مشخصات همایش/اطلاعات دوره

همایش جامعه ایمن | سال:1388 | دوره:0 | شماره:2

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  15
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه و اهداف: امروزه، موتورسیکلت به یک وسیله رفت و آمد شهری تبدیل شده است که سهم قابل توجهی از جا به جایی ها را به عهده دارد. در ایران دومین دلیل مرگ در بین تمام حوادث، تصادف موتورسوار بوده و میزان بروز مصدومیت ناشی از موتورسوار نیز بعد از ضربه، دومین دلیل همه مصدومیت ها با بروز 1.5 در 1000 نفر جمعیت است.روش ها: یک نمونه 1286 به طور سیستماتیک از موتورسواران، در نقاط پرتردد سطح شهرستان مجری انتخاب و مورد بررسی و پرسشگری قرار گرفتند. سپس داده ها در برنامه نرم افزاری SPSS 11.5 وارد شد و با آزمون آماری Chi-square مورد آنالیز قرار گرفتند.یافته ها: از نظر استفاده از کلاه ایمنی، 7.9 درصد موتورسواران کلاه ایمنی بر سر داشتند و 92.1 درصد فاقد کلاه ایمنی بودند. 35 درصد موتورسواران صاحب کلاه ایمنی بودند که از این تعداد فقط 6.4 درصد به طور مرتب از کلاه ایمنی استفاده می کردند. بقیه دلیل استفاده نامرتب از کلاه ایمنی را مزاحت و سنگینی (7.5 درصد)، خجالت کشیدن (2.8 درصد)، فراموشی (8.6 درصد) و عدم شنوایی (2.1 درصد) اعلام کردند و عده ای هم پاسخی ندادند.نتیجه گیری: با توجه به این که ارتباط معناداری بین اجرای برنامه های جامعه ایمن و میزان استفاده از کلاه ایمنی و کاهش بروز حوادث در موتورسواران (که هدف نهایی برنامه است) به دست آمده، بنابراین توسعه اجرای برنامه جامعه ایمن در تمام شهرستان ها باید به عنوان یکی از اولویت ها مد نظر قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  71
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه:در محیط های کاری کارکنان خدمات بهداشتی-درمانی وجود خطرات شغلی نظیر خطرات شیمیایی، روانی، اجتماعی، فیزیکی و بیولوژیکی آسیب های جدی را به کارکنان وارد کرده و مشکلات فراوانی را برای آنان بوجود می آورد. ارزیابی نگرش ایمنی کارکنان و اجرای آموزش های ایمنی مدون می تواند به عنوان یکی از مراحل کنترل مدیریتی، در راستای کاهش حوادث، اعمال ناایمن و خطاهای انسانی و نیز اثر بخشی در هزینه ها به کار رود. لذا پژوهش حاضر در راستای بررسی نگرش ایمنی کارکنان اتاق عمل شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1388 اجرا گردید.روش کار: در این مطالعه برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای شامل سه قسمت استفاده شد. قسمت اول مربوط به مشخصات دموگرافیک، قسمت دوم مربوط به موقعیت شغلی و قسمت سوم مربوط به پرسشنامه نگرش ایمنی شامل 52 سوال استفاده شد. تمامی پرسنل شاغل در اتاق عمل بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین که شامل 60 نفر بودند به عنوان حجم نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند.یافته ها: در مورد نگرش افراد نسبت به ایمنی، 20 درصد نگرش مطلوب، 67 درصد نگرش متوسط، 11.5 درصد نگرش پایینی نسبت به ایمنی داشتند. بین سن و نگرش ایمنی و نیز تحصیلات و نگرش ایمنی رابطه معنی داری مشاهده نشد. یافته های این تحقیق نشان داد بین جنسیت و نگرش نسبت به ایمنی ارتباط معنی داری وجود ندارد.نتیجه گیری: به منظور ارتقا سطح نگرش ایمنی کارکنان به ایمنی لازم است با اجرای تدابیر مدیریتی آگاهی و پیرو آن نگرش ایمنی افراد را بهبود داده و زمینه های بروز رفتارهای ناایمن کاهش داد. لذا افزایش آگاهی پرسنل (مدیریت دانش ایمنی)، بهبود نظام انگیزشی (تشویق و تنبیه)، مدیریت مشارکت ایمنی کارکنان، ایجاد توازن و تعادل در کار و زمان (زمان سنجی مجدد) و ریشه یابی علل تعارضات می تواند به عنوان پیشنهاداتی جهت نیل به این هدف مطرح گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 71
نویسنده: 

حضرتی لیلان اکرم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  284
 • دانلود: 

  66
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقاله حاضر به بررسی پیامدها و تهدایدات مواد مخدر و نقش آن در میزان توسعه فرهنگی جامعه می پردازد و فرضیه اصلی آن اینست که انحرافات مربوط به مواد مخدر یکی از آسیب های عمده اجتماعی هستند و در تعامل با میزان توسعه فرهنگی می باشد و هر چه شدت سوء مصرف مواد (اعتیاد-خرید و فروش و قاچاق) بیشتر باشد، سلامت، امنیت فردی و اجتماعی، هنجارها، قوانین و ساختارهای تنظیم کننده روابط اجتماعی را مختل نموده و نقش نیروی انسانی خود را در جامعه به درستی اعمال نمی کنند. جامعه آماری بررسی حاضر شامل 1181 نفر زندانی بندهای مربوط به مصرف یا خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر زندان تبریز در فروردین سال 1388 و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 290 نفر بود که نمونه ها به روش تصادفی ساده استخراج شدند.تحقیق حاضر از نوع پیمایشی است و گردآوری داده ها با پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفته است. در پرسشنامه تحقیقی از طیف لیکرت برای سنجش میزان انواع پیامد مواد مخدر (پیامد فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی) و میزان توسعه فرهنگی استفاده شده است. در این بررسی از تکنیک های آماری تحلیل عاملی برای تعیین روایی و ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی سوالات استفاده شد که در نتیجه سوالات پرسشنامه از روایی و پایایی لازم برخوردار بودند. در آزمون روابط متغیرها از تحلیل های آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شد که عمده ترین نتایج بدست آمده به شرح زیر می باشد: اعتیاد به مواد مخدر یک آسیب اجتماعی جدی است و میزان توسعه یافتگی تحت تاثیر پیامدهای اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی و بهداشتی ناشی از آن قرار دارد. که در این پژوهش و در بین زندانی آن مورد مطالعه و با توجه به مدل رگرسیونی انجام شده، به ترتیب پیامد بهداشتی، پیامد اقتصادی و پیامدهای فرهنگی-اجتماعی ناشی از مواد مخدر، فرد را در موقعیت های هدف یابی به مکانیسم های خنثی سازی و توجیه رفتار هدایت می کند تا به روش های فردی و غیرهنجاری عمل نماید و در نتیجه با ادامه انحراف اولیه، انحرافهای ثانویه نمود پیدا کرده در نتیجه در خانواده از نقش تربیتی فرزندان، در جامعه از مشارکت اجتماعی و سیاسی و ... شانه خالی می کنند و بنابراین بسترهای مساعدی را جهت عدم توسعه فرهنگی فراهم و بالطبع همراه با سایر موانع توسعه موجب عقب ماندگی فرهنگی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 284

دانلود 66
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  10
کلیدواژه: 
چکیده: 

در عصر حاضر با پیشرفت های چشمگیر در امر بهداشت و پیشگیری از بیماری های عفونی و غیر عفونی و فراهم شدن وسایل آسایش و رفاه و کاهش میزان مرگ و میر ناشی از بیماری ها حوادث یکی از علل عمده مرگ و میر و معلولیت بوده و پس از بیماری های قلب و عروق و سرطان در رتبه سوم قرار دارد. سوانح ناشی از کار یکی از انواع مهم حوادث است که سالانه زیان های جانی و مالی فراوانی به کشور تحمیل می کند. به دلیل اهمیت یشگیری از سوانح حین کار در این طرح آگاهی نگرش و عملکرد شاغلین صنعت چوب شرق تهران در زمینه پیشگیری از سوانح مورد بررسی قرار گرفت .بوده و بررسی روی 100 نفر از شاغلین صنعت چوب شرق تهران انجام گرفته است.روش کار: این مطالعه از نوع cross-sectional بوده و بررسی روی 100 نفر از شاغلین صنعت چوب شرق تهران انجام گرفته است. پس از تهیه چک لیست اولیه پیرامون وضعیت دموگرافیک از عوامل زیان آور محیط کار و عملکرد شاغلین از طریق مصاحبه و مشاهده مورد ارزیابی قرار گرفت و در پایان اطلاعات از طریق نرم افزار spss مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: از نظر سنی میانگین سنی 28.94 سال بوده و میانگین سابقه کار شاغلین 11.06 سال بود. میانگین نمره آگاهی، عملکرد و بهسازی به ترتیب 8.9 از 3.23-24 از 24 و 11.57 از 24 بدست آمد. آمار تحلیلی نشان داد که بین تحصیلات، نگرش و آگاهی رابطه معنادار وجود دارد و با افزایش سابقه کار شانس بروز حادثه افزایش می یابد.نتیجه گیری: با توجه به یافته های بدست آمده در این پژوهش و مطالعات مشابه مداخله سیستم های بهداشتی در امر پیشگیری از سوانح با آموزش و نظارت بیشتر امری ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

طراحی مداخلات اثربخش برای اصلاح رفتارهای خطرناک رانندگی در استفاده کنندگان از جاده ها و خیابان ها، به ویژه رانندگان وسایل نقلیه بدون اطلاع از وضعیت نگرش و رفتارهای آن ها امکان پذیر نیست. با تعیین وضعیت نگرش و رفتاری رانندگان، دسته بندی دقیق تری برای شناسایی گروه مخاطب اختصاصی برنامه ها و نیز تهیه مواد و مداخلات مناسب برای آن ها عملی خواهد بود.روش کار: این مطالعه مقطعی توصیفی-تحلیلی در اردیبهشت سال 1387 و با استفاده از پرسش نامه سنجش نگرش و رفتارهای خود گزارشی و بررسی فهرست مشاهده رفتارهای خطرناک رانندگی انجام شد. با انتخاب هدفمند دو منطقه 6 و 4 شهر تهران که بر اساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی در سال قبل، بیشترین میزان تصادفات رانندگی در بین خودروهای سواری کرایه را به خود اختصاص داده بودند، داده های مربوط به رانندگان تاکسی خطی منتخب این دو منطقه جمع آوری شد.یافته ها: تحلیل نتایج حاصل از پرسش نامه ها و بررسی فهرست ها نشان داد که نگرش رانند گان در دو منطقه انتخاب شده وضعیت مطلوبی دارد و بیشتر رانندگان تاکسی دو منطقه گزارش کردند که همیشه یا بیشتر اوقات رفتارهای خطرناک رانندگی را انجام نمی دهند نگرش مثبت نسبت به ترک رفتارهای خطرناک، در رانندگان تاکسی تنها با سابقه رانندگی آنان رابطه معنی دار داشت و بین رفتار خود گزارشی این رانندگان و تحصیلات آنها نیز رابطه معنی دار معکوس مشاهده شد. نوع رفتارهای خطرناک رانندگی مشاهده شده رانندگان در زمانهای مختلف روز متفاوت بود و سه رفتار خطرناک استفاده از تلفن همراه در زمان رانندگی، رعایت نکردن فاصله مناسب با خودرو جلویی و رانندگی نکردن بین خطوط شایع تر از سایر رفتارها مشاهده شد.نتیجه گیری: این مطالعه لزوم توجه به انتخاب گروه مخاطب اختصاصی برای برنامه های اصلاح رفتارهای خطرناک رانندگی بر اساس سابقه رانندگی، تحصیلات و رفتار خطرناک رانندگی شایع را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  189
 • دانلود: 

  201
کلیدواژه: 
چکیده: 

سابقه و هدف: محیط کار، محل دوم زندگی افراد بوده و حداقل یک سوم عمر افراد در آن سپری می شود. در سال های اخیر صنایع تولید فلزات اساسی رشد سریعی داشته و با پیشرفت روزافزون آن، کنترل حوادث به منظور حفظ نیروی انسانی به عنوان یکی از عناصر توسعه پایدار از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در این میان صنایع ریخته گری به عنوان یکی از صنایع مادر کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. در مقاله حاضر سعی شده، به شناسایی و ارزیابی ریسک قبل از رخداد حوادث، در یک صنعت ریخته گری پرداخته شود.مواد و روش ها: مطالعه کیفی حاضر برای ارزیابی ریسک در یک صنعت ریخته گری در شهر صنعتی البرز قزوین اجرا ش د. در این با استفاده از تکنیک ETBA، ریسک های بالقوه خطرناک شناسایی و با استاندارد MIL-STD-882B به صورت کیفی ارزیابی شدند. داده ها به روش مشاهده، مصاحبه با متخصصان فرآیند، استفاده از نظرات کارشناسان تولید در حین بازدید از محیط کار، بررسی اسناد، دستورالعمل های کاری، مدارک فنی دستگاه ها، اسناد عملیاتی و چیدمان تجهیزات، مدارک واحد نگهداری و تعمیرات، برگه های حوادث و پرونده های پزشکی کارگران جمع آوری و برگه های ETBA تکمیل شد.یافته ها: در مجموع 154 ریسک شناسایی شد که چهل ریسک غیرقابل قبول، 68 مورد نامطلوب و 46 مورد قابل قبول با تجدید نظر بودند. کارگاه ریخته گری با 74 مورد ریسک، دارای بیشترین ریسک شناسایی شده بود. 109 مورد از خطرات شناسایی شده در محدوده ریسک های غیرقابل قبول و نامطلوب بودند. انرژی های پتانسیل و گرما به ترتیب با 51 و 38 مورد ریسک شناسایی شده، بیشترین انرژی های مخاطره آمیز بودند.نتیجه گیری: این تحقیق اجرای اقداماتی نظیر آموزش ایمنی، آموزش حرفه ای، سیستم نظارت بازرسی، مدیریت ایمنی پیمانکاران، مدیریت سیستم تعمیرات و نگهداری پیش گیرانه و تشکیل تیم ممیزی ایمنی را در شناسایی و کنترل ریسک های شناسایی شده موثر می داند.

آمار یکساله:  

بازدید 189

دانلود 201
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

مقدمه: یکی از بالاترین میزانهای مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی در جهان متعلق به ایران است. در سالیان اخیر استفاده از بسیج های اطلاع رسانی آموزشی با کمک رسانه های جمعی برای کاهش رفتارهای خطرناک رانندگی همواره مورد توجه متخصصین بخش سلامت بوده است. بررسی بسیج های اطلاع رسانی آموزشی در زمینه پیشگیری از بروز حوادث ترافیکی در جوامع مختلف می تواند ما را در انتخاب راهکاری مناسب برای برخورد با این مشکل عمده سلامت در کشور کمک نماید.روش کار: در این مطالعه، با جستجو در دو بانک اطلاعاتی الکترونیکی معتبر PubMed و EBSCO و با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط و نیز بررسی فهرست منابع و جستجوی مقالات نویسندگان کارشناس در این زمینه، مقالاتی انتخاب و تحلیل شد که به بررسی نتایج اجرای بسیج های اطلاع رسانی آموزشی در پیشگیری از تصادفات رانندگی در رانندگان، سرنشینان خودروها، موتورسیکلت سواران، دوچرخه سواران و عابرین پیاده پرداخته اند.یافته ها: بررسی جمعیت هدف، نوع مداخله، نحوه مقایسه و نتایج در 11 مقاله نهایی، نشان از اثربخشی برنامه های بسیج های رسان های آموزشی اطلاع رسانی در کاهش میزان تصادفات منجر به فوت، کاهش میزان تصادفات مرتبط با الکل، افزایش خود گزارشی میزان استفاده از وسایل محافظتی به ویژه صندلی نگهدارنده کودک و تغییرات معنی دار در نگرش و باور مرتبط با سرعت بالا داشت.نتیجه گیری: طراحی و اجرای درست بسیج های اطلاع رسانی آموزشی می تواند منجر به دستیابی کم هزینه تر به گروه بزرگتری از مخاطبین پیام های آموزشی شود. موفقیت چنین برنامه هایی نیاز به همراهی برنامه های مکمل مدرسه محور و جامعه محور دارد. حضور متخصصین آموزش سلامت در کنار اصحاب رسانه در فرآیند طراحی برنامه ها، کارایی و اثربخشی این اقدامات را افزایش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 25
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  207
 • دانلود: 

  266
کلیدواژه: 
چکیده: 

کاراته از محبوب ترین ورزش های رزمی در کشور محسوب می شود. با توجه به سطح بالای برخورد در این رشته ورزشی، توجه به شیوع و توزیع آسیب های آن از اهمیت زیادی برخوردار است. با این حال اکثر افراد جامعه ورزش کاراته را ورزشی خشن و پر آسیب می پندارند. لذا در این مطالعه ما با بررسی میزان شیوع، شدت و نوع آسیب ها در سه تحقیق مختلف میزان ایمنی ورزش کاراته را مقایسه و بررسی خواهیم کرد.روش تحقیق :تحقیق حاضر، تحقیقی توصیفی-پیمایشی است که در آن شیوع، شدت و نوع آسیب های رخ داده در کاراته کاهای شهر اصفهان، کاراته کاهای حرفه ای شرکت کننده در نهمین دوره مسابقات جام بین المللی وحدت و دوستی و کاراته کاهای شرکت کننده در مسابقات انتخابی تیم ملی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است. جامعه آماری در این تحقیق را کلیه کاراته کاهای مرد (480 نفر) حاضر در مسابقات مذکور تشکیل داده اند. در تحقیق کاراته کاهای شهر اصفهان آسیب های اتفاق افتاده در حین مسابقه و حین تمرین به صورت گذشته نگر در طی دو سال گذشته و از طریق مصاحبه ثبت شده است. اما در دو تحقیق دیگر آسیب های اتفاق افتاده در حین مسابقه ثبت شده است. برای جمع آوری اطلاعات در این دو مسابقه اخیر از فرم ثبت آسیب استفاده شد. در این فرم اطلاعاتی لازم در مورد شدت آسیب و نوع آسیب ثبت شد.یافته ها: در کاراته کاهای شهر اصفهان بیشترین میزان آسیب ها، آسیب های خفیف (43%) بودند. در مسابقات بین المللی جام وحدت و دوستی و انتخابی تیم ملی نیز میزان آسیب های خفیف بسیار بیشتر از آسیب های متوسط و شدید بود و به ترتیب 80% و 78.8% گزارش شده است. در کاراته کاهای اصفهان میزان شیوع آسیب 4.35 آسیب در هر 1000 ساعت تمرین و مسابقه بود. در مطالعه آسیب در مسابقات بین المللی جام وحدت و دوستی میزان شیوع آسیب 31/ آسیب در هر مسابقه بود و میزان شیوع آسیب در مسابقات انتخابی تیم ملی 157/ آسیب در هر مسابقه بود. بیشترین نوع آسیب در تحقیق جام بین المللی وحدت و دوستی ضرب دیدگی و بعد از آن خونریزی بود. در این رقابت ها فقط 1 مورد شکستگی ساعد گزارش شد. در مسابقات انتخابی تیم ملی بیشترین نوع آسیب اتفاق افتاده مربوط به ضرب دیدگی (44.9%) و پس از خونریزی (38.8%) است. در کاراته کاهای شهر اصفهان، ضرب دیدگی و کوفتگی (25%) بیش از سایر انواع ذکر شده است.نتیجه گیری: با توجه به میزان شیوع گزارش شده به نظر نمی رسد که آسیب های کاراته در قیاس با بسیاری دیگر از رشته های ورزشی شیوع بیشتری داشته باشد. همچنین اکثر آسیب ها در کاراته از شدت خفیف و ملایمی برخوردار هستند و می توان این اطمینان را به ورزشکاران و والدین داد که این ورزش برخلاف تصور عمومی مبنی بر خشن و پر برخورد بودن، از ایمنی نسبتا مناسبی برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 207

دانلود 266
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  292
 • دانلود: 

  132
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: مدرسه خانه دوم دانش آموز است. بنابراین باید از نظر وضعیت ایمنی و بهداشتی مناسب باشد. مدارس سهم عمده ای در وقوع حوادث دارند. هم اکنون حدود 18 میلیون دانش آموز در حدود صد هزار آموزشگاه کشور در حال تحصیل هستند. تعداد 30382 دانش آموز در 333 مدرسه شهرست انهای کلاله و مراوه تپه تحصیل می کنند. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت ایمنی در مدارس شهرستان کلاله انجام گرفته است.روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی و به روش مقطعی در سال 1388 بر روی 51 مدرسه شهرستان کلاله و مراوه تپه به صورت سرشماری انجام گرفت. جمع آوری اطلاعات از طریق تکمیل پرسشنامه و با مشاهده و اندازه گیری انجام شده است. داده ها با SPSS13 تجزیه و تحلیل شدند.بحث: 60.8% مدارس به دلایل مختلف از نظر مکان احداث نامناسب بودند. پله های 56.9% مدارس ایمن بودند. از نظر سیستم گرمایشی 70.3% مدارس از بخاری های نفتی بدون دودکش استفاده می کردند. 94.1% مدارس دارای کپسول آتش نشانی مناسب بودند. از نظر راه خروجی اضطراری 21.6% مدارس دارای راه خروجی اضطراری بودند. 39.2% دارای محوطه خاکی یا شنی بودند. از نظر وضعیت پریزهای برق 58.8% مدارس دارای پریزهای نامناسب بودند. 71.4% مدارس از نظر تجهیزات جعبه کمکهای اولیه ناکامل بودند.نتیجه گیری: اکثر مدارس از نظر ایمنی (حفاظ پنجر ه ها، پوشش حیاط، محل نگهداری سوخت و ...) وضعیت مطلوبی نداشتند. بر مبنای نتایج پژوهش، وضعیت ایمنی در مدارس با معیارهای بهداشت مدارس فاصله دارد و از شرایط مطلوب برخوردار نیست.پیشنهادات: هماهنگی بیشتر بین دانشگاه علوم پزشکی و سازمان آموزش و پرورش در مورد اجرای کامل آیین نامه بهداشت محیط مدارس، بازنگری در طراحی، ساخت و تجهیز مدارس، آموزش مربیان و مدیران مدارس، ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت و افزایش سرانه بهداشتی مدارس می تواند در بهبود وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 292

دانلود 132
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  37
کلیدواژه: 
چکیده: 

گسترش فیزیکی شهرهای بزرگ و همچنین نوع زندگی امروزی، تقاضا برای گسترش فضای سبز و ایجاد پارک ها را در شهرها به دنبال داشته است. بنابراین با توجه به اهمیت وجود این مکان ها در فضاهای شهری و بدلیل ضرورت ایمنی در آن ها، مدیریت صحیح در حل این مساله از طریق برنامه ریزی و طراحی محیطی مناسب از اهمیت خاصی برخوردار است.برنامه ریزی و طراحی محیطی با شناخت ویژگیهای مکانی و شرایط محیطی، در کنار سایر اقدامات دیگر در افزایش ایمنی پارک ها موثر است، بدین منظور می بایست تمامی معیارها و عوامل تاثیرگذار در امنیت و برعکس ناامنی این فضاها تعیین شده و اولویت هر کدام مشخص گردد. اما در نظر گرفتن و بررسی همزمان این معیارها و تعیین اهمیت هر یک از آنها فرایندی دشوار بوده که نیازمند استفاده از روش های مناسب به منظور اعمال بهترین مدیریت می باشد.امروزه راهکارهای نوین در این زمینه ارایه شده که با استناد به نظرات کارشناسان امر و حتی نظرات عمومی میتوان معیارهای مختلف در زمینه چگونگی طراحی پارک ها به منظور افزایش ایمنی، مشخص و آنهایی را که از جنبه های گوناگون اهمیت و ارجحیت بیشتری دارند تعیین و روی آنها تمرکز و مدیریت نمود. تصمیمگیری چندمعیاره از مهمترین این متدها بوده که در آن علاوه بر در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی، از دانش و مهارت افراد خبره به عنوان یک بعد مدیریتی مساله در فرایند تصمیم گیری استفاده می شود.در این مقاله پس از بیان مقدماتی در مورد پارک ها و فضاهای سبز شهری و مساله ایمنی در آنها، به بررسی و تعیین مهمترین معیارهای طراحی در افزایش ایمنی در این مکان ها پرداخته و چگونگی کاربرد تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب و اولویت بندی این معیارها ارایه خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 37
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  1329
کلیدواژه: 
چکیده: 

خشونت نوجوانان از جمله مشکلات عمده جامعه می باشد که امروزه در حال افزایش است. خشونت نوجوانان به عنوان یک مساله اجتماعی همانند سایر مسایل اجتماعی دیگر تحت تاثیر عوامل مختلفی است. در این تحقیق نیز به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خشونت دانش آموزان پرداخته ایم، که در آن از تئوری های روانشناسی اجتماعی و بویژه جامعه شناسی استفاده شده است. این تحقیق به صورت پیمایشی و به کمک ابزار پرسشنامه روی 375 نفر از دانش آموزان دبیرستان های دخترانه و پسرانه شهرستان عجبشیر و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و سیستماتیک اجرا شده است. نتایج یافته های تحقیق نشان داد که متغیرهای عدم دلبستگی به والدین، عدم نظارت والدین بر رفتار فرزندان، بد رفتاری والدین با فرزندان، تضاد والدین با هم، داشتن دوستان بزهکار و عدم پایبندی به دستورات اخلاقی، تنبیه در مدرسه، سخت گیری والدین با خشونت دانش آموزان رابطه مستقیم و معنی داری داشتند. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز نشان داد که متغیرهای بد رفتاری والدین، عدم دلبستگی به والدین، نظارت والدین، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، مشارکت گروهی، دوستان بزهکار و پایبندی به دستورات اخلاقی در تبیین میزان خشونت دانش آموزان سهم عمده ای داشته اند. مقدار تبیین بدست آمده 51% می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 1329
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  251
 • دانلود: 

  280
کلیدواژه: 
چکیده: 

برقراری امنیت، از جمله نیازهای ضروری توسعه هر جامعه ای، مطرح است؛ در این بین بروز پدیده شوم جرم و جنایت باعث تزلزل در پایه های امنیت و سلامت روانی شهروندان گشته و صدمات و هزینه های جدی را برای شهر و شهروندان به بار می آورد. پدیده شوم جرم و جنایت بسیاری از عوامل اجتماعی، اقتصادی، روان شناسی، حقوقی و ... را شامل می شود. اما به نظر می رسد، آنچه که مادر تمام این عوامل است عوامل اقتصادی نظیر بیکاری، فقر، توزیع نامناسب درآمد، تورم اقتصادی و ... است، اما سوال اینجاست که این عوامل چگونه بر انسان تاثیر گذاشته و باعث بروز پدیده شوم جرم و جنایت می شوند؟ پاسخ به این سوال تنها زمانی محقق خواهد شد که با پرهیز از تک بعدی نگری و با رویکردی چند رشته ای به مساله فوق نگریسته شود تا شاهد جامعه ای ایمن در حوزه مدیریت شهری باشیم. بنابراین، نگارندگان مقاله فوق در اقدامی نوآورانه بر آن شدند، با تلفیق علوم روان شناسی و اقتصاد و با رویکردی سیستماتیک، سعی پیش گیری از وقوع جرم و جنایت کنند. به همین منظور نگارندگان معتقدند، اگرچه نمی توان مشکلات اقتصادی را به راحتی از بین برد، اما به کمک علم روان شناسی می توان اثرات منفی آن را بر روح و روان انسان تا حدود زیادی کاهش داد که یکی از دستاوردهای آن کاهش انگیزه برای وقوع جرم و جنایت است.

آمار یکساله:  

بازدید 251

دانلود 280
نویسنده: 

موران محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  43
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه میان معنویت با سلامت روانی و عملکرد شغلی در ارتباط با جامعه ایمن در بین کارکنان شرکت صنایع شوینده پاکسان بود.نوع مطالعه و روش اجرای طرح: این بررسی از نوع توصیفی است. آزمودنی های پژوهش چهارصد نفر از کارکنان شرکت پاکسان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده ها پرسشنامه های نگرش دینی (سنجه دینداری)، سلامت و عملکرد شغلی (درگیری شغلی) بکار گرفته شد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون (GHQ) عمومی و ضریب همبستگی چندگانه بهره گرفته شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بهره گیری از معنویت با سلامت روانی رابطه مثبت و با عملکرد شغلی رابطه مثبت و معنی دار دارد. همچنین ضریب رگرسیون نشان داد که از میان چهار بعد متغیر معنویت (دینداری)، بعد اعتقادی و بعد مناسکی بهترین پیش بینی کننده ها برای سلامت روانی می باشند و بعد مناسکی بهترین پیش بینی کننده برای عملکرد شغلی است.نتیجه گیری: بین معنویت و سلامت روانی و عملکرد شغلی رابطه معنی دار وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 43
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  326
 • دانلود: 

  108
کلیدواژه: 
چکیده: 

در دنیای کنونی، معابر شهری به آن عنوان که بیش از 30 درصد کاربریهای موجود از شهرها را تشکیل می دهند، اهمیت بسزایی در حیات شهری و برنامه ریزی های شهری ایفا می کنند. بحث ارتقای ایمنی معابر و ارایه راهکارهایی جهت کاهش هر چه بیشتر حوادث و سوانح ترافیکی و جانی از مسایل مهمی است که همواره ذهن برنامه ریزان و طراحان شهری را بخود مشغول می سازد. یکی از مواردی که معمولا در بررسی های سوانح ترافیکی بدان اهمیت چندانی داده نمی شود، مربوط به نقش و اهمیت ایجاد پارکینگ های عمومی در کاهش بار ترافیکی معابر و مکانگزینی بهینه آن ها در راستای ارتقا ایمنی شهروندان است. در این مقاله برآنیم تا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بیان معضلات مربوط به کمبود پارکینگ و ارتقا ایمنی معابر، به عنوان یکی از عوامل زمینه ساز سوانح ترافیکی در سطوح معابر شهری پرداخته و راهکارهای موثر در مکانیابی کاربری پارکینگ ارایه دهیم. جهت ارایه الگوی بهینه مکانیابی پارکینگ ها بخشی از شهر تبریز به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده است که در آن با استفاده از نرم افزار GIS و روش تحلیل سلسله مراتبی شاخص های ارتقای ایمنی معابر با تاکید بر کاربری پارکینگ به تحلیل کشیده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 326

دانلود 108
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  506
 • دانلود: 

  447
کلیدواژه: 
چکیده: 

طی سی سال گذشته، تعداد کودکانی که به کودکستان یا مهدکودک می روند، افزایش یافته است. این روند عمدتا به دلیل افزایش چشم گیر مشارکت زنان در نیروی کار است .وظیفه یک مهدکودک خوب فقط این نیست که کودکان را در غیاب والدینشان ایمن نگاه دارد و آ ن ها را خوب تغذیه کند، بلکه مهدکودک باید مانند یک کودکستان کارآمد، تجربیات آموزش با کیفیت عالی را نیز برای کودکان فراهم آورد.روش کار: این مقاله با استفاده از کتب مربوطه، مقالات و پژوهش های انجام شده و جست وجو در اینترنت تهیه و گردآوری شده است.یافته ها: در طراحی مهدکودک، توجه به فضای کارکنان و مدیریت مهدکودک و تفکیک فضاهای استراحت، کاری، بهداشتی و کارکنان و جلوگیری از تداخل این فضاها با  ضای کودکان حایز اهمیت است تجهیزات مهدکودک برای دو گروه سنی متفاوت 2 الی 5 سال (پیش دبستانی (و 5 الی 12 سال) کودکان مدرسه ای) باید طراحی شوند .در مهدکودک های استاندارد و ایمن فضای محیط بازی این دو گروه سنی کاملا متمایز از یکدیگر است. به منظور جلوگیری از اغتشاش، بچه های کوچک نباید از تجهیزات بچه های بزرگ تر استفاده کنند، زیرا ممکن است به آسیب دیدگی آن ها منجر شود .محیط مهدکودک باید دارای شرایط و ویژگی های خاص برای حضور کودکان باشد .رعایت موازین بهداشتی که از سوی سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ارایه شده می تواند به تحقق این امر جامه عمل بپوشاند.نتیجه گیری :مهم ترین فاکتورهای ارزیابی ایمنی در مهدکودک ها، سطح فضای بازی، طراحی وسایل، مراقبت و نگهداری از وسایل است، زیرا همه ساله بالغ بر دویست هزار کودک در اثر استفاده نامتناسب از وسایل بازی، راهی بیمارستان می شوند این در حالی است که بسیاری از این جراحت ها با نظارت صحیح قابل پیش گیری هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 506

دانلود 447
نویسنده: 

جعفرزاده بابک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  761
 • دانلود: 

  1415
کلیدواژه: 
چکیده: 

تصادفات رانندگی منجر به جرح، مرگ، معلولیت و درد، کاهش بهره وری، سوگواری، مشکلات اجتماعی-روانی و همچنین تخریب گسترده اموال می شوند؛ در حالیکه برنامه ریزی مناسب در حمل و نقل می تواند بر افزایش سطوح ایمنی و کاهش میزان موارد یاد شده تاثیر مستقیم بگذارد. بحران ایمنی معابر، مرگ و میرها، آسیب ها و هزینه های ناشی از حوادث رانندگی یکی از چا لش های مهم سلامت، بهداشت عمومی و توسعه کشورها است و قربانیان اصلی آن افرادی هستند که اغلب آن ها در سنین 15 تا 44 ساله و به ویژه جوانان هستند.در ایران حوادث رانندگی دومین علت مرگ و میر بعد از بیماری های قلب و عروق را به خود اختصاص می دهند و بیشترین علت مراجعه به مراکز اورژانس و ا تاق های عمل، حوادث رانندگی در اثر کمبود ایمنی معابر است. تجزیه و تحلیل دقیق تصادفات تا حد زیادی بستگی به آگاهی رانندگان، وسایل نقلیه، راه ها و ارتباط میان آن ها دارد.در مقاله حاضر و در بخش نخست به ارزیابی وضعیت موجود ایمنی معابر شهری و غیر شهری ایران به طور اجمالی پرداخته شده است. این ارزیابی با ارایه دو نمودار تعداد تصادفات شهری و غیر شهری-نمودار های شماره (1) و (2) - و در نهایت با ارایه نمودار شماره (3) که دو نمودار پیشین را مورد مقایسه قرار می دهد تکمیل می گردد. در بخش بعدی راهکارهای متناسب با امکانات و توانایی های متخصصین، قانونگذاران و اجراکنندگان قانون در ایران مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است که با توجه به آن ها می توان تا حدود مناسبی از خسارات مختلف ناشی از سطوح پایین ایمنی در معابر ایران پیشگیری نمود.در بخش پایانی نیز با استفاده از بخش پیشین نتیجه گیری هایی انجام شده است که قادر خواهیم بود با بکارگیری آن ها درک عمیق تری از روش هایی که امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا برای نجات جان و مال انسان ها در راه های درون و برون شهری مورد استفاده قرار می گیرند دست یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 761

دانلود 1415
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  80
 • دانلود: 

  152
کلیدواژه: 
چکیده: 

شهرها و جوامع انسانی همواره با خطرات و حوادث و بحران ها مواجه هستند از این رو مدیریت بحران ها و داشتن رویکردی فعال در این زمینه بسیار مهم است. هدف این پژوهش تغییر در رویکرد انفعالی به رویکرد فعال در مدیریت حوادث غیرطبیعی (انسان ساز) و کمک به اتخاذ تصمی می استراتژیک در رابطه با پیشگیری فعال در این زمینه از طریق طراحی مبانی نظری سیست می فراسازمانی برای تهران است. این پژوهش بنیادی و کاربردی بوده و جامعه آماری شرکت کننده در این پژوهش خبرگانی هستند که کتاب و یا مقاله در زمینه مدیریت بحران نگاشته و یا شغلشان مرتبط با مدیریت بحران است. نمونه آماری 32 نفر بوده و پرسشنامه توزیع شده در میان گروه نمونه از نظر روایی محتوایی و پایایی 0,73 (آلفای کرونباخ) در سطح مناسبی قرار دارند. نتیجه تجز یه و تحلیل پرسشنامه و آزمون آ ن ها با استفاده از آزمون دو جمله ای و آمار توصیفی حاکی از آن است که تعاریف و مدل ارایه شده برای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران مناسب است.

آمار یکساله:  

بازدید 80

دانلود 152
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

با نگاهی به ساختار و فضای سیاسی موجود و پارادایم های نظامی در فضاهای شهری لازم بنظر می رسد تا در بستر نگاهی جامع، اقدامات سیستم دفاع غیرعامل مورد توجه قرار گیرد، تا افزایش توان و اقتدار نظام و کاهش آسیب پذیری های کالبدی و انسانی از تجاوزات احتمالی، امکان وقوع یابد. در این میان، پدافند غیرعامل را نیز مجموعه اقدامات غیرمسلح آن های می دانند که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها و تاسیسات شهری و تجهیزات و شریان های شهری و منطقه ای در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن می گردد. از سویی دیگر، بافت های فرسوده شهری نیز بدلیل نوع و میزان فرسودگی و امکان تخریب پذیری بالا، در مراتب برنامه ریزی و مداخلات مدیریت شهری، مورد توجه ویژه ای قرار دارند که ضرورت پرداخت به این مهم، رویکرد پژوهش حاضر را نیز تشکیل می دهد. بر این اساس، در این گفتار به نقش و التزام کاربست سیستم دفاع غیرعامل و مولفه ها و مکانیسم های اجرایی آن در بافتهای فرسوده شهری پرداخته می شود تا بر اساس نوع و کیفیت فضاهای فرسوده شهری (میزان فرسودگی، ارزش های اجتماعی، تاریخی، کالبدی و مذهبی و در عین حال سوق الجیشی اماکن و فضاهای شهری بالاخص در شهرهای استراتژیک و مذهبی ایران)، امکان کارآمدترین رویه مداخلاتی احتمالی در بستر نگاهی جامع و فراگیر فراهم شود.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 119
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  236
 • دانلود: 

  119
کلیدواژه: 
چکیده: 

توجه به مساله ایمنی و امنیت فردی در محیط شهری پدیده نسبتا جدیدی است. در ادبیات سنتی شهرسازی موضوع ایجاد محیط ایمن صرفا معطوف به جلوگیری از تصادفات و کاهش نسبت جرایم محیطی بود. طرح جامعه ایمن اولین بار در کنفرانس جهانی جلوگیری از تمامی افراد بشر باید از حوادث و آسیب ها در سپتامبر 1989 در استکهلم سوئد مطرح شد که منجر به بیانیه این کنفرانس مبنی بر اینکه گردید. امروزه یکی از شاخص های مهمی که در طرح های شهری ایران جایگاهی ندارد توجه به ایمنی و تندرستی یکسانی برخوردار باشند ایمنی و امنیت محیط است. این شاخص که از دو بعد روانی و جسمی در مولفه های کیفیت بخشی به فضای شهر و در نتیجه ایجاد حس رضایتمندی در شهروندان نقش مهمی دارد رابطه مستقیمی با ویژگی های کالبدی-فضایی شهر برقرار می کند.این تحقیق کوششی است هدفمند جهت بررسی این ارتباط جهت دست یافتن به معیارهای ایمنی بخشی در مراکز محلات از منظر طراحی شهری. در طی این مقاله سعی شده است از طریق استخراج معیارهایی عام مبتنی بر آرا صاحبنظران و همچنین استخراج معیارهای خاص از طریق بررسی، تحلیل و آسیب شناسی یک مرکز محله موجود به یک دسته معیار کلی ایمنی از دیدگاه ایمنی و امنیت محیط شهری دست یافت. این معیارها نشان می دهند که پرداختن به ویژگی های کالبدی و فیزیکی محیط از جنبه های مختلف می تواند بر افزایش میزان ایمنی و امنیت محیط موثر باشد و همچنین احساس ایمن بودن محله و به تبع آن میزان رضایتمندی ساکنین از محله ارتقا می یابد. این معیارها می توانند بستری فراهم آورند که بتوان بر اساس آن کیفیت مراکز محلات را از این دیدگاه سنجید و در راستای بهبود و ارتقا کیفی آن کوشید.

آمار یکساله:  

بازدید 236

دانلود 119
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  15
چکیده: 

اساس الگوی بازاریابی اجتماعی پژوهش تکوینی است که شامل تحلیل مخاطب، بازار و کانال است. در این مطالعه برای طراحی برنامه کاهش رفتارهای خطرناک رانندگی رانندگان تاکسی تهران مبتنی بر بازاریابی اجتماعی، نظرات و دیدگاه های آنان درباره رفتارهای خطرناک رانندگی گردآوری شده است.روش کار: مطالعه از نوع کیفی پدیده شناسی بود و طی چهار جلسه بحث گروهی متمرکز با حضور 42 نفر راننده تاکسی خطی شهر تهران، نظرات آنان درباره اجزای مربوط به تحلیل مخاطب، تحلیل بازار و تحلیل کانال، استخراج، دسته بندی و تحلیل شد.یافته ها: از دیدگاه شرکت کنندگان، اقدام مناسب برای کاهش رفتارهای خطرناک رانندگی در رانندگان تاکسی تهران، انتقال پیام ترغیب کننده برای افزایش تمرکز آنان با استفاده از فضای داخل تاکسی و مراکز تجمع رانندگان با کمک رسانه های نوشتاری و سرپرستان خطوط تاکسیرانی به عنوان رهبران فکری تاثیرگذار بر رانندگان معرفی شد.نتیجه گیری: توجه به اصل مخاطب محوری، اساس برنامه های بازاریابی اجتماعی را تشکیل می دهد. استفاده از پیام های ترغیب کننده در داخل تاکسی و محل های تجمع آن ها برای افزایش تمرکز در رانندگی و استفاده از سرپرستان خطوط به عنوان رهبران فکری، نظرات گروه هدفی است که اساس طراحی برنامه را شکل خواهد داد.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  44
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار تکان دهنده تصادفات عابرین پیاده، لزوم توجه جدی به بحث ایمنی عابرین پیاده در ایران را دو چندان می کند. در این مقاله با بکارگیری نظریه کنترل اجتماعی و بومی سازی آن برای شرایط ایران، راهکارهای فرار از این بحران شهری پیشنهاد شد. مطالعه موردی آغاز شد و بکارگیری spss تقاطع مزبور شناسایی رفتار عابرین پیاده را میسر ساخت. تحلیل اطلاعات آماری با استفاده از نرم افزار رگرسیون لجستیک ما را در تحلیل نهایی وضع موجود یاری رساند. رفتار شناسی افراد در جامعه، پیش زمینه اقدامات موفق ایمنی (قبل از اجرا) بشمار می رود؛ در همین راستا، بدست آوردن گپ عبور عابرین و واکنش راننده به مشخصات عابر، همچنین تاثیرپذیری عابرین از جمع از دیگر دست آوردهای این تحقیق محسوب می شود. قبل از ارایه پیش نهادات، تحلیل مطلوبیت گزینه های پیش نهادی با نرم افزار انجام شد و مورد تایید قرار گرفت. بکارگیری یافته ها و تکنولوژی جدید ایمنی در کشورهای دیگر و پیشنهاد اجرای آن، Expert choice شاید بتواند مقدم های بر ایمن سازی بیشتر عابرین پیاده در ایران را فراهم نموده و راه را برای تحقیقات بیشتر هموار سازد. الزام خودروسازان داخلی به رعایت اصول طراحی نوین که در کشورهای توسعه یافته در حال اجراست، نیز از ضروریات دهه حاضر در صنعت خودروسازی به شمار میرود.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 44
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  655
 • دانلود: 

  1095
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله سعی بر آن داریم تا با آشنایی بر ضرورت وجود نور به عنوان یکی از اصلی ترین عناصر منظر شهری به بررسی نقش نورپردازی شهری در تامین امنیت شهر و نقش باز دارنده ان از وقوع جرم و جنایت بپردازیم .طراحی روشنایی شهری نه تنها موضوعی صرفا تزیینی نیست، بلکه روشی در جهت پاسخ به جست و جوی ما برای روش پیشرفته تامین امنیت و آسودگی بهتر و محیط می باشد .امروزه نورپردازی، تعریف کننده هویت و سیمای شبانه شهر است و نبود نور و وجود تاریکی شب عوارضی همچون افزایش حوادث، تصادفات، جرایم و بزه کاری و کاهش امنیت اجتماعی را سبب می شود.در این مطالعه برای نشان دادن مکانیسم تاثیر روشنایی بر عملکرد انسان در جامعه به بررسی و مطالعه تاثیر نور بر انسان از جهات مختلف فیزیکی و روحی پرداختیم .تحقیقی پیرامون عوامل موثر بر ایجاد روشنایی مناسب شهری، نیازهای مکان های رایج شهری و افراد مختلف در جامعه به نور انجام دادیم و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح نمودیم .امنیت اجتماعی و نقش بازدارنده روشنایی در مقابل جرم و جنایت در محیط شهری موضوع اصلی این مقاله است که با مراجعه به منابع مختلف و تحقیقات میدانی نتایج آن در شرح کامل مقاله وجود دارد. نکته مهمی که در این میان باید به آن توجه نمود این است که همان طور که روشنایی کم در افزایش جرم و جنایت و تصادفات موثر است افزایش بیش از حد حجم نور نیز می تواند کاهش امنیت را به دنبال داشته باشد. با بررسی چگونگی کاربرد تکنولوژی بوسیله به کارگیری علم، فناوری و هنر در جهت کارآمدتر نمودن سیستم روشنایی شهر تهران در نهایت به این نتیجه رسیدیم که با نورپردازی صحیح و اصولی علاوه بر زیباسازی شهر تهران و کاهش آلودگی نوری چگونه می توان گام های موثری در جهت تامین امنیت کلان شهر تهران برداریم.

آمار یکساله:  

بازدید 655

دانلود 1095
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  289
 • دانلود: 

  437
کلیدواژه: 
چکیده: 

تعریف جامعه شناسی بحران مبین این حقیقت است که تصور منطقه بحران زده به مثابه یک صفحه سفید که امکان هر نوع طراحی بر روی آن وجود دارد اشتباه است، زیرا جامعه بحران زده به سرعت کارکردهای خود را باز می یابد. ویژگی بحران و مدیریت بحران با شرایط یک منطقه سانحه دیده و مدیریت سوانح انطباق دارد. شدت و محدوده جغرافیایی بحران تابعی از شدت و بزرگی سانحه است. مرور تجارب موفق در زمینه مدیریت بحران مناطق زلزله زده نشان می دهد که برای کنترل بحران و رفع آن نیاز به آمادگی از پیش و الگوی تجربه شده جهت برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تصمیم گیری و گردش اطلاعات بازسازی دارد. نداشتن این الگو می تواند موجب تعمیق و گسترش بحران شود و مشکلات پیچیده تری را ایجاد نمایند. این مقاله درصدد است تا با بررسی مهمترین خصوصیات مثبت و منفی مدیریت بحران صورت گرفته در برخی نمونه های ایرانی و خارجی، طیف گسترده عوامل موثر و متاثر در لایه های اجتماعی مدیریت بحران مورد بررسی قرار گیرد .روش تحقیق مقاله حاضر را رویکرد توصیفی تحلیلی تشکیل می دهد که از تجارب جهانی و مطالعات اسنادی بهره برده است. نتایج پژوهش حاضر نشان از آن دارد که نهادها و گروههای دخیل در امر بازسازی می توانند با توجه و تعمیق در آموزه های استخراجی، راهکارهایی نوین در امر مدیریت بحران در مناطق زلزله زده ایران اتخاذ نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 289

دانلود 437
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  35
 • دانلود: 

  17
کلیدواژه: 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش های آماده سازی شغلی و کسب و کار بر توانمندسازی شهروندان زن جویای کار تهرانی انجام شده است. با توجه به اینکه توانمندسازی یکی از مهمترین ویژگی هایی است که می تواند بر اشتغالزایی موثر واقع شود، از این رو، تحقیق حاضر در این راستا صورت گرفته و با ارایه آموزش آماده سازی شغلی و کسب و کار درصدد است تا اثرات آن را در توانمندسازی شهروندان زن جویای کار تهرانی تعیین نماید. جامعه آماری تحقیق شامل 14000 نفر است که 10 درصد آن یعنی 1400 نفر به عنوان گروه نمونه اولیه در نظر گرفته شد، سپس 700 نفر از بین آن ها به طور تصادفی از شمال، جنوب، شرق و غرب شهر تهران انتخاب شدند و پیش آزمون برای آن ها اجرا شد، 350 نفر که پایین ترین نمرات را در آمادگی شغلی و مهارت های کسب و کار بدست آوردند به عنوان گروه نمونه تحقیق (175 نفر بعنوان گروه آزمایشی و 175 نفر بعنوان گروه کنترل) در نظر گرفته شدند.ابزار تحقیق شامل چهار پرسشنامه محقق ساخته به نام های: 1) اطلاعات فردی-شغلی؛ 2) آماده سازی شغلی؛ 3) مهارت های کسب و کار (دارای چهار زیرمقیاس انگیزه پیشرفت؛ ارزیابی عادات کاری؛ گرایش های کارآفرینی؛ و تمایلات کسب و کار)؛ 4) توانمندسازی (با سه زیرمقیاس فردی، اجتماعی و اقتصادی) می باشد. روش های آماری بکار گرفته شده آزمون t همبسته، t مستقل و MANCOVA است. یافته های پژوهش نشان می دهد آموزش آماده سازی شغلی و کسب و کار بر توانمندسازی شهروندان زن جویای کار (در گروه آزمایش) موثر بوده و منجر به افزایش توانمندی آن ها (a=0.01) شده است. علاوه بر این، مشخص گردید که در پیش آزمون تفاوت چندانی بین دو گروه (آزمایش و کنترل) مشاهده نمی شود، ولی در پس آزمون نمرات گروه آزمایش بالاتر از نمرات گروه کنترل (a=0.01) می باشد که این امر در نتیجه ارایه آموزش مهارت های شغلی و کسب و کار است. بنابراین، نتیجه گیری می شود آموزش آماده سازی شغلی و کسب و کار بر توانمندسازی شهروندان زن جویای کار تهرانی موثر است و باعث افزایش توانمندی آن ها در ابعاد فردی، اجتماعی و اقتصادی می شود. از این رو، توسعه و ترویج اینگونه برنامه های آموزشی برای شهروندان زن جویای کار توصیه می گردد و در تحقیقات بعدی پیشنهاد می شود که اثرات این برنامه های آموزشی بر توانمندسازی شهروندان مرد جویای کار تهرانی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 35

دانلود 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  19
کلیدواژه: 
چکیده: 

جایگاه مهار درجه کنترلی است که افراد تصور می کنند بر رویدادهای زندگی دارند. کسانی که معتقدند، تلاش هایشان می تواند امور را تغییر دهد، جایگاه مهار آنها درونی است و افرادی که سرنوشت، شانس یا قدرت دیگران را در امور زندگی موثر می دانند جایگاه مهار بیرونی دارند. افراد که جایگاه مهار بیرونی دارند، عصبی، مملو از کینه، بی اعتماد و تحریک پذیرند، در حالی که افراد دارای جایگاه مهار درونی ویژگی هایی نسبتا بر عکس دارند. راهبردهای تصمیم گیری نیز در آنها متفاوت است، به طوری که درونی ها تمایل دارند، راهبردهای خوب را حفظ کنند و راهبردهایی را که به شکست منتهی می شود، کنار بگذارند. گزارش شده است اشخاصی که تحت تاثیر منبع درونی کنترل هستند، روی هم رفته سالم تر و مثمر ثمرتر، هدف مندتر هستند؛ در جستجوی اطلاعات بر می آیند و بهتر با مسایل برخورد می کنند، در حالی که بیرونی ها نشانه هایی از بی حالی و رخوت را به نمایش می گذارند.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 19
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

توسعه اجتماعی اقتصادی و بهره مندی از امکانات جدید بدون زیر ساخت های فرهنگی و اجتماعی و تغییر الگوهای زندگی بدون توجه به پیش نیازهای مهم برای پذیرش این دگرگونیها، همه به این منجر شده است که میزان بروز حوادث، تلفات انسانی و زیانهای اجتماعی روانی ناشی از آن به شدت افزایش یافته و تبدیل به یک مشکل ملی شود. ایجاد حوادث نه تنها یک بار بزرگ بیماری و ایجاد کننده مرگ و معلولیت است بلکه بر تمامی مسایل جاری جامعه موثر است. در دهه های اخیر با درک بهتر از مبانی پدیده وقوع آسیبها و شناسایی عوامل و علل موثر بر آ ن ها و همچنین شناخت امکانات مختلف برای کاهش بروز حوادث، موجب شده است تا جوامع مختلف در جهت ایجاد نگرش نوین در باورهای موجود در زمینه آسیبها که همان جامعه ایمن می باشد گام بردارند.با توجه به این که جامعه ایمن درپی ایجاد نگرش نوین درباره باورهای موجود در زمینه آسیبها است. این تغییر نگرش مستلزم آموزش مداوم مردم منطبق بر باورهای بنیادین جامعه است برای ایجاد نگرش ایمن باید فرهنگ ایمنی را در تمام ابعاد زندگی مردم گنجاند. این رویکرد کلی نیازمند بررسی وضعیت موجود و تعیین الگوی آسیب و به تبع آن برنامه ریزی های اجرایی و آموزشی و مداخلات لازم دیگر می باشد. بنابراین تصمیم گرفته شد که پژوهشی شهرستان تربت حیدریه با عنوان بررسی اپیدمیولوژیک حوادث در شهرستان و نظام مراقبت و پیشگیری از آن را طی سال های 1387-1385 انجام شود.مواد و روش ها: بررسی حاضر از نوع توصیفی چند متغیره می باشد که در آن ضمن مشورت با افراد و کارکنان دارای تجربه و مرور متون، پرسشنامه ها و فرم ثبت اطلاعات مربوط به بروز حوادث و سوانح در مناطق مختلف شهری و روستایی شهرستان طراحی شد به طوری که کلیه حوادث اتفاق افتاده بررسی و اطلاعات مربوط به آن ها در طی دوره زمانی 2 ماهه با مراجعه به آمار مرکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت تحت پوشش آن بررسی شد. روایی پرسش نامه و فرم ثبت اطلاعات به وسیله روایی محتوا و پایایی آن به وسیله آزمون و آزمون مجدد بررسی شد که با ضریب همبستگی 85 درصد قابل قبول بود. تجزیه و تجلیل داده ها با استفاده از spss version 11 انجام شد و برای توصیف دارو ها از انواع جداول توزیع فراوانی و نمودارهای مربوطه استفاده شد و تحلیل داده ها به روش فنومنولوژی (تحقیق کیفی (انجام شدیافته ها: بررسی وقوع حوادث بیانگر این موضوع است که طی سال های 85 تا 87 میزان بروز حوادث در مناطق شهری شهرستان تربت حیدریه بیشتر از مناطق روستایی بوده است که این وضعیت در شهرستان تقریبا حالت ثابتی را داشته است. در سه سال گذشته اولویت بروز حوادث با تصادف موتور سوار و ضربه بوده است. میزان بروز حوادث موتوری در کوچه و خیابان نسبت به سایر محل ها به طور چشم گیری در طی سال های 85 تا 87 بالا تر بوده است، ولیکن میزان بروز حوادث موتوری در کوچه و خیابان از سال 85 تا سال 87 روند کاهشی را داشته است به طوری که در سال 85، 85، درصد موارد، در سال 86، 78 دصد موارد و در سال 87، 86 درصد موارد حوادث موتوری را تشکیل داده است. حدود 52 تا 56 در صد حوادث ناشی از سقوط در طی سال های 85 تا 87 ناشی از سقوط در منطقه شهری تربت حیدریه ثبت گردیده است.حدود 63 درصد حوادث منجر به سقوط در محیط منزل اتفاق افتاده است. بعد از منزل کوچه و خیابان، اماکن ورزشی و تفریحی، محل کار، مدرسه و اماکن عمومی به ترتیب دارای بالاترین اولویت بوده اند و 76 درصد حادثه دیدگان مذکر بوده اند. بیشترین موارد وقوع حوادث ناشی از ضربه در طی سه سال 85 تا 87 در ابتدا در منزل گزارش شده، بعد از آن محل کار و سپس اماکن ورزشی و تفریحی از مکان هایی بوده اند که حادثه ضربه در آن ها بیشتر اتفاق افتاده است. اما روند ایجاد حوادث در اثر ضربه در طی سال های 85 تا 87 کاهشی بوده است. سه اولویت اصلی شهرستان که می بایست راه کارهای مناسب برای حل و اصلاح آنها طراحی گردد در درجه اول حوادث موتوری و سپس سقوط و ضربه بوده است. 5 محل اولویت بندی شده بر حسب وقوع حوادث در شهرستان در ابتدا منزل، سپس کوچه و خیابان و در دنباله بزرگراه و جاده بوده و اولویت چهارم و پنجم به محل کار و اماکن عمومی تعلق داشته است و بیشترین گروه سنی آسیب پذیر و تاثیرپذیر ناشی از حوادث، در اولویت اول گروه سنی 24-20 سال با 19 درصد موارد، بعد از گروه سنی 19-15 سال با 16 درصد موارد در مرتبه سوم گروه سنی 29-25 سال با 12 درصد موارد بوده است. در طی این سه سال از طریق ترسیم الگوی آسیب در شهرستان و ایجاد هماهنگی درون بخشی بین واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان عملیات زیادی در جهت کنترل سیر حو ادث گوناگون از قبیل برگزاری همایش ها و جلسات آموزشی، مانور، بازدید از اماکن عمومی، کارگاهها و منازل صورت گرفته و به دنبال آن فعالیت های اجرایی و آموزشی انجام شده است. نظام هماهنگی بین بخشی و اقدامات ادارات شهرستان در دست انجام است.نتیجه گیری: باهم و در کنارهم می توان جامعه ای ایمن ایجاد کرد که آموزش ها و باورهای ایمنی در فرهنگ آن رسوخ کرده باشد که این امر با ترسیم الگوی آسیب در جامعه و مداخلات لازم برای افزایش آگاهی، تغییر نگرش و کسب مهارتهای ایمنی مردم جامعه و توانمندسازی آنان همراه است.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 23
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  43
 • دانلود: 

  27
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 43

دانلود 27
نویسنده: 

محمدپور ایران

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  42
 • دانلود: 

  32
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 42

دانلود 32
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  44
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 44

دانلود 28
نویسنده: 

میرآخور عباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  40
 • دانلود: 

  29
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 40

دانلود 29
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  41
 • دانلود: 

  27
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 41

دانلود 27
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  40
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

در دنیای امروز که شرایط به طور اساسی در حال تغییر است، شرکت ها برای پاسخگویی در مقابل افزایش رقابت و عدم قطعیت ها، تصمیم به سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات (IT)1 و سیستم های اطلاعاتی (IS)2 جهت کسب ارزش های آن، گرفته اند. سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)3 که از خانواده سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)4 می باشند و به نوعی از پروژه های بزرگ سیستم اطلاعاتی به شمار می روند با توجه به نیاز شفاف و بهینه سازی جریان اطلاعات در سازمان ها و فرآیندمحور ساختن مدیریت کسب وکارها به وجود آمده اند. این پژوهش کیفی که با استراتژی نمونه موردی انجام گرفته است به بررسی اصلی ترین چالش ها از دید سازمان تامین کننده درمدیریت پروژه پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) می پردازد. نمونه بررسی شده از بزرگترین شرکت های ایرانی در حوزه راهکارهای نرم افزاری می باشد. در این پژوهش طی مصاحبه های انجام شده با مدیر دفتر مدیریت پروژه (PMO)5 سازمان تامین کننده، چالش های ایجاد شده در این پروژه خارجی بررسی می شود و در انتها با بررسی جوانب مختلف چالش های پروژه و با مطالعه بهترین تجارب در این حوزه، راهکارهای اجرایی پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 40

دانلود 29
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  40
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 40

دانلود 29
نویسنده: 

کلدی علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  45
 • دانلود: 

  22
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 45

دانلود 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  40
 • دانلود: 

  29
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 40

دانلود 29
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  40
 • دانلود: 

  29
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 40

دانلود 29

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID