مشخصات همایش/اطلاعات دوره

همایش ملی روانشناسی و کاربرد آن در جامعه | سال:1387 | دوره:0 | شماره:1

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  8
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از این پژوهش بررسی و توصیف ویژگی های شخصیتی (زنان) در سازمان ها و بررسی تمایل آنها به کارآفرینی و همچنین تحلیل رابطه آن دو با یکدیگر می باشد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زنان سازمان های دولتی شهر شیراز می باشد که تعداد آنان 359 نفر بودند و با استفاده از روش طبقه ای تصادفی، متناسب با حجم طبقه تعداد 153 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته شخصیت و کارآفرینی به ترتیب شامل 35 و 54 سوال بسته پاسخ بر اساس مقیاس هفت درجه ای لیکرت بود. اعتبار پرسشنامه شخصیت و کارآفرینی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.78 و 0.81 برآورد گردید. پس از جمع آوری داده ها فرضیه های تحقیق از طریق ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، ضریب همبستگی اسپیرمن و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین ویژگی های شخصیتی (زنان) با تمایل آنها به کارآفرینی رابطه معناداری وجود دارد، لذا پیشنهاد می شد، به دلیل اینکه ویژگی های شخصیتی (زنان) با کارآفرینی ارتباط دارند، شناخت ویژگی ها و خصایص شخصیتی در زنان بر روی کارآفرینی تاثیر گذاشته و با تقویت این ویژگی ها می توان کارآفرینی را در زنان افزایش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 8
نویسنده: 

رضوانی اصل رضوان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  398
 • دانلود: 

  56
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه توسعه مهارت های روانی برای تعدیل اضطراب در شرایط سخت رقابت از عوامل مهم موفقیت ورزشکاران در سطوح بالای ورزشی به شمار می آید. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مهارت های روانی بااضطراب ورزشی در ورزشکاران نخبه ورزش های مختلف در شهرستان شیراز در سال 1387 است. روش این تحقیق توصیفی واز نوع میدانی است. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه سنجش مهارت های روانی اسمیت، استچوتز و اسمول (1995) و پرسشنامه اضطراب ورزشی مارتن و همکاران (1990) است. روایی و پایایی این پرسشنامه ها موفقیت آمیز گزارش شدند. نمونه آماری تحقیق  128ورزشکار نخبه رشته های مختلف ورزشی است.پس از جمع آوری داده ها از روش های آمار توصیفی واستنباطی-ضریب همبستگی پیرسون برای تحلیل داده ها استفاده شد. آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد بین مهارت های روانی بامقیاس اضطراب ورزشی (r=.20) رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین مهارت های روانی با خرده مقیاس اعتماد به نفس(r=.35) رابطه معنی دار مشاهده شده است وبا اضطراب بدنی واضطراب شناختی به ترتیب (r=-.11 و r=-.12) همبستگی ضعیف و منفی وجود دارد. به عبارتی ورزشکاران نخبه با افزایش مهارت های روانی خود حد بهینه ای از اضطراب را برای رقابت های ورزشی تجربه کرده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 398

دانلود 56
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  242
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

مرگ از جمله مفاهیمی است که انسان از آغاز تمدن بشری تا زمانه علم ودانش کنونی، واکنش های متفاوتی چون کنجکاوی وترس را در انسان بر انگیخته است. چه بسا بااین اندیشه، الیزابت کوبلر راس در سال 1969، با بررسی واکنشهای روانی افراد محتضر، نظریه مرحله ای راتدوین کرد که بر اساس آن، هر فرد در بازتاب نسبت به مرگ قریب الوقوع خود، به طور معمول پاسخ پنج گانه انکار، خشم، چانه زنی، افسردگی وپذیرش رانشان می دهد. بر مبنای دیدگاه وی، تسلیم و پذیرش در برابر مرگ، نقطه پایانی زندگی انسان است. بررسی های جداگانه گروه دیگری از روانشناسان نیز بازتابهای روانی انسان را در رویارویی با تجربه از دست دادن فردی عزیز در اثر مرگ با سه مرحله اجتناب، مواجهه وسازگاری نشان می دهد.از سوی دیگر چگونگی رویارویی انسان با مرگ، به نگرش انسان به زندگی، باورها وبویژه اعتقاد به هر نوع هستی بعد از مرگ بستگی دارد. شعر به عنوان بازتاب اندیشه های شاعر و مرثیه سرایی، یکی از بازنمودهای اندوه شاعر در برابر یک سوگ از جمله واکنش هایی که این بینش درونی انسان را متبلور می سازد، بستر مناسبی برای اینگونه پژوهش های روانشناختی به شمار می آید.براین اساس، در این پژوهش، مجموعه اشعارسهراب سپهری ومهدی اخوان ثالث، دو تن از مشهورترین شاعران معاصر ادبیات فارسی، به عنوان جامعه آماری جهت تفسیر روانشناختی بر اساس دو نظریه فوق در نظر گرفته شده است. این نوشتار برآنست با در نظر گرفتن پیچیدگی نقد روانشناختی و دشواری کمی سازی مفاهیم ادبی، با جستجوی نگاه این دو شاعر به زندگی ومرگ وبازتاب این نگرش در سوگنامه ای که هر یک در مرگ فروغ فرخزاد سروده اند، درجه انطباق این دو نظریه را در این اشعار نشان دهد. بر اساس نتایج این پژوهش، ترسیم دو چهره متفاوت از مرگ بر مبنای نگاه مرگ گریز اخوان ثالث ونگاه آرمانی سپهری به مرگ وزندگی، گویای تاثیر چگونگی بینش نسبت به مرگ در رویارویی باآنست.

آمار یکساله:  

بازدید 242

دانلود 58
نویسنده: 

نمیرانیان کتایون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  17
کلیدواژه: 
چکیده: 

تربیت صحیح فرزند، یکی از دغدغه های اصلی هر خانواده ای است. در این نوشتار، در قالب داستان کوتاه که برمبنای خاطرات حقیقی دوران کودکی نویسنده (مهین بانو نورافروز-متولد 1319) است، سطر به سطر این اثرات مثبت تربیتی را شاهدیم.1- این نوشتار شاید نه حتی در بخش اصلی ولی به هرحال به نظر بنده قابل ارایه است به دلایل زیر:2- در قالب ملموس خواندنی داستان بیان شده.3- عملی و آزموده است.4- برمبنای فرهنگ ایرانی است نه تنها الگوبرداری از تئوریهای غربی که گاه در جامعه ما جواب نمی دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 17
نویسنده: 

مشاک رویا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  5
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، رابطه ویژگیهای شخصیتی (روان رنجورخویی، برونگرایی، باز بودن نسبت به تجربه، توافق و وجدانی بودن) با سبکهای عشق (صمیمیت، لذت و تعهد) در دانشجویان دانشگاه آزاد شهر اهواز بود. نمونه پژوهش شامل 120 نفر دانشجو بود که در سال تحصیلی 87-1386 به تحصیل اشتغال داشتند و به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و با آزمونهای شخصیتی نئو(NEO-FFI)  و اشترنبرگ مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغییری نشان داد که: بین روان نژندی با عشق، صمیمیت، لذت و تعهد دانشجویان رابطه منفی معنی دار وجود دارد. بین برونگرایی، توافق و وجدانی بودن با عشق، صمیمیت و تعهد دانشجویان رابطه مثبت معنی داروجود دارد و همچنین؛ بین برونگرایی، باز بودن نسبت به تجربه، توافق و وجدانی بودن با لذت رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  13
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و مولفه های آن در بین دانشجویان شاغل و غیر شاغل دانشگاه آزاد اسلامی شهر رامهرمز بود. حجم نمونه شامل 134 نفر از دانشجویان دختر و پسر شاغل (67 دختر و 67 پسر) بودند که به صورت تصادفی طبقه ای از بین کلیه دانشجویان انتخاب شدند. ابزار های مورد استفاده آزمون 90 سوالی هوش هیجانی بار-اون و نمره های عملکرد تحصیلی (معدل کل) دانشجویان بودند. این تحقیق از نوع همبستگی بود و برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضرایب همبستگی پیرسون استفاده شد نتایج بدست آمده نشان داد که بین هوش هیجانی و عملگرد تحصیلی دانشجویان غیر شاغل در سطح معنا داری (a=0.05) رابطه معنی داری وجود دارد و بین هوش هیجانی و عمتکرد تحصیلی دانشجویان شاغل در سطح معناداری (a=0.05) رابطه معنا داری وجود ندارد.هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و مولفه های آن در بین دانشجویان شاغل وغیر شاغل دانشگاه آزاد اسلامی شهر رامهرمز بود. حجم نمونه شامل 134 نفر از دانشجویان دختر و پسر شاغل (67 دختر و 67 پسر) بودند که به صورت تصادفی طبقه ای از بین کلیه دانشجویان انتخاب شدند. ابزار های مورد استفاده آزمون 90 سوالی هوش هیجانی بار-اون و نمره های عملکرد تحصیلی (معدل کل) دانشجویان بودند.این تحقیق از نوع همبستگی بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضرایب همبستگی پیرسون استفاده شد نتایج بدست آمده نشان داد که بین هوش هیجانی و عملگرد تحصیلی دانشجویان غیر شاغل در سطح معنا داری (a=0.05) رابطه معنی داری وجود دارد و بین هوش هیجانی و عمتکرد تحصیلی دانشجویان شاغل در سطح معناداری (a=0.05) رابطه معنا داری وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 13
نویسنده: 

ریاضی زهره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  10
کلیدواژه: 
چکیده: 

بشر دارای نیازهای متنوعی است که برخی از آنها می تواند به وسیله ورزش ارضا شود. تمایز مهمی، بین انگیزش درونی و بیرونی وجود دارد. پژوهش های معاصر نشان می دهد که انگیزش درونی عامل مهمتری برای اکثریت شرکت کنندگان در ورزش است. یکی از انگیزه های مهم که خصوصا با ورزش در ارتباط است نیاز به موقعیت است. پر نفوذ ترین تئوری که تبیین موفقیت راجستجو می کند از مک کلند می باشد. موفقیت، تشویق شفاهی، آموزش، و بازسازی اسناد همگی می توانند خود باوری را تقویت کنند.در این مقاله کوشش شده است کاربرد علم و روانشناسی در ورزش و مبانی علمی و پژوهشی آن مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: پژوهشهای متعدد نشان داده اند که موقعیت اجتماعی خانواده، وضع اقتصادی آن و افکار و عقاید، کیفیت تربیت والدین و چگونگی اشتغال آنها در طرز تلقی و رفتار کودکان تاثیر فراوان دارد. هدف این پژوهش بررسی مشکلات رفتاری فرزندان مادران آموزگار و مقایسه آن با مشکلات رفتاری فرزندان مادران سایر مشاغل و خانه دار بود.روش: پژوهش توصیفی مقطعی می باشد. در این بررسی 240 نفر مادر (60 نفر آموزگار، 60 نفر پرستار، 60 نفر ماما، 60 نفر خانه دار) شرکت داشتند. شاغلین با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی منظم از مرکز بهداشت درمان و آموزش و پرورش شهرستان فیروزآباد انتخاب شدند. مادران خانه دار با استفاده از نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. از پرسشنامه CBCL برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده، داده ها با استفاده از روش مانوا تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین مشکلات رفتاری فرزندان چهار گروه وجود دارد.(P<0.0001)  در بین مشاغل تفاوت معنی داری بین مشکلات رفتاری فرزندان پرستار و ماما و بین آموزگار و ماما وجود نداشت در صورتی که بین فرزندان آموزگار و پرستار در بعضی از مقیاس ها تفاوت وجود داشت.نتیجه گیری: بر اساس این پژوهش می توان نتیجه گرفت وضعیت اشتغال مادران در مشکلات رفتاری فرزندان تاثیر دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  52
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 52

دانلود 39
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  50
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 50

دانلود 39
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  50
 • دانلود: 

  41
کلیدواژه: 
چکیده: 

سازند سروک واحد کربناته ای از گروه بنگستان با سن آلبین – تورونین میباشد که با دو رخساره نریتیک و پلاژیک در حوضه زاگرس شناخته شده است. جهت ارایه مدل محیط رسوبگذاری دیرینه این سازند، یک برش اصلی در چاه شماره 12 میدان نفتی کرنج و 6 برش کمکی در میدانهای خویز (چاه شماره 1)، دودرو (چاه شماره 1)، کهر (چاه شماره 1)، شوروم (چاه شماره 2)، ریگ (چاه شماره 4) و مختار (چاه شماره 1) انتخاب گردید و کلیه نمودارهای چاه پیمایی موجود همراه با مقاطع نازک میکروسکوپی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.میکروفاسیسهای موجود متعلق به چها رمحیط دریای باز، سد، لاگون و پهنه کشندی می باشند. منشا آهکهای خالص، جلبکی می باشد و شیلهای تشکیل دهنده آن به ترتیب فراوانی، شیل کربناته، شیل تیره دریایی و شیل سبز – خاکستری دریایی بوده و کانیهای رسی به ترتیب فراوانی گلوکونیت، کلریت، کلریت – گلوکونیت و رس مخلوط لایه می باشند که با کانی غیررسی کلسیت همراهند. بر اساس مطالعات انجام شده، سازند سروک در این برش در یک پلاتفرم کربناته ته نشین شده است که از سمت ساحل به طرف مرکز حوضه رسوبگذاری در حال عمیق شدن می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 50

دانلود 41
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  255
 • دانلود: 

  73
کلیدواژه: 
چکیده: 

برای سکونت و زندگی، شهر خانه ای است بزرگ و همان گونه که خانه باید از صفات و مزایایی برخوردار باشد تا سکونت و زندگی را مطلوب و آسایش بخش سازد، شهر نیز باید دارای کیفیات و ویژگی هایی برای تامین آسایش و راحتی باشد و نیز مانند خانه محیطی گرم، صمیمی و دلپذیر که زندگی را مرفه سازد. یکی از عوامل سازنده شهر که تاثیر بسیار مهم در زندگی شهروندان از دیدگاه روان شناسی شهری دارد، سیمای آن است. از این رو هدف اصلی مقاله حاضر روشن ساختن اثر مثبت سیمای مطلوب شهر در روح و روان انسان است، به طوری که این تاثیر، سبب بالندگی و عزت نفس فرد و ارتقا کیفیت زندگی او می شود. این پژوهش با دیدگاهی تحلیلی- استباطی، در پی پاسخ به این پرسش است که اثر کیفی سیمای شهر در انسان کدام است؟ و آیا سیمای شهر می تواند باعث تغییر در زندگی شهروندان و سرانجام سبب ارتقا کیفیت زندگی آنان گردد یا خیر؟نتایج تحقیق بیانگر آن است که سیمای شهر در کیفیت زندگی شهروندان اثر بسیار مهم و تعیین کننده ای دارد. و تاثیر آن به شکل: بوجود آمدن احساس هویت و شخصیت شهری، بالندگی و عزت نفس شهروندان، سلامت زیستی جامعه، تخلیه فشار روانی و سرانجام بهبود و ارتقا فعالیت ها و زندگی شهری، وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 255

دانلود 73
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  25
کلیدواژه: 
چکیده: 

حرکت ذات و سرشت پاک زندگی است و ورزش در واقع پدیده ای است که رفتارهای ویژه ای را به ما آموزش می دهد. در این میان ورزش برای افراد جانباز و معلول از اهمیت بسزایی برخوردار است. معلولیت عبارت است از مجموعه ای از اختلالات جسمی، ذهنی یا روانی که فرد را از ادامه زندگی عادی و مستقل خود به صورت شخصی یا اجتماعی باز می دارد. اگر ورزش در جامعه انسانی قادر به تامین سلامتی، نشاط، روح جوانمردی و ایثار در انسان هاست، به طریقی اولی برای معلولین مفیدتر و کارآمدتر از افراد سالم خواهد بود، زیرا بازگشت به گذشته سالم و یا زمینه ای برای کاهش افسردگی و تاثیرات معلولیت بر زندگی می باشد. با پیشرفت علم پزشکی موفقیت های چشمگیری در زمینه حفظ سلامت جسمانی، کاهش میزان مرگ و میر و افزایش حد متوسط طول عمر حاصل شده است. ولی بهداشت روانی از اهم مسائلی است که به نظر می رسد نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. نتایج برخی از تحقیقات نشان داده است که ورزشکاران از اعتماد به نفس و عزت نفس بالایی برخوردار می باشند. بسیاری از محققین از جمله شولز معتقدند که رشد شخصیت و ارتقای حرفه ای از طریق بازی ها و ورزش امکان پذیر است. در واقع این ویژگی های شخصیتی و روانی افراد است که در رفتار و کردار هر فرد جلوه گر می شود. از نظر گلمن هوش هیجانی شامل توانایی فرد در جهت خودآگاهی هیجانی و اجتماعی است و مهارت های لازم در این حوزه را اندازه گیری می کند. همچین شامل مهارت های ما در شناخت احساسات خود و دیگران و مهارت های کافی در ایجاد روابط سالم با دیگران و حس مسولیت پذیری در مقابل وظایف می باشد. افرادی که دارای هوش هیجانی بالایی هستند موفقیت بیشتری در زندگی خود نسبت به افرادی که هوش هیجانی پایین دارند به دست می آورند. در رویکرد مختلط هوش هیجانی بار- اون، هوش هیجانی به صورت «مجموعه ای از توانایی ها، کفایت ها و مهارتهای غیرشناختی که توانایی فرد را برای کسب موفقیت در مقابله با مقتضیات و فشارهای محیطی تحت تاثیر قرار می دهد» تعریف می شود. این توانایی ها شامل حل مساله، خوش بینی، استقلال، تحمل فشار، خودشکوفایی، خودآگاهی، واقع گرایی، روابط بین فردی، خوش بینی، عزت نفس، کنترل تکانش، انعطاف پذیری، مسولیت پذیری، همدلی و خودابرازی است. مطالعات پیشین در زمینه هوش تفاوت های افراد معلول ورزشکار و غیر ورزشکار نشان می دهد که عواملی مانند نگرش به خود از بعد اجتماعی، سازگاری شخصیتی، بهداشت روانی، افسردگی، درون گرایی در بین این دو گروه با توجه به مقوله ورزش متفاوت می باشد. در همین راستا با توجه به تعریف مذکور از هوش هیجانی توسط بار- اون و تغییرپذیر بودن آن و آموزشهای مقتضی جهت بهبود آن، تحقیق حاضر در نظر دارد تا سازه هوش هیجانی را در بین معلولین ورزشکار و غیرورزشکار مقایسه کند، لذا سوال اساسی تحقیق چنین می باشد: آیا تفاوتی در هوش هیجانی معلولین ورزشکار نخبه (با مهارتهای متنوع ورزشی) و غیر ورزشکار وجود دارد؟

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 25
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

در این پژوهش سبک های دلبستگی بزرگسالی (شامل سبک دلبستگی اجتنابی، دوسوگرا و ایمن) و متغیرهای جمعیت-شناختی (شامل سن، تفاوت تحصیلی و زمان ازدواج) به عنوان پیش بین های موفقیت و شکست رابطه زناشویی در زوج های متقاضی طلاق و عادی شهر اصفهان مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه پژوهش شامل 49 زوج متقاضی طلاق و 52 زوج عادی (جمعا 202 نفر) بودند. زوج های متقاضی طلاق با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از جامعه زوج های متقاضی طلاق انتخاب شدند و زوج های عادی با استفاده از روش چند مرحله ای تصادفی انتخاب گردیدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالی و پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی محقق ساخته بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و تحلیل تمایزات (تحلیل تشخیص) استفاده شد. شواهد به دست آمده فرضیه مورد بررسی در این پژوهش را مورد حمایت قرار دادند و نشان دادند که شکست و موفقیت در رابطه زناشویی را می توان با استفاده از سبک های دلبستگی بزرگسالی و متغیرهای جمعیت شناختی پیش بینی نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 27
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  148
 • دانلود: 

  35
کلیدواژه: 
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی رابطه جو روانشناختی با نگرش های شغلی (شامل خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی) کارکنان شعب بانک مسکن شهر اصفهان به مرحله اجرا درآمد. در این پژوهش شش فرضیه مطرح شده است: 1) بین مولفه های جو روانشناختی با خشنودی شغلی رابطه وجود دارد. 2) بین مولفه های جو روانشناختی با تعهد سازمانی رابطه وجود دارد. 3) بین مولفه های جو روانشناختی با دلبستگی شغلی رابطه وجود دارد. 4) بین هشت مولفه جو روانشناختی با خشنودی شغلی رابطه چندگانه وجود دارد. 5) بین هشت مولفه جو روانشناختی با تعهد سازمانی رابطه چندگانه وجود دارد. و 6) بین هشت مولفه جو روانشناختی با دلبستگی شغلی رابطه چندگانه وجود دارد. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از کل کارکنان شعب بانک مسکن شهر اصفهان تعداد 240 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه جو روانشناختی (PCQ)، پرسشنامه خشنودی شغلی (JSQ)، پرسشنامه تعهد سازمانی (OCQ)  و پرسشنامه دلبستگی شغلی (JIQ)  بودند، هر چهار پرسشنامه از نظر شاخص های روایی و پایایی بررسی شدند که در سطح مطلوبی قرار داشتند. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و بررسی فرضیه های پژوهش از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. شواهد به دست آمده حاکی از آن است که بین مولفه های جو روانشناختی (شامل استقلال، انسجام، اعتماد، فشار، حمایت، قدردانی، انصاف و نوآوری) با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی رابطه معنی داری (p<0.01) وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که مولفه های استقلال، اعتماد، انصاف حمایت، انسجام و فشار مهم ترین مولفه های پیش بینی کننده خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی کارکنان بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 148

دانلود 35
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  17
کلیدواژه: 
چکیده: 

بیماری های روانی همواره به عنوان خطری انسان و جامعه را تهدید می کنند. در عصر حاضر این خطر کم و بیش احساس می شود و مشکلات فراوانی را موجب شده است. خدمات ارزنده مکاتب بزرگ را در زمینه پیشگیری از ابتلا به مسائل روانی و روان درمانی نباید نادیده گرفت، لکن با تحقیقات متعددی که در این زمینه انجام گرفته است، به نظر می رسد، حل مشکلات روانی در پرتو اعتقادات مذهبی و انجام فرائض دینی نسبت به راهکارهای دیگر موثر تر باشد.با توجه به اینکه مذهب بعنوان یکی از عوامل موثر در میزان بهداشت روانی افراد می باشد، هدف از انجام این پژوهش در مرحله اول, بررسی رابطه بین مذهب و بهداشت روانی و در مرحله دوم، ارائه راهکارهای مبتنی بر مذهب برای افزایش بهداشت روانی می باشد.در این پژوهش 200 نفر از دانشجویان دختر و پسر منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی به شیوه نمونه گیری تصادفی از بین 8 واحد دانشگاهی این منطقه انتخاب شدند, که 10 نفر از آنان به علت عدم تکمیل پرسشنامه از جریان پژوهش حذف شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و پرسشنامه مقیاس جهت گیری دینی آلپورت (AROS) استفاده شد. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها توسط آزمون خی دو، آزمون دقیق فیشر و ضریب همبستگی فی و کرامر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.میزان آماره خی دو محاسبه شده در این پژوهش برابر 18.875 با درجه آزادی 1 و سطح معناداری 0.000 می باشد, بعلاوه میزان سطح معناداری آزمون دقیق فیشر نیز برابر 0.000 می باشد. چون میزان سطح معناداری از میزان خطای نوع اول در سطح 0.01 کمتر بوده است لذا می توان اظهار داشت که رابطه معنادار بین جهت گیری مذهبی با بهداشت روان با 99% اطمینان وجود دارد. هم چنین میزان ضریب همبستگی فی و کرامر برابر 0.315- نشان دهنده این مطلب است که بین جهت گیری مذهبی بیرونی با بهداشت روانی بالا رابطه معکوس وجود دارد.آنچه از این پژوهش بدست آمد رابطه معنادار بین جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی و بهداشت روانی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 17
نویسنده: 

عاکفی لاله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  21
کلیدواژه: 
چکیده: 

از آن جایی که متکدیان نه تنها به کار تولیدی نمی پردازند و خدمتی ارائه نمیدهند بلکه توان بالقوه آنان یا بکلی در بیکاری هرز میرود یا آنکه در مسیرهای انحرافی قرار میگیرد و در نهایت عواقب و آسیبهای اجتماعی شومی برای فرد و جامعه در بر خواهد داشت در این مقاله سعی شده است به بررسی علل تکدیگری و همچنین راههای کاهش این آسیب اجتماعی از دیدگاه روانشناسی و دین و حقوق اجتماعی پرداخته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 21
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی رابطه استرس شغلی با سرسختی روانشناختی و سلامت روان در کارمندان بانک سپه دزفول انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان بوده که تعداد 52 نفربه عنوان نمونه آماری با روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه استرس شغلی (دن هیلیریگل و جان دابلیواسکرم)، سرسختی روانشناختی (AHI)، سلامت روانی (GHQ28) بودند اطلاعات بدست آمده از طریق ضریب همبستگی چند گانه یا رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه معکوس بین استرس شغلی و سلامت روان کارمندان رد شد. اما فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطه معکوس بین استرس شغلی و سرسختی روانشناختی کارمندان بانک در سطح  α=0.05 مورد تایید قرار گرفته است. همچنین نتایج نشان داد که بین سلامت روان و سر سختی روانشناختی کارمندان رابطه معکوس وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 23
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  161
 • دانلود: 

  47
کلیدواژه: 
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه هوش هیجانی با خود پنداره، عزت نفس و مطلوب نمایی اجتماعی دانشجویان انجام گرفت. دانشجویان دانشگاههای اراک جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. از جامعه آماری پژوهش، تعداد 210 دانشجو به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و خود پنداره، عزت نفس و مطلوب نمایی اجتماعی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 161

دانلود 47
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  8
کلیدواژه: 
چکیده: 

اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان در همه افراد در حد اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد به عنوان پاسخی سازش یافته تلقی می شود. اضطراب را در واقع همه انسانها تجربه می کنند. اضطراب از همراهان طبیعی رشد، تغییر یافتن،تجربه چیزی جدید و امتحان نشده و یافتن هویت جدید در زندگی است (کاپلان، سادوک و گرب، 1380). حاملگی یک موقعیت جدید و منحصر به فرد است که طی آن هر مادر آبستنی تغییرات بسیاری هم از نظر روان شناختی و هم از نظر فیزیولوژیکی تجربه می کنند. بیشتر زنان حامله تغییراتی در نشانه های بدنی، ظاهر، تغییر در کار یا دیگر فعالیت هایشان و تغییراتی در روابط با دیگران تجربه می کنند. این تغییرات زنان را در خطر آسیب پذیری روانی و تجربه اضطراب بسیار قرار می دهد (کانالز، گریسلدا وفرناندز-بالارت، 2002؛ رومنز و سیمن، 2006). اضطراب و استرس بالا در طی بارداری می تواند پیامدهای طولانی مدت برای بچه داشته باشد. اضطراب و تنش درون رحمی موجب نارسی و زایمان پیش از موعد می شود که با خطر بالاتر بیماریهای کرونری در بزرگسالی مربوط شده است (سولچانی، 2003). از سوی دیگر بیشتر پژوهشگران برای ارزیابی اضطراب که شایعترین مشکل روانی رایج در حاملگی است، از مقیاسهای عمومی اضطراب نظیر پرسشنامه اضطراب حالت - صفت اشپیلبرگر (1970) و مقیاس اضطراب آشکار تایلور (1953) استفاده کرده اند و نتایج خود را بر اساس عبارت های این مقیاسها ذکر کرده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  147
 • دانلود: 

  27
کلیدواژه: 
چکیده: 

روایی و اعتباریابی پرسشنامه باورهای غیرمنطقی کودکان و نوجوانان هدف پژوهش حاضر می باشد. پرسشنامه توسط بوونت از کشور استرالیا ساخته شده است. پرسشنامه حاضر پس از ترجمه، مورد بررسی مقدماتی قرارگرفت. واژه ها و عباراتی که از لحاظ فرهنگی مناسب فرهنگ ایرانی نبود، تغییر یافت. آزمون در یک مطالعه مقدماتی، به منظور احراز مناسب بودن پرسش ها و وقوف بر مشکلات پیش بینی نشده، روی 50 کودک و نوجوانان اجرا گردید. جامعه پژوهش، دانش آموزان پنجم ابتدائی، مقاطع راهنمایی و اول دبیرستان مدارس استان مرکزی بود. از جامعه آماری پژوهش 500 نفر (100 نفر (50 نفر دختر و 50 نفر پسر) در هر مقطع پنجم، اول، دوم، سوم راهنمایی و اول دبیرستان) به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه باورهای غیرمنطقی کودکان و نوجوانان (بوونت) استفاده شد. این پرسشنامه دارای 28 سوال است. پرسشنامه دارای شش باور غیرمنطقی به شرح: باور خود کم بینی و ناامیدی، وابستگی، همرنگی، حمایت از جانب دیگران، نابردباری در برابر ناکامی و نابردباری در برابر ناراحتی و نگرانی می باشد. روایی آزمون از طریق روایی صوری، محتوایی و روش همسانی درونی و اعتبار آزمون با استفاده از روش بازآزمایی و ضریب آلفای کرونباخ بدست آمد. ضرایب بدست آمده، ضرایب معناداری می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 27
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  19
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از اجرای این پژوهش، مطالعه تاثیر روش یادگیری مشارکتی (با تاکید بر روش جیگ ساو) بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر دوره راهنمایی می باشد.فرضیه کلی پژوهش این است که روش تدریس جیگ ساو بر رشد مولفه های مهارت های اجتماعی نظیر: احترام گذاشتن به دیگران، انجام وظیفه، انجام کار در برابر دیگران، دوست یابی، سوال کردن، گوش دادن، مسوولیت پذیری، رعایت مقررات، پذیرش جواب نه دیگران و دادن جواب نه به دیگران و شرکت در فعالیت های گروهی دانش آموزان پسر پایه دوم راهنمایی تاثیر دارد.جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پسر پایه دوم راهنمایی کوه سبز در سال 87-86 بوده است که در این سال کل دانش آموزان پسر پایه دوم راهنمایی 40 نفر بوده اند که در دو کلاس جداگانه مشغول به تحصیل بوده اند. در این پژوهش کل جامعه آماری به عنوان نمونه لحاظ گردیده است که از دو کلاس باشیوه تصادفی یکی از گروه ها (کلاس ها) به عنوان گروه گواه انتخاب شده است و کلاس دیگر به عنوان گروه آزمایش لحاظ شده است. در طرح پژوهش از روش نیمه تجربی یا شبه تجربی استفاده می شود. زیرا در این تحقیق امکان کنترل یا دستکاری کامل متغیر یا متغیرها وجود ندارد. در این پژوهش آزمون مقدماتی یا پیش آزمون از دو کلاس دوم راهنمایی به عمل آمد و با مشاهده یکی بودن گروه ها (معنی دار نشدن محاسبه نشده هر دو گروه) در گروه تجربی متغیر مستقل وارد نشده یعنی گروه تجربی تحت تاثیر روش جیگ ساو به عنوان متغیر مستقل قرار گرفت و در نهایت بعد از مدت 6 هفته (حدود 6 جلسه 45 دقیقه ای) از هر دو گروه آزمون نهایی یا پس آزمون به عمل آمد.در این تحقیق به علت داشتن دو گروه مستقل و گواه از آزمون تی مستقل استفاده شده است و با استفاده از نرم افزارSPSS  تحلیل گردیده است. نتایج و یافته های پژوهش حاکی از تایید فرضیه کلی پژوهش یعنی بررسی تفاوت بین میزان رشد مهارت های اجتماعی گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون است و این نشان دهنده این است که بکارگیری شیوه تدریس جیگ ساو تاثیر مثبت به روی بهبود مهارت های اجتماعی دانش آموزان دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 19
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  190
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط مهارت حل مساله با میزان سازگاری در دانش آموزان دختر و پسر منطقه بشاگرد می باشد. در این پژوهش جامعه آماری، کلیه دانش آموزان دختر و پسر منطقه بشاگرد در پایه اول عمومی دبیرستان 523 نفر بوده اند. حجم نمونه تعداد 60 نفر از دانش آموزان می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده برگزیده شده اند.ابزار سنجش شامل دو پرسشنامه حل مساله هپنر (PSI) و پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی (AISS) بوده است.یافته های حاصل از نمونه مورد مطالعه با استفاده از شاخص های آماری همبستگی و t مورد تحلیل قرار گرفته اند و نتایج زیر به دست آمده است:1- بین توانایی حل مساله و میزان سازگاری ارتباط وجود دارد که این مقدار در سطح 0.001 معنادار گردیده است.2- از نظر توانایی حل مساله بین دو جنس تفاوت وجود ندارد و در سطح 0.614 معنادار گردیده است.3- میزان سازگاری میان دو جنس تفاوت معناداری وجود ندارد و در سطح 0.195 معنادار گردیده است.4- میان ابعاد سازگاری دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد که تنها مقدار سطح معناداری بعد عاطفی کمتر از سطح قابل قبول (0.05) گردیده، بنابراین نتیجه می گیریم که پسران و دختران تنها در بعد عاطفی سازگاری با هم تفاوت دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 190

دانلود 33
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  16
کلیدواژه: 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت بلوغ عاطفی ورزشکاران پسر رشته های تیمی و انفرادی دانشگاه ایلام صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ورزشکاران پسر دانشگاه ایلام می باشد. بدین منظور 100 دانشجوی ورزشکار (50 نفر ورزشکار تیمی و 50 نفر ورزشکار انفرادی) که در سال تحصیلی 87-86 در دانشگاه ایلام مورد مطالعه قرار گرفتند.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفی (بهارگاوا) استفاده شد که مشتمل بر 48 سوال است. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ورزشکاران تیمی با توجه به ماهیت خاص این نوع ورزش ها، دارای بلوغ عاطفی باثبات تری هستند، اما تفاوت بلوغ عاطفی بین ورزشکاران رشته های تیمی با ورزشکاران رشته های انفرادی از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 16
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  16
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این پژوهش، اثر بخشی گشتالت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش امید به زندگی زنان بازنشسته آموزش و پروش شهر بهبهان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان بازنشسته آموزش و پرورش شهر بهبهان که در حال حاضر عضو کانون بازنشستگان می باشند و نمونه آن را 60 نفر از این افراد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند، تشکیل می دهند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت است از پرسشنامه امید به زندگی میلر بود. طرح پژوهش، از نوع طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه است. پس از اجرای پرسشنامه های امید به زندگی میلر، توسط اعضای شرکت کننده، و نمره گذاری آنها، افرادی که نمره آنها یک انحراف معیار پایین تر از میانگین بودند انتخاب شده و بعد به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم گردیدند. سپس مداخله آزمایشی (گشتالت درمانی به شیوه گروهی) بر روی گروه آزمایشی در 12 جلسه اعمال گردید و پس از اتمام آن از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر روش های آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار از روش های آمار استنباطی همانند t) مستقل) استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که گشتالت درمانی به شیوه گروهی باعث افزایش امید به زندگی زنان بازنشسته گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه شده است. سطح معنی داری در این پژوهش می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 16
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  14
چکیده: 

هدف از انجام پژوهش حاضر, بررسی رابطه بین احساس ذهنی رضایتمندی از زندگی و افسردگی با گرایش به خودکشی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود. نمونه پژوهشی شامل 200 نفر (100 نفر زن و 100 نفر مرد) بودند که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس های رضایتمندی از زندگی پاوت و داینر (SWLS), مقیاس افسردگی بک (BDI) و نیز مقیاس افکار خودکشی گر بک (BSSI) استفاده شد. روش پژوهش از نوع همبستگی بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین احساس ذهنی رضایتمندی از زندگی با اندیشه پردازی خودکشی رابطه منفی معنی دار و بین افسردگی با اندیشه پردازی خودکشی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. به عبارت دیگر, از بین احساس ذهنی رضایتمندی از زندگی و افسردگی به عنوان متغیرهای پیش بین، متغیر افسردگی پیش بینی کننده برای اندیشه پردازی دانشجویان می باشد و احساس ذهنی رضایتمندی از زندگی در پیش بینی کنندگی اندیشه پردازی خودکشی دانشجویان نقشی ایفا نمی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  242
 • دانلود: 

  22
کلیدواژه: 
چکیده: 

پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی استاندارد ساختن و تدوین فرم کوتاه برای پرسشنامه 370 سوالی MMPI-2 در دانشجویان ایرانی به اجرا درآمده است. به منظور اجرای پژوهش، نمونه ای با حجم 2156 دانشجو (1099 زن و 1066 مرد) در چهار مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به روش نمونه گیری چند مرحله ای از شش استان کشور انتخاب شدند. ضریب اعتبار اولیه پرسشنامه 0.829 بود. این ضریب با حذف 191 سوال که همبستگی ضعیفی داشتند برابر 0.944 گردید. برای پاسخ به این سوال که در فرم کوتاه شده چند عامل است از روش تحلیل عاملی متمایل و چرخش ابلیمین با توجه به مقدار (0.90564) kmo و معناداری آزمون بارتلت، تعداد 13 عامل از 179 سوال باقیمانده استخراج گردید. این 13 عامل بر روی هم 27.5 درصد کل واریانس متغیرها را پوشش می دهد که سهم عامل اول 17.76 درصد است. نامگذاری عامل ها پس از بدست آمدن روایی محتوایی آزمون توسط روان شناسان بالینی عبارتند از: .MF,D,Pa,Sc,Hy,Si,L,Pd,Hs,K,Ma,F,Pt ضرایب اعتبار مقیاس ها برای جمعیت زنان و مردان جداگانه محاسبه گردید. برای تفسیر نمره ها، نیمرخ جداگانه ای برای دانشجویان زن و مرد تهیه شد. بنابراین، بر اساس نتایج این پژوهش، فرم کوتاه تدوین شده MMPI-2 واجد شرایط لازم برای کاربرد در پژوهشهای روان شناختی و فعالیت های بالینی است.

آمار یکساله:  

بازدید 242

دانلود 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  16
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه باورهای انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی برای یادگیری در دروس ریاضی و فارسی در بین دانش آموزان مراکز تیزهوش و عادی دختر و پسر سوم راهنمایی شهر شیراز بود. آزمودنیها شامل 30 پسر و 30 دختر از مراکز تیز هوشان و 30 پسر و 30 دختر از دانش آموزان مدارس عادی در مقطع سوم راهنمایی شهرستان شیراز، انتخاب گردیدند. ابزار سنجش، پرسشنامه خودگزارشی ام- اس- کیو پنتریچ و گروت (1990) بود.برتری دانش آموزان مراکز تیزهوش بر دانش آموزان عادی در مولفه های خودکارآمدی ریاضی (p<0.0001) و فارسی (p<0.0001)، ارزش درونی ریاضی (p<0.0001) و فارسی (p<0.022) و میزان کم اضطراب ریاضی (p<0.0001) و فارسی (p<0.002) به باورهای انگیزشی قوی در این دانش آموزان ارتباط دارد که همین باورهای انگیزشی پیشرفت تحصیلی بالاتری را به همراه می آورد. اما برتری دانش آموزان عادی در راهبردهای خودتنظیمی فارسی (p<0.002) و ریاضی (p<0.036) و عدم تفاوت در راهبردهای شناختی این فرضیه را مطرح می کند که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مراکز تیزهوش به علت قوی بودن راهبردهای شناختی و خودتنظیمی در آنها نیست، بلکه بیشتر به خاطر باورهای انگیزشی قوی در آنها می باشد. این یافته ها لزوم تجدید نظر در پذیرش و جذب دانش آموزان مراکز تیزهوشان تاکید دارد.نتایج نشان داد که دختران در درس فارسی، در مولفه های خودکارآمدی (p<0.0001) و ارزش درونی (p<0.0001) و در درس ریاضی دارای ارزش درونی (p<0.0001) و راهبردهای شناختی (p<0.02)، نسبت به پسران برتری داشتند.تعامل هوش و جنسیت در خودکارآمدی (p<0.036) و اضطراب (p<0.0001) و راهبردهای خودتنظیمی (p<0.028)، در درس ریاضی نشان دهنده آن است که این متغیرها به طور همزمان از هوش و جنسیت تاثیر می پذیرند. بنابراین متصدیان آموزشی در درس ریاضی در مواجهه با خودکارآمدی، اضطراب و راهبردهای شناختی دانش آموزان علاوه بر هوش به تاثیر جنسیت نیز در فرایند آموزشی باید توجه داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 16
نویسنده: 

عابدینی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر مقایسه نیمرخ روانشناختی، وضعیت اقتصادی– اجتماعی والدین کودک آزار با والدین غیر کودک آزار است. بدین منظور 30 نفر از والدین کودک آزاری که به مرکز بهزیستی شهید نواب صفوی شهر رشت سال 1386 مراجعه کرده بودند و 30 نفر از والدین غیر کودک آزار با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی (غیر احتمالی) از نمونه های در دسترس انتخاب شدند. سپس بر روی هر کدام از آنها پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI و فرم مصاحبه حیطه اقتصادی– اجتماعی (تقی خانی، 1381) اجرا گردید. پرسشنامه NEO-FFI بر اساس دیدگاه پنج عاملی مک کوی و کوستاو ساخته شده است. این دیدگاه در این باور است که مهمترین ابعاد شخصیت از پنج عامل به نامهای روان نژندی (N)، برونگرایی(E) ، دلپذیر بودن (A)، انعطاف پذیری (O) و با وجدان بودن (C) تشکیل یافته است. نتایج بدست آمده از روش t استودنت برای (گروههای مستقل) و آزمون (خی دو) نشان داد : -1بین والدین کودک آزار و والدین غیر کودک آزار از لحاظ صفات روان نژندی تفاوت وجود دارد. -2بین والدین کودک آزار و والدین غیر کودک آزار از لحاظ صفات برون گرایی تفاوت وجود دارد. -3بین والدین کودک آزار و والدین غیر کودک آزار از لحاظ صفات انعطاف پذیری تفاوت وجود دارد. -4بین والدین کودک آزار و والدین غیر کودک آزار از لحاظ صفات دلپذیر بودن تفاوت وجود دارد. -5بین والدین کودک آزار و والدین غیر کودک آزار از لحاظ صفات با وجدان بودن تفاوت وجود دارد. -6بین والدین کودک آزار و والدین غیر کودک آزار از لحاظ وضعیت اقتصادی و اجتماعی تفاوت وجود دارد.بدین ترتیب از شش فرضیه پژوهش سه فرضیه آن مورد تائید قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 56
نویسنده: 

صباغ زاده مژده

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  2518
 • دانلود: 

  1414
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از شاخه های جدید علم و معرفت که مساله نیروی انسانی و دیگر جنبه های مربوط دنیای کار را در کانون توجه خود دارد، روان شناسی صنعتی و سازمانی است. این شاخه از دانش مطالعه علمی رابطه میان انسان و دنیای کار را وجهه همت خود قرار داده است. در واقع، کاربرد و بسط و گسترش اصول روانشناسی است به مسایلی که انسان در تجارت و صنعت با آنها دست به گریبان است. از آنجا که شاخه روانشناسی صنعتی و سازمانی یکی از شاخه های کاربردی و فعال رشته مهم روانشناسی است و همچنین کشور نیز در آستانه توسعه اقتصادی و صنعتی است لذا استفاده از خدمات مشاوره روانشناسی صنعتی و سازمانی یکی از ضروریات دنیای تولید و کار است و بدون این گونه خدمات تولید با کیفیت در دنیای پر رقابت فعلی با مشکل روبروست. خدمات مشاوره ای با حل و فصل مشکلات کارکنان در ابعاد مختلف می تواند تخصص، انرژی و توان کارکنان را در اختیار اهداف و ماموریت سازمان قرار دهد. آثار عملی خدمات مذکور در سازمان ها بسیار زیاد است که از آن جمله می توان: بهبود رضایت کارکنان، پیشگیری از فرسودگی منابع انسانی، کمک به توسعه منابع انسانی، معنادار کردن سازمان غیر رسمی، فراهم کردن بستر لازم برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک برای روان سازمان، بالابردن انگیزه کارکنان، تقویت فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره ای، جلوگیری از پیری زودرس سازمان و هماهنگی بین خانه و کارخانه را نام برد که همگی این آثار صرف نظر از صرفه جویی در سرمایه گذاری جدید برای نیروی انسانی موجب تحقق رسالت توجه به کرامت انسانی در سازمان ها می شود و بهره وری و سلامت و شادابی را در کارکنان و سازمان تا حدود زیادی تضمین می کند. روانشناسان صنعتی و سازمانی می توانند در زمینه هایی از قبیل: کارمندیابی، گزینش، کارگماری و طبقه بندی کارکنان، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی، ارزشیابی شغل و عملکرد شغلی، کاهش سوانح و افزایش ایمنی، بهبود شرایط محیط کار، افزایش انگیزه و روحیه کار، افزایش دلبستگی، خشنودی شغلی و تعهد سازمانی، کاهش فشار روانی شغلی، بهبود ارتباطات، ایجاد تغییرات مناسب، مشاوره شغلی و حرفه ای، افزایش بهداشت روانی، روابط فرهنگی و هماهنگی میان انسان و ماشین نقش موثر و کارساز داشته باشند. به این شاخه از روان شناسی گاه روان شناسی کار و روان شناسی شغلی هم گفته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2518

دانلود 1414
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  50
 • دانلود: 

  96
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر «بررسی اثربخشی مشاوره شغلی به شیوه سازگاری شغلی دیویس بر کاهش فقدان موفقیت فردی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان» بود. طرح تحقیق نیمه تجربی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مرد دانشگاه در سال 1387 بودند، که تعداد آنها 157 نفر بود. برای انجام پژوهش 40 نفر از کارکنان مرد که در پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش در مقیاس فقدان موفقیت فردی نمره بالاتر از صدک 50 را کسب کرده بودند، به طور تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش 20) نفر) و گواه (20 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت هشت جلسه 90 دقیقه ای در جلسات مشاوره گروهی شرکت کردند. جلسات مشاوره گروهی به سبک نظریه سازگاری دیویس اداره می شد. پس از اتمام جلسات، جلسه پیگیری (یک ماه بعد) انجام شد. برای تحلیل داده ها از آزمون t گروه های مستقل و تحلیل کوواریانس یک راهه (آنوا) استفاده شد. در سطح (P<0. 05) نتایج نشان داد که مشاوره شغلی به شیوه سازگاری شغلی دیویس بر کاهش فقدان موفقیت فردی کارکنان مرد در دو مرحله پس آزمون و پیگیری تاثیر دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 50

دانلود 96
نویسنده: 

کهن سال هاجر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  18
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر مقایسه مهارت های اجتماعی در بین دانش آموزان دختر ناشنوا و شنوا شهر شیراز بود. بدین منظور 106 دانش آموز دختر (53 ناشنوا و 53 شنوا) 18 -15 ساله به طور تصادفی انتخاب شدند که پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون (فرم کودکان) را تکمیل کردند.به منظور پاسخ دهی به سوالات پژوهشی از آزمون t-test برای گروه های مستقل استفاده شد. یافته های این پژوهش حاکی از آنند که دانش آموزان شنوا به طور کلی از میزان مهارت اجتماعی بیشتری برخوردارند و همچنین در مقیاس های فرعی مهارت های اجتماعی مناسب و رفتارهای غیر اجتماعی و برتری طلبی، اطمینان زیاد به خود داشتن نمرات بیشتری را نسبت به دانش آموزان ناشنوا کسب کرده اند ولی در مقیاس های پرخاشگری و رفتارهای تکانشی و رابطه با همسالان تفاوت معنی داری بین دانش آموزان شنوا و ناشنوا مشاهده نگردید.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 18
نویسنده: 

عراقی یحیی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  25
کلیدواژه: 
چکیده: 

این پژوهش؛ به منظور بررسی رابطه کارایی خانواده و سلامت عمومی فرزندان انجام شده است متغیرهای مورد پژوهش عبارتند از: کارایی خانواده و خرده مقیاسهای آن (حل مشکل؛ ارتباط؛ نقشها؛ آمیزش عاطفی؛ همراهی عاطفی و کنترل رفتاری) سلامت عمومی و خرده مقیاسهای آن (علایم جسمانی؛ کارکرد اجتماعی؛ اضطراب و افسردگی).نمونه پژوهش 470 نفر از دانشجویان پسر مقطع کارشناسی بین 19- 25 (به روش نمونه گیری تصادفی ساده) با استفاده از دو پرسشنامه F.A.D و G.H.Q مورد ارزیابی قرار گرفت. روش تحقیق همبستگی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمرات  F.A.Dو G. H.Qرابطه مستقیم و معناداری درسطح  p<0.001وجود دارد. همچنین یافته های دیگر این پژوهش نشان داد که رابطه کارایی خانواده و سلامت عمومی با وضعیت اقتصادی و وضعیت زندگی والدین؛ در سطح p<0.001 معنادار بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 25
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  28
 • دانلود: 

  22
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، مقایسه هوش هیجانی قایقرانان و بدمینتونیست های حرفه ای استان فارس می باشد. هوش هیجانی از سه مولفه تنظیم، بهره وری و ارزیابی هیجانها تشکیل شده است. تعداد 30 قایقران (20 مرد، 10 زن) از قایقرانان نخبه و 30 بدمینتونیست حرفه ای (20 مرد، 10 زن) استان فارس به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش هوش هیجانی آزمودنیها، از مقیاس هوش هیجانی شاته و همکاران (1998) استفاده شد. برای تحلیل آماری داده ها، آزمون t گروه های مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که بدمینتون بازان از هوش هیجانی بالاتری نسبت به قایقرانان برخوردارند (p>0.05). هوش هیجانی بالاتر به بدمینتونیست ها این امکان را می دهد که در حیطه ناهشیار بهتر بتوانند به تنظیم و ارزیابی هیجانهای خود بپردازد و در نتیجه در حین بازی هوشمندانه تر عمل می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 28

دانلود 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  70
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی و شناخت رابطه ادراک نوجوانان از عملکرد خانواده با امنیت روانی آنان بود. 395 دانش آموز (230 دختر و 165 پسر) در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنی ها خواسته شد؛ آزمون ایمنی- ناایمنی مزلو (S-I) ، ابزار سنجش خانواده (FAD) را تکمیل کنند. برای تحلیل داده ها از شاخص ها و روشهای آماری شامل، میانگین، انحراف معیار، تحلیل میانگین مستقل، ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یا فته هانشان دادکه ادراک نوجوانان از عملکردهای خانواده (عملکرد کلی، حل مشکل در خانواده، ارتباط، نقشها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی و کنترل رفتار) ارتباط معنا داری(P<0.01)  با امنیت روانی آنها داشت. تفاوت میان ادراک نوجوانان دختر و پسر از ابعاد عملکرد خانواده، (عملکرد کلی، حل مشکل، نقشها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی و کنترل رفتار) ، معنا دار نبود ولی در بعد ارتباط تفاوتها معنا دار (P<0.01) بود. بین امنیت روانی در بین نوجوانان دختر و پسر تفاوت ها معنادار نبود. همچنین مشخص شد که عملکرد های خانواده می توانند امنیت روانی را در بین نوجوانان تبیین کنند. در پایان احساس می شود نتایج پژوهش حاضر می تواند برای آموزش و پرورش و دست اندر کاران تعلیم و تربیت مفید و موثر واقع شود.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 70
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  13
کلیدواژه: 
چکیده: 

با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های دموگرافیک و عوامل روان شناختی توانمندسازی (احساس معنی دار بودن، احساس شایستگی، احساس خودتعیینی، احساس تاثیر و اعتماد) 169 نفر از کارشناسان سازمان تربیت بدنی از طریق نمونه گیری سیستماتیک انتخاب و به پرسشنامه های ویژگی های فردی و توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر پاسخ دادند. نتایج حاصل از آزمون t نشان داد که در زمینه عوامل روان شناختی توانمندسازی بین دو گروه زن و مرد تفاوتی وجود ندارد. همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سن و احساس خود تعیینی کارشناسان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (r=0.218). بعلاوه نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک راهه حاکی از این بود که از نظر سابقه خدمت در زمینه احساس معنی دار بودن و خود تعیینی بین گروههای مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد. در نهایت، با توجه به سطح تحصیلات، بین گروههای مختلف از نظر تمامی عوامل روان شناختی توانمندسازی تفاوت معنی داری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  103
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی برمیزان سلامت روان (شکایت جسمانی، اضطراب، کارکرد اجتماعی، افسردگی) دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز بود. نمونه شامل 70 نفر ازدانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز (35 نفر گروه تجربی و 35 نفر گروه کنترل) بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ) استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی (پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل) بود. داده های بدست آمده با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) در سطح معنی داری p≤0.05 نشان داد که بین نمرات گروه تجربی و کنترل از لحاظ سلامت عمومی قبل و بعد از انجام تمرینات هوازی تفاوت معنی داری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 103
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  10
کلیدواژه: 
چکیده: 

یک آسیب مغزی که ناشی از ضربه به مغز می باشد به نوعی می تواند به صدمه شدید به مغز و بیهوشی منجر شود. این یک آسیب عادی و معمولی در میان ورزشکاران آماتور و حرفه ای می باشد مخصوصا در ورزش هایی که بازیکنان با یکدیگر برخورد دارند. این آسیب می تواند برای ورزشکاران، خانواده او، مربیان و پرسنل مدرسه ورزش بسیار دردناک باشد.خوشبختانه بسیاری از ورزشکاران به سرعت و به طور کامل بهبود می یابند. اما برخی از ورزشکاران روند بهبودی کندی دارند و این خود دلیلی برای نگرانی آنها در مورد مصدومیت مجدد آنها در طول دوران حساس و حاد بهبودی است. علاوه بر این، آن دسته از ورزشکارانی که چندین بار این آسیب سخت را تجربه کرده اند در معرض اثرات مضر و طولانی مدت آن هستند.متخصصین اعصاب وروان با جدیت در تلاش اند تا اثرات روان شناختی و عصبی این ضربات را مشخص کنند، همچنین ارزیابی های اعصاب و روان را در رابطه با تشخیص، درمان و مدیریت آسیب های وارده به مغز در جریان ورزش در همه سطوح پیشنهاد می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  201
کلیدواژه: 
چکیده: 

روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 88 -87 در دانشکده های فنی، برق، علوم انسانی، کشاورزی، علوم پایه، آمار و ریاضی، ادبیات و زبان خارجه و دامپزشکی ثبت نام نموده اند. در این طرح پژوهشی از روش نمونه گیری تصادفی ساده بهره گرفته شد. جهت تعیین حجم نمونه از روش جدول مورگان بهره جسته ایم لذا 1386 نفر به عنوان حجم نمونه درنظر گرفته شد. جهت گردآوری داده ها از آزمون های خلاقیت تورنس، و پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر با اقتباس از پرسشنامه های هرمز و نیال دوگلاس تهیه شده بود استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از نرم افزار آماری spss12 از روش های آزمون ضریب هبستگی پیرسون و آزمودن T مستقل، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ( ANOVA) و آزمون تعقیقی SCHEEFE جهت تعیین رابطه بین متغیرها بهره برده ایم. نتایج تحقیق حاکی از آنست که رابطه معناداری بین خلاقیت و هوش چندگانه و ابعاد آن وجود دارد. همچنین رابطه معناداری بین خلاقیت و متغیر های دموگرافیک سن و جنس وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 201
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  35
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از تحقیق حاضر مقایسه تاثیر فعالیت های رقابتی و یادگیری مشارکتی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی و حرکتی دانش آموزان بود. به همین منظور 48 دانش آموز پسر 12 تا 14 ساله انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی تقسیم شدند. آزمودنی ها پس از شرکت در جلسه پیش آزمون که شامل آزمون های تعادل، چابکی، انعطاف پذیری، دراز و نشست و دو 540 متر بود، به مدت 8 جلسه تمرین و سپس در جلسه پس آزمون شرکت کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t وابسته و مستقل در سطح معنی داری (P<0.01) استفاده شد، نتایج نشان داد که روش یادگیری مشارکتی که در آن دانش آموزان در گروه های کوچک، منظم و ناهمگن (به لحاظ سطح مهارت و توانایی) برای هدف اصلی تلاش می کنند به طور معنی داری از روش رقابتی در افزایش آمادگی جسمانی و حرکتی دانش آموزان موثرتر است. با توجه به نتایج این تحقیق می توان گفت که برای افزایش آمادگی جسمانی و حرکتی دانش آموزان و استفاده از مزایای یادگیری مشارکتی، معلمان می توانند از این روش در درس تربیت بدنی بهره ببرند.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 35
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  95
 • دانلود: 

  24
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف مطالعه حاضر نقش فشارزاهای شغلی در پیش بینی ابهام نقش و تعارض نقش کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بوده است. به همین منظور100  نفر (39 نفر زن و 66 نفر) از کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه های استرسورهای کارمندان (ابوالقاسمی و پولادی ریشهری،1379 ) و مقیاس ابهام- تعارض نقش 9 را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که بین استرس شغلی با ابهام نقش و تعارض نقش کارمندان زن و مرد همبستگی مثبت وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که متغیر نگرانی در مورد خود و استرس ناشی از محیط کار و مشکلات سازمانی ابهام نقش کارمندان زن و استرس ناشی از محیط کار و مشکلات سازمانی ابهام نقش کارمندان مرد را پیش بینی کرده است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان دادکه متغیر نگرانی در مورد خود در زنان و استرس ناشی از محیط کار و مشکلات سازمانی در مردان تعارض نقش را پیش بینی کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 95

دانلود 24
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  262
 • دانلود: 

  217
کلیدواژه: 
چکیده: 

مساله مورد بحث در این پژوهش بررسی رابطه بین احساس امنیت شغلی که یکی از متغیرهای مهم و موثر بررفتار سازمانی کارکنان در سازمان ها بوده که امروزه به عنوان یکی از معضلات شناخته شده می باشد همچنین شناسایی و برسی عوامل تهدید کننده امنیت شغلی در بین کارکنان و اثرات مخرب و زیان بار آنها بر سلامت روانی کارکنان در افزایش و کاهش خشنودی شغلی و علاوه بر آن تعیین میزان تعهد کارکنان سازمان با توجه به متغیر امنیت شغلی و آثار تهدید کننده آن می باشد. به عبارتی در این تحقیق می خواهیم بدانیم که چه رابطه ای بین احساس امنیت شغلی و بهداشت روانی کارکنان وجود دارد، چه رابطه ای بین احساس امنیت شغلی و خشنودی شغلی وجود دارد و چه رابطه ای بین احساس امنیت شغلی و تعهد سازمانی وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 262

دانلود 217
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

استرس به شرایطی گفته می شود که فرد در محیط کار یا زندگی با آن روبرو می شود و این شرایط با ظرفیت ها و امکانات کنونی وی هماهنگی ندارد و او را دچار عدم تعادل، تعارض وکشمکش های درونی می کند. درجهان امروز سرطان مساله بزرگی به شمار می رود. گفته شده که 75% بیماریهای بدنی با استرس ارتباط دارند و یکی از عوامل موثر در بیماریهای قلبی و سرطان که دو عامل مهم مرگ و میر در جهان شناخته می شوند می باشند. همچنین پژوهشهای سالهای اخیر در زمینه استرس به بررسی شخصیت های مستعد تحت تاثیر قرار گیرنده استرس و بعبارتی شخصیت های شکننده در موقعیت های استرس زا اختصاص یافته اند. توجه به پژوهش هایی از این دست نشان می دهد که 2 الگوی شخصیتی نوع A و نوع C بیش از همه تحت تاثیر استرس قرار می گیرند. هدف: استرس و الگوی رفتاری نوع C دو متغییر مهم روانشناختی در بروز و پیشرفت بیماری سرطان هستند که توجه بسیاری از محققین را در سالهای اخیر به خود معطوف داشته اند. پژوهش حاضر به مقایسه استرس و الگوی رفتاری نوع C در بیماران مبتلا به سرطان و افراد عادی پرداخت.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 42
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  561
 • دانلود: 

  22
کلیدواژه: 
چکیده: 

پژوهش حاضر با عنوان بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و رضایت زناشویی، درصدد بررسی این سوال بود که آیا بین پنج عامل بزرگ شخصیت NEO-R و رضایت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد؟ روش پژوهش، روش همبستگی و جامعه آماری پژوهش زوج های بین 20 تا 45 سال شهرستان خمین در سال 1385 می باشد. نمونه آماری شامل 70 زوج بود که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین عامل روان رنجورخویی و رضایت زناشویی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. همچنین بین عامل وظیفه شناسی و رضایت زناشویی رابطه معنادار و نیز بین متغیر سن و رضایت زناشویی رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. اما بین عوامل گشودگی- خوشایندی و برونگرایی با رضایت زناشویی رابطه معنا داری وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 561

دانلود 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی رابطه منبع کنترل و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر سال سوم شاخه نظری شهر خورموج از استان بوشهر بوده است که به منظور بررسی فرضیه های پژوهش یک نمونه 384 نفری (196 پسر و 188 دختر) از دانش آموزان به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد و پرسشنامه منبع کنترل راتر (1995) را تکمیل نمودندهم چنین برای ارزیابی عملکردتحصیلی اعضای نمونه از معدل کسب شده در سه سال آخر منتهی به سال سوم متوسطه استفاده گردید.تجزیه و تحلیل داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون، انجام گردید.نتایج پژوهش نشان داد که بین منبع کنترل (بیرونی) و عملکرد تحصیلی رابطه منفی معنی دار وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 30
نویسنده: 

طاهرخانی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  48
 • دانلود: 

  14
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف پژوهش مقایسه برخی از خصوصیات شخصیتی (پرخاشگری، اعتماد به نفس و عزت نفس) فوتبالیست های حرفه ای و غیر حرفه ای استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل می باشد. بدین منظور تعداد 100 ورزشکار از فوتبالیست های حرفه ای و 100 ورزشکار از فوتبالیست های غیر حرفه ای دو استان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد آیزنگ (پرخاشگری)، برون رویتر (اعتماد به نفس) و کوپر اسمیت (عزت نفس) استفاده گردید. پس از جمع آوری داده ها، اقدام به تجزیه و تحلیل آنها از طریق روش آماری T-student گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان پرخاشگری، اعتماد به نفس و عزت نفس فوتبالیست های حرفه ای و غیرحرفه ای تفاوت معنی داری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 48

دانلود 14
نویسنده: 

سعادتی محمدصادق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

این تحقیق با عنوان بررسی و مقایسه وضعیت روانی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی می باشد که در آن به بررسی بعد اضطراب، افسردگی و حساسیت در روابط بین فردی دو گروه مادران، پرداخته شده است. این تحقیق از نوع میدانی و به روش پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان عقب مانده ذهنی است که در مرکز آموزش کودکان استثنایی شهر رویش در سال 87 -86 مشغول تحصیل بوده که مجموعا 70 نفر می باشد همچنین گروهی از مادران عادی که از نزدیکان و آشنایان انتخاب شده است. روش نمونه گیری نیز بصورت تصادفی ساده می باشد که در نهایت 30 نفر انتخاب شدند. وسیله جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته حاوی 10 سوال است. این تحقیق شامل 3 سوال پژوهشی است که به شرح زیرمی باشد (1 آیا مادران کودکان عقب مانده ذهنی نسبت به مادران کودکان عادی از اضطراب بیشتری برخوردارند.(2 آیا مادران کودکان عقب مانده ذهنی نسبت به مادران کودکان عادی از افسردگی بیشتری برخوردارند؟ (3 آیا مادران کودکان عقب مانده ذهنی نسبت به مادران کودکان عادی میزان حساسیت بیشتری در روابط بین فردی برخودارند؟فرضیه های این تحقیق نیز به شرح زیر می باشد؟(1 مادران کودکان عقب مانده ذهنی از میزان اضطراب بیشتری نسبت به مادران کودکان عادی برخوردارند؟ (2مادران کودکان عقب مانده ذهنی از میزان افسردگی بیشتری نسبت به مادران کودکان عادی برخودارند. (3مادران کودکان عقب مانده ذهنی از میزان حساسیت بیشتری در روابط بین فردی نسبت به مادران کودکان عادی برخودارند.با توجه به نتایج تحقیق بین شغل همسر و میزان اضطراب مادران کودکان عقب مانده رابطه معنی داری وجود دارد که در این خصوص، مادرانی که همسران آنها کارمند هستند در سطح حساسیت مرضی و آنها که همسرانشان بیکار و یا کارگر یا هنرمند هستند در سطح سالمند و بین سطح تحصیلات همسر، تعداد دیگر فرزندان تعداد فرزندان عقب مانده دیگر اینکه فرزند عقب مانده چندمین فرزند است و رضایت یا عدم رضایت از فرزند و وضعیت روانی مادران کودکان عقب مانده رابطه معنی داری نمی باشد. همچنین با توجه به تحلیل داده ها و آزمون فرض ها بین سطح تحصیلات مادران و حساسیت آنها در روابط بین فردی رابطه معنی داری وجود دارد که بالاترین میزان مربوط به مادرانی است که سوادی در حد خواندن و نوشتن دارند که در سطح سالم و مادران لیسانس با کمترین فراوانی در حد حساسیت مرضی هستند و بین شغل مادر سن ماد هنگام تولد فرزند و نسبت وی با همسر قبل از ازدواج با وضعیت روانی این مادران رابطه معنی دار نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 42
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  311
 • دانلود: 

  99
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین انگیزش شغلی، فرسودگی شغلی و رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مرودشت می باشد در انجام این پژوهش از بین 172 کارمند شاغل در آموزش و پرورش شهرستان مرودشت با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای 124 نفر انتخاب گردیدند. ابزارهای تحقیق شامل سه پرسشنامه انگیزش شغلی، فرسودگی شغلی و رضایت شغلی بود که بین افراد نمونه توزیع و اطلاعات لازم جمع آوری گردید. سوالات تحقیق در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج زیر به دست آمد: -نتیجه ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین بیشتر مولفه های انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی رابطه معنادار وجود دارد.- همچنین نتیجه ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین همه مولفه های انگیزش شغلی و رضایت شغلی رابطه معنادار وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 311

دانلود 99
نویسنده: 

طاهری مرضیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  233
 • دانلود: 

  65
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران است بدین منظوراز بین دانش آموزان دختر دوره دبیرستان شهر تهران بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه، 300 دانش آموز با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید. جهت اندازه گیری داده ها از سه ابزار عمده، پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی (صلاحیت میان برنامه ای)، پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس و معدل نیمسال اول سال تحصیلی دانش  آموزان برای اندازه گیری عملکرد تحصیلی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 233

دانلود 65
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  209
 • دانلود: 

  45
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی منطقه 4 تهران در سال تحصیلی 87 -86 بود. نمونه مورد مطالعه شامل 300 نفر از دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی منطقه 4 تهران بود که این دانش آموزان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای پژوهش از مقیاس منبع کنترل راتر و معدل نیمسال اول دانش آموزان در سال تحصیلی 87 -86 استفاده شد. نتایج حاصله به کمک نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش آزمون خی دو، آزمون دقیق فیشر و ضریب همبستگی فی و کرامر بود. نتایج نشان دادند که فرض وجود رابطه بین منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی با 0.99 اطمینان تایید شد. بنابراین بین منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط معناداری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 209

دانلود 45
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  14
کلیدواژه: 
چکیده: 

به منظور بررسی و مقایسه اثربخشی دو پروتکل تمرینی یک جلسه ای و دو جلسه ای در هفته بر میزان افسردگی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه مطالعه ای نیمه تجربی بر روی آزمودنی های موردنظر انجام گرفته است. بدین منظور 480 نفر دانشجو که در کلاس تربیت بدنی یک ثبت نام کردند پرسشنامه افسردگی بک را پاسخ دادند و 80 نفر که نمره اکتسابی افسردگی بین 14 -40 داشتند انتخاب شدند و به صورت دو گروه 40 نفری، گروه تجربی یک (یک جلسه تمرین در هفته به مدت 60 در هر جلسه) و گروه تجربی دو (دو جلسه تمرین در هفته به مدت 60 در هر جلسه)، در این تحقیق شرکت کردند. پروتکل تمرینی شامل تمرینات معمول در درس تربیت بدنی یک بود و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه افسردگی (تست 21 سوالی بک) جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از آمار توصیفی و آمار استباطی (ttest) استفاده گردید. (با بهره گیری از نرم افزارSpss). نتایج نشان دادند -1اختلاف معنی داری بین پروتکل تمرینی یک جلسه ای با افسردگی آزمودنیها وجود ندارد.  -2اختلاف معنی داری بین پروتکل تمرینی دو جلسه ای با افسردگی آزمودنیها وجود دارد.  -3اختلاف معنی داری بین دو پروتکل تمرینی یک و دو جلسه ای با میزان افسردگی آزمودنی ها وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  61
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه گرانباری نقش و سرسختی روانشناختی با استرس شغلی، در بین کارکنان کارخانه سیمان فارس بود. در این تحقیق 165 نفر از کارکنان این واحد با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه های گرانباری نقش، سرسختی روانشناختی و استرس شغلی استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، در بخش یافته های آمار توصیفی از میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی و درصد و در بخش آمار استنباطی از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان استفاده گردید. نتایج نشان داد که رابطه بین گرانباری نقش با استرس شغلی (0.41=r) می باشد که در سطح P<0.0001 این رابطه معنادار بود.رابطه بین سرسختی روانشناختی با استرس شغلی (r=-0.49) که این همبستگی منفی و در سطح P<0.0001 معنی دار بود. سرسختی روانشناختی و گرانباری نقش با هم 0.49% از تغییرات استرس شغلی را پیش بینی می کنند که مقدار F در سطح 0.0001 معنی دار بود، همچنین ابعاد سرسختی روانشناختی 0.08% از تغییرات استرس شغلی را پیش بینی می کند که فقط دو بعد کنترل و تعهد قادر به پیش بینی بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 61
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  222
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف مطالعه حاضر برررسی رابطه کمالگرایی در ورزش با اضطراب شناختی و جسمانی ورزشکاران انفرادی و تیمی بوده است. به همین منظور 400 نفر از ورزشکاران تیمی و انفرادی شهرستان کرمانشاه با روش طبقه ای تصادفی (50 درصد تیمی و 50 درصد انفرادی) انتخاب شدند و مقیاس های کمالگرایی در ورزش دان و همکاران (2005) و اضطراب رقابتی مارتنز و همکاران [15] (سوالات مربوط به دو زیر مقیاس اضطراب حالت شناختی و اضطراب حالت جسمانی) را تکمیل نمودند. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که هم در ورزشکاران تیمی و هم در ورزشکاران انفرادی بین استانداردهای شخصی، نگرانی بیش از حد در مورد اشتباهات، فشار ادراک شده مربی و کمالگرایی کلی با اضطراب حالت شناختی و جسمانی همبستگی مثبت و معنی دار وجود داشت. اما در هر دو گروه ورزشکاران تیمی و انفرادی بین فشار ادراک شده والدین با اضطراب حالت شناختی و جسمانی همبستگی معنی دار بدست نیامد. نتایج رگرسیون چند متغیری با روش ورود نشان داد که به ترتیب متغیرهای فشار ادراک شده مربی و نگرانی بیش از حد در مورد اشتباهات قوی ترین متغیرها برای پیش بینی اضطراب رقابتی در ورزشکاران تیمی و به ترتیب استانداردهای شخصی، فشار ادراک شده مربی و نگرانی بیش از حد در مورد اشتباهات قوی ترین متغیرها برای پیش بینی اضطراب رقابتی در ورزشکاران انفرادی بودند (0.05>p).

آمار یکساله:  

بازدید 222

دانلود 28
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  294
 • دانلود: 

  92
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، تعیین اولویت مهارت های روانی ورزشکاران هندبال درگرو ه ها و پست های مختلف بازی است، ابزاراندازه گیری پرسشنامه انستیتوی ورزشی استرالیای جنوبی128(SASI)  است. نمونه آماری 110 نفر از ورزشکاران لیگ برتر هندبال، جوانان اصفهان و مدارس متوسطه شهر اصفهان بودند. نتایج تحقیق نشان داد که مهارت روانی هدف گزینی بین بازیکنان در سطح p≤0.05 تفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین اعتماد به نفس بین بازیکنان گوش راست با بازیکن پخش و بازیکنان گوش راست با بازیکن گوش چپ و بازیکنان پخش با بازیکن دروازه بان و بازیکنان دروازه بان با بازیکن بغل گوش راست و بازیکنان دروازه بان با بازیکن گوش چپ در سطح p≤0.01 تفاوت معنی دار وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 294

دانلود 92
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  265
 • دانلود: 

  66
کلیدواژه: 
چکیده: 

دیر زمانی است که تاثیر شگفت انگیز و بی واسطه هنر بر انسان مورد توجه اندیشمندان علوم انسانی به ویژه روانشناسان قرار گرفته است. شواهد بسیاری وجود دارد که موید تاثیرات غیر قابل انکار هنرهای رسانه ای در مدیریت و شکل دهی افکار عمومی است. از میان هنرها، هنر هفتم، سینما، از این رو که استفاده شایانی از هنرهای دیگر داشته است، بیشترین اثر گذاری را در دنیای معاصر دارد.پژوهش حاضر، با در نظر گرفتن سینما به عنوان تاثیرگذارترین هنر قرن حاضر و انتخاب ژانر دفاع مقدس به عنوان مهمترین گونه سینمای ملی، به بررسی مفاهیم صلح و خشونت پرداخته است. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، از میان 230 فیلم، دو فیلم از هر دهه (از آغاز جنگ تحمیلی ایران و عراق تا کنون) که جمعا شامل شش فیلم می باشد، برگزیده و توسط سیاهه نشانگان صلح و خشونت پژوهشگر ساخته، به تحلیل محتوای فیلمها از منظر صلح و خشونت پرداخته شد.نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که اغلب فیلمهای دفاع مقدس خشونت را ترویج می کنند و تعداد انگشت شماری در این میان وجود دارند که مبلغ صلح هستند. اصولا فیلمهایی که به جای پرداختن به جنگ، به بررسی اثرات مخرب جنگ بر انسانها می پردازند و انسان، روابط انسانی، نوع دوستی و همدلی را چیره بر هر گونه جنگ و دشمنی به تصویر می کشند، بیشتر منادی صلح هستند. و فیلمهایی که قصد قهرمان سازی در جنگ را دارند و به بهانه نوع دوستی، به زبان خشونت از آشتی می گویند، بیشتر مبلغ خشونت می باشند.نکته قابل تامل آن است که تعداد بسیاری از فیلمهای سینمای دفاع مقدس که به بررسی تاثیر جنگ بر روی نوع انسان اشاره دارند، با نمایش تصاویر بسیار خشن از اهداف صلح آمیز خود دور می شوند و جزو فیلمهای خشن دسته بندی می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 265

دانلود 66
نویسنده: 

موسوی فرانک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  174
 • دانلود: 

  21
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف این تحقیق بررسی رابطه نقش دانشگاه در تغییر مهارتهای زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه است. پس از انتخاب دانشجویان دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته با 30 سوال بسته پاسخ پنج گزینه ای میزان مهارت زندگی دانشجویان مشخص و به کمک آزمونهای آماری پارامتریک به مقایسه میانگین در سطوح متفاوت پرداخته شد. به این ترتیب جامعه آماری این تحقیق تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در سال تحصیلی 1387 -1386 را شامل می شود که 200 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند.برای این تحقیق 3 فرضیه زیر در نظر گرفته شده بود:بین مهارتهای زندگی دانشجویان سال اول و آخر تفاوت وجود دارد.بین مهارتهای زندگی دانشجویان رشته های علوم انسانی و علوم پایه تفاوت وجود دارد.بین مهارتهای زندگی دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود دارد.نتایج بررسی حاضر در ارتباط با فرضیه ها به شرح زیر است:هر 3 فرضیه فوق رد شدند و تفاوت معنا داری بین مهارت زندگی دانشجوی سال اول و آخر، علوم انسانی و علوم پایه و دختر و پسر وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 174

دانلود 21
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  50
 • دانلود: 

  9
کلیدواژه: 
چکیده: 

جمعیت دانش آموخته به عنوان سرمایه انسانی مهمترین عنصر در توسعه جوامع محسوب می شود. بی تردید در هر جامعه سرمایه گذاری بر دانشجویان و توجه به این قشر عظیم آینده ای پربار را نوید می دهد و کلید دستیابی به آینده ای متعالی است. تاکید بر امور تحصیلی در روند برنامه های آموزشی امری بدیهی و غیر قابل انکار است. لیکن توجه صرف به بعد آموزش نمی تواند متضمن آینده ای نوید بخش برای جامعه باشد. در نظر گرفتن ابعاد روانی وجود دانشجویان خود مساله ای است که اغماض از آن کیفیت آموزشی را نیز متاثر خواهد ساخت.

آمار یکساله:  

بازدید 50

دانلود 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  41
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیت و رضایت زناشویی بود. جامعه آماری تحقیق، زوجین تبریز بودند که از بین آنها160  نفر ( 80زن و  80مرد) با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از نواحی 1 و4  انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (47 سوالی) و پرسشنامه شخصیت  NEO-FFI(60 سوالی) جمع آوری شدند. تحلیل داده ها در ابتدا با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و سپس تحلیل رگرسیون انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که رابطه معنی داری بین ویژگیهای شخصیت و رضایت زناشویی وجود دارد. از بین ابعاد شخصیت روان رنجورخویی و بازبودن به ترتیب سهم بیشتری در پیش بینی متغیر رضایت زناشویی داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 41
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  524
 • دانلود: 

  136
چکیده: 

نوعی رابطه متقابل بین فرزند پروری والدین، محیط خانواده و اختلال نارسایی و فزون جنبشی وجود دارد که با آسیب پذیری زیستی کودک ارتباط دارد. بنابراین می توان گفت فرزند پروری وظیفه ای است و تعامل های میان والدین و کودک و عوامل محیطی بر تعامل های والد فرزند و پیامدهای رفتار کودک تاثیر متقابل دارد. به دلیل این که کودکان ADHD هم دارای مشکلات تحرکی، بی توجهی و تحصیلی هستند برخورد والدین با آنها خشن است، حتی گاه آنها را کتک زده و به شدت تحقیر می کنند به عبارت دیگر از شیوه های فرزند پروری مستبدانه استفاده می کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سطح تنیدگی والدین با سبک های فرزند پروری در مادران دارای پسرADHD  و عادی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه والدین دارای پسر 5 تا 12 ساله مبتلا به ADHD مراجعه کننده به بیمارستان های دکتر شیخ و ابن سینا و کلینیک دکتر عبدالهیان و کلیه والدین دارای پسر 5 تا 12 ساله بهنجار مقطع پیش دبستانی و دبستان بود که با روش نمونه گیری در دسترس 50  والد کودک مبتلا بهADHD  و با روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای 80 والد کودک بهنجار انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه سبک فرزند پروری دیانابامریند(1972)  بود. داده ها با استفاده از ابزار آماری آزمون T گروه های مستقل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج بدست آمده نشان داد که:(1  بین سبک فرزند پروری متقدارنه والدین در کودکان بهنجار و بیش فعال تفاوت معناداری وجود داشت(p<0.05) . می توان گفت که میانگین سبک فرزند پروری مقتدرانه در گروه والدین کودکان بهنجار بالاتر بوده است.(2  بین سبک فرزند پروری مستبدانه والدین در کودکان بهنجار و بیش فعال تفاوت معناداری وجود داشت(p<0.05) . می توان گفت که میانگین سبک فرزند پروری مستبدانه در والدین کودکان بیش فعال بالاتر بوده است (3 بین سبک فرزند پروری سهل گیرانه والدین در کودکان بهنجار و بیش فعال تفاوت معناداری وجود داشت(p<0.05) . می توان گفت که سبک فرزند پروری سهل گیرانه در والدین دو گروه کودکان بیش فعال زیاد نبود و تقریبا در یک سطح بوده است.آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام. تلفن 09153005910- دکتر سعید تیموریهمچنین نتایج نشان داد که وجود کودکADHD  در خانواده برانتخاب سبک های فرزند پروری در والدین اثر گذار بوده است به عبارت دیگر هرچه کودکان میزان مشکلات رفتاری بیشتری را دارا باشد والدین آنها نیز سبک های فرزند پروری مستبدانه را بر آنها اعمال می کردند.

آمار یکساله:  

بازدید 524

دانلود 136
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  18
کلیدواژه: 
چکیده: 

مدیران کمیاب ترین و در عین حال با ارزش ترین سرمایه سازمان ها و عوامل اصلی تعیین کننده در جامعه هستند و مدیریت نیز یکی از مشاغلی است که موجب فشار روانی زیادی برای مدیران می شود از جمله عواملی که در این شرایط و موقعیتهای شغلی استرس زا نقش تعدیل کننده ایفا می کنند، ویژگی شخصیتی سخت رویی می باشد. به عبارت دیگر سخت رویی به عنوان یک سپر مقاومتی در امور اجرایی و مدیریتی که حوزه های پرفشاری می باشند می تواند کیفیت زندگی افراد و احساس رضایتمندی از زندگی را تحت تاثیر قرار دهد. سرسختی، یک متغییر شخصیتی است که از سه مولفه تعهد، کنترل، مبارزه طلبی تشکیل شده است.هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سخت رویی با کیفیت زندگی در مدیران اجرایی منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران اجرایی منطقه 9 بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. ابزارهای مورد استفاده، مقیاس بررسی دیدگاههای شخصی سوزان اولت کوباسا(1986)  و فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی می باشد. داده ها با استفاده از ابزارهای آماری، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون دو متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج بدست آمده نشان داد که: -1بین سخت رویی و مولفه های آن با کیفیت زندگی (r=0.65, P<0.01) رابطه مثبت و معناداری وجود داشت، یعنی مدیرانی که سخت رویی آنها (تعهد، کنترل، مبارزه طلبی) بیشتر بود، کیفیت زندگی خود را مطلوبتر گزارش کردند. -2همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون دومتغییره نشان داد که سخت رویی و مولفه های آن می توانند تغییرات مربوط به کیفیت زندگی را به صورت معناداری پیش بینی کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 18
نویسنده: 

ده بزرگی شهرام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  629
 • دانلود: 

  275
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از اجرای این پژوهش بررسی میزان تاثیر خدمات توانبخشی (شامل: گفتار درمانی، بازی درمانی، کاردرمانی و فیزیوتراپی، آموزش مفاهیم و ...) بر روی پیشرفت هوش ترسیمی درمرکز توانبخشی کودکان زیر 10 سال بود. در این پژوهش از بین مددجویان کم توان ذهنی تربیت پذیر 30 نفر ( 11دختر و 19 پسر) انتخاب شد و قبل از ارایه خدمات توانبخشی میزان هوشبهر این کودکان به وسیله آزمون هوشی گودیناف– هریس اندازه گیری شد. پس از 7 ماه هوشبهر مددجویان مذکور مجددا سنجیده شد که بررسی تفاوت بین پیش آزمون و پس آزمون به وسیله آزمون t برای گروههای همبسته نشان داد تفاوت بین پیش آزمون و پس آزمون درسطح آماری  (P<0.01)معنی دار است و همچنین محاسبه ضریب همبستگی بین دو گروه نمرات پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که رابطه بین آن دو نیز در سطح آماری(P<0.05)  معنی دار است و بررسی رابطه بین سن کودکان و هوشبهر بدست آمد از پس آزمون (یعنی پس از انجام خدمات توانبخشی) نشان داد که رابطه درسطح P<0.05 معنی دار است بنابراین بررسی های آماری بیانگر این است که هر چه خدمات توانبخشی در سنین پایین تر ارایه شوند. کودکان پیشرفت هوشی– شناختی بیشتری خواهند داشت رابطه بین سن و IQ بدست آمده ازپس آزمون منفی (-0.33) بوده است و خدمات توانبخشی باعث پیشرفت هوشی کودکان کم توان ذهنی تربیت پذیر در 10 سال شد و آزمون هوشی گودیناف- هریس آزمون معتبری برای سنجش هوش این گروه از کودکان است.

آمار یکساله:  

بازدید 629

دانلود 275
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  116
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این پژوهش رابطه بین سلامت روان و سرسختی روان شناختی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران مورد بررسی قرار گرفت. نمونه پژوهش شامل 148 نفر از دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران، که در سال تحصیلی 1386- 87 مشغول به تحصیل بودند، به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در پژوهش حاضر برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) و پرسشنامه سرسختی روان شناختی(AHI)  استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، و رگرسیون چند متغییری نشان داد که که بین سلامت روان و سرسختی روان شناختی دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر، افزایش سلامت روان دانشجویان، افزایش سرسختی روان شناختی آنان را بدنبال داشته است. و بین مولفه های سلامت روان (نشانگان جسمانی، اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعی، افسردگی) با سرسختی روانشناختی دانشجویان رابطه منفی معناداری وجود دارد. سطح معنا داری در پژوهش حاضرα<0.05  می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 116
نویسنده: 

قادری زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  24
کلیدواژه: 
چکیده: 

این پژوهش به منظور بررسی میزان افکار خودکشی و سازگاری بر اساس منطقه جغرافیایی و اقلیم محل سکونت انجام شده است. طرح این پژوهش به روش علی مقایسه ای و از نوع توصیفی می باشد و شیوه اجرای تحقیق به صورت انفرادی بوده است و آزمودنی های پژوهش 360 نفر (30 نفر مرد، 30 نفر زن) افراد ساکن و بومی شهر مورد نظر (دو شهر از هر منطقه آب و هوایی، که با توجه به این نکته که در کل سه نوع آب و هوا را می توان در ایران تشخیص داد، از آب و هوای بیابانی و نیمه بیابانی شهرهای یزد و اهواز، از آب و هوای کوهستانی شهرهای بروجن و مشهد و از آب و هوای معتدل خزری شهرهای رشت و آمل انتخاب شده اند) در محدوده سنی 20 تا 40 سال و حداقل تحصیلات دیپلم بوده اند که به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسش نامه ای بود است (پرسشنامه افکار خودکشی بک و پرسشنامه سازگاری) که توسط آزمودنی ها تکمیل گردید. متغیر مستقل در این پژوهش، نوع آب و هوا و اقلیم محل سکونت فرد و متغیر وابسته، میزان افکار خودکشی و سازگاری بوده است. همچنین متغیرهای کنترل شده عبارت بودند از سن، جنس، میزان تحصیلات، نوع آب و هوا. موقعیت جغرافیایی محل سکونت. متغیرهای مزاحم این پژوهش وضعیت اقتصادی، اجتماعی جمعیت مورد مطالعه بوده است. داده های گردآوری شده به کمک روش های آمار توصیفی و آزمون های آماری کروسکال- والیس جهت آزمون فرضیات و جهت مقایسه چند گانه از آزمون U من ویت نی و محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن -براون و ضریب همبستگی کندال تحلیل گردیده اند و همچنین جهت مقایسه چندگانه از آزمون t استفاده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 24
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  309
 • دانلود: 

  96
کلیدواژه: 
چکیده: 

با پیچیده ترشدن روز افزون جوامع امروزی به طور حتم رسالت سازمانها در جهت برآوردن انتظارات افراد جامعه حساس تر و با اهمیت تر می شود به طورکلی می توان ادعا نمود دنیای ما دنیای سازمان ها ست، آنچه امروزه درسازمانها از اهمیت خاصی برخوردار است نقش اساسی انسان به عنوان گرداننده اصلی سازمانها می باشد (هنرمند،1387 ).با توجه به این که انگیزه ها بیانگر چرایی رفتارند و باعث بروز فعالیت ها و حامی آنها به حساب می آیند و جهت کلی رفتارهای انسان را تعیین می کنند، اگر کارکنان فاقد انگیزه کافی برای کار در سازمان باشند، قادر به تحمل سختی ها و مشکلات کار نخواهند بود و اثربخشی لازم را نخواهند داشت (وحیدی،1380 ).نتایج مطالعات نشان می دهند که کارکنان همراه با نیازهای به خصوص به سازمان می آیند، آنها همچنین علایق، مهارتها و مانند آن را به همراه دارند و انتظار دارند تا محیطی را برای کار در اختیار داشته باشند که بتوانند توانایی خود را در آن بکارگرفته و بسیاری از نیازهای اساسی خود را برطرف سازند. وقتی که سازمان چنین محیطی را فراهم کند تعهد کارکنان آشکارا افزایش می یابد. کارکنان نسبت به سازمانی احساس تعلق و تعهد می کنند که نسبت به توسعه آنان، رفاه آنها و علاقه آنها برای تبدیل شدن به کسی که همیشه آرزویش را داشته اند احساس تعهد کند، کارکنان نیازها، انگیزه ها و امیدهای خود را به شغلشان پیوند می دهند و نسبت به کار، سازمان هایی را که قدم هایی را برای کمک به آنها در توسعه توانایی ها در رسیدن به قابلیت ها برمی دارد احساس تعهد می کنند(دسلو،1987 ).با توجه به مفاهیم نظری دو متغیر انگیزش شغلی و تعهد سازمانی و ارتباط تنگاتنگی که با هم دارند پژوهش حاضر ضمن بررسی رابطه بین انگیزش شغلی و تعهد سازمانی به بررسی سوال های زیر می پردازد: -1 آیا بین انگیزش شغلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد؟ -2 آیا بین مولفه های انگیزش شغلی و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد؟ -3 آیا بین سابقه کار کارکنان و میزان تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد؟

آمار یکساله:  

بازدید 309

دانلود 96
نویسنده: 

مظفریان رایحه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  218
 • دانلود: 

  714
کلیدواژه: 
چکیده: 

از آنجا که روانکاوی سنتی مزایا و ویژگی های خاص خود را دارد اما روش هایی که در سال های اخیر بیشتر به آنها توجه می شود و البته ریشه در ادوار گذشته نیز دارد؛ به نوعی می توانند در بهبود جسمی و روانی بیماران موثر باشند.یکی از همین روش ها، تسکین بیماران به وسیله هنر می باشد. هنر درمانی نوعی تکنیک درمانی است که می کوشد موقعیت احساسی بیمارانی که از ناراحتی های روحی و روانی رنج می برند و یا مورد آزار و اذیت های احساسی قرار گرفته اند را بهبود بخشد.

آمار یکساله:  

بازدید 218

دانلود 714
نویسنده: 

حسن زاده رمضان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  69
 • دانلود: 

  18
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: هدف این پژوهش بررسی میزان رضایتمندی فارغ التحصیلان یا دانش آموختگان از دانشگاه است بررسی رضایتمندی فارغ التحصیلان دانشگاه می تواند به ارایه راهکارهایی منجر شود، تا برنامه ریزان بر اساس آن تلاش بیشتر در جهت ارایه خدمات بهتر را طراحی کرده و رضایت آنها را بیشتر فراهم کنند.روش: در تحقیق و پژوهش حاضر، از روش تحقیق توصیفی از نوع پس رویدادی یا علّی مقایسه ای استفاده شد. جامعه آماری کلیه دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی ساری است. بر اساس جدول تعیین حجم نمونه از روی حجم جامعه (جدول کرجسی و مورگان) حجم نمونه 250 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب  شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده به عمل آمد. پایایی پرسشامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.93 به دست آمد. برای آزمون فرضیه های تحقیق و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد.یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که:-1  دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی از رضایتمندی برخوردارند  (t=4.443, p<%5)میزان رضایتمندی دانش آموختگان از بخش های مختلف دانشگاه (آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، اداری و مالی، و فرهنگی) متفاوت است -3 .(F=36.98, P<%5) میزان رضایتمندی دانش آموختگان دختر و پسر متفاوت نیست.(t=0.744, P<%5) بحث و نتیجه گیری: لوسول و همکارانش (2001)، داگلاس و همکارانش (2006)، اوم و همکارانش (2006) در تحقیق خود نشان دادند که بهبود خدمات در دانشگاه و گسترش تکنولوژی و خدمات رفاهی در افزایش رضایت دانشجویان تاثیر دارد. نسر و همکارانش (2008) در پژوهش خود رضایت دانشجویان را از بخش های مختلف دانشگاه مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج نشان داد که بین دانش دانشجویان و رضایت آنها رابطه وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 69

دانلود 18
نویسنده: 

سینا حمید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  75
کلیدواژه: 
چکیده: 

این پژوهش به دنبال بررسی دیدگاه مدیران به خلاقیت و نوآوری با یادگیری سازمانی در دبیرستان های ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی 1386 -87 انجام شد. روش پژوهش زمینه یابی بود. جامعه آماری پژوهش مدیران دبیرستان های دخترانه و پسرانه (دولتی و غیر انتفاعی) ناحیه یک شهر شیراز به تعداد 150 نفر بود و چون جامعه آماری کوچک بود، حجم نمونه با حجم جامعه آماری برابر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. داده ها با استفاده از آزمون خی دو تحلیل شد و نتایج نشان داد که بین دیدگاه مدیران به خلاقیت و نوآوری با یادگیری سازمانی در سطح 0.01 رابطه وجود دارد و همبستگی بدست آمده مثبت و مستقیم است.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 75
نویسنده: 

کلانتری جلال

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

منظور از منبع کنترل یعنی میزان باور شخص درباره اینکه به چه میزان می تواند بر زندگی خود اثر داشته باشد. منبع کنترل در افراد می تواند درونی و یا بیرونی باشد. پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه چگونگی وضعیت منبع کنترل از بعد درونی یا بیرونی بودن آن در دانش آموزان نابینا و بینای شهر شیراز پرداخته است.جهت گردآوری داده ها از آزمون منبع کنترل نوویکی - استریک لند استفاده گردیده است. گروه نمونه پژوهش شامل 80 نفر از دانش آموزان نابینا و به همین تعداد دانش آموزان بینای شهر شیراز می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده .تحلیل نتایج حاصل از اجرای ابزار مورد استفاده در پژوهش بر روی گروه نمونه نشانگر وجود تفاوت معنی دار آماری در سطح 0.05 نمی باشد. به عبارت دیگر دانش آموزان نابینا و بینای گروه نمونه پژوهش را بر حسب ویژگی بینای آنها نمی توان در یکی از دوگروه افراد با منبع کنترل درونی و یا افراد با منبع کنترل بیرونی قرار داد.ضمنا بین چگونگی وضعیت منبع کنترل دانش آموزان دختر نابینا و دانش آموزان پسر نابینای گروه نمونه پژوهش تفاوت معنی دار در سطح 0.05 وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  26
کلیدواژه: 
چکیده: 

هفت پیکر داستانی افسانه ای، لبریز از قصه های پی در پی و شخصیت های گوناگون است که در روند داستان در کنار هم جان می گیرند و به سمت اندیشه ای برتر حرکت می کنند. هویت افسانه ای - تاریخی بهرام که قهرمان اصلی این منظومه است در پیوند با اسطوره میترا به این داستان ویژگی های خاصی بخشیده است. نظامی در طرح این منظومه با تکیه بر افسانه های کهن و کاربرد «کهن الگوها» در فرآیند شخصیت پردازی و حادثه پردازی، مخاطب را در برابر قهرمانان و دنیای افسانه ای ویژه ای قرار می دهد که در آن هر یک از شخصیت ها خود راوی روایتی دیگرند. بافت روانی ویژه این افسانه به گونه ای است که به تحلیل گران آثار ادبی فرصت نقد روانشناسانه این اثر را می بخشد؛ چرا که هفت پیکر بر بنای آگاهی ها و ناخودآگاهی هایی بنا شده است که در نهایت در هویت بهرام به وحدت می رسند. «باید به خاطر داشت که گرچه آگاهی و ناآگاهی کارکردهای روانشناختی گوناگونی پیش رو می نهند، هر دو جلوه های یک روان یگانه اند».

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 26
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  434
 • دانلود: 

  85
کلیدواژه: 
چکیده: 

حس انسجام یک ویژگی شخصیتی است که موجب نگاه ویژه فرد به زندگی و مشکلات آن به شیوه ای می شود که سازگاری با مشکلات را آسانتر می سازد. آنتونوفسکی معتقد است که حس انسجام دارای نوعی جهت یابی نظری «سالم» است به جای اینکه به دنبال این باشد که چرا انسانها بیمار می شوند.هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه حس انسجام و ابعاد آن با کیفیت زندگی در بین دانشجویان بود.مواد و روشها: نمونه پژوهش شامل 292 دانشجو (220 دختر و 72 پسر) در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بودند که به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای اندازه گیری حس انسجام از مقیاس حس انسجام آنتونوفسکی استفاده شد. این مقیاس شامل 13 گویه و 3 خرده مقیاس توانایی درک، توانایی اداره کردن و توانایی اهمیت دادن است. برای سنجش میزان کیفیت زندگی از مقیاس جامع کیفیت زندگی ساخته کامینز استفاده شد. این مقیاس علاوه بر یک نمره کلی، دو نمره جداگانه نیز برای دو خرده مقیاس اهمیت داشتن و رضایت داشتن به دست می دهد. برای سنجش روایی ابزارها، روش تحلیل عاملی و برای تعیین پایایی، ضریب آلفای کرونباخ به کار رفت. نتیجه تحلیل عاملی مقیاس حس انسجام موید وجود سه خرده مقیاس ذکر شده توسط آنتونوفسکی بود هر چند که برخی گویه ها بر روی عوامل جا به جا شدند. نتایج پایایی آلفای کرونباخ برای کل مقیاس حس انسجام برابر با 0.71 و برای زیر مقیاسها به ترتیب ذکر شده در بالا 0.66، 0.67 و 0.56 بود. نتیجه تحلیل عاملی مقیاس کیفیت زندگی وجود دو خرده مقیاس اهمیت داشتن و رضایت داشتن را تایید کرد. نتایج پایایی آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 0.75 و برای زیر مقیاسها به ترتیب 0.56 و 0.76 به دست آمد.یافته ها و نتیجه گیری: نتایج ضریب همبستگی نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار بین حس انسجام و کیفیت زندگی بود. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره، حاکی از قدرت پیش بینی کنندگی نمره کلی مقیاس حس انسجام در پیش بینی میزان کیفیت زندگی (p<0.001، β=0.35) و نیز ابعاد مختلف آن بود. هم چنین ابعاد مختلف حس انسجام به صورت معناداری قادر به پیش بینی ابعاد مختلف کیفیت زندگی در کل دانشجویان و نیز در بین دانشجویان دختر و پسر به تفکیک بود. به طور کلی نتایج بیانگر این است که حس انسجام با کیفیت زندگی افراد ارتباط معناداری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 434

دانلود 85
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  22
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از این پژوهش بررسی «روابط میان ابعاد کمال گرایی، شیوه های مقابله ای با استرس با انگیزش تحصیلی در دانشجویان دارای پیشرفت تحصیلی بالا» می باشد. نمونه پژوهش حاضر به تعداد 175 نفر (138، دختر و 37 پسر) به صورت تصادفی از بین دانشجویان دارای پیشرفت تحصیلی بالا انتخاب گردید. بدین منظور برای انتخاب پیشرفت تحصیلی بالا، میانگین دانشجویان به نمره (z) تبدیل گردید و نمرات یک انحراف استاندارد بالای میانگین به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی بالا لحاظ گردید. این افراد پرسشنامه های کمال گرایی (هویت و فلت، 1991)، شیوه های مقابله با استرس (اندلر و پارکر، 1990) و انگیزش تحصیلی (ولرند، 1989) را تکمیل نمودند. فرضیه های مطرح شده از طریق محاسبه ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که کمال گرایی دیگر مدار با انگیزش بیرونی و درونی رابطه مثبت دارد؛ همچنین شیوه های هیجان مدار و اجتنابی با انگیزش بیرونی رابطه مثبت معنی دار دارد. به علاوه شیوه مساله مداری با انگیزش درونی در جهت مثبت و با بی انگیزشی در جهت معکوس رابطه دارد؛ بالاخره کمال گرایی خویشتن مدار و دیگر مدار با شیوه های مقابله هیجانی ارتباط مثبت و معنی دار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  16
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر با توجه به آنچه که مطرح شد مقایسه خودتمایزیافتگی و شیوه های مقابله ای در زوج های سازگار و ناسازگار می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش علی - مقایسه ای می باشد که به این منظور 50 (100 نفر) زوج سازگار و 50 (100 نفر) زوج ناسازگارمورد بررسی قرار گرفتند.ابزار مورد استفاده شامل: الف) پرسشنامه تمایزیافتگی (DSI): یک پرسشنامه 46 سوالی است که به منظور سنجش سطح تمایزیافتگی افراد بکار می رود ب) پرسشنامه راهبردهای مقابله ای کارور: این پرسشنامه توسط کارور و همکاران (1989) بر اساس مدل لازاروس از تنیدگی و مدل خودنظم بخشی رفتاری تهیه شده است. نتایج پژوهش حاضر با استفاده از آزمون tمستقل نشان داد که بین زوج های سازگار و ناسازگار در میزان خودتمایزیافتگی تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین تنها بین استفاده از شیوه مقابله ای اجتنابی تفاوت معناداری میان زوجی های سازگار و ناسازگار مشاهده شد، بدین صورت که زوج های ناسازگار بیشتر از شیوه مقابله ای اجتنابی استفاده کرده اند و بین میزان استفاده از شیوه های مقابله ای مساله مدار و هیجان مدار در بین دو گروه تفاوت معناداری دیده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 16
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  14
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری بر تغییر سبک های مقابله ای نوجوانان انجام شد. برای این منظور 24 نفر از دانش آموزان که بر اساس پرسشنامه سبک مقابله ای کارور، دارای سبک مقابله ایی ناکارآمد بودند بصورت خوشه ای مرحله ای از بین جامعه آماری پژوهش، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (12 نفر) و کنترل (12 نفر) جایگزین شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاری و پرسشنامه راهبردهای رویارویی کارور است. روش پژوهش، شبه آزمایشی و از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. گروه آزمایش، 10 جلسه، برنامه مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری دریافت کردند، ولی گروه گواه، هیچ برنامه ای دریافت نکردند. نتایج t تست نشان داد که مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری در افزایش سبک مقابله مساله مدار، سبک مقابله ایی هیجان مدار و کاهش سبک مقابله اجتنابی نوجوانان بطور معناداری موثر است (p=0.000). این نتایج بیانگر این مطلب است که ارائه خدمات مشاوره بصورت گروهی و به شیوه شناختی رفتاری، برتغییر سبک های مقابله ای نوجوانان موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 14
نویسنده: 

سروقد سیروس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از این پژوهش بررسی مقایسه ای اضطراب حالت - صفت دانش آموزان پایه اول، دوم و سوم راهنمایی شهر شیراز بود بدین منظور ترجمه فارسی پرسشنامه اضطراب حالت - صفت کودکان  (STAIC) اسپیلبرگر و همکاران (1973) بکار برده شد.در این مطالعه 1561 دانش آموز (780 دختر، 781 پسر) پایه اول، دوم و سوم مدارس راهنمایی تیزهوشان، نمونه دولتی، غیر انتفاعی و عادی به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.این پژوهش نشان داد که دانش آموزان تیز هوش پایه سوم راهنمایی نسبت به دانش آموزان تیز هوش پایه اول و دوم راهنمایی اضطراب حالت بالاتری را گزارش نمودند، دختران تیز هوش نسبت به پسران تیز هوش اضطراب حالت و اضطراب صفت بالاتری را گزارش کردند. اضطراب حالت دختران و پسران تیز هوش نسبت به اضطراب صفت آنها بالاتر بود تمام این تفاوت ها در سطح (p<0.01) معنی دار بودند. بین اضطراب حالت یا اضطراب صفت دانش آموزان دیگر مدارس تفاوت های معنی داری از نظر آماری وجود نداشت (p>0.05).از نتایج این مطالعه می توان در ارتقای سطح آموزش و پیشگیری از افت تحصیلی و نیز در برنامه های پیشگیری سطح اول در مدارس راهنمایی تیز هوشان استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 33
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  15
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی مشاوره به شیوه تمرکز بر عواطف (EFT) بر افزایش سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد مرودشت پرداخته است. به همین منظور در کنار این فرضیه اصلی، چهار فرضیه فرعی دیگر برای تعیین تاثیر مشاوره به روش مذکور بر کاهش افسردگی، کاهش اضطراب، کاهش ناسازگاری اجتماعی و کاهش جسمی سازی مطرح و بررسی شده است. این روش مشاوره را که به نظر می رسد برای اولین بار در ایران ترجمه و تنظیم گردیده است، گرینبرگ و جانسون، در اوایل دهه 1980 مطرح کردند. آنان پایه و اساس این روش درمانی را خود سازی و رشد شخصی می دانند و عاطفه و احساس را نیز زیر بنای این رشد شخصی می دانند. خلاصه اینکه EFT بیان می کند که هوش هیجانی شامل رهبری عواطف است، بدون اینکه تحت تاثیر عواطف باشیم و هدفEFT، گسترش هوش هیجانی فرد است.جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد مرودشت تشکیل داده است و روش پژوهش نیمه تجربی است. نمونه این پژوهش را بیست و چهار نفر از دانشجویان دختر که به روش تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل انتخاب شدند، تشکیل داده است. ابزار مورد استفاده این پژوهش، پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ(GHQ)  می باشد. طرح پژوهش، از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه (کنترل) است. متغیر مستقل در این پژوهش شیوه مشاوره EFT می باشد. پس از انتخاب تصادفی گروههای آزمایشی و گواه، ابتدا بر روی هر دو گروه پیش آزمون اجرا گردید سپس ده جلسه دو ساعته مشاوره گروهی به روش تمرکز بر عواطف (EFT) بر گروه آزمایش انجام شد اما برای گروه کنترل هیچ شیوه درمانی انجام نگرفت. پس از اتمام ده جلسه مشاوره EFT از هر دو گروه، پس آزمون به عمل آمد.پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها از طریق آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس) نتایجی که به دست آمد نشان می داد که میانگین نمرات پس آزمون سلامت عمومی گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل کمتر بوده است. به عبارت دیگر شیوه مشاوره EFT بر سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد مرودشت تاثیر مثبتی داشته و باعث ارتقای سلامت روانی این دانشجویان شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  34
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی با نگرانی و اضطراب مرگ دانشجویان دانشگاه آزاد کرمانشاه می باشد. به همین منظور 400 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه تشکیل دادند که با روش تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه های محق ساخته دموگرافیک، مقیاس نگرانی مه یر و همکاران (1990) و اضطراب مرگ تمپلر (1970) را تکمیل کردند. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که در دانشجویان دختر و پسر بین جهت گیری مذهبی درونی با نگرانی و اضطراب مرگ همبستگی منفی و بین جهت گیری مذهبی بیرونی با نگرانی و اضطراب مرگ همبستگی مثبت وجود دارد. نتایج رگرسیون چند متغیری با روش ورود نشان داد که جهت گیری مذهبی درونی به صورت منفی و جهت گیری مذهبی بیرونی به صورت مثبت بهترین متغیر برای پیش بینی نگرانی و اضطراب مرگ را در دانشجویان دختر و پسر بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 34
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  519
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

این پژوهش به بررسی اثربخشی اجتماع درمان مدار (TC) بر تغییر سبک اسناد معتادان می پردازد، که بدین منظور از پرسشنامه سبک اسناد (ASQ) استفاده شده است. در ابتدا، دو گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند. گروه آزمایش شامل 25 نفر از افرادی است که در مرکز اجتماع درمان - مدار هجرت تهران اقامت داشته اند و گروه کنترل شامل 28 نفر از افرادی است که از مرکز ترک اعتیاد شهید فامیلی تهران انتخاب شدند.متغیر آزمایشی این پژوهش، اجتماع درمان مدار (TC) است که مدت زمان آن سه ماه می باشد. اجتماع درمان مدار یک محیط درمانی است که از افراد معتاد به صورت 24 ساعته و در مدت زمانی مشخص (مثلا سه تا شش ماه یا حتی دو سال) نگهداری و حمایت می نماید و هدف آن تغییر رفتار، نگرش، شناخت و ارزش های فرد معتاد، یا به طور کل، تغییر در سبک زندگی فرد معتاد می باشد.در مرحله اول، از هر کدام از افراد پیش آزمون (ASQ) به عمل آمد. سپس بعد از اتمام درمان در گروه آزمایش (افراد مقیم (TC)، از آنها پس آزمون گرفته شد و همچنین ازگروه کنترل نیز پس از سه ماه مجددا پس آزمون گرفته شد. به منظور تعیین اثربخشی اجتماع درمان مدار بر تغییر سبک اسناد، ابتدا نمرات افتراقی هر گروه (که از تفاضل پیش آزمون و پس آزمون هر گروه به دست آمد) محاسبه شد. سپس با استفاده از آزمون T برای گروه های مستقل، تفاوت میانگین های دو گروه بررسی شد تا مشخص شود آیا متغیر مستقل (TC) بر تغییر سبک اسناد افراد معتاد موثر بوده یا خیر.نتایج پژوهش نشان داد که سبک اسناد افراد مقیم) TC گروه آزمایش) پس از حضور سه ماهه در مرکز TC بهبود معناداری یافته است، به این معنی که سبک اسناد آنها در انتهای درمان (سه ماه اقامت در (TC  در رویدادهای خوشایند (موفقیت)، درونی تر، پایدارتر و کلی تر و در رویدادهای ناخوشایند (شکست)، بیرونی تر، ناپایدارتر و اختصاصی تر می باشد. در مجموع، یافته های این پژوهش نشان داد که TC در تغییر سبک اسناد افراد معتاد موثر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 519

دانلود 73
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  13
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی، در بین کارکنان کارخانه لاستیک دنا بود. در این تحقیق، 230 نفر از کارکنان کارخانه لاستیک دنا، با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه های شاخص توصیف شغل، عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، در بخش یافته های توصیفی از میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی و درصد و در بخش آمار استنباطی، از روش های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه، استفاده گردید .نتایج نشان داد که:- رضایت شغلی با رفتار شهروندی و ابعاد آن در سطح p<0.0001 رابطه مثبت و معنی دار دارد .میزان همبستگی رضایت شغلی با رفتار شهروندی (0.43) بود.- عدالت سازمانی و ابعاد آن با رفتار شهروندی و ابعاد آن همبستگی مثبت و معنی داردارد. ضریب همبستگی عدالت سازمانی با رفتار شهروندی (r=0.52، p<0.0001) بود.- نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که رضایت از سرپرستی 0.19 از تغییرات رفتار شهروندی را پیش بینی می کندکه این میزان با ورود رضایت از حقوق به 0.23 می رسد. همچنین ابعاد عدالت با هم، 0.25 و عدالت سازمانی و رضایت شغلی با هم 0.26 از تغییرات رفتار شهروندی را پیش بینی می کنند. در تمامی موارد، مقدار F در سطح p<0.0001 معنی دار بود.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  80
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

شرایط استرس زای آغاز دوره نوجوانی توام با خواسته ها و تقاضاهای آموزشی و انتظارات والدین، ضرورت بکارگیری شیوه های مقابله ای مناسب را در نوجوانان می طلبد. انتظار می رود افزایش تجارب فردی، آموزش های خانوادگی و اجتماعی در قالب یادگیری مشاهده ای به کار آمد تر شدن شیوه های مقابله و احساس خودکارآمدی منجر شود و بالطبع عملکرد تحصیلی بیشتری را هم بدنبال داشته باشد. بمنظور بررسی این فرضیه نمونه ای 588 نفری از دختران و پسران مقطع تحصیلی دوره راهنمای شهرستان مرودشت انتخاب شدند. اطلاعات لازم با استفاده از مقیاس خودکارآمدی الارد، جانسون و مولر و پرسشنامه؛ شیوه های مقابله با استرس؛ پارکر و اندلر (1990) و پرسشنامه خصوصیات دموگرافیک و عملکرد تحصیلی گردآوری شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان داد: بین خودکارآمدی و شیوه مقابله مساله مدار رابطه مثبت معنی داری در سطح p<0.01 وجود دارد. بین خودکارآمدی و شیوه مقابله هیجان مدار رابطه منفی اما معنی دارنبود. رابطه بین هر یک از متغیرهای یاد شده با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نسان داد که، بین شیوه مقابله با استرس مساله مدار و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (p<0.01). بین شیوه مقابله هیجان مدار و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی اما معنی داری نبود. خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی در سطح p<0.01 رابطه مثبتی را نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 80

دانلود 17
نویسنده: 

ناصری ابوالفضل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین التزام عملی به اعتقادات مذهبی با سلامت روانی و هویت یابی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد واحد بهبهان اجرا شده است. هدف از انجام این پژوهش پاسخ به سوالات زیر بوده است: 1) آیا بین التزام عملی به اعتقادات مذهبی با سلامت روانی، هویت یابی و همینطور خرده مقیاسهای هویت رابطه معنی داری وجود دارد؟ 2) آیا بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ متغیرهای سه گانه ای که ذکر شد اختلاف معنی داری وجود دارد؟ جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد بهبهان بوده که از میان آنان 280 نفر (140 پسر و 140 دختر) به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه التزام عملی به اعتقادات مذهبی (نویدی، 1376)، پرسشنامه سلامت روانی ascl-25 و پرسشنامه حالات هویت بنیون و آدامز (1986) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با روشهای آماری مناسب از قبیل میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و t تست گروههای مستقل صورت گرفت. نتایج نشان داد:- بین التزام عملی به اعتقادات مذهبی و سلامت روانی دانشجویان پسر رابطه معنی داری وجود دارد (0.65، p<0.01).- بین التزام عملی به اعتقادات مذهبی و سلامت روانی دانشجویان دختر رابطه معنی داری وجود دارد (0.58، p<0.01).- بین التزام عملی به اعتقادت مذهبی و هویت یابی دانشجویان پسر (r=0.34) و دانشجویان دختر (r=0.32) رابطه معنی داری وجود دارد (p<0.01).- بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ التزام عملی به اعتقادات مذهبی اختلاف معنی داری مشاهده شد (t=2.21، p<0.05).- بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ میزان سلامت روانی و هویت یابی اختلاف معنی داری مشاهده نشد.همینطور، همبستی ساده بین التزام عملی به اعتقادات مذهبی، سلامت روانی و هویت یابی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر از لحاظ آماری معنی دار بود (p<0.01).

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 25
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  230
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

در این پژوهش ناسازگاری اجتماعی عملکرد عاطفی، و مذهبی نوجوانان در خانواده های متعادل، ناسازگار و ایده آل و سنتی مقایسه شدند. شرکت کنندگان تعدا 310 نفر دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های منطقه گلبهار بودند که با شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیده اند. روش تحقیق توصیفی از نوع علی مقایسه ای بوده است. از 2 پرسشنامه جهت تعیین انواع خانواده و 3 پرسشنامه جهت بررسی ناسازگاری اجتماعی، عملکرد عاطفی و مذهبی، نوجوانان استفاده شده است. جهت تحلیل نتایج از تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشان داده است که با اطمینان 99% بین عملکرد عاطفی و ناسازگاری اجتماعی نوجوانان در خانواده های متعادل، ناسازگار، ایده ال و سنتی تفاوت معناداری وجود داشته است (P<%1) در حالیکه در عملکرد مذهبی نوجوانان با اطمینان 95% تفاوت معناداری بین انواع خانواده ها وجود داشته است (P<%5) .با نگاه دقیق تر خانواده های ایده ال در قیاس با سایر خانواده ها عملکرد بهتری در سازگاری اجتماعی داشته اند و خانواده های متعادل نسبت به نوع سنتی و ناسازگار مشکلات کمتری داشته اند. در عملکرد عاطفی خانواده های ایده ال نسبت به سایرین عملکرد بهتری داشته و خانواده های متعادل نسبت به ناسازگار عملکرد بهتری داشته اند. در عملکرد مذهبی تنها خانواده های ایده ال نسبت به ناسازگار در وضعیت بهتری قرار داشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 230

دانلود 56
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این پژوهش، اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه عقلانی- عاطفی- رفتاری الیس بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی شهر بهبهان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر سال سوم مقطع راهنمایی شهر بهبهان در سال تحصیلی 87- 1386 و نمونه آن را 48 نفر از این دانش آموزان که به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده و در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شده بودند، تشکیل می دهند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه اضطراب امتحان اسدی مقدم بود. طرح پژوهش، از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه است. ابتدا افرادی به عنوان نمونه پزوهش انتخاب شدند که نمره آن ها در پرسشنامه اضطراب امتحان یک انحراف معیار کمتر از میانگین بود و به صورت تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش جایگزین شدند. سپس مداخله آزمایشی (مشاوره گروهی به شیوه عقلانی- عاطفی- رفتاری الیس) بر روی گروه آزمایشی در 12 جلسه یک و نیم ساعته (1 جلسه در هفته) اعمال گردید و پس از اتمام آن از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر روش های آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار از روش های آمار استنباطی همانند آزمون t استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که مشاوره گروهی به شیوه عقلانی- عاطفی- رفتاری الیس باعث کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه شده است. سطح معنی داری α<0.05 در نظر گرفته شده بود.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 23
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  18
کلیدواژه: 
چکیده: 

پژوهش حاضر تحت عنوان مقایسه سازگاری فردی و اجتماعی بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک درسال تحصیلی 87-86 می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دختر و پسر بودند که از این میان تعداد 100 نفر (50 دختر و 50 پسر) با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. طرح تحقیق از نوع علی - مقایسه ای بود. برای بررسی فرضیه های تحقیق از پرسشنامه شخصیتی (ctp) استفاده شد، برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل: میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل tتست گروههای مستقل استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss استفاده گردیده است. سطح معنی داری در این پژوهش α=0.05 می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  30
 • دانلود: 

  18
کلیدواژه: 
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ساده و چندگانه کمال گرایی و احساس شیادی با سلامتی روانی در دانشجویان کارشناسی ارشد دختر و پسر دانشگاه علوم و تحقیقات واحد اهواز انجام شده است. در این تحقیق کمال گرایی و احساس شیادی متغیرهای پیش بین و سلامتی روانی کلی متغیر ملاک می باشند. نمونه مورد بررسی شامل 131 پسر و 130 دختر واحد علوم و تحقیقات اهواز بودند که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده ها از چهار پرسشنامه مقیاس تحریف واقعیت اهواز، مقیاس احساس شیادی کلانس، مقیاس کمال گرایی اهواز و مقیاس SCL25، استفاده شد.پژوهش حاضر تحقیق بنیادی و از نوع همبستگی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضرایب همبستگی پیرسون و ضرایب همبستگی چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که کمال گرایی و احساس شیادی رابطه معناداری با سلامتی روانی دارند. افزون بر این همبستگی بین کمال گرایی و احساس شیادی نیز مثبت و معنادار بود.

آمار یکساله:  

بازدید 30

دانلود 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  27
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان دوره راهنمایی شهرستان تنکابن می باشد. دراین پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این سوال هستیم که آیا آموزش و فراگیری راهبردهای فراشناختی عملکرد دانش آموزان را در زمینه تحصیلی و خلاقیت افزایش می دهد یا نه؟روش کار: در این پژوهش از یک طرح آزمایشی دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر سال دوم مدرسه راهنمایی که در سال تحصیلی 86-85 در مدارس شهرستان تنکابن مشغول به تحصیل بودند. برای انتخاب نمونه 50 نفری پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد و پس از انتخاب آزمودنی ها، آنها به دو گروه 25 نفری تقسیم شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی A و کنترل B جایگزین شدند. گروه A یا گروه آزمایشی در طول دوره آموزش راهبردهای فراشناختی را فرا گرفت و گروه کنترل به شیوه سنتی به مطالعه متون و کتب درسی مشغول بود.بحث و نتیجه گیری: نمرات گروهها در پیش آزمون و پس آزمون از طریق مقایسه میانگین ها تحلیل شد. نتایج بیانگر افزایش میانگین پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه آزمایشی است به عبارت دیگر، آموزش راهبردهای یادگیری فراشناختی موجب پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان در گروه آزمایشی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 27
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  14
چکیده: 

در این پژوهش، اثر بخشی روش حساسیت زدایی منظم بر اضطراب امتحان و مولفه های آن در دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی شهر بهبهان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر سال سوم مقطع راهنمایی بهبهان در سال تحصیلی 86- 1385 و نمونه آن را 42 نفر از این دانش آموزان که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ایی انتخاب شده و در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شده اند، تشکیل می دهند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارتست از پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیل برگر. طرح پژوهش، از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه است. پس از انتخاب تصادفی گروه های آزمایشی و گواه ابتدا بر روی هر دو گروه پیش آزمون اجرا گردید سپس مداخله آزمایشی (روش حساسیت زدایی منظم) بر روی گروه آزمایشی اجرا گردید و پس از اتمام برنامه آموزشی، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر روش های آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار از روش های آمار استنباطی همانند آزمون t و واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که روش حساسیت زدایی منظم باعث کاهش اضطراب امتحان و مولفه های آن در دانش آموزان دختر گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 14