجه تحقیق با بررسی تحقیقات و پژوهش های گذشته، چنین نشان داد که تمرین درمانی و ورزش هایی همچون یوگا، پیلاتس و آب درمانی اثرات قابل توجهی در تقویت عضلات ناحیه کمری و بهبود کمردرد بیماران دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 274

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1416
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

هنگام انجام فعالیت های ورزشی در هوای سرد با از دست دادن حرارت به محیط بر تولید متابولیکی آن فزونی می گیرد که این امر خود باعث اختلال در پاسخ عصبی، عضلانی و خستگی بیشتر می شود بنابراین به مرور احتمال ایجاد آسیب های سرمایی افزایش می یابد. از همین رو هدف پژوهش حاضر، تاثیر محیط سرد بر فعالیت ورزشی می باشد. این مطالعه که به صورت توصیفی- کتابخانه ای انجام گرفته است. بدن انسان به روش خاص و منحصر به فردی به سرما پاسخ می دهد و از طریق دو مسیر اصلی، محور HPA (هیپوتالاموس، هیپوفیز، آدرنال قشری) و محور SAM (سمپاتیک، مغز، آدرنال مرکزی) به این واکنش ها سازگاری می یابند. محرک ترشح HPA: التهاب، نیاز متابولیکی، پاسخ قلبی-عروقی و محرک ترشح SAM: کاهش گلوکز خون، کاهش حجم و فشار خون، فعالیت ورزشی و عوامل استرس زا می باشد. در چنین شرایطی، هدف اصلی، حفظ گرمای سوخت و ساز است. دو پاسخ فیزیولوژیکی که منجر به برقراری مجدد هموستئاز می شود عبارت اند از: کاهش حررارت دفعی از طریق تنگ شدن عروق پوست و افزایش حرارت سوخت و ساز از طریق لرزیدن می باشد نتیجه گیری می شود واکنش های فیزیولوژیک به میزان آمادگی فرد بستگی دارد و افراد آماده تر توانایی بیشتری برای سازگاری دارند و دلیل آن تولید گرمای متابولیک بیشتر و حفظ دمای درونی از طریق انقباض عروقی است. در نتیجه هر الگوی سازشی به شدت سرما، مدت زمان در معرض بودن و طول دوره سازگاری بستگی دارد. که با مدل یانگ همخوانی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1416

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  14
کلیدواژه: 
چکیده: 

موفقیت های ورزشی اخیر در کشورهای واقع در مکان های مرتفع، نقش زندگی و تمرین در ارتفاع را بر اجرا روز افزون کرده است. هدف از تمرین در ارتفاع برای ورزشکاران استقامتی، افزایش توده سلولی قرمز (RCM) و توده هموگلوبین (Hb) است که سبب افزایش ظرفیت حمل اکسیژن شریانی و حداکثر اکسیژن مصرفی برای بهبود اجرا در هر دو سطح دریا و ارتفاع می شود. علاوه بر این گاهی اوقات رقابت های ورزشی نیز، در ارتفاع برگزار می شود. از این رو هدف این مطالعه، بررسی اثرات فیزیولوژیک هیپوکسی برعملکرد ورزشکاران استقامتی می باشد. که به صورت توصیفی-کتابخانه ای مورد مطالعه قرار گرفته است. راهبردهای تمرینی ویژه برای مسابقه دادن در ارتفاع مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه گیری اینکه قرار گرفتن در معرض ارتفاع باعث بهبود 5 عملکرد اساسی در بدن می شود:1- افزایش تهویه ریوی 2- افزایش غلظت گلبول های قرمز خون و همگلوبین 3- افزایش ظرفیت انتشاری ریه ها 4- افزایش میزان عروق بافت ها 5- افزایش مصرف اکسیژن سلول ها علی رغم PO2 پایین؛ که افزایش این عوامل به مداخله گرهای زیادی از جمله سن، جنس، زمان قرارگیری در ارتفاع، ارتفاع محل، آهن موجود در بدن، عفونت موجود در بدن، بیماری ها بستگی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

دوره بلوغ مرحله ای زود گذر از کودکی به بزرگسالی است که با تغییرات جسمانی، فیزیولوژیکی و روان شناختی همراه است و برجسته ترین و مشهورترین ویژگی های این دوره رشد جسمانی یا بلوغ ریخت شناختی است. هدف از این مطالعه مقایسه نیمرخ آمادگی جسمانی و شاخص توده بدنی (BMI) دختران دانش آموز قبل و پس از بلوغ بود. بدین منظور 506 دانش آموز دختر پایه های ششم، هفتم و هشتم در دو مقطع ابتدایی و متوسطه اول شهرستان بندر انزلی با دامنه سنی 12 تا 14 سال که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند، انتخاب شدند. سن منارک با استناد به گزارشات خودشان ثبت گردید. قد و وزن آزمودنی ها در شرایط استاندارد اندازه گیری و شاخص توده بدنی نیز از تقسیم وزن بر حسب کیلو گرم بر مجذور قد بر حسب متر محاسبه شد. برای مقایسه آمادگی جسمانی دانش آموزان از شاخص های توان هوازی (دوی 540 متر)، توان بی هوازی (پرش سارجنت)، استقامت عضلانی (دراز و نشست)، سرعت (دوی 30 متر)، چابکی (دوی 9×4 متر) و انعطاف پذیری (نشستن و رساندن دست ها) در دو گروه قبل و پس از بلوغ استفاده شد؛ و برای محاسبه آمادگی جسمانی نمرات خام کلیه آزمودنی ها در قالب نمره استاندارد Z در آمده و نهایتا آمادگی جسمانی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که در شاخص آمادگی جسمانی از قبیل توان هوازی، توان بی هوازی، استقامت عضلانی، سرعت، چابکی و هم چنین شاخص توده بدنی (BMI) تفاوت معنی داری در قبل و پس از بلوغ به وجود می آید (p£0.01). اما تفاوت معنی داری بین انعطاف پذیری در قبل و پس از بلوغ مشاهده نشد. یافته های مطالعه حاضر نشان داد که پس از بلوغ تغییرات معنی داری در آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی دختران ایجاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

افراد دچار عقب ماندگی ذهنی ویژگیهای فیزیولوژیکی و آناتومیکی خاصی دارند و در کل از وضعیت جسمانی و حرکتی ضعیف تری نسبت به همسالان عادی برخوردارند. این افراد به یک جا نشستن و کم تحرکی تمایل دارند. تعادل یکی از جنبه های کلیدی تحرک است. در این مطالعه تعادل پویای کودکان پسر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق پس از بررسی هوش بهر شرکت کنندگان و اطمینان از پایداری مفصل اطلس-آسهاین کودکان به دو گروه کنترل و آزمون تقسیم شدند. سپس از کل آزمودنی ها تست T.G.U.G به عنوان پیش آزمون گرفته شد. پس از اعمال یک دوره کوتاه مدت تمرین پیلاتس، پس آزمون اجرا شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، از آزمون های کلموگروف-اسمیرنوف، t همبسته و مستقل استفاده شد. اختلاف معنی داری در تمام شاخص های تعادل پویا، قبل و بعد از اعمال مداخله در گروه تجربی وجود داشت (p<0.000)، ولی در گروه کنترل اختلاف معنی داری در هیچکدام از شاخص ها مشاهده نگردید (p<0.189). همچنین بین دو گروه نیز بعد از اعمال مداخله اختلاف معنی داری در تمام شاخص های تعادل پویا دیده شد (p<0.00). نتایج این تحقیق حاکی از افزایش تعادل پویای آزمودنی ها بعد از اعمال یک دوره تمرین پیلاتس بوده است. این بهبودی احتمالا به علت بهبود حس عمقی، افزایش قدرت عضلات ضد جاذبه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

اختلال اتیسم یک اختلال نافذ رشدی است که در تعاملات ارتباطی- اجتماعی و رفتارهای قالبی و محدود شده اختلال ایجاد می شود. هدف از این مطالعه بررسی یک دوره تمرین منتخب ایروبیک بر تعادل کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم است. روش پژوهش تعداد آزمودنی ها 22 کودک مبتلا به اختلالات طیف اتیسم در دامنه سنی 5-10 ساله که در بین کودکان اتیستیک منطقه 4 شهر تهران که در مراکز توانبخشی و بهزیستی شهر تهران حضور داشتند، به صورت نمونه های در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. پروتکل تمرینی شامل 8 هفته تمرینات منتخب ایروبیک بود که در طی سه جلسه در هفته و هر جلسه 30- 45 دقیقه تمرین در ماه اول به صورت فردی و از ماه دوم به بعد به صورت گروهی انجام گرفت. متغییرهای حرکتی قبل و بعد از مداخله تمرینی توسط ابزارهای تست تعادل (لک لک، T.G.U.G) اندازه گرفته شده است. پس از اطمینان از توزیع نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون K.S، آزمون t همبسته و مستقل برای مقایسه نتایج درون و بین گروهی استفاده شد. پیشرفت معنی داری در متغییرهای تعادل ایستا از پیش آزمون تا پس از آزمون در گروه آزمایش با سطح معنی داری 0.05 وجود داشت و در متغییر تعادل پویا بعد از مداخله تمرین در سطح معنی داری 0.05 تفاوتی ایجاد نشد. هر چند در این فاکتور رکورد بهبود یافته است. نتیجه پژوهش می توان نتیجه گرفت که تمرینات ایرروبیک با افزایش تعادل ایستا همراه بوده است و در تعادل پویا تاثیر چندانی نداشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  32
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی تمرینات ورزشی صبحگاهی بر برخی عوامل خطرزای قلبی-عروقی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر سپیدان بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر سپیدان تشکیل می دادند. نمونه آماری این پژوهش شامل 100 نفر دانش آموزان مقطع متوسطه شهر سپیدان بود. این پژوهش بصورت کاربردی و نیمه تجربی است، که بصورت خوشه ای- تصادفی انتخاب شدند. که به سه گروه تجربی 1 و تجربی 2 و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی اول و دوم به مدت 9 هفته و هفته ای 4 جلسه به انجام تمرینات صبحگاهی پرداختند. گروه کنترل در این مدت هیچ گونه فعالیت ورزشی خاصی انجام نداد. یافته ها نشان داد که کلسترول کم و کلسترول توتال در گروه تجربی اول بصورت معناداری مشاهده گردید و در پیش آزمون کاهش یافت. در گروه تجربی دوم کلسترول بالا بصورت معناداری افزایش یافت و دیگر متغییرها در هیچ کدام از گروه ها تفاوت معناداری نداشتند. نتیجه می گیریم که بیماری های قلبی- عروقی در سن نوجوانی شروع می شود و تمرینات ورزشی بخصوص در صبح می تواند تاثیری مفیدی بر برخی از شاخص های خطرسازی قلبی- عروقی در جهت پیشگیری باعث می شود که افراد دچار چنین عوامل خطر زایی نشوند.

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 32
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  899
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

آنتی اکسیدان ها مواد مغذی هستند که می توانند از تخریب بدن جلوگیری کنند؛ در واقع آنتی اکسیدان ها باعث خنثی کردن رادیکال های آزاد می گردند. رادیکال های آزاد، مولکول هایی هستند که فاقد پوسته الکترونی کامل می باشند و همین مساله باعث افزایش عکس العمل شیمیایی نسبت به سایرین می شود. در انسان، مهم ترین رادیکال آزاد، اکسیژن می باشد. هنگامی که مولکول اکسیژن (O2) در معرض تشعشع قرار گیرد، یک الکترون از دیگر مولکول ها بر می دارد و موجب تخریب DNAو دیگر مولکول ها می گردد. برخی از این تغییرات موجب بیماری ها می شود. ورزشکاران علاقه زیادی به کسب اطلاعاتی در مورد آنتی اکسیدان ها دارند، زیرا انتی اکسیدانها باعث افزایش توان آن ها در حین ورزش و نیز ترمیم بهتر بعد از ورزش می شود. استرس های اکسیداتیو ناشی از ورزش ممکن است با آنتی اکسیدان ها خنثی گردند. یک آنتی اکسیدان، ماده ای است که حتی در هنگام حضورش با غلظت بسیار کم در کنار یک ماده قابل اکسید، می تواند بطور مشخصی از اکسیداسیون این ماده قابل اکسید پیشگیری کرده و آن را به تاخیر بیاندازد. مواد قابل اکسید شامل DNA، پروتئین و چربی ها می باشند. دو راه دفاع آنتی اکسیدان وجود دارد: سیستم آنتی اکسیدان فیزیولوژیک آندوژن که شامل گلو تاتیون، کاتالاز و آنزیم های سوپر اکسید دیس موتاز می باشد. راه دفاعی دیگر در مقابل آسیب های اکسیداتیو، آنتی اکسیدان های حاصل از منبع غذایی است. بهترین آنتی اکسیدان های شناخته شده، ویتامین های E و C، بتا کاروتن و سلنیوم می باشد. در مقاله حاضر با معرفی انواع ترکیبات و مکمل های آنتی اکسیدانی به نقش و اهمیت این ترکیبات در فعالیت های ورزشی و لزوم قرار گرفتن آنتی اکسیدان ها در رژیم غذایی ورزشکاران پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 899

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  203
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

بدلیل بی تحرکی و برهم خوردن تعادل عضلانی در نتیجه افزایش سن راستای وضعیت بدنی خمیده تر می شود که می تواند باعث ایجاد دردهای وضعیتی گردد بنابراین هدف این تحقیق مقایسه شیوع ناهنجاری های سربه جلو، کایفوز افزایش یافته و سربه جلو در سالمندان با و بدون گردن درد می باشد.مواد و روش ها:40 نفر سالمند به صورت در دسترس انتخاب شدند و به دو گروه 20 نفری با گردن درد با میانگین سن 65.33±3.42 و میانگین وزن 69±6.53 و بدون گردن درد با میانگین سن 63.89±4.53 و میانگین وزن 71.50±8.71 تقسیم شدند. برای اندازه گیری سربه جلو از دوربین عکاسی (از نمای جانبی) ساخت ژاپن و نرم افزار اتوکد، برای اندازه گیری کایفوز از خط کش منعطف، برای اندازه گیری شانه به جلو ازفاصله بین زائده آخرمی تا دیوار به وسیله خط کش مدرج همچنین برای اندازه گیری درد از مقیاس بصری VASاستفاده شد. جهت تجزیه تحلیل داده ها از آزمون T مستقل و همبستگی پیرسون همچنین جهت نرمال بودن داده ها از آزمون 1-sample K-S استفاده شد. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین میانگین شانه به جلو، سر به جلو و کایفوز افزایش یافته در گروه گردن درد با گروه بدون گردن درد وجود دارد (p<0.05) همچنین بین سربه جلو، کایفوز افزایش یافته و شانه به جلو با گردن درد در سالمندانی که از گردن درد رنج می بردند ارتباط معنی داری منفیبه دست آمد (p£0.01) معنی داری بدست آمد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که ناهنجاری های سربه جلو، کایفوز افزایش یافته و شانه به جلو در سالمندانی که از گردن درد رنج می برند نسبت به سالمندانی که درد گردن ندارند، شیوع بالایی دارد و با توجه به معضل افزایش جمعیت سالمندی در کشور، اینمساله ضرورت توجه به این افراد و اقدامات پیش گیری کننده، اصلاحی و درمانی را بیان می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 203

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  227
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

استفاده از اسب در پروسه درمان را اسب درمانی و یا هیپوتراپی میگویند. توانایی بی نظیر برقراری ارتباط اسب با انسان و همینطور ارتباط جسمی اسب و سوارکار احساسات بیمار را برمی انگیزد. جنبش و حرکت به بیمار اجازه می دهد، از حالت کلی بدنش آگاه شود، به علاوه حرکت لگن اسب در حین راه رفتن شبیه ساز حرکت لگن در بدن انسان است که منجر به بهبود و درمان بیماری هایی با منشاء جسمانی و روانی شود. هدف از این پژوهش بررسی اثر 14 هفته تمرینات هیپوتراپی بر تعداد گام در یک دقیقه و سرعت گام پسران مبتلا به طیف اوتیسم می باشد. نمونه های این تحقیق شامل 24 نفر از پسران اوتیستیک با دامنه سنی 7-18 سال که به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند (n=12). گروه تجربی به مدت 14 هفته 1 جلسه ای در تمرینات هیپوتراپی شرکت کردند. نتایج بدست آمده پس از تمرینات هیپوتراپی، پیشرفت چشمگیری را در نمره تعداد گام در یک دقیقه و سرعت گام پسران مبتلا به طیف اوتیسم نسبت به قبل از تمرینات را نشان داد (p=0.000)، (p=0.001).بحث و نتیجه گیری: 14 تمرینات هیپوتراپی بر پیشرفت تعداد گام در یک دقیقه و سرعت گام پسران مبتلا به طیف اوتیسم تاثیر مثبت داشته است. نتایج بدست آمده احتمالا بدلیل جنبش های آگاهانه و ناآگاهانه که منجر به درگیر شدن مدوام عضلات اصلی و درشت سوارکار می شود، باشد، همچنین راه رفتن به نوعی در آزمودنی ها شبیه سازی شده است علاوه بر این پیشرفت در انعطاف پذیری و قدرت آزمودنی ها نیز از مکانیسم های احتمالی تاثیر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 227

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

تاثیر فعالیت های ورزشی در پیشگیری، کنترل و درمان دیابت مورد پذیرش محققین زیادی قرار گرفته است و از طرفی داروهای صناعی دوره تاثیر آن ها محدود بوده و دارای اثرات جانبی و هزینه بالا می باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر یک دوره تمرینات منظم شنا همراه با مصرف مکمل آربوتین بر سطوح استراحتی TNF-a و VEGF بافت کبد رت های دیابتی نژاد ویستار می باشد. تعداد 42 سر رت نر 3 ماهه نژاد ویستار به صورت تصادفی به 6 گروه هفت تایی کنترل، مکمل، دیابت، دیابت + تمرین، دیابت + مکمل و دیابت+ تمرین+ مکمل تقسیم شدند. برنامه تمرین شنا شامل 5 روز در هفته، به مدت 6 هفته و هرجلسه به مدت 35 دقیقه بود. مکمل آربوتین با درجه خلوص بالای 96 درصد با دوز 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، محلول شده با سالین به صورت درون صفاقی (IP) پنج روز پیاپی در هر هفته و تا هفته ششم به حیوانات تزریق شد. نمونه بردای پس از 72 ساعت بعد از آخرین برنامه تمرینی شنا به منظور ارزیابی شاخص های TNF-a و VEGF بافت کبد انجام شد. از آزمون آنالیز واریانس یکراهه جهت بررسی همزمان متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته و در صورت معنادار بودن از آزمون تعقیبی توکی برای تعیین تفاوت استفاده شد. نتایج حاکی از کاهش معنادار TNF-a کبد گروه دیابت+ تمرین+ مکمل نسبت به گروه دیابت شد (p=0.004). میزان VEGF بافت کبد گروه دیابت+ تمرین+ مکمل نیز کاهش معناداری نسبت به گروه دیابت نشان داد (p=0.014).

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  238
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

تمرینات با وزنه به شکل گسترده ای برای افزایش قدرت و هایپرتروفی عضلانی ورزشکاران مورد استفاده قرار می گیرد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه دو الگوی باردهی هرمی و سوپرست بر قدرت و هایپرتروفی عضلانی دانشجویان دختر تمرین نکرده انجام شد. 22 دانشجوی دختر تمرین نکرده دانشگاه اصفهان به صورت در دسترس در این پژوهش شرکت داشتند. آزمودنی ها به صورت تصادفی در دو گروه هرمی (n=11، میانگین سن: 20.21±0.57 سال) و سوپرست (n=11، میانگین سن: 20.42±0.65 سال) قرار گرفتند. آزمودنی ها سه روز در هفته و به مدت هشت هفته با حجم تمرینی که بر اساس تعداد تکرارهای بیشینه برای هر دو گروه یکسان بود تمرین کردند. در شروع و پایان برنامه تمرینی، قدرت عضلانی به وسیله آزمون یک تکرار بیشینه و هایپرتروفی عضلانی به وسیله اندازه گیری محیط ران و بازو و ضخامت چین پوستی در نواحی سه سر بازویی و چهارسر رانی (معادلات مربوطه) اندازه گیری شد. برای تحلیل داده ها از آزمون استنباطی تحلیل کوواریانس استفاده شد (p£0.05). نتایج نشان داد که بین هر دو روش هرمی و سوپرست از لحاظ افزایش قدرت و هایپرتروفی عضلانی هیچ گونه تفاوت معناداری وجود ندارد (p>0.05). از یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که استفاده از هر دو روش وزنه تمرینی هرمی و سوپرست برای افزایش بهینه قدرت و هایپرتروفی عضلانی می تواند مناسب باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 238

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

هدف از تحقیق حاضر توصیف نیمرخ وضعیت قامتی اسکلتی - عضلانی کشتی گیران جوان نخبه می باشد. شانزده کشتی گیر جوان با میانگین سنی (19±0.69 سال و وزن 74±17 کیلوگرم) شرکت کننده در اردوهای آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی به عنوان آزمودنی در این تحقیق شرکت کردند. در این تحقیق منظور از وضعیت قامتی اسکلتی-عضلانی، بررسی وضعیت سر، شانه، ستون فقرات، لگن، گردن، قفسه سینه، کتف، تنه، شکم، کمر، ستون فقرات، مچ پا و کف پا نسبت به خط ثقل با استفاده از آزمون تشخیص بصری نیویورک می باشد. از آمار توصیفی جهت توصیف داده ها استفاده شد. عارضه های سر به جلو، زانو پرانتزی و شانه جلو رفته هر کدام با %16.5 بیشترین میزان شیوع، لوردوز کمری، افتادگی لگن یک طرفه و شانه نابرابر به ترتیب با 14، 12، 7 درصد در جایگاه های بعدی قرار گرفت. کف پای صاف، انحراف مچ پا و کیفوز پشتی نیز هر کدام 4.5 درصد و سینه فرورفته و شکم بر آمده با %2.5 کمترین میزان شیوع در بین کشتی گیران داشتند. بیشتر این وضعیت های نامطلوب مربوط به اندام های فوقانی، به علت ضعف اندام های غیر قالب و به کارگیری بیشتر از اندام های برتر و غالب در مقایسه با اندام متناظر است. با توجه به اینکه ورزش قهرمانی یکی از اهداف کوتاه مدت زندگی انسان و هدف والاتر حفظ سلامت روحی و جسمی برای ادامه زندگی افراد است، بررسی وضعیت های بدنی ناخواسته که ورزشکاران در پاسخ به تمرینات به خود می گیرند و راهکارهای لازم جهت تصحیح این وضعیت های نامناسب بدنی می بایست در دستور کار مربیان و دست اندرکاران مربیان ورزشی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  207
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

کیفوز پیری یکی از انواع عارضه هایی است که با افزایش سن تغییراتی در انحنای ستون فقرات آشکار می شود. تحقیقات نشان داده اند که افزایش زاویه کیفوز در بزرگسالی با اختلال تعادل، کاهش سرعت راه رفتن، کاهش توانایی عملکردی و توانایی انجام کارهای روزانه ارتباط دارد. از آنجا که یکی از اصلی ترین عوامل زمین خوردن در بین سالمندان عدم تعادل می باشد، موضوع تعادل و بازتوانی آن مورد توجه محققان قرار گرفته است. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر هشت هفته حرکات اصلاحی منتخب بر روی تعادل زنان سالمند کایفوتیک بود.روش شناسی: 36 زن سالمند کایفوتیک در دو گروه 18 نفره تجربی و کنترل قرار گرفتند. قبل و بعد از تمرینات اصلاحی از دو گروه تست تعادلی برگ بعمل آمد و از گروه تجربی یک ماه پس از بی تمرینی مجددا تست برگ گرفته شد. تمرینات اصلاحی به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه یک ساعت انجام می گرفت.یافته ها: نتایج آزمونتی مستقل نشان داد که تعادل گروه تجربی بعد از یک دوره حرکات اصلاحی به طور معنی داری بهبود یافت (p£0.05)، همچنین در گروه تجربی بین پس آزمون و یک ماه بی تمرینی اختلاف معناداری بوجود آمد (p£0.05).نتیجه گیری: حرکات اصلاحی می تواند تاثیر معنی داری بر تعادل زنان سالمند کایفوتیک داشته باشد و احتمال افتادن و زمین خوردن آن ها را کاهش دهد، ضمن اینکه اثرات این تمرینات پس از دوره بی تمرینی، فاقد ماندگاری می باشد. از این رو می توان حرکات اصلاحی را به عنوان یک تمرین تعادلی موثر برای زنان سالمند کایفوتیک توصیه کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 207

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از انجام پژوهش حاضر، تاثیر و ماندگاری یک دوره تمرین هشت هفته ای رایج بر قدرت عضلانی تکواندوکاران نخبه زن استان تهران با تاکید بر تیپ بدنی بود. روش پژوهش آزمودنی های این تحقیق نیمه تجربی را 8 تکواندوکار دختر نخبه استان تهران، با میانگین و انحراف استاندارد سنی 22.06±3.31، وزنی 60.43±8.48 و قد 165.68±5.25 تشکیل دادند که به روش نمونه گیری داوطلبانه در دسترس، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. قدرت تکواندوکاران (تست 1RM پرس پا و پرس سینه) در سه مرحله قبل، بعد و ماندگاری پس از یک دوره تمرین هشت هفته ای رایج اندازه گیری شد. ازآمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد، تفاضل نتایج آزمون قبل و بعد و ماندگاری برای توصیف ویژگی ها، از آزمون شاپیرو-ویلک برای بررسی نرمال بودن داده ها، آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی بنفرونی برای بررسی معناداری در بین مراحل آزمون، در سطح معنی داری (p£0.05) پرداخته شد. نتایج آزمون نشان داد که بر اثر تمرین در متغیر پرس پا تفاوت معنی داری وجود داشت که در مرحله ماندگاری این اختلاف معنادار نبوده است. ولی در پرس سینه با وجود بهبود رکوردها، تغییرات معناداری در مراحل آزمون مشاهده نگردید. همین طور در مقایسه نتایج بین تیپ های بدنی در مراحل آزمون در پرس پا تاثیرگذاری تمرینات تنها بر تکواندوکاران مزومورف معنادار بوده است در حالی که در تکواندوکاران اکتومورف و آندومورف تاثیر معناداری نداشته است. از سوی دیگر در نتایج بین گروهی تیپ بدنی در آزمون پرس پا بین گروه های اکتو- مزو و اکتو- آندو اختلاف معناداری وجود داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  334
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی تمرین طناب زدن بر روی توان پاها، سرعت و چابکی بود. پژوهش حاضر با گروه آزمایش و کنترل همراه با طرح پیش آزمون- پس آزمون روی دنش آموزان پایه چهارم ابتدایی انجام گرفت. آزمودنی ها 48 دانش آموز پسر پایه چهارم ابتدایی بودند که به طور نمونه گیری مرحله ای انتخاب و به تعداد برابر به دو گروه تقسیم شدند. دانش آموزان گروه آزمایش به مدت 12 هفته و هفته ای 2 جلسه برنامه طناب زدن را در مدرسه تمرین کردند در حالی که گروه کنترل هیچ برنامه طناب زنی نداشتند. برای ارزیابی توان پاها، سرعت و چابکی از آزمون های سارجنت، 36 متر سرعت و آزمون شش ضلعی در دو نوبت پیش آزمون – پس آزمون استفاده شد. داده های حاصل پس از سنجش نرمال بودن به وسیله K-S با استفاده از آزمون t وابسته و تحلیل واریانس یک طرفه در سطح معناداری 0.05 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان دهنده پیشرفت معنادار در گروه آزمایش (p=0.004) برای توان پاها، (p=0.037) برای سرعت و (p=0.001) برای چابکی بود. همچنین بین میانگین نمره پس آزمون در گروه های آزمایش و کنترل تفاوت معناداری مشاهده شد. نتایج نشان داد که برنامه تمرینی طناب زنی موجب بهبود توان پاها، عملکرد سرعت و چابکی شده است. بر اساس این تحقیق احتمالا می توان اجرای تمرینات طناب زنی برای دانش آموزان ابتدایی پایه چهارم را به عنوان یک روش تمرینی امکان پذیر، مفید و ضروری در نظر گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 334

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

تمرینات ورزشی، پتانسیل پیشگیری از سرطان پستان را دارند. با توجه به اینکه اغلب تومورهای جامد مانند تومور سینه شامل روندهای التهابی می باشند و از طرفی فعالیت ورزشی موجب کاهش التهاب می گردد، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر پیشگیرانه تمرین استقامتی با شدت متوسط بر سایتوکین التهابی TNF-a در موش های مبتلا به سرطان پستان می باشد. 24 سر موش بالب سی ماده به طور تصادفی به 3 گروه کنترل منفی (استراحت-سالم)، کنترل مثبت (استراحت-تومور) و تجربی (ورزش-تومور) تقسیم شدند. گروه تجربی تمرین استقامتی با شدت متوسط را به مدت 12 هفته، 5 روز در هفته به مدت 40 دقیقه انجام دادند. شدت تمرینات در هفته اول از 15.4 متر بر دقیقه شروع و در هفته آخر با شدت 23.8 متر بر دقیقه به پایان رسید. 24 ساعت پس از پایان پروتکل تمرینی رده سلولی سرطانی 4T1 به صورت زیرجلدی به دو گروه کنترل مثبت و تجربی تزریق شد. پس از ایجاد تومور، میزان غلظت TNF-a با روش الایزا اندازه گیری شد. در میزان مقادیر TNF-a بین گروه ها تفاوت معناداری وجود داشت (p=0.001). میانگین سطح TNF-a در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل مثبت به صورت معناداری کاهش یافته بود (p=0.030)، اما تفاوت معنی داری در گروه تجربی نسبت به کنترل منفی مشاهده نشد. با توجه به افت مقدار TNF-a در گروه تجربی، می توان گفت که تمرین استقامتی با شدت متوسط نقشی پیشگیرانه بسیار موثر در سرطان پستان دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

در زمان تشکیل تومور و ایجاد سرطان پستان فاکتورهای سیستم ایمنی افزایش می یابند. سایتوکین یکی از فاکتورهای مهم در سیستم ایمنی می باشد. اینترلوکین-1، سایتوکین پیش التهابی مهم در ایجاد التهاب است. فعالیت بدنی یکی از عناصر مهم بر روند پیشگیری از سرطان پستان می باشد. هدف از تحقیق حاضر تاثیر یک دوره تمرینات استقامتی با شدت متوسط بر میزان اینترلوکین-1 در موش های بالب سی ماده مبتلا به سرطان پستان می باشد. 17 سر موش بالب سی ماده به شکل تصادفی در دو گروه کنترل (استراحت + تومور) و گروه تجربی (تمرین + تومور) قرار گرفتند. تمرینات استقامتی قبل از تشکیل تومور به مدت 12 هفته 5 روز در هفته در گروه تجربی اجرا شد. تمرینات با شدت 15.4 متر بر دقیقه در هفته اول شروع و با شدت 23.8 متر بر دقیقه در هفته آخر به پایان رسید.24 ساعت پس از پایان پروتکل تمرینی رده سلولی 4T1 به صورت زیر جلدی به هر دو گروه تزریق گردید. پس از ایجاد تومور میزان اینترلوکین-1 سرم با روش الیزا اندازه گیری شد. میزان اینترلوکین -1 در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل کمتر است که این اختلاف معنادار بود (p<0.05). طبق یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت ورزش با نقش پیشگیرانه خود می تواند روند التهاب را در افراد مبتلا به سرطان کاهش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  293
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

از این مطالعه مقایسه دو شیوه تمرینی اینتروال شدید با حجم های متفاوت بر روی توان هوازی، توان بی هوازی، فشار خون استراحتی، ضربان قلب استراحتی و عملکرد سرعتی و چابکی بود. 30 فوتسالیست پسر تمرین کرده به 3 گروه اینتروال شدید با حجم پایین (سن 18.34±0.87 سال، قد 165±4.7 سانتی متر، وزن 61.7±477 کیلو گرم، شاخص توده بدن 22.56±2.12 کیلوگرم بر متر مربع)، گروه تمرینات اینتروال شدید با حجم بالا (سن 17.88±1 سال، قد 171.04±5.08 سانتی متر، وزن 60.9±3.57 کیلوگرم، شاخص توده بدن 20.81±0.84 کیلوگرم بر متر مربع) و گروه کنترل (سن 18±0.81 سال، قد 168.77±4.42 سانتی متر، وزن 63.14±5.21 کیلوگرم، شاخص توده بدن 22.3±1 کیلوگرم بر مترمربع) تقسیم و طی 6 هفته مورد مطالعه قرار گرفتند. برنامه تمرینی گروه تمرینات اینتروال شدید با حجم پایین شامل دویدن های 35 ثانیه ای با حد اکثر سرعت با 10 ثانیه ریکاوری بین هر بار تکرار بود. که در هفته اول 4 تکرار، هفته دوم 6 تکرار، هفته سوم 8 تکرار، هفته چهارم 10 تکرار و هفته پنجم 12 تکرار و در نهایت در هفته ششم به 14 تکرار رسید. برنامه تمرینی گروه اینتروال شدید با حجم بالا شامل 1 دقیقه دویدن با 90 درصد حداکثر ضربان قلب، 30 ثانیه ریکاوری، 2 دقیقه دویدن با 90 درصد حداکثر ضربان قلب 1 دقیقه ریکاوری،3 دقیقه دویدن با 90 درصد حداکثر ضربان قلب 1.5 دقیقه ریکاوری بین هر تکرار بود که در هفته اول و دوم 2 تکرار، هفته سوم و چهارم، 3 تکرار و در هفته های پنجم و ششم به 4 تکرار رسید. برنامه تمرینات گروه کنترل شامل گرم کردن، کار با توپ، کارهای تکنیکی و تاکتیکی فوتسال و سرد کردن بود. هر دو شیوه تمرینی اینتروال شدید با حجم پایین و تمرینات اینتروال شدید با حجم بالا بروی توان هوازی، توان بی هوازی، ضربان قلب استراحتی و همچنین عملکرد سرعتی و چابکی بازیکنان فوتسال اثر معنی داری دارد (p£0.05). ولی این نوع پروتکل تمرینی بر روی فشار خون سیتولیک و فشار خون دیاستولیک تفاوت معنی داری ایجاد نمی کند (p£0.05)، و یافته های مطالعه حاضر نشان داده استفاده از تمرینات اینتروال شدید با حجم های متفاوت می تواند باعث افزایش توان هوازی، توان بی هوازی، کاهش ضربان قلب استراحتی و همچنین بهبود عملکرد سرعتی و چابکی بازیکنان از نظر زمانی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 293

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف ما بررسی اثر حاد تمرین تناوبی شدید بر سطوح تستوسترون، کورتیزول، نسبت تستوسترون به کورتیزول در کودکان چاق و دارای اضافه وزن تمرین نکرده و تمرین کرده است. بدین منظور، 20 آزمودنی (9 تا 12 سال) چاق و دارای اضافه وزن به صورت تصادفی به 2 گروه تمرین تناوبی شدید و گواه تقسیم شدند. یک وهله تمرین تناوبی برای بررسی متغیرهای پژوهش توسط آزمودنی ها تمرین نکرده اجرا شد. سپس همین آزمودنی ها 3 جلسه در هفته با شدت 100 تا 110 درصد حداکثر سرعت هوازی به مدت 12 هفته به تمرین پرداختند. با توجه به این که آزمودنی ها پس از 12 هفته تمرین منظم به عنوان تمرین کرده محسوب می شدند، برای بررسی اثر حاد تمرین بر کودکان تمرین کرده، یک وهله تمرین تناوبی شدید مجددا برگزار شد. حداکثر سرعت هوازی، سطوح کورتیزول و تستوسترون قبل و بعد از انجام تمرین تناوبی در حالت ناشتا اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از تی مستقل و همبسته در سطح معنی داری (p£0.05) تحلیل شد. یافته ها افزایش سطوح تستوسترون را در هر دو وهله حاد نشان دادند؛ این افزایش در وهله اول معنی دار نبود، اما در وهله دوم معنی دار بود. کورتیزول نیز در هر دو وهله حاد به طور معنی داری افزایش یافت، اما نسبت تستوسترون به کورتیزول در هر دو وهله حاد به طور معنی داری کاهش یافت. با توجه به یافته های به دست آمده می توان از تمرین تناوبی شدید به عنوان روشی ایمن و مفرح برای بهبود برخی شاخص های مرتبط با ارتقاء سلامت کودکان چاق و دارای اضافه وزن استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

تاثیر نیروافزایی کافئین بر برخی فعالیت های بی هوازی روشن نشده است. بنابراین، هدف از این پژوهش، بررسی اثر مصرف مقادیر مختلف کافئین پس از یک فعالیت مقاومتی و استقامتی شدید بر عملکرد عضلانی و ادراک درد تکواندو کاران بود. 10 دختر ورزشکار با میانگین وزن 57.53±8.33 کیلوگرم، قد 160.42±5.03 سانتیمتر، سن 16.8±1.23 سال و نمایه توده بدنی 22.71±3.05 کیلوگرم بر متر مربع به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها به روش دو سوی کور و تصادفی کافئین (6 و 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) و دارونما مصرف کردند. یک ساعت پس از مصرف، قدرت عضلانی از طریق آزمون یک تکرار بیشینه (1RM) در حرکت پرس پا، استقامت عضلانی از طریق شمارش تعداد تکرارهای حرکت پرس پا با وزنه معادل 60 درصد یک تکرار بیشینه (1RM %60) و توان بی هوازی با آزمون RAST و پرش سارجنت اندازه گیری شد. پس از اتمام هر آزمون میزان درک فشار و ادراک درد به ترتیب با استفاده از مقیاس بورگ (10 رتبه ای) و شیلاجا مورد سنجش قرار گرفت. آزمون آماری ANOVA با اندازه گیری مکرر نشان داد مصرف 5 میلی گرم کافئین به طور معنی داری موجب کاهش ادراک درد پس از فعالیت استقامت عضلانی پائین تنه شد (p=0.039). اما اثر معنی داری بر قدرت، استقامت عضلانی، توان انفجاری، حداکثر توان، حداقل توان، میانگین توان و شاخص خستگی مشاهده نشد. بر اساس یافته های به دست آمده، به نظر می رسد مصرف پنج میلی گرم کافئین موجب کاهش ادراک درد پس از فعالیت استقامت عضلانی در دختران ورزشکار می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر اثر تعاملی چهار هفته تمرینات مقاومتی و مصرف مکمل عصاره یونجه بر برخی فاکتورهای هماتولوژیکی در دختران دارای کاهش وزن می باشد 40 دختر دارای کاهش وزن برای این پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی به چهار گروه 10 نفری: کنترل، گروه مصرف کننده مکمل، گروه تمرین قدرتی و گروه چهارم مصرف کننده مکمل و تمرین قدرتی تقسیم شدند. یک روز قبل از شروع تمرین همه آزمودنی ها برای گرفتن نمونه خونی به صورت ناشتا آماده شدند. صبح روز آزمایش از هر 40 نفر، پنج سی سی خون گرفته و فریز شد (پیش آزمون). سپس گروه تمرین (تمرین و تمرین +مکمل) جلسات تمرین خود را آغاز کردند. برنامه تمرینی 3 بار در هفته, به مدت 4 هفته,3 نوبت (هر نوبت 45-80 ثانیه), 8-12 تکرار و در روزهای زوج اجرا گردید. از روش های آماری کولموگروف اسمیرنف، t مستقل و تحلیل واریانس درون گروهی با اندازه گیری مکرر استفاده شد. سطح معناداری نیز برای تمام محاسبات (p<0.05) در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین وزن دختران نوجوان لاغر در زمان قبل و بعد از یک دوره تمرین مقاومتی و مکمل عصاره یونجه وجود دارد. به گونه ای که پس از یک دوره تمرین مقاومتی و مکمل سازی با عصاره یونجه وزن افزایش معنی دار یافته است (p<0.000). و تفاوت معنی داری بین غلظت WBC و RBC و MCV و MCH و MCHC دختران نوجوان لاغر در زمان قبل و بعد از هشت هفته تمرین مقاومتی و مکمل عصاره یونجه وجود ندارد (p<0.864). (p<0.279). (p<0.544). (p<0.758). (p<0.954). ولی تفاوت معنی داری بین غلظت HB و HCT دختران نوجوان لاغر در زمان قبل و بعد از هشت هفته تمرین مقاومتی و مکمل عصاره یونجه وجود دارد (p<0.000). (p<0.000). میزان PLT دختران نوجوان لاغر درزمان قبل و بعد از هشت هفته تمرین مقاومتی و مکمل عصاره یونجه کاهش معنی داری یافته است (p<0.022). نتایج نشان داد، بین تمرین مقاومتی و مصرف عصاره یونجه، بر متغیرهای همالوتوژیکی تفاوت معناداری وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین هوازی با مصرف چای سبز بر ترکیب بدن، فشار خون و توان هوازی مردان دارای اضافه وزن بود. این مطالعه نیمه تجربی در سال 1394 در شهرستان تالش انجام شد. 40 مرد عضو سازمان نظام مهندسی تالش که دارای اضافه وزن و شاخص توده بدنی بین 30- 25 کیلوگرم بر متر مربع و سن بین 35-27 سال و عدم انجام فعالیت ورزشی بصورت منظم به طور تصادفی به چهار گروه شامل: گروه تمرین هوازی با مصرف چای سبز، گروه تمرین هوازی، گروه مصرف چای سبز و گروه کنترل که هیچ گونه فعالیتی نداشتند و چای سبز هم مصرف نکردند تقسیم گردیدند. از همه آزمودنی ها فشار خون سیستولی و دیاستولی در وضعیت نشسته بر روی صندلی، قد، وزن، درصد چربی بدن، تست توان هوازی راکپورت گرفته شد. گروه تمرین به مدت 6 هفته، هفته ای سه جلسه به تمرینات هوازی با شدت 70-50 درصد حداکثر ضربان قلب پرداختند. گروه مکمل چای سبز روزانه سه وعده چای سبز که برای هر وعده یک پیمانه (سه گرم) چای سبز خشک را در 200 میلی لیتر آب مصرف کردند و برای گروه ترکیب تمرین و چای سبز هر دو مداخله صورت گرفت. پس از پایان 6 هفته تمرین هوازی و مصرف چای سبز، از آزمودنی ها تست گرفته شد و داده ها با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، تی زوجی و آزمون تعقیبی بونفرونی مورد بررسی قرار گرفت. در میانگین شاخصهای ترکیب بدن از جمله شاخص توده بدن، درصد چربی و توان هوازی در کلیه گروه های گروه تمرین، چای سبز و ترکیبی تفاوت معناداری مشاهده گردید (p<0.05). اما از نظر فشار خون سیستولی و دیاستولی در گروه چای سبز تفاوت معناداری مشاهده نگردید (p>0.05). ضمن اینکه میانگین فشار خون سیستولی در گروه ترکیبی و در گروه تمرین و میانگین فشار خون دیاستولی در گروه ترکیبی و در گروه تمرین کاهش معنی داری مشاهده شد (p<0.05). انجام تمرین هوازی به تنهایی و بطور ترکیبی با مصرف چای سبز موجب کاهش شاخص توده بدنی، درصدچربی، فشارخون سیستولی، فشار خون دیاستولی و افزایش توان هوازی در مردان دارای اضافه وزن گردید. اما در گروه چای سبز تنها کاهش سه شاخص توده بدنی، درصدچربی، توان هوازی معنی دار بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

نفروتوکسیستی شایع ترین عارضه تجویز جنتامایسین (GM) می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تمرین هوازی و مصرف عصاره سیلیمارین بر نفروتوکسیستی ناشی از GM طراحی گردید. 38 سر رت نر به طور تصادفی در پنج گروه کنترل (c)، جنتامایسین (GM) ، جنتامایسین+ سیلیمارین (GM+SM)، جنتامایسین+ ورزش هوازی (GM+EX)، جنتامایسین+سیلیمارین+ورزش هوازی (GM+SM+EX) قرار گرفتند. گروه های 4 و 5 به مدت شش هفته و پنج روز در هفته به مدت 1 ساعت بر روی تردمیل دویدند. گروه های 3 و 4 عصاره سیلیمارین را به مدت شش هفته و سه روز در هفته با دوز 200 mg/kg به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. در پایان شش هفته GM (100 mg/kg) به مدت 10 روز به صورت داخل صفاقی تزریق شد و در این مدت تجویز سیلیمارین و ورزش ادامه داشت. گروه های 1 و 2 به ترتیب با دریافت GM و سالین به مدت 10 روز به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. یک روز پس از آخرین تزریق حیوانات بیهوش و خونگیری شدند. سطوح سرمی BUN، Cr در گروه GM افزایش یافت در حالی که در گروه های EX+GM و GM+SM+EX این مقادیر به طور معناداری کاهش یافت. همچنین شدت آسیب بافت کلیه (KTDS)، در گروه های GM+EX و GM+SM+EX نسبت به گروه GM کاهش معنی داری نشان داد. از طرف دیگر در گروه GM+SM سطوح سرمی BUN، Cr و KTDS به طور معناداری نسبت به گروه GM افزایش یافت.نتیجه گیری: ورزش هوازی می تواند احتمالا با اثرات مثبت بر عملکرد کلیوی و یا افزایش آنزیم های آنتی اکسیدانی نفروتوکسیستی ناشی از GM را کاهش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  8
کلیدواژه: 
چکیده: 

آدیپوکین ها، سایتوکین هایی هستند که از بافت آدیپوسیت ترشح می شوند و از جمله می توان به آپلین و کمرین اشاره کرد. هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات سطوح آپلین و کمرین در موش های ماده نژاد اسپراگوداولی می باشد. بدین منظور در این مطالعه 35 سر موش نژاد اسپرگوداولی از نمونه های در دسترس آزمایشگاه علوم پزشکی دانشگاه شیراز انتخاب شدند، که 15 سر موش در گروه کنترل و 20 سر موش در گروه تجربی قرار گرفتند. از نظر تغذیه و جنس و سن کنترل های لازم انجام شد. آزمودنی های گروه های تمرینی با شدت بالا مطابق با برنامه تمرینی، فعالیت دویدن روی نوارگردان را به مدت 8 هفته و 5 جلسه در هفته اجرا کردند. این تمرین به صورت پیشرونده و با رعایت اصل اضافه بار انجام می شد. داده های حاصل از تحقیق با استفاده از نرم افزار spss 16 و آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که تمرین و فعالیت بدنی باعث افزایش سطوح پروتئین کمرین می شود، ولی در سطوح آپلین تغییر چندانی ایجاد نمی شود. در نهایت، نتایج تحقیق حاضر نشان داد برای ایجاد تغییرات معنادار در سطوح هورمون آپلین، باید به مدت زمان برنامه تمرینی در طول یک تحقیق توجه کرد. همچنین جهت ایجاد تغییرات قابل توجه در سطوح هورمون کمرین، انجام هشت هفته فعالیت ورزشی کافی است و تغییر در عامل شدت می تواند سطوح این هورمون را افزایش یا کاهش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  315
 • دانلود: 

  45
کلیدواژه: 
چکیده: 

درد یک مکانیسم محافظ بدن است، زیرا موقعی تولید می شود که ضایعه ای بافتی ایجاد شده باشد، بدین ترتیب باعث می شود که شخص درصدد دفع عامل آن برآید. درد ستون فقرات یکی از مشکلات رایجی است که اکثر افراد به آن مبتلا هستند. درد ستون فقرات را می توان براساس علت ایجاد آن به 2 دسته تقسیم کرد: درد مکانیکی یا غیراختصاصی که (98 درصد دردها را تشکیل می دهد) و بیشتر ناشی از اسپاسم عضلات یا کشیدگی تاندون ها و رباط هاست. علت دوم دردهای ثانویه است که 2 درصد دردهای ستون فقرات را تشکیل می دهد ممکن است ناشی از عفونت های مهره و دیسک، آبسه و بیماری های روماتیسمی باشد که معمولا با فعالیت، درد بیمار تخفیف پیدا می کند. استفاده از طب مکمل و جایگزین، به عنوان درمان کم خطر، مقرون به صرفه، آسان و با عوارض جانبی محدود در مراکز درمانی و مراقبتی رو به گسترش است. استفاده از درمان های مکمل به منظور کاهش نشانه های دردهای ستون فقرات و بهبود علایم آن در دهه های اخیر رو به افزایش بوده است. ماساژ درمانی یکی از روش های طب مکمل است که از گذشته های دور در جهت کاهش و رفع ناخوشی ها مورد استفاده قرار می گرفته است. در سالیان اخیر نیز گرایش به این روش افزایش یافته است به طوری که بر اساس نتایج پژوهش ها به عنوان یک درمان موثر و بی خطر محسوب می شود. از نتایج پژوهش های انجام شده مربوط به ماساژ به مواردی مانند کاهش نیاز به مسکن و خواب آور، کاهش اضطراب، برطرف شدن استرس های روحی، کاهش خستگی، افزایش ترشح اندورفین، افزایش دوپامین و سروتونین می توان اشاره کرد. در زمینه بررسی و تاثیر ماساژ درمانی بر دردهای ستون فقرات در جهان پژوهش های جدیدی در جهان انجام شده که در این مقاله به طور جامع به انواع دردهای ناشی از ستون فقرات و اهمیت ماساژ در کنترل و پیشگیری و درمان این دردها پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 315

دانلود 45
نویسنده: 

قلی پور زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  44
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر ارتباط برون فردی برابعاد بهره وری معلمان تربیت بدنی استان مازندران انجام گرفت. روش شناسی: تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است جامعه آماری این تحقیق معلمان تربیت بدنی استان مازندران در هر سه مقطع (در حدود 1434 نفر) می باشد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعداد 306 انتخاب گردید. ابزار تحقیق دو پرسشنامه استاندارد معنویت سازمانی (ارتباط برون فردی) دکتر علی رستگار و بهره وری نیروی انسانی هرسی بلانچارد بوده. روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان سنجیده شده و مورد تائید قرار گرفته و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (ارتباط برون فردی 0.92، بهره وری نیروی انسانی 0.90). تایید شد. تجزیه وتحلیل داده با استفاده ازآمار توصیفی و استنباطی، (آزمون کلموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی وآزمون فریدمن) انجام شده. نتیجه تحقیق: یافته های پژوهش نشان داد که بین ارتباط برون فردی و بهره وری معلمان و ابعاد توانائی، درک و شناخت، حمایت سازمانی، انگیزش، بازخورد و اعتبار رابطه مثبت و معنادار و بعد سازگاری رابطه معناداری وجود ندارد و میزان تاثیرارتباط برون فردی بر ابعاد بهره وری در سازمان به ترتیب، درک و شناخت بیشترین تاثیر وبازخورد، توانائی، اعتبار، حمایت سازمانی، انگیزش و سازگاری کمترین تاثیر را داند در نتیجه از آنجائیکه ارتباط افراد با طبیعت (سازمان) یک امر لازم و ضروریست می توان از طریق آموزش ارتباط صحیح با طبیعت و رشد معنوی آن ها در سازمان، یا بهبود و تقویت آن میزان بهره وری معلمان تربیت بدنی را افزایش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 44

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف این تحقیق، مقایسه سلامت عمومی دانش آموزان شرکت کننده در ورزش همگانی با دانش آموزان غیر فعال است. جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان شرکت کننده در ایستگاه های ورزش همگانی و دانش آموزان غیر فعال شهر کرمانشاه تشکیل داده است. با استفاده از نمونه گیری تصادفی 220 نفر افراد شرکت کننده در ورزش همگانی و 220 نفر افراد غیر فعال به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، و از پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی (GHQ-28) برای اندازه گیری 4 خرده مقیاس (سلامت جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، کارکرد اجتماعی و افسردگی) استفاده گردید. اعتبار پرسشنامه تا کنون در بیش از 70 کشور دنیا بر آورد شده است (R=0.82-0.92) برای فرضیه های تحقیق از آزمون یومن ویتنی و آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح p£0.05 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که وضعیت سلامت جسمانی دانش آموزان شرکت کننده در ورزش همگانی (M=2.8±2.2) بهتر از دانش آموزان غیر فعال (M=5.3±3.6) است و دانش آموزان شرکت کننده در ورزش همگانی اضطراب و اختلال خواب کمتری (M=3.4±2.3) از افراد غیر فعال (M=8.6±3.7) دارند. وضعیت کارکرد اجتماعی دانش آموزان شرکت کننده در ورزش همگانی (M=3.3±2.9) بهتر از دانش آموزان غیر فعال (M=6.3±3) بود؛ وضعیت افسردگی آ دانش آموزان شرکت کننده در ورزش همگانی (M=1.2±1.5) نیز کمتر از دانش آموزان غیر فعال (M=5.4±3.3) است که این نتایج در سطح p£0.01 معنی دار بودند. همچنین بین سلامت عمومی دانش آموزان شرکت کننده در ورزش همگانی با مدت فعالیت ورزشی (r=0.64) ارتباط معنی داری وجود داشت. بنابراین می توان بیان کرد که وضعیت سلامت عمومی (کل شاخص ها) دانش آموزان فعال در ورزش همگانی بهتر از دانش آموزان غیر فعال است؛ و هرچه مدت فعالیت های ورزشی بیشتر باشد احتمال افزایش سلامتی عمومی دانش آموزان نیز وجود خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسائی و بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری با مدیریت دانش در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران صورت گرفته است. از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی محسوب گردیده و از نظر روش تحقیق نیز یک تحقیق توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری متشکل از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران بودند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده و تعداد نمونه ها با استفاده از فرمول کوکران 80 نفر تعیین شدند. برای سنجش هر کدام از این متغیرها از پرسشنامه استفاده گردید. پرسشنامه تحقیق در سه بخش ارائه گردید، بخش اول مربوط به پرسشنامه سرمایه اجتماعی بر مبنای مدل ناهاپیت و گوشال شامل 10 سوال و بخش دوم شامل پرسشنامه سرمایه فکری، که توسط بونتیس شامل 52 سوال و بخش سوم شامل پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش کوینگ که شامل 8 سوال می باشد. پرسشنامه های تحقیق با طیف پنج گزینه ای لیکرت نمره گذاری شدند. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شد. برای محاسبه پایایی نیز ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و شاخص های مرکزی و پراکندگی و آمار استنباطی نظیر آزمون همبستگی پیرسون یا اسپیرمن و رگرسیون گام به گام استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS/18 تحلیل شدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در مجموع بین بین ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری با مدیریت دانش اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (p<0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از تحقیق حاضر، رابطه عوامل بازدارنده و میزان مشارکت در فعالیت های ورزشی و تفریحی دانشجویان دانشگاه های قزوین می باشد. در این تحقیق از مدل سلسه مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت استفاده شده است. این عوامل به سه گروه عوامل فردی، بین فردی و ساختاری تقسیم گردیده و سعی شده تا این عوامل در جامعه مورد نظر و ترتیب و توالی آن شناخته و با مدل موجود جهانی منطبق داده شود. به همین منظور سلسله مراتب عوامل سه گانه در سطوح مختلف مشارکت، مشارکت کنندگان و میزان مشارکت بر حسب خصوصیات فردی بررسی می شوند. در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد کشگر و پرسشنامه استاندارد شارکی استفاده شد که در بین 380 نفر از دانشجویان دانشگاه های قزوین بطور تصادفی انتخاب شده بودند، توزیع گردید. نتایج نشان داد که در جامعه مورد نظر ضریب تاثیر عوامل فردی بر مشارکت در فعالیت های ورزشی 0.255، و ضریب تاثیر عوامل بین فردی بر مشارکت در فعالیت های ورزشی 0.332، و نهایتا ضریب تاثیر عوامل ساختاری بر مشارکت در فعالیت های ورزشی 0.571 می باشد. به بیان دیگر، در نتیجه آزمون فریدمن:1. عوامل ساختاری در رتبه اول تاثیر، 2. عوامل بین فردی در رتبه دوم تاثیر و 3. عوامل فردی در رتبه سوم تاثیر؛ بر مشارکت در فعالیت های ورزشی، قرار می گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 3
نویسنده: 

طالب احمدی حبیب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  428
 • دانلود: 

  61
کلیدواژه: 
چکیده: 

پدیده های مختلفی بر عملکرد ورزشکاران تاثیر می گذارد. این عوامل عمدتا به سطوح نیازمندی های فردی، خانوادگی و ویژگی های فرهنگی، اجتماعی مربوط است. هوش هیجانی عاملی است که می تواند به ایجاد و افزایش میزان سازگاری و عملکرد بهتر گروهی بیانجامد. با توجه به موارد یاد شده هدف این تحقیق بررسی تاثیر آموزش مهارت های مبتنی بر هوش هیجانی بر میزان عملکرد و سازگاری ورزشکاران است.روش بررسی: پژوهش حاضر بدنبال بررسی توصیفی ـ همبستگی بین متغیرهای تحقیق و ارزیابی تاثیر آموزش مهارت های مبتنی بر هوش هیجانی، بر میزان عملکرد ورزشکاران است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شمال است. نمونه آماری شامل 50 نفر از دانشجویان این دانشگاه است که بصورت نمونه گیری تصادفی انتخاب مورد آزمون قرار گرفته اند. این دانشجویان به دو گروه تیمی (25 نفر) و گروه انفرادی (25 نفر) تقسیم و مورد آزمون قرار گرفتند. برای این منظور از پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن 1997 استفاده شده است، سپس نتایج بدست آمده استخراج و داده ها با استفاده از آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای این منظور از نرم افزار SPSS20 استفاده شده است. نتایج بررسی تحقیق نشان داده که بین هوش هیجانی و رشته های تیمی به نسبت رشته های انفرادی همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد (p=0.000).

آمار یکساله:  

بازدید 428

دانلود 61
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از این تحقیق ارتباط بین تعهد سازمانی با عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مازندران بود. روش تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بوده و با توجه به هدف از نوع کاربردی است که روش جمع آوری اطلاعات به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دبیران تربیت بدنی (مرد و زن) آموزش و پرورش استان مازندران تشکیل دادند که با توجه به جدول مورگان تعداد 376 نفر بعنوان تعدادنمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها جهت آزمون زمینه های تحقیق از پرسشنامه استاندارد شده تعهد سازمانی (OCQ) مایر و آلن (1993) و عملکرد شغلی پاترسون استفاده شده است. روایی محتوی پرسشنامه تایید و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تعهد سازمانی a=0.84 و عملکرد شغلی a=0.77 به دست آمد. برای آزمون فرضیات تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد بین تعهد سازمانی با عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مازندران ارتباط معنی داری وجود دارد. اما بین تعهد سازمانی با خرده مقیاس مستمر رابطه معنی داری وجود ندارد. پس جهت توسعه و افزایش عملکرد دبیران تربیت بدنی، تعهد سازمانی آنان را مد نظر قرار داد تا میزان بهره وری آنان افزایش یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  162
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از این تحقیق ارتباط بین تعهد حرفه ای با تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مازندران بود. روش تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بوده و با توجه به هدف از نوع کاربردی است که روش جمع آوری اطلاعات به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دبیران تربیت بدنی (مرد و زن) آموزش و پرورش استان مازندران تشکیل دادند که با توجه به جدول مورگان تعداد 376 نفر بعنوان تعداد نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها جهت آزمون زمینه های تحقیق از پرسشنامه استاندارد شده تعهد سازمانی (OCQ) مایر و آلن (1993) و تعهد حرفه ای (PCQ) مایر و آلن (1993) استفاده شده است. روایی محتوی پرسشنامه تایید و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تعهد سازمانی a=0.84، تعهد حرفه ای a=0.75، به دست آمد. برای آزمون فرضیات تحقیق از t تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد ارتباط معنی دار بین تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی شغلی دبیران تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مازندران وجود دارد. همچنین نتایج همبستگی نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای دبیران تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مازندران وجود دارد. بین تعهد سازمانی با خرده مقیاس عاطفی و تعهد سازمانی با خرده مقیاس هنجاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین تعهد سازمانی با خرده مقیاس مستمر رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین بین تعهد حرفه ای با خرده مقیاس عاطفی، تعهد حرفه ای با خرده مقیاس مستمر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین تعهد حرفه ای با خرده مقیاس هنجاری رابطه مثبت و معنی داری وجود ندارد. بنابراین لازم است که در جهت توسعه و افزایش عملکرد دبیران تربیت بدنی تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای آنان را مد نظر قرار داد تا کارایی آنان افزایش یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 162

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف این پژوهش رابطه استرس شغلی با فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ورزش جمعیت هلال احمر بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آمار در ا ین پژوهش ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ورزش جمعیت هلال احمر (N=1200) و حجم نمونه برابر است با 126 نفر بودند. در ا ین پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی ﭘﻞ اﺳﭙﻜﺘﺮ، ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ رابینز و استرس شغلی نایوش و برای بررسی فرضیه ها از آزمون های همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین رضایت شغلی و مولفه های آن با استرس شغلی رابطه معنی دار وجود دارد. بین فرهنگ سازمانی و مولفه خلاقیت و نوآوری با استرس شغلی، رابطه منفی معنی دار وجود دارد. رضایت شغلی، فرهنگ سازمانی و استرس شغلی در بین زنان و مردان ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ورزش جمعیت هلال احمر، تفاوت معنی داری ندارد. یافته های پژوهش، که بین رضایت شغلی و مولفه های آن با استرس شغلی رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد بدین معنی که هر چه استرس شغلی کمتر، فرهنگ سازمانی و خلاقیت و نوآوری بیشتر بوده و برعکس استرس شغلی بیشتر، با فرهنگ سازمانی و خلاقیت و نوآوری پایین تر همراه می باشد. همچنین نتایج دلالت براین دارد که بین توجه به سازمان، خطرپذیری، توجه به تیم، جاه طلبی و تهورطلبی و توجه به اعضای سازمان و تاثیر نتایج تصمیمات بر کارکنان با استرس شغلی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد نتایج به دست آمده از این پژوهش در خصوص رابطه فرهنگ سازمانی و استرس شغلی مطابقت ندارد. بکارگیری فرد در کاری که با توانایی ها و اطلاعات او همخوانی ندارد و یا تغییر در فعالیت کاری او می تواند باعث ایجاد استرس در فرد شود. استرس، هم افرادی که مبتلا به آن هستند و هم موسسات و واحدهای تولیدی که افراد در آن کار می کنند را با مشکل مواجه می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سبک رهبری مربیان با انسجام تیمی تیم های کشتی استان مازندران می باشد. با توجه به این که در زمینه سبک رهبری مربیان و کارآمدی مربیان تحقیقات بسیار اندکی انجام شده است و از آنجا که انسجام تیمی، یکی از فاکتورهایی است که بر عملکرد گروهی تاثیر می گذارد و تاثیر زیادی بر موفقیت تیم ها دارد، این تحقیق طراحی شده است. این تحقیق در محدوده زمانی تابستان 1394 انجام شد. از این رو، کشتی گیران شهرستان های محمودآباد، آمل، بابل، نور، ساری، تنکابن، بهشهر و چالوس (201 کشتی گیر) به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند و به پرسشنامه اطلاعات فردی، پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش و پرسشنامه محیط گروهی پاسخ دادند. پس از هماهنگی با هیات کشتی استان مازندران و روسای هیات کشتی شهرستان های مورد مطالعه، پرسشنامه ها در روز مسابقه و در تمرینات در اختیار کشتی گیران قرار گرفت و در همان جلسه و پس از 30 دقیقه اخذ گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون کالموگروف- اسمیرنف برای آزمون نرمال بودن توزیع داده ها و ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین سبک های رهبری مربیان با انسجام تیمی استفاده گردید. نتایج نشان داد که مربیان حاضر در تیم های کشتی استان مازندران بیشتر از سبک رهبری آموزش و تمرین و کمتر از سبک رهبری دموکراتیک استفاده می کردند. همچنین بین انسجام تکلیف و اجتماعی با سبک های رهبری آموزش و تمرین، دموکراتیک، حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت ارتباط مثبت و معنی دار، و با سبک رهبری آمرانه ارتباط منفی و معنی داری وجود داشت. با بررسی نتایج این تحقیق و سایر محققان به نظر می رسد، در ورزش های انفرادی نیز همانند ورزش های تیمی که به هماهنگی و همکاری قابل توجهی در بین بازیکنانشان نیاز دارند، انسجام تیمی فاکتوری اساسی و حیاتی (نه کافی) برای موفقیت تیم هاست.

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  210
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه، میزان نشاط، تحرک و شادابی شهروندان، که نقش موثر در تولید و درآمد یک کشور دارد، عامل مهمی در سنجش توسعه یک کشور است. گستردگی روزافزون جامعه شهری و تمرکز بیشتر جمعیت در شهرها نیاز به تحرک بیشتر را برای سلامت و پیش گیری از بیماری ها می طلبد. این نیاز در قالب ورزش های همگانی به یکی از مقوله ها و مولفه های مهم تبدیل شده که گام های مثبتی برای گسترش آن برداشته شده است به گونه ای که همه شهروندان امکان استفاده از آن را داشته باشند. ورزش امروزه در جوامع مختلف به عنوان یکی از نیازهای جسمی و روحی مطرح است به طوری که لازم است مدیران شهری باید برای مقابله با آسیب های اجتماعی و بزهکاری در ایجاد اماکن ورزشی در سطح شهر بکوشند. مدیریت ورزشی شاید در نگاه نخست و از دید عموم ساده ترین کار محسوب شود که بسیاری از مردم در پی نتایج ورزشی و یا در سطوح قهرمانی و بین المللی به سادگی و پیش از هر موضوع دیگر، مدیران آن رشته را نقد می کنند و بیشترین مسائل را به پای مدیر می نویسند. اما واقعیت این است که مدیریت ورزشی متاثر از ویژگیهای بسیار از جمله شخص مدیر است و امروزه، در بسیاری از محافل ورزشی نقادی آن بسیار شایع است. مدیریت مقوله ای است مهم و اثرگذار در هدایت سازمان ها که توجه به آن به عنوان عامل موفقیت به شمار می رود. در گذشته های نه چندان دور صرفا مدیران، به عنوان عامل موفقیت معرفی می شدند اما با رشد و توسعه جهان در زمینه های مختلف، شاهد تغییر نگاه ها نسبت به مقوله مدیریت نیروی انسانی هستیم. شواهد نشان داده است که کشورهایی که در زمینه ورزش موفق بوده اند برای رسیدن به اهداف خود ابتدا برنامه ریزی و روش های اجرایی آن را طراحی کرده اند. از اینرو در مقاله حاضر به جایگزینی مدیریت سنتی با مدیریت نوین و افزایش بهره وری ورزشی در میان جامعه پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 210

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان کیفیت خدمات، رضایتمندی و قصد حضور آتی مشتریان استخرهای خصوصی استان گیلان می باشد. روش انجام تحقیق با توجه به موضوع و اهداف مورد پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش را مشتریان مراجعه کننده به کلیه استخرهای خصوصی دارای مجوز از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان که حداقل شش ماه سابقه فعالیت ورزشی داشته اند در چهار منطقه شرق؛ منطقه مرکز؛ منطقه جنوب و منطقه غرب استان گیلان می باشد. نمونه ها با روش نمونه گیری چندمرحله ای خوشه ای و تصادفی 385 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه های استاندارد کیفیت خدمات لئو (2008)، ادراک رضایت مندی (OCS) ویکتور (2002)، و تصمیمات رفتاری آتی (BFIS) بری (1996) می باشد. روایی پرسشنامه ها به شیوه روایی محتوایی و پایایی درونی با روش آلفا کرونباخ برای پرسشنامه های کیفیت خدمات (0.773)، رضایتمندی (0.856) و قصد حضور آتی (0.870) به دست آمد. از آمار توصیفی نظیر میانگین، فراوانی، درصد و انحراف استاندارد برای توصیف متغیرها و در سطح آمار استنباطی از تکنیک آماری KS، ضریب همبستگی پیرسون و آزمونتی مستقل برای به آزمون گذاشتن فرضیه های تحقیق در سطح معناداری p£0.05 استفاده شد است. نتایج نشان داد که بین کیفیت خدمات در استخرهای خصوصی استان گیلان با میزان رضایتمندی مشتریان ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. بین همه ابعاد کیفیت خدمات (قابل اعتماد بودن، پاسخگو بودن، میزان اطمینان، همدلی و عوامل فیزیکی ملموس) استخرهای خصوصی با میزان رضایت مندی مشتریان آنان ارتباط معنی دار و مثبتی وجود دارد. بین کیفیت خدمات در استخرهای خصوصی استان گیلان با قصد حضور آتی مشتریان ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 3
نویسنده: 

عمرانی سعید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  48
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و اثربخشی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی، از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها یک تحقیق کمی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه می باشند که در سال 1394 در این سازمان مشغول به فعالیت هستند و تعداد کل آنان 200 نفر است. حجم نمونه با برآوردی از جامعه آماری و با استفاده از جدول مورگان و کرجسی و نیز با روش تصادفی طبقه ای به تعداد 127 نفر انتخاب شد. ابزار اندازه گیری هوش اخلاقی، پرسشنامه 40 گویه ای لنیک و کیل (2005) و ابزار اندازه گیری اثربخشی کارکنان، پرسشنامه 16 گویه ای ویلکینز و کارتن (2001) می باشد. روش های آماری شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی (کولموگروف – اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و فریدمن) بوده و نتایج به دست آمده در کل نشان داد ارتباط مثبتی بین هوش اخلاقی و اثربخشی کارکنان وجود دارد. همچنین تمامی ابعاد هوش اخلاقی از جمله ابعاد درستکاری، مسوولیت پذیری، گذشت و دلسوزی با اثربخشی کارکنان دارای ارتباط معنی دار بودند و مولفه درستکاری بیشترین ارتباط را با اثربخشی کارکنان داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 48

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

امروزه مشارکت اجتماعی نقش بسیار مهمی در توسعه جوامع دارد. تقویت مشارکت مردمی، شرط ضروری برای ایجاد انگیزه برای شهروندان است. به طوری که فقدان و یا کاهش مشارکت اجتماعی منجر به بروز معضلات و تعارضات متعدد اجتماعی می گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مشارکت اجتماعی و نگرش نگرش شهروندان به ورزش همگانی صورت گرفته است. از بین مناطق شهر تهران، منطقه ده مورد مطالعه قرار گرفته و 384 نفر از جمعیت 16 سال و بالاتر این منطقه به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب گردیده است. در مقاله حاضر مشارکت اجتماعی در سه بعد مشارکت با برد محدود، مشارکت با برد متوسط و مشارکت با برد گسترده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای موجود در مشارکت اجتماعی روابط تنگاتنگی با هم دارند و علاوه بر این که به صورت مستقیم بر متغیر وابسته تاثیر می گذارند. بررسی رابطه بین متغیرها نشان داد که بین مشارکت اجتماعی با نگرش شهروندان به ورزش همگانی رابطه وجود دارد به عبارت دیگر با افزایش میزان مشارکت اجتماعی، میزان نگرش شهروندان به ورزش همگانی نیز افزایش می یابد. در مقایسه بین دو جنس، زنان به ورزش همگانی رغبت کمتری نشان می دهند. یافته های تحقیق نشان می دهند که با افزایش مشارکت اجتماعی نگرش شهروندان به ورزش همگانی نیز افزایش می یابد. از این رو نهادهای آموزشی مثل مدارس و دانشگاه ها با آموزش و ترویج زمینه های ارتقای انسجام در بین خانواده ها و همچنین افراد جامعه و همچنین صدا و سیما با تولید و پخش برنامه های مختلف در جهت فرهنگ سازی در بین مردم برای کمک و همیاری به دیگران و تقویت انسجام بین آن ها می توانند نقش موثری داشته باشند. سایر نهادهای نظارتی می توانند با ترویج برنامه های فرهنگی و اجتماعی و همچنین تامین امنیت در اماکن و فضاهای عمومی، خیابان ها، کوچه ها، پارک ها و ... موجبات ارتقاء احساس امنیت در بین زنان فراهم آورند. ضرورت ارتقاء تعامل دو جانبه اجتماعی بین نیروی انتظامی و مردم در جامعه: در تعامل دو جانبه اجتماعی هر آنچه پلیس هزینه کند و با مردم رابطه صمیمی و همکاری بیشتری داشته باشند، پاداش مثبت گرفته و مردم هم با او تعامل انجام می دهند. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین مشارکت اجتماعی با نگرش شهروندان به ورزش همگانی رابطه وجود دارد به عبارت دیگر با افزایش میزان مشارکت اجتماعی، میزان نگرش شهروندان به ورزش همگانی نیز افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  39
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و سطح پاسخگویی با میزان رضایتمندی و وفاداری مشتریان باشگاه های ورزشی بانوان بود. جامعه آماری تحقیق شامل 850 نفر از زنان فعال در باشگاه های ورزشی خراسان شمالی (شهرستان شیروان) بودکه براساس جدول مورگان به طور تصادفی طبقه ای تعداد 265 نفر برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سوالات عمومی، اعتماد اجتماعی صفاری نیا و شریف (1389) و پرسشنامه سنجش وفاداری (راندل تیل، 2005)، پرسشنامه سنجش پاسخگویی (بوونز 2005) و پرسشنامه استاندارد سنجش سطح رضایتمندی چین لیو (2008) استفاده شد. روایی پرسشنامه به تایید متخصصین و اساتید تربیت بدنی رسید و پایایی آنها بر روی 50 نفر آزمودنی و با استفاده از روش کرونباخ به ترتیب 0.83، 0.85، 0.85، 0.79 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله آزمون پیرسون با کمک نرم افزار لیزرل و spss استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که، بین اعتماد اجتماعی با سطح رضایتمندی مشتریان 0.529 و مقدار احتمال مربوط به سطح معنی داری برابر 0.001 می باشد، که از 0.05 کمتر است که نشان دهنده این است که بین آنها رابطه معناداری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 39
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

هدف از این پژوهش آشنایی با بازاریابی ورزشی خیرخواهانه به عنوان پدیده ای نو در جهت ترویج رشته ورزشی، کسب درآمد و برآورده کردن مسوولیت اجتماعی هیات های ورزشی می باشد. بازاریابی خیرخواهانه یک سناریوی برنده، برنده می باشد که در آن بنگاه اقتصادی، سازمان خیریه و مشتری هر سه به نوبه خود نفع می برند. جامعه آماری تحقیق هیات ژیمناستیک استان کردستان (ورزشکاران، اولیاء ورزشکاران و مربیان) می باشد. که ژیمناستیک شهر دیواندره (ورزشکاران، اولیاء ورزشکاران و مربیان) به تعداد 120 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش اجرا در این پژوهش با استفاده از مطالعات اسنادی و مشاهده مستقیم از طریق عقد تفاهم نامه با انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان کردستان و اعزام مربیان ملی و بین المللی هیات به مدت 3 ماه جهت اجرا در شهر دیواندره بود. که در پایان با توجه به سناریوی برنده، برنده در بازاریابی خیر خواهانه جذب مبلغ 200,000,000 ریال کمک خیرین جهت خرید تجهیزات ژیمناستیک، اهدای زمین توسط شورای شهر و شهرداری دیواندره جهت احداث خانه ژیمناستیک، ارتقاء کیفیت آموزشی ورزشکاران رشته ژیمناستیک، ارتقاء دانش مربیان شهرستانی، آشنایی اولیاء ورزشکاران با انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی و برگزاری جلسات پیشگیری از سرطان توسط انجمن خیریه برای اولیاء از نتایج این پژوهش بود.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 3
نویسنده: 

نامور مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت ورزش همگانی در دانشگاه فرهنگیان و ارائه راهکارهای مناسب انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی و با استفاده از پرسشنامه (30 سوالی، 5 سوال فضاها و تجهیزات ورزشی، 5 سوال کیفیت وکمیت مربیان ورزشی، 5 سوال قوانین و مقررات آموزشی و اسکان شبانه روزی دانشجو معلمان، 5 سوال دیدگاه و درک دانشجو معلمان، 5 سوال دیدگاه مسوولین و مدیران، 5 سوال سخت افزارها و نرم افزارهای آموزشی- ورزشی) محقق ساخته بود که روایی پرسشنامه با تایید نظر متخصصان و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ 87% محاسبه شده است. کلیه محاسبات آماری توسط نرم افزار spss19 صورت پذیرفت. نمونه آماری تحقیق 300 دانشجو معلم دختر و پسر (150 دختر و 150 پسر) پردیس ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران با توزیع 85% کارشناسی و 15% کاردانی و 30% ساکن خوابگاه، بودند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات، روش های آمار توصیفی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تجزیه وتحلیل اطلاعات نشان داد در خصوص فضاها و تجهیزات ورزشی، کیفیت وکمیت مربیان، دستور العمل ها و آیین نامه های، ویژگی اسکان شبانه روزی دانشجو معلمان و گذراندن دروس مهارت های تدریس و معلمی در ساعات فوق برنامه، درک ماهیت و ضرورت ورزش توسط دانشجو معلمان، دیدگاه و همکاری های مسوولین و مدیران و همچنین وجود زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری آموزشی- ورزشی کمبودها و نقایصی وجود دارد، لذا راهکارهایی در راستای توسعه و ترویج ورزش همگانی در دانشگاه فرهنگیان پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه این واقعیت کاملا پذیرفته شده است که فعالیت های ورزشی برای عموم مردم (به ویژه بانوان) لازم، مفید و ارزشمند است. همچنین در کشور ما رسانه ها از جایگاه ویژه ای در توسعه و گسترش فرهنگ ورزش در جامعه برخوردار هستند. از طرفی یکی از موضوعات سوگیری شده در رسانه های جهان، نگاه جنسیتی به نشر اخبار است که در جوانب مختلف زندگی نمود یافته و شدت آن در ورزش بیش از دیگر حوزه ها است. لذا به منظور مقایسه دیدگاه مسوولان ورزش با مسوولان رسانه های جمعی در خصوص پوشش رسانه ای ورزش بانوان پرسشنامه ای میان یک گروه 50 نفری از کارشناسان ورزش بانوان و یک گروه 50 نفری کارشناسان رسانه توزیع و نتایج به دست آمده مقایسه شد. در بخش کیفی راهکارهای افزایش پوشش رسانه ای ورزش بانوان از دیدگاه پاسخ دهندگان شناسایی و اولویت بندی شد. نتایج نشان داد از نظر هر دو گروه سهم ورزش بانوان در اخبار رسانه ها کم بوده و لزوم انجام اقداماتی برای افزایش توجه رسانه ها به ورزش بانوان وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از انجام این تحقیق ارتباط بین سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارشناسان تربیت بدنی شهرداری های تهران بوده است. تحقیق حاضر یک تحقیق همبستگی است که با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارشناسان تربیت بدنی شهرداری های تهران (310 نفر) می باشد. با توجه به حجم جامعه از طریق نمونه گیری در دسترس، نمونه آماری تحقیق برابر 200 نفر انتخاب گردید. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. پرسشنامه کیفیت زندگی کاری شامل 27 گویه می باشد که در آن برای سنجش کیفیت زندگی کاری از 8 مولفه مدل والتون استفاده می شود. پرسشنامه تعهد سازمانی این پرسشنامه شامل 24 جمله توصیفی است. برای سنجش سرمایه اجتماعی از سه شاخص مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، شبکه های اجتماعی (پیوندهای دوستی و خانوادگی، پیوندهای همسایگی و پیوندهای کاری استفاده شده است و در مجموع نتیجه سنجش این سه شاخص میزان سرمایه اجتماعی را به عنوان یک متغییر تربیتی نشان می دهد. نتایج نشان داد که بین میزان کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در کارشناسان میزان r مشاهده شده (r=0.902) در سطح آلفای 5 درصد معنادار می باشد و فرض صفر رد می شود؛ همچنین جهت رابطه به صورت مثبت و مستقیم است، در نتیجه می توان گفت بین میزان کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در کارشناسان ارتباط معنی داری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

هدف از انجام این تحقیق رابطه اثر بخشی ارتباطات داخلی و پذیرش تغییر با عملکرد سازمانی در کارشناسان تربیت بدنی شهرداری های تهران بوده است. تحقیق حاضر یک تحقیق همبستگی است که با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارشناسان تربیت بدنی شهرداری های تهران (310 نفر) می باشد. با توجه به حجم جامعه از طریق نمونه گیری در دسترس، نمونه آماری تحقیق برابر 200 نفر انتخاب گردید. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. در پایان به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. جهت آمار استنباطی از روش آزمون پیرسون و رگرسیون استفاده گردید. نتایج جدول فوق نشان می دهد بین میزان اثر بخشی ارتباطات داخلی و عملکرد سازمانی در کارشناسان میزان r مشاهده شده (r=0.749) در سطح آلفای 5 درصد معنادار می باشد و فرض صفر رد می شود؛ همچنین جهت رابطه به صورت مثبت و مستقیم است، در نتیجه می توان گفت بین میزان اثر بخشی ارتباطات داخلی و عملکرد سازمانی در کارشناسان ارتباط معنی داری وجود دارد. نتایج جدول فوق نشان می دهد بین میزان پذیرش تغییر و عملکرد سازمانی در شرکت کنندگان میزان r مشاهده شده (r=0.865) در سطح آلفای 5 درصد معنادار می باشد و فرض صفر رد می شود؛ همچنین جهت رابطه به صورت مثبت و مستقیم است، در نتیجه می توان گفت بین میزان پذیرش تغییر و عملکرد سازمانی در کارشناسان ارتباط معنی داری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

بازاریابی اهرمی است که خوشنودی سازمان به آن بستگی دارد. آمیخته های بازاریابی مجموعه ای از ابزارهای قابل کنترل بازاریابی است که شرکت آن ها را در هم می آمیزد تا پاسخگوی بازار هدف باشد. رفتینگ به معنی قایقرانی در رودخانه های خروشان می باشد. این فعالیت تفریحی-ورزشی بسیار جذاب و هیجان انگیز بوده و یکی ار بهترین نمونه های سفرهای اکوتوریستی، گردشگری ماجراجویانه و ورزشی می باشد. پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی عناصر آمیخته بازاریابی در باشگاه های گردشکری رفتینگ ایران شکل گرفته است که از میان عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی سعی در توصیف و اولویت بندی عناصر هفت گانه (محصول، قیمت، مکان، ترویج، کارکنان، امکانات، مدیریت عملیات یا فرایند) در میان باشگاه های گردشگری رفتینگ ایران از دیدگاه مشتریان دارد. بدین منظور پرسشنامه امین مقیمی با روایی مناسب و پایایی (آلفای کرونباخ 86/.) میان مشتریان باشگاه های رفتینگ به تعداد 305 نفر توزیع و جمع آوری گردید. به منظورتجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی مختلفی استفاده شد. از شاخص های آماری توصیفی یعنی درصد، فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد جهت خلاصه کردن اطلاعات پراکنده استفاده شد. برای بررسی فرضیه ها نیز از روش های آمار استنباطی شامل آزمون «کلموگروف-اسمیرنوف» برای تعیین نرمال بودن یا نبودن متغیرها و برای آزمون سوال های تحقیق از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. در یافته ها مشاهده شد که از دیدگاه آزمودنی ها به ترتیب اولویت، عناصر آمیخته قیمت، کارکنان، مکان، فرایند، محصول، امکانات و تبلیغات در جذب مشتریان موثر هستند. از آن جایی که قیمت اولویت اول پاسخ دهندگان بوده است این نشان دهنده تناسب قیمت با خدمات و امکانات باشگاه ها می باشد. برای جذب بیشتر مشتری برای چنین رشته جذاب و جدیدی در کشور حتی بهتر است کیفیت خدمات بالاتر نیز برود تا رضایت شرکت کنندگان بیشتر شود و همین امر خود منجر به جذب مشتریان بیشتری خواهد شد. همچنین تبلیغات از دیدگاه افراد مورد مطالعه چندان در جذب مشتری تاثیری ندارد و در اولویت آخر قرار دارد. حال آن که در کشورهای پیشرفته، تبلیغات به عنوان یک عامل بسیار مهم در بازاریابی مطرح می باشد. لذا مسوولین باشگاه های رفتینگ باید بررسی های لازم را در زمینه تناسب بین این عناصر با استانداردهای جهانی را به عمل آورده و تدابیر لازم را بیندیشند.

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 41
نویسنده: 

نظری آرش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  80
 • دانلود: 

  16
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از این پژوهش، مقایسه هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران به تیم در چهار تیم بالای جدول با چهار تیم پایین جدول لیگ برتر فوتبال بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری هواداران تیم های بالای جدول (فولاد، پرسپولیس، نفت تهران، سپاهان) و پایین جدول (ذوب آهن، فجرسپاسی، داماش گیلان، مس کرمان) در سال 93-92 بودند و نمونه آماری از هوادارن حاضر در استادیوم های ورزشی انتخاب شده بود. با توجه به اینکه در هر بازی بطور متوسط 9000 نفر شرکت کردند، حجم نمونه طبق جدول مورگان 380 نفر برآورد گردید (هر تیم 190)، روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هویت تیمی (گای و همکاران،2009) با پایایی (0.80) و تعامل اجتماعی (گای و همکاران،2009) با پایایی (0.85) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، علاوه بر شاخص های آماری توصیفی، از روش های آماری آنووا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مقایسه هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران به تیم در چهار تیم بالای جدول با چهار تیم پایین جدول در لیگ برتر فوتبال مثبت و معنادار می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 80

دانلود 16
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  161
 • دانلود: 

  43
کلیدواژه: 
چکیده: 

دانش، محور خلق ارزش در سازمان های عصر حاضر است. مدیریت دانش به عنوان سرمایه استراتژیک هر سازمان، مهم ترین مزیت رقابتی سازمان به شمار می رود. از طرفی چابکی سازمانی منجر به تغییر سازمان در محیط خود و ارتقاء سازگاری با آن می گردد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مولفه های مدیریت دانش بر چابکی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شد. روش تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از حیث شیوه های جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 100 نفر کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1394 بود. نمونه آماری تحقیق باتوجه به محدود بودن جامعه به صورت کل شمار محاسبه شد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (2003) با پایایی 0.76 و پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (1999) با پایایی 0.68 جمع آوری و از طریق آزمون کلموگروف – اسمیرنوف جهت توزیع نرمال داده ها و آزمون رگرسیون ساده بوسیله نرم افزار SPSS نسخه 21 تجزیه و تحلیل شد. باتوجه به یافته های پژوهش از بین متغیرهای پیش بین، چهار متغیر دانش آفرینی، جذب دانش و سازماندهی دانش و کاربرد دانش مدل معنی داری برای پیش بینی چابکی سازمانی کارکنان ایجاد کرده اند، اما دو متغیر ذخیره دانش و انتشار دانش در معادله رگرسیون معنی دار نبوده اند. بنابراین با عنایت به نتایج پژوهش لازم است که ادارات ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد و مخصوصا مدیران زمینه لازم را برای ایجاد دانش آفرینی در ادارات ورزش و جوانان فراهم نمایند تا از این طریق بتوانند به پیشبرد اهداف و به سمت چابک شدن سازمان کمک کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 161

دانلود 43
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از مسائل بسیار مهمی که در زندگی همه ما انسان ها و در کنار کار و فعالیت های روزانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است اوقات فراغت و چگونگی گذران این اوقات در زمان بیکاری است؛ لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل بازدارنده مشارکت دانشجویان دانشگاه تهران در برنامه های اوقات فراغت با رویکرد ورزشی می باشد. این تحقیق برحسب دستاورد یا نتیجه تحقیق، از نوع کاربردی و بر حسب اهداف تحقیق، از نوع توصیفی و از جنبه روش گردآوری داده ها، میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه تهران می باشند که با توجه به تعداد بالای آن با استفاده از جدول مورگان و تعداد نمونه پیشنهادی برای جامعه نامحدود، 384 دانشجو به عنوان نمونه تحقیق به روش تصادفی انتخاب شدند. در تحقیق حاضر برای بررسی عوامل بازدارنده به مشارکت در ورزش از پرسشنامه قلی پور (1391)، شامل 40 سوال در مقیاس 5 درجه ای لیکرت با پایایی 0.84 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داد ه ها از آمار توصیفی شامل فراوانی و میانگین و آمار استنباطی همچون آزمون t تک متغیره و آزمون فریدمن در نرم افزار spss نسخه 21 و با سطح معناداری 0.5 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که مهم ترین عامل عدم مشارکت دانشجویان در فعالیت های ورزشی کمبود اماکن ورزشی و تسهیلات ناکافی می باشد و عامل فیزیولوژیکی در این بین دارای کمترین اهمیت بود. همچنین اولویت بندی عوامل موثر در رفع مشکلات موجود در زمینه مشارکت در ورزش نشان داد ایجاد اماکن ورزشی به حد کافی دارای بیشترین اهمیت و رفع مشکلات جسمی و روانی دارای کمترین اهمیت می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

در عصر حاضر کارایی و اثر بخشی بالا مهم ترین هدف سازمان ها محسوب می شود. هر سازمانی می تواند با اصلاح ساختار خود و افزایش خلاقیت نیروی انسانی و سازمانی خود باعث بالا رفتن عملکرد و بهره وری شود. هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین ویژگی های شغلی و خلاقیت سازمانی کارکنان تربیت بدنی دانشگاه فنی و حرفه ای است. این تحقیق توصیفی همبستگی است. جامعه آماری تحقیق این تحقیق را کلیه کارکنان تربیت بدنی دانشگاه فنی و حرفه ای (n=180) تشکیل شده است. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 118 نفر بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه ویژگی های شغلی مورگسون و هامفری (2006) و خلاقیت سازمانی بورا-گراو (2014) استفاده د شد. روایی پرسشنامه ها به وسیله 16 نفر از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی تایید شد. پایایی هر یک از پرسشنامه ها نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.83 و 0.87 به دست آمد. داده ها از روش کولموگروف – اسمیرنف نرمال بودند و ضریب همبستگی پیرسون برای به آزمون گذاشتن فرضیه های تحقیق در سطح معناداری a=0.05 با استفاده از نرم ابزار SPSS 21 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین ویژگی شغلی و خلاقیت کارکنان تربیت بدنی ارتباط معنی وجود دارد. بین ویژگی شغلی و خلاقیت مدیران تربیت بدنی اختلاف معنی داری وجود دارد. بین ویژگی شغلی مدیران تربیت بدنی و غیر مدیران تربیت بدنی اختلاف معنی داری وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ویژگی های شغلی می تواند خلاقیت سازمانی را در ابعاد عملکرد فردی و سازمانی در محیط های کاری ورزشی افزایش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان رابطه آمیزه های بازاریابی و وفاداری مشتریان مجموعه های ورزشی شهرداری منطقه 5 تهران و عوامل موثر بر آن به منظور شناخت نقاط ضعف و قوت باشگاه ها برای بهبود عملکرد باشگاه های ورزشی شهرداری تهران، جهت به دست آوردن وفاداری بیشتر شهروندان و توسعه ورزش همگانی و افزایش سطح سلامت جامعه می باشد. در این پژوهش یک متغیر وابسته «وفاداری» و هفت متغیر مستقل «آمیزه های بازاریابی» وجود دارد که جهت سنجیدن هر یک از متغیرها از روش های آمار توصیفی و آزمون های استنباطی: ضریب همبستگی پیرسون، f مستقل و T مستقل، ضریب همبستگی دو رشته ای، ضریب همبستگی چند رشته ای رگرسیون و تحلیل مسیر برای تایید مدل تحلیلی استفاده گردید. طبق یافته های تحقیق، سطح معناداری به دست آمده برای همه آمیزه های بازاریابی (7P) برابر است با، sig=0.001 به این معنی که رابطه معناداری بین هفت متغیر محصول، قیمت، مکان، تبلیغات، فرآیند، شواهد فیزیکی، افراد و وفاداری مشتریان وجود دارد. همچنین مطابق مدل تحلیل مسیر به دست آمده، آمیزه قیمت بیشترین تاثیر را بر وفاداری مشتریان در مجموعه های ورزشی داشته است. بعد از آن به ترتیب عنصر ترویج، فرآیند و کارکنان در اولویت های بعدی تاثیرگذاری وفاداری مشتریان در مجموعه های ورزشی شهرداری منطقه 5 قرار گرفتند. همچنین مشاهده شد عنصر ترویج عامل بسیار تاثیر گذار روی آمیزه قیمت، آمیزه فرآیند و کارکنان (افراد) نیز روی آمیزه قیمت، آمیزه افراد (رفتار کارکنان) روی آمیزه ترویج، و همچنین عنصر فرآیند روی آمیزه ترویج و عنصر کارکنان روی آمیزه فرآیند نیز اثرگذاشت.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  63
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

بررسی رفتارهای شغلی مربیان به منظور برنامه ریزی های دقیق و اصولی ضروری است تا از نظر شناسایی و رفع عوامل و منابع تنش زای شغلی تلاش های لازم از سوی مسوولان انجام پذیرد تا از هر گونه احتمال دلزدگی شغلی، بی انگیزگی و فرسودگی شغلی واحتمال انتقال تنش به ورزشکاران جلوگیری به عمل آید. روش انجام تحقیق از نوع علی -مقایسه ای است. جامعه مورد نظر، تعدادی از مربیان فوتبال و شنا استان تهران که 12 مربی فوتبال و 10 مربی شنا به صورت تصادفی ساده تعیین و در این پژوهش شرکت کردند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ استفاده شد. میانگین سنی آزمودنی های تحقیق در مربیان فوتبال 30.53 سال و مربیان شنا 29.45 سال است. با توجه به تجزیه وتحلیل اطلاعات مشخص شد که حداکثر نمره فرسودگی شغلی در مربیان فوتبال برابر با 90.85 و در مربیان شنا 85.32 است که نشان دهنده میزان فرسودگی شغلی بیشتر در بین مربیان فوتبال است. نتایج پژوهش نشان میدهدکه اکثر مربیان رشته های فوتبال و شنا کم و بیش فرسودگی شغلی را تجربه می کنند ولی میزان شیوع آن در رشتاه های مختلف متفاوت است که این بیانگر شرایط خاص کاری و ماهیت رشته ها است.

آمار یکساله:  

بازدید 63

دانلود 3
نویسنده: 

نامور مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف این تحقیق بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان با تاکید بر فعالیت های ورزشی است. بدین منظور تعداد 300 نفر از دانشجو معلمان دختر و پسر بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روش تایید نظر متخصصین و پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ 0.92 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی (خی دو و مان ویتنی) استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین میزان اوقات فراغت دانشجو معلمان روزانه 5 ساعت بود. ورزش در اوقات فراغت دانشجو معلمان پسر در رتبه سوم و برای دختران در رتبه ششم قرار داشت. 34.5 درصد دختران و 16.54 درصد پسران اصلا ورزش نمی کنند. رشته های ورزشی مورد علاقه پسران به ترتیب فوتسال، پیاده روی، بدنسازی، شنا، کوهنوردی و والیبال و برای دختران پیاده روی، شنا، والیبال، کوهنوردی و دویدن بود. از طرف دیگر بین نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجو معلمان در فعالیت هایی مانند ورزش کردن، فعالیت های هنری، دیدار با قوام و فعالیت های دینی تفاوت معنی داری وجود داشت. در نتیجه، می توان بیان نمود فعالیت های غیر حرکتی سهم عمده ای در اوقات فراغت داشته و در این میان نقش ورزش بسیار کمرنگ می باشد و فاکتورهایی مانند الزامات و اقتضائات فرهنگی، دینی و اجتماعی و محیط فیزیکی باعث شده تا فعالیت های فراغتی در بین دانشجو معلمان دختر و پسر متفاوت باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

دنیا از ﻃﺮیق دو ﻧﻈﺎم ﭘﺮدازش اطلاعات عاطفی (تجربه گرایی) و انتزاعی (ﺧﺮدﮔﺮایی) در اﻓﺮاد ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزی می شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی سبک های پردازش اطلاعات عاطفی و انتزاعی از طریق بررسی رابطه ویژگی های رفتاری خود کنترل با هرکدام از سبک های پردازش اطلاعات است. بدین منظور و با توجه به اینکه لیگ برتر فوتبال ایران از 16 تیم تشکیل می گردد و با توجه به محدودیت آزمودنی ها از طریق روش نمونه گیری کل شمار (جامعه برابر نمونه) 16 سرپرست تیم به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. 2 پرسشنامه به دلیل نقص در تکمیل از مجموع پرسشنامه ها حذف و در نهایت 14 پرسشنامه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. جنسیت تمام آزمودنی ها مرد، 83% دارای تحصیلات دانشگاهی و 78% آن ها دارای سابقه ورزشکاری بودند. برای تعیین سبک های پردازش اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. برای تعیین روایی، همبستگی سوال ها با نمره کل خرده مقیاس ها و قدرت تمیز سوال ها محاسبه شد. همچنین پایایی پرسش نامه از طریق روش های همسانی درونی (Cronbach's alpha) و بازآزمایی به دست آمد. ضریب Cronbach's alpha برای خرده مقیاس های تجربه گرایی و خردگرایی به ترتیب برابر 0.80 و 0.77 بود. نتایج این تحقیق نشان داد آزمودنی ها علاقه ویژه ای به استفاده از سبک های عاطفی (تجربه گرایی) دارند و علاقه و پافشاری ویژه ای نسبت به استفاده از این سبک در پردازش اطلاعات دارند. در آزمودنی هایی که از هر دو سبک پردازش اطلاعات (پردازش ترکیبی) استفاده می کردند، احتمال بروز رفتارهای ریسکی بیشتری وجود داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

در جهان امروز، موفقیت سازمان ها در گرو یادگیری سازمانی مستمر برای پاسخ گویی به تحولات بسیار سریع محیطی است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی یادگیری سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان گیلان بر اساس مدل ویک و لئون و اولویت بندی ابعاد یادگیری سازمانی به روش تکنیک AHP می باشد. روش انجام تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است جامعه آماری شامل تمامی کارکنانی است که در ادارات تربیت بدنی استان گیلان مشغول به فعالیت می باشند (140 نفر) که تعداد 115 نفر به عنوان نمونه آماری که حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم می باشند، در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه 29 سوالی ویک و لئون بر مبنای پنج مولفه اصلی سازمان یادگیرنده شامل رهبری مبتنی برچشم انداز، برنامه ها/ ارزیابی ها، کسب و انتشار اطلاعات داخلی و خارجی، پرورش خلاقیت و اجرای برنامه ها بود. به منظور تعیین روایی، از روش روایی محتوایی با استفاده از نظرات ده نفر متخصص استفاده شد. پایایی درونی پرسشنامه با روش آلفا کرونباخ 0.87 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل، از شاخص های آمار توصیفی و برای آزمون سوال های پژوهش از آزمون آماری استنباطی از جمله آزمون کالموگروف اسمیرنف، t تک نمونه ای و برای اولویت بندی مولفه های پرسشنامه از تکنیک AHP استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که سطح یادگیری سازمانی ادارات تربیت بدنی استان گیلان بالاتر از میانگین بوده و مطلوب ارزیابی شده است. به طور کلی ادارات مورد بررسی، در 4 مولفه برنامه ها/ارزیابی ها، آ طلاعات، خلاقیت و اجرا امتیاز خوبی را کسب کرده و بالاتر از حد متوسط می باشد اما در وضعیت مولفه «رهبری مبتنی بر چشم انداز» مطلوب ارزیابی نشده است. اولویت بندی ابعاد یادگیری سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان گیلان بر اساس مدل ویک و لئون به روش تکنیک AHP نیز به ترتیب شامل بعد برنامه ها/ ارزیابی ها، اجرای برنامه ها، ثبت و انتشار اطلاعات داخلی و خارجی، پرورش خلاقیت (بطور مشترک) و در نهایت رهبری مبتنی بر چشم انداز می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 3