نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه و هدف: در سالهای اخیر ارتباط بین تمایلات به مصرف مواد مخدر، معنویت و دین مورد توجه خاص بوده و مطالعات متعددی در این زمینه ها انجام گرفته است. در کشورهای غربی نتایج مطالعات در این زمینه گاها متناقض است. بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ای ارتباط مذهب بر میزان تمایل به مصرف مواد مخدر از سه بعد فردی، محیطی و اجتماعی در بین دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در سال 1394 پرداخته است.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقایسه ای 320 دانشجوی پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه (141 نفر دانشجوی پرستاری و 179 دانشجوی مامایی) شرکت داشتند. نمونه گیری به روش خوشه ای انجام گرفت. اطلاعات با استفاده از دو پرسشنامه پایا و روای Duke Religion Index (فرم تعدیل شده) و محقق ساخته تمایل به اعتیاد گردآوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 در سطح معنی دار (PV<0.05) و با استفاده از آمار توصیفی و اسپیرمن و آزمونهای کولموگروف-اسمیروزنف، کروسکال والیس و من ویتنی آنالیز شدند.یافته ها و نتایج: نتایج نشان داد که در مجموع 89.07 درصد از دانشجویان مونث و 10.93 درصد مذکر می باشند. 21.51 درصد متاهل و 78.49 درصد مجرد بودند. میانگین سنی نمونه ها 21.46 با انحراف معیار 1.808 بود.%99.50 درصد نمونه ها مسلمان بودند. همه دانشجویان از مقطع کارشناسی رشته پرستاری و مامایی بودند. اکثریت مطلق نمونه ها (%81.9) درصد از نمونه ها اظهار داشتند که حضور خدا و دست تقدیر را در زندگی شخصی خود حس می کنند. %82.9 نمونه ها اظهار داشتند که مذهب خود را فراتر از همه امورات دیگر زندگی شان حفظ می کنند. آنالیز های تحلیلی نشان داد که بین نمرات دانشجویان پرستاری به پرسشنامه شاخص مذهب دوک و ابعاد اجتماعی (p=0.0001)، محیطی (p=0.023) و بین نمرات دانشجویان مامایی به پرسشنامه شاخص مذهب دوک و ابعاد عقاید اجتماعی (p=0.0001) و فردی (p=0.044) ارتباط معنی دار آماری وجود دارد بگونه ای که با افزایش قرائت قرآن و انجام افعال مذهبی تمایل به مصرف مواد مخدر مرتبط با این ابعاد کمتر مشاهده می شود.بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر ارتباط واضح بین مطالعه قرآن کریم و افعال مذهبی با کاهش تمایلات فردی، محیطی و اجتماعی به مصرف مواد مخدر را نشان می دهد. تشویق دانشجویان به روش های مناسب به انجام افعال مذهبی می تواند به کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر دانشجویان منجر شود.

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 30
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  40
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 40
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  287
 • دانلود: 

  83
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: جوانان آینده سازان و سرمایه های هر کشور محسوب می شوند و بدون شک پرداختن به سلامت آنها نوعی سرمایه گذاری در جهت توسعه ملی به شمار میرود. این در حالی است که عده کثیری از جوانان دنیا در برابر بیماریهای مقاربتی همچون ایدز و حاملگی ناخواسته حفاظت کافی ندارند. امروزه به دلیل اهمیت ویژه دوره جوانی، اولویت بهداشت باروری جهان، بهداشت باروری نوجوانان و جوانان است، که نه تنها به عنوان یک حق بلکه به عنوان تضمینی برای آینده، سلامت جامعه و توسعه کشورها محسوب می گردد.روش: پژوهش حاضر به صورت مروری با استفاده از منابع الکترونیک و غیرالکترونیک ده ساله اخیر انجام گرفته است.نتایج: در دهه های گذشته رفتارهای پرخطر از جمله فعالیت جنسی پیش از ازدواج در بین جوانان شیوع روزافزونی یافته و آنان را با عواقب عاطفی و اجتماعی و بهداشتی مسائل باروری وجنسی مواجه ساخته است. لذا تحقیقات در کشورهای مختلف توجه همگان را به موانعی که جوانان در برخورداری از سلامت بهداشت باروری و جنسی با آن مواجه هستند، معطوف ساخته است، که به طور خلاصه شامل موراد ذیل می باشند:1-ویژگی های بیولوژیکی، شناختی و روانشناختی جوانان2-فقدان خدمات باروری و جنسی مناسب و در دسترس3-مسائل اجتماعی فرهنگی همچون تبعیض جنسیتی، فقر، گسترش ارتباطات جهانی و شکاف نسلیبحث و نتیجه گیری: پرداختن به بهداشت باروری و جنسی جوانان به معنای توانمند سازی آنان در اتخاذ نگرشهای سالم از جنس و جنسیت، شناخت خطرات و حفاظت از خود، رفتارهای جنسی طبیعی، سالم و به هنگام و مصون بودن از اختلالات و بیماریها می باشد. کسب «اطلاعات» و «مهارتهای زندگی»، دسترسی به مشاوره و «خدمات مورد نیاز» ومشارکت جوانان در سیاستگذاری و اجرا از ارکان اساسی تامین سلامت جوانان و نوجوانان می باشد. والدین و سازمانهای مرتبط مسوولیت دارند تا با برنامه ریزی و اقدامات عاجل، مداوم و مناسب، نیازهای این گروه باارزش را برآورده سازند، زیراانکار وخودداری از مجهز ساختن جوانان با تواناییهای ضروری برای طی مسیر سالم و طبیعی زندگی و مقابله با مخاطراتی که در کمین آنهاست، در دنیای امروز قابل پذیرش نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 287

دانلود 83
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  223
 • دانلود: 

  81
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 223

دانلود 81
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  377
 • دانلود: 

  55
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه و هدف: عوامل زیادی در بروز افسردگی و اضطراب تاثیر گذار هستند. در این مطالعه تلاش شده است که نقش تغذیه ناسالم در میزان شیوع اضطراب و افسردگی در جوانان مورد بررسی قرار گیرد.روش کار: در این مطالعه توصیقی-هبستگی تعداد 350 نفر از جوانان شهر ارومیه در سال 1394 و با روش نمونه گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گرداوری داده پرسشنامه دموگرافیک که حاوی سوالات نوع تغذیه نیز بود و پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II) و اضطراب بک (BAI) می باشد. در نهایت داده های پرسشنامه با اسفاده از آزمون های آماری تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه توسط نرم افزار SPSS-21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: نتایج نشان داد که میانگین سن شرکت کنندگان 23.12±10.9 بود، %57.36 شرکت کنندگان مذکر بودند، 78.12 درصد شرکت کنندگان مصرف غذا های فست فود را ذکر کردند. همچنین آزمون ها نشان دادند که بین افسردگی و مصرف غذا های فست فود (p<0.05) و بین اضطراب و مصرف غذا های فست فود (p<0.05)، رابطه معنی داری وجود داشت.بحث و نتیجه گیری: در این مطالعه مشاهده شد که بین تغذیه ناسالم و افزایش بروز اضطراب و افسردگی رابطه مستقیمی وجود دارد لذا پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی جهت آگاهی جوانان از اثرات مخرب فست فودها و سایر غذاهای آماده اجرا شود و مطالعات دیگری جهت بررسی از بعد فیزیولوژی نیز، در این رابطه انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 377

دانلود 55
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  289
 • دانلود: 

  59
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه و هدف: نحوه گذراندن اوقات فراغت تا حدود زیادی می تواند نشانگر ویژگی های فکری فرد و یا ویژگی های فرهنگی جامعه ای باشد که فرد در آن زندگی می کند، بهره گیری از ساعات و ایام فراغت، نقش مهمی در پیش گیری از تاثیرات نامطلوب روحی و روانی داشته و در تامین بهداشت روان و تبلور اندیشه های آزاد موثراست. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر اوقات فراغت بر وضعیت سلامت روان دانشجویان انجام شده است.روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی، تحلیلی مقطعی است که باحجم نمونه 90 نفر از دانشجویان پرستاری و بهداشت دانشکده پرستاری خوی در سال 1394 انجام شده است. برای گرآوری داده ها از دو پرسشنامه معتبر اوقات فراغت با 25 سوال و سلامت روان 28 سوالی استفاده شد. بعد از کددهی و استفاده از نرم افزار SPSS V22، توصیف اطلاعات در قالب درصدفراوانی و شاخص های مرکزی، پراکندگی و جهت تحلیل نتایج از آزمونهای آماری نظیر T مستقل و ANOVA استفاده شد.نتایج: اکثریت فعالیت اوقات فراغت دانشجویان مربوط به فعالیتهای ورزشی 86.7 درصد، شرکت در کلاس های فرهنگی، آموزشی (%48.9) فعالیت های مذهبی، عضویت درانجمن و تشکل ها (60%) بوده است. گذران تفریحی اوقات فراغت دانشجویان اغلب رفتن به منزل اقوام و دوستان (%26.7) و رفتن به سینما (20%) ذکر شد. اکثر دانشجویان از سطح روانی مطلوبی (%93.3) برخوردار بودند و بین نمره سلامت روان با پرداختن به فعالیت ورزشی، شرکت در کلاسهای فرهنگی و آموزشی و نوع تفریحات اوقات فراغت تفاوت آماری معنی دار (p<0.05) مشاهده شد.نتیجه گیری: امروزه با صنعتی شدن جوامع، پیشرفت علم و تکنولوژی و بالا رفتن میزان آگاهی و اطلاعات افراد می توان از طیف وسیعی از فعالیت های اوقات فراغت در جهت یادگیری مهارت های تازه و تقویت وضعیت روانی استفاده کرد. فراغت باید طوری طرح ریزی شود که هم سازندگی و هم حذف عوامل مزاحم را به دنبال داشته باشد، چنانچه اوقات فراغت صرف فعالیت های غیرموجه و مضر شود نه تنها کمکی به بهداشت روان نمی کند، بلکه خود زمینه بروز انحرافات خواهد بود. در این گونه موارد با برنامه ریزی و اولویت بندی فعالیت های هدفمند و جهت دار می توان برای قشر جوان بخصوص دانشجو درسطح دانشگاه زمینه رشد و بالندگی را فراهم کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 289

دانلود 59
نویسنده: 

نمدیان مهسا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  47
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: بلوغ یکی از حساس ترین دوران زندگی است. در این دوره علاوه بر توجه به مسائل و روابط اجتماعی دختران، به مسائل بهداشتی دوران بلوغ نیز باید توجه ویژه ای شود، در غیر این صورت ممکن است دختران در آینده از سلامت، آگاهی و اعتماد به نفس کافی برخوردار نباشند.WHO نیازهای آموزشی دختران را به عنوان یک اولویت مشخص کرده و آموزش بهداشت بلوغ را امری بدیهی می داند. لزوم اجرای برنامه آموزش بهداشت مستمر و طراحی شده جهت آگاهی دختران نوجوان در زمینه بهداشت بلوغ ضروری می باشد.مواد و روش: این مقاله مروری بوده که جهت انجام آن از تعداد کثیری مقالات جدید پیرامون تاثیر آموزش بهداشت بلوغ بر میزان آگاهی دانش آموزان دختر صورت گرفته است که با استفاده از سایت های معتبری از جمله google scholar، cochrane library، pubmed، alternative medicin، iran medex و sid جمع بندی گردیده است.یافته ها: نتایج پژوهش ها نشان داد که آموزش مسائل بلوغ، تاثیر محسوسی بر نحوه برخورد صحیح دختران با تغییرات این دوره و تصحیح رفتارهای بهداشتی آنها دارد و میزان آگاهی دانش آموزان در رابطه با آموزش بهداشت بلوغ افزایش یافته است و بر این اساس می توان گفت دخترانی که برنامه آموزش بهداشت بلوغ دریافت می کنند نسبت به سایر افراد آگاهی بیشتری دارند.نتایج: بررسی ها نشان داد که آموزش مطالب بهداشتی دوران بلوغ تاثیر محسوسی بر آگاهی دانش آموزان دختران داشته و با توجه به نقش آموزش بهداشت در ارتقای سطح آگاهی که سبب تغییر رفتار و بهبود عملکرد می شود، توصیه می شود که برنامه های آموزشی مختلف و مورد نیاز دختران در دستورکار برنامه های ارتقای سلامت قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 47
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  43
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: امروزه اینترنت به عنوان یکی از رسانه ها و ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزشهای فرهنگی و اجتماعی، در رفتار قشر جوان به ویژه دانشجویان و تغییر رفتار اجتماعی آنان، نقش مهمی را ایفا می کند. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر اینترنت بر نگرشهای فرهنگی و اخلاقی دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه در سال 1394 انجام شد.روش کار: در این مطالعه توصیفی-مقطعی تعداد 364 دانشجوی مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه به شیوه خوشه ای انتخاب و با ابزاری مشتمل بر 5 بخش، تاثیر اینترنت بر نگرشهای فرهنگی و اخلاقی مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمونهای آماری توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: بر اساس یافته های پژوهش، %55.2 مرد و 61.3 درصد در طیف سنی 21-18 سال بودند. %90.9 از شرکت کنندگان با کاربرد اینترنت آشنایی داشتند. به طور متوسط 5-3 ساعت در هفته از اینترنت استفاده می کردند. برای 40.4 درصد شرکت کنندگان احترام به فرهنگ ملی و محلی در شبکه های اینترنتی مهم بود و اکثر شرکت کنندگان در صورت توهین به ارزشهای اخلاقی، فرهنگی و باورهای دینی در سایت بازدید شده حاضر نبودند مجددا ازآن سایت بازدید کنند.بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش توصیه میشود سیاستهای مبنی بر حذف، کنترل، نظارت و همچنین تولید و مدیریت محتوا در شبکه اینترنت ایجاد شود.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 43
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  169
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: معنویت و مولفه های آن به دلیل تاثیر بر سازه های روانشناختی و قابلیت اثرگذاری بر عملکردهای افراد در سال های اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین سلامت روان و سلامت معنوی در دانشجویان پرستاری مامایی دانشگاه آزاد ارومیه است.روش ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی بر روی 300 دانشجوی پرستاری- مامایی در سال 94 انجام شد. سلامت روان با استفاده از پرسشنامه سلامت روان GHQ-28 و سلامت معنوی با استفاده از پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون سنجیده شد. تجزیه تحلیل داده ها با استفاد از نرم افزار spss16 و آزمون های آماری ANAOVA، همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی انجام شد.نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد 35 درصد دانشجویان مشکوک به اختلال روان بودند سلامت معنوی 39.3 درصد دانشجویان در حد متوسط و 60.7 درصد از سلامت معنوی بالا برخوردار بودند. با استفاده از ازمون آنالیز واریانس نشان داد که سلامت روان با متغیرهای جنسیت، سن، معدل و سلامت معنوی با جنس، رشته تحصیلی، وضعیت اقتصادی ارتباط معنی دار داشت. همچنین نتایج نشان داد که بین سلامت روان و سلامت معنوی دانشجویان ارتباط معنادار (r=0.58) وجود دارد. نتایج رگرسیون نشان داد که سلامت معنوی به طور معنی دار (p<0.001) قادر به تبیین 0.46 واریانس سلامت روان دانشجویان می باشد.بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه از اهمیت سلامت معنوی در پیش بینی سلامت روان دانشجویان حمایت می کند. بنابراین به نظر می رسد توجه به ارتقای سلامت معنوی در بهبود در سلامت روان دانشجویان این گروه مفید خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 169

دانلود 30
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

مقدمه: رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت یکی از معیارهای عمده تعیین کننده سلامت می باشد که به عنوان عامل زمینه ای در عدم ابتلا به بسیاری از بیماری ها شناخته شده است. این مطالعه با هدف تعیین رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و عوامل مرتبط با آن در بهورزان جوان شهرستان ارومیه انجام گرفت.روش ها: این مطالعه ای توصیفی-تحلیلی روی 210 بهورز جوان خانه های بهداشت مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان ارومیه در سال 1393 صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای مشتمل بر خصوصیات دموگرافیگی و عوامل مرتبط، رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت بود. روایی و پایایی این پرسشنامه ها در مطالعات قبلی مورد تایید قرار گرفته است. داده ها با آزمون های آماری کای دو و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه تحلیل شدند.نتایج: میانگین نمره کلی رفتارهای ارتقادهنده سلامت در بهورزان جوان 135.4±23.4 بود. بیشترین نمره در بعد مسوولیت پذیری سلامت 35.37±6.37 و کمترین نمره در بعد فعالیت بدنی 14.25±5.26 به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین خودکارآمدی و نمره کلی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و تمام زیر دامنه های آن همبستگی مثبت ومعنی داری وجود داشت.(p<0.001) همچنین بین رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت با سطح اقتصادی، تحصیلات و جنس ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (p<0.05).بحث و نتیجه گیری: با توجه به اهمیت سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت بهورزان جوان و تاثیری که بر سلامت خو و جامعه دارند به نظر می رسد برنامه های آموزشی در راستای بهبود رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت این گروه که خود سطح اول ارایه مراقبتهای بهداشتی را تشکیل می دهند موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  202
 • دانلود: 

  43
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: سلامت روان یک مفهوم بنیادین، گسترده و با معانی فردی است. هدف این مطالعه درک و کشف مفهوم سلامت روان از دیدگاه دانشجویان می باشد.روش: پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی است. در این پژوهش 20 نفر از دانشجویان در دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوی در سال 94-93 بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف و با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختار مورد مصاحبه قرار گرفتند. کلیه مصاحبه ها ضبط و سپس دست نویس شده و با استفاده از روش مقایسه ای مداوم و به روش «تحلیل محتوای کیفی از نوع قراردادی» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: آنالیز داده ها چهار درون مایه اصلی و 12 درونمایه فرعی را نمایان کرد. درون مایه های اصلی شامل پشتیبانی اجتماعی، باورهای مذهبی و احساس ارزشمندی و رفتارهای بهداشتی بود.نتیجه گیری: نتایج پژوهش برخی از عوامل تاثیرگذار درسلامت روان را بر اساس دیدگاه دانشجویان شناسایی کرد، بنابراین انجام مداخلات و مهیا نمودن شرایط لازم برای ارتقا بهداشت روان توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 202

دانلود 43
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  162
 • دانلود: 

  22
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه و هدف: افزایش سلامت جوانان به عنوان یک سیاست مهم در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. از آن جایی که سلامت معنوی به عنوان یک فاکتور تاثیرگذار در رشد و تعالی انسان ها در نظر گرفته می شود، این مطالعه جهت بررسی ارتباط بین سلامت معنوی بر سلامت عمومی جوانان طراحی و اجرا گردید.روش کار: در این مطالعه توصیفی- همبستگی تعداد 210 نفر از جوانان شهر ارومیه در سال 1394 و با روش نمونه گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده، پرسش نامه دموگرافیک، سلامت معنوی و سلامت عمومی (GHQ-28) می باشد. در نهایت داده های پرسش نامه با استفاده از آزمون های توصیفی آماری و پیرسون توسط نرم فزار SPSS-21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: میانگین سنی جوانان 23.71±.42 بود. 60 درصد شرکت کنندگان مذکر بودند. بین تحصیلات عالی و سلامت عمومی رابطه مستقیمی وجود داشت (p<0.05). بین سلامت معنوی و سلامت عمومی در همه ابعاد رابطه مستقیمی وجود داشت (p<0.05).بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش بین افزایش سلامت معنوی با افزایش سلامت عمومی رابطه مستقیمی وجود داشت. لذا پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی و فرهنگی مناسبی جهت افزایش سلامت معنوی که به دنبال آن افزایش سلامت عمومی در جوانان را در پی دارد، اجرا شود.

آمار یکساله:  

بازدید 162

دانلود 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 20
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  11
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: توصیف خودبیمارپنداری توسط گیلسپی ارائه وتحت عنوان نوروز خودبیمارپندارانه در طبقه بندی های DSM (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی) نمایان شد درابتدا این اختلال بر اساس «اشتغال ذهنی نسبت به بدن و هراس ازبیماری فرضی که علیرغم اطمینان آفرینی تداوم داشته ولی دارای کیفیت هذیانی نمی باشد» تعریف شد. ملاکهای DSM-IV برای خود بیمارپنداری عبارتند از:الف- اشتغال ذهنی باترس از ابتلاء و یا اندیشه ابتلا به یک بیماری جدی بر اساس سوء تعبیر بیمار از نشانه های جسمیب- اشتغال ذهنی علیرغم ارزیابی طبی و اطمینان بخشی پزشکان پا برجا می ماند.ج- اشتغال ذهنی مزبور سبب ناراحتی قابل ملاحظه بالینی یا اختلال درعملکرد اجتماعی، شغلی و یا سایرزمینه های کارکردی می شود.ه- طول مدت اختلال حداقل 6 ماه است.

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  13
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: نظر به اینکه برخورداری از مهارتهای زندگی در تامین بهداشت روانی دانشجویان اهمیت و نقش مهمی دارد، پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان برخورداری از مهارتهای تصمیم گیری، حل مساله و تفکرخلاق در بین دانشجویان رشته های پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه انجام گرفته است.روش ها: در این پژوهش توصیفی- تحلیلی تعداد 400 نفر دانشجو وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای مشتمل بر خصوصیات دموگرافیگی و 3 مهارت تصمیم گیری، حل مساله و تفکر خلاق برگرفته از آزمونهای روانشناختی و تستهای روانسنجی بود.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاد از نرم افزار spss22 و آزمون های آماری ANAOVA و T - مستقل انجام شد.نتایج: میانگین نمرات مهارتهای زندگی دانشجویان 73.5±12.1 بود. بین مهارتهای زندگی با مقطع تحصیلی، سال تحصیلی، رتبه تولد، وضعیت اقتصادی، وضعیت تحصیلی و شغل والدین ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (p<0.05) میانگین کل نمرات مهارتهای زندگی و ابعاد تصمیم گیری، حل مساله، تفکر خلاق بین دو گروه متفاوت بود.همچنین نتایج نشان داد مهارتهای زندگی در بعد تصمیم گیری دانشجویان علوم پزشکی در مقایسه با غیر علوم پزشکی بیشتر و از لحاظ آماری معنادار بود (p<0.05).بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، انجام تحقیقات جامع و گسترده تر در این زمینه و نیز برگزاری همایش و کارگاه های آموزش مهارتهای زندگی برای دانشجویان به ویزه دانشجویان غیرعلوم پزشکی و کم مهارت، بعنوان یک روش پیشگیرانه در حوزه بهداشت روانی، میتواند اثرات مفیدی در افزایش سطح سلامت روانی و کاهش مشکلات و نابهنجاریهای روانی دانشجویان به همراه داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

مقدمه و هدف: بلوغ و تغییرات جنسی و تحولات روانی ناشی از آن، یکی از مهمترین رویدادهای زندگی هر فرد است. آگاهی و شناخت از اصول بهداشت دوران بلوغ و تغییرات حاصل از آن سبب ارتقاء سلامت و پیشگیری از بعضی رفتارهای پرخطر خواهد بود. هدف از این مطالعه تعیین عوامل مرتبط با بهداشت بلوغ دانش آموزان پسر سال اول مقطع دوم متوسطه شهرستان مریوان با الگوی اعتقاد بهداشتی در سال 1394می باشد.مواد و روش ها: مطالعه توصیفی-تحلیلی حاضر به شیوه مقطعی بر روی 278 نفر از دانش آموزان پسر سال اول مقطع دوم متوسطه در سال 1394 انجام شد. در این مطالعه آزمودنی ها از بین 8 دبیرستان در سطح شهر مریوان به شیوه خوشه ای چند مرحله ای انجام گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بهداشت بلوغ پسران بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 17، آمار توصیفی و آزمون های c2 و t-test استفاده شد.یافته ها: میانگین سنی دانش آموزان 14.5 سال بود. میانگین نمرات آگاهی پسران در مورد اصول بهداشت دوران بلوغ 65.90 بود. میانگین نمرات در مورد سازه های مدل اعتقاد بهداشتی، حساسیت درک شده 22.23، شدت درک شده 18.58، موانع درک شده 19.06، منافع درک شده 18.11 و راهنمای برای عمل 8.77 بود.نتیجه گیری: یافته های این مطاله کارایی مدل اعتقاد بهداشتی را در اتخاذ رفتارهای پیشگیری و کنترل کننده از رفتارهای پرخطر دانش آموزان پسر در مورد اصول بهداشت بلوغ را توصیف و تایید می کند. لذا انتظار می رود برنامه های آموزشی متمرکز بر آموزش بهداشت بلوغ به خصوص با مدل اعتقاد بهداشتی در مدارس توسعه و مورد مفید واقع شود.

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 37
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  303
 • دانلود: 

  98
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: رشد و تعالی در هر جامعه ای نیازمند نیروهای آموزش دیده است و کشف عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان قدمی به سمت توسعه و تعالی آن جامعه به شمار میرود. لذا این مطالعه با هدف مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان مجرد ومتاهل در دو گروه دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی در دانشگاه آزاداسلامی ارومیه انجام شد.روش ها: در یاین مطالعه توصیفی-تحلیلی که بر روی تعداد 400 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه در دو گروه پزشکی و غیر پزشکی صورت گرفته است. نمونه ها به صورت خوشه ای جمع آوری شدند. از پرسشنامه دموگرافیک و انگیزش پیشرفت تحصیلی –AMS والراند استفاده گردید. تجزیه تحلیل داده ها با استفاد از نرم افزار spss21 و آزمون های آماری ANAOVA، -T مستقل انجام شد.نتایج: پژوهش نشان داد که 80.5 درصد دانشجویان پیراپزشکی و 64.3 درصد دانشجویان غیر پزشکی دارای انگیزش تحصیلی خوب بودند. همچنین نتایج نشان داد انگیزش تحصیلی در دو حیطه انگیزش بیرونی و انگیزش درونی دانشجویان پیراپزشکی در مقایسه با غیر پزشکی معنی دار بوده اما در حیطه بی انگیزگی، دانشجویان پیراپزشکی در مقایسه با غیر پزشکی کمتر و از لحاظ آماری معنادار بود (p<0.05).بحث و نتیجه گیری: با توجه به این موضوع که پیشرفت تحصیلی متاثر از علل متفاوتی از جمله سن، رشته تحصیلی، ویژه گی های خانواده، فراگیر، وضیعت تاهل، آموزشگر، محیط و امکانات آموزشی و عوامل قتصادی و اجتماعی فراوانی است.بنابر این طرح ریزی مطالعات بیشتر جهت شناخت بیشتر خانواده، وضیعت تاهل و ازدواج در جهت ارتقا انگیزش پیشرفت تحصیلی این قشر آینده ساز بسار کمک کننده میتواند باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 303

دانلود 98