نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  485
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

گیاهان در طبیعت منزلگاهی برای جمعیت متنوعی از باکتری های اپی فیت هستند. باکتری های اپی فیت می توانند طیف گسترده ای از ترکیبات موثر بر رشد گیاه را تولید و نیز در رقابت و ضدیت با بیمارگرهای گیاهی شرکت کنند. به منظور بررسی ویژگی های بهبود دهنده ی رشد گیاه (PGP) و توانایی تولید ترکیبات بازدارنده از رشد بیمارگرها، باکتری های اپی فیت از شکوفه و برگ درختان سیب (Malus sylvestris) و گلابی (Pyrus communis) جدا شدند. هفت جدایه که از نظر فراوانی، پراکنش و دارا بودن توانایی بازدارندگی برتر بودند انتخاب شدند. قابلیت محلول سازی فسفات، تولید نیترات، ایندول استیک اسید(IAA)  و سیانید هیدروژن آن ها ارزیابی گردید. بر اساس نتایج بررسی حاضر تفاوت معنی داری در توانایی تحریک رشد و قابلیت آنتاگونیستی بین جدایه های اپی فیت وجود داشت. هفت جدایه ایندول استیک اسید تولید کردند. سه جدایه B70، B71 و B6 فعالیت آنتاگونیستی قابل توجهی علیه عامل بیماری آتشک سیب و گلابی (Erwinia amylovora) داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 485

دانلود 202
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  268
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

در این تحقیق به بررسی میکروسکوپی تفاوتهای بافت شناسی کبد مرغ خانگی تحت تغذیه دو رژیم غذایی مختلف پرداخته شده است. به گونه ای که یک گروه تحت تغذیه و رشد با رژیم غذایی طبیعی مانند سبزیجات خرد شده و علف قرار گرفتند و گروه دیگر تحت تغذیه و رشد با رژیم غذایی صنعتی قرار گرفتند. از هر دو نمونه، بافت کبد جدا شد و بعد از طی کردن مراحل آبگیری، حمام پارافین و قالب گیری برشهای 7 میکرونی از بافت کبد تهیه شد و مورد رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین قرار گرفت. در مطالعه میکروسکوپی نمونه های تهیه شده مشخص گردید که در نمونه با تغذیه طبیعی هپاتوستیها از نظر اندازه بزرگتر با هسته های درشت و حتی اندامک های داخل سلول تا حدودی مشخص بود ولی در نمونه با تغذیه صنعتی هپاتوسیت ها کوچکتر و حتی اندامک های داخل سلول براحتی قابل مشاهده نبود.در هردو نمونه در بافت سینوزوئید سلولهای کوپفر بندرت مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 268

دانلود 102
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  786
 • دانلود: 

  187
چکیده: 

در این پژوهش به منظور یافتن ارتباط میان آلودگی و تنوع گونه ای پرندگان سه ایستگاه مختلف در تالاب شادگان انتخاب و شمارش پرندگان و آزمون فیزیکی شیمیایی آب از مهر لغایت اسفند 93 انجام گردید. ایستگاه اول در محل ورودی زهکش های نیشکر، ایستگاه دوم در محلی با فاصله مناسب از ایستگاه اول و منطقه ظاهرا فاقد آلودگی به عنوان منطقه طبیعی و ایستگاه سوم در محل خروجی فاضلاب روستایی (رگبه) انتخاب گردید. نتایج بدست آمده از طریق نرم افزار PASTبررسی و شاخص های شانون و سیمپسون برای بررسی تنوع گونه ای مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمون آب نشان داد بیشترین میزان EC مربوط به ایستگاه اول یعنی محل ورود پساب نیشکر می باشد. بررسی شاخص های تنوع گونه ای نشان داد بیشترین میزان آن در پاییز مربوط به ایستگاه منطقه طبیعی می باشد که مطابق نتایج آزمون آب پارامترهای آن مناسب تر بوده اند ضمن اینکه این شاخص در دو ایستگاه دیگر تقریبا یکسان بوده است. این شاخص ها در زمستان در ایستگاه زهکش نیشکر بیشترین میزان را داشته و کمترین آن مربوط به ایستگاه فاضلاب روستایی است که متاثر از آلودگی های این ایستگاه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 786

دانلود 187
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  954
 • دانلود: 

  376
چکیده: 

باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه (PGPR)، به گروه مختلفی از باکتری ها اطلاق می شود که با یک یا چند مکانیسم، عملکرد گیاهان را افزایش می دهند. در این پژوهش ده سویه از باکتری های جنس باسیلوس از نظر خصوصیات PGPR شامل توان حل کنندگی فسفات، توان تولید اکسین، توان تولید آنزیم -ACC د آمیناز و توان تولید سیدروفور مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق از باکتری های باسیلوس جداسازی و خالص شده موجود در بخش بیولوژی موسسه تحقیقات خاک و آب استفاده شد. جهت بررسی توان حل کنندگی فسفات از محیط اسپربر استفاده شد که تنها باکتری Bacillus subtilis4 نتیجه مثبت ضعیفی را نشان داد. آزمایش توان تولید اکسین نشان داد که سویه های مورد بررسی اکسین کمی تولید می کنند و حداکثر توان تولید اکسین 2.42 میکروگرم بر میلی لیتر توسط B. pumillus می باشد. در توان تولید آنزیم -ACC د آمیناز، باکتری B. megaterium با 1.569 که نشان دهنده نسبت جذب نور در طول موج 405 نانومتر در محیط DF حاوی ACC به محیط DF حاوی سولفات آمونیوم است، بهترین سویه شناخته شد. در بررسی سیدروفور، هیچ کدام از باکتری ها در محیط -CAS آگار ایجاد هاله نارنجی رنگ نکردند و فقط باکتری B. megaterium پس از گذشت 48 ساعت تشکیل کلنی داد که متوسط قطر آن 5.1 میلی متر بود. سایر باکتری ها اصلا رشد نکردند.

آمار یکساله:  

بازدید 954

دانلود 376
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  769
 • دانلود: 

  191
چکیده: 

گل رز رقم Rosa hybrida cv. Dolce vita یکی از ارقام بریدنی و زیبای گل رز در جهان محسوب می گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اسید بر روی خصوصیات کیفی و کمی گل شاخه بریده رز رقم Dolce vita و بر پایه طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار اجرا شد. تیمارهای سالیسیلیک اسید در سه سطح 0، 0.75 و 1.5 میلی مولار بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که کاربرد سالیسیلیک اسید باعث افزایش معنی دار همه صفات مورد بررسی شد بطوریکه که بیشترین مقادیر از غلظت 1.5 میلی مولار آن بدست آمد. سالیسیلیک اسید باعث افزایش تعداد گل بر روی بوته رز شد بطوریکه با کاربرد غلظت 1.5 میلی مولار آن تعداد گل بر روی بوته از 4.59 به 6.19 عدد رسید. همچنین قطر گل گیاه رز با افزایش غلظت سالیسیلیک اسید به طور صعودی افزایش پیدا کرد بطوریکه کاربرد غلظت 1.5 میلی مولار آن قطر گل را به میزان 25% نسبت به گیاهان شاهد افزایش داد. در پایان می توان اظهار کرد که کاربرد سالیسیلیک اسید در بهبود صفات کیفی و کمی گیاه رز رقم Dolce vita موثر بوده و قابل توصیه است.

آمار یکساله:  

بازدید 769

دانلود 191
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1170
 • دانلود: 

  486
چکیده: 

مواد رنگی که در هنگام نگهداری دانه های روغنی بوجود می آیند سبب طعم و مزه نامطلوب در آن ها می شوند و باید جدا شوند این موارد شامل: کاروتنوئیدها، کلروفیل و همچنین صابون باقیمانده از مرحله خنثی سازی و آروئیدها و کتون ها هستند که باید جدا شوند وگرنه سبب ادامه واکنش اکسیداسیون و تغییر طعم و مزه روغن می شوند. امروزه برای رنگبری از خاک رنگبر تونسیل استفاده می شود که در ترکیب خود دارای سیلیکات آلومینیوم هیدراته و کربن اکتیو است. در این مطالعه، تاثیر چهار نوع خاک رنگبر فعال شده (دو نوع خاک رنگبر چینی ودو نوع خاک رنگبر آلمانی) را بر پارامترهایی نظیر: رنگ، اندیس پراکسید، صابون، درصد اسیدهای چرب آزاد، کلروفیل، اندیس آنیزیدین و فسفر در روغن های آفتابگردان، کانولا و پالم که قبلا تصفیه قلیایی شده بودند، بررسی شد.نتایج حاصله نشان داد که رنگبری موجب کاهش رنگ، اندیس پراکسید، صابون، کلروفیل، فسفر و افزایش اسیدیته، اندیس آنیزیدین در هر سه نوع روغن خوراکی مورد مطالعه گردید. هر چند خاک های به کار رفته در این مطالعه از نظر ساختمان فیزیکی و خصوصیات شیمیایی و کانی شناسی با یکدیگر متفاوت بودند و تاثیرات جزئی متفاوتی را بر بعضی از ترکیبات داشتند.نتیجه گیری: با توجه به نتایجی که از این مطالعه بدست آمد خاک رنگبر سوپر آلمانی و بعد از آن خاک آلمانی بهترین کارایی را در رنگبری از خود نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 1170

دانلود 486
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  313
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

گردش انرژی از مباحث مهم بوم شناسی کشاورزی است و در نقاط مختلف جهان نسبت انرژی خروجی و ورودی در اکوسیستم های مختلف کشاورزی محاسبه شده است، از طرفی روش بررسی انرژی برای تحلیل مسائل مختلف در کشاورزی پایدار استفاده می شود بر این اساس نقش انرژی در توسعه و کارآیی کشاورزی بسیار با اهمیت است بر این اساس در این پژوهش، انرژی مورد نیاز و تولید شده در اکوسیستم زراعی گندم دیم و آبی در بخش مانه استان خراسان شمالی در سال 1393 برآورد گردید. نهاده ها شامل کود، بذر، سم، سوخت، ادوات و نیروی انسانی و محصول خروجی شامل دانه و کاه می باشد. نتایج بررسی نشان داد که میزان انرژی نهاده های مصرفی در زراعت گندم آبی و دیم بطور متوسط 12044502 و 5833494 کیلوکالری در هکتار و میزان انرژی تولیدی برای تولید دانه گندم آبی و دیم به ترتیب 16249740 و 5438160 کیلوکالری در هکتار بود بطوریکه کارآیی انرژی برای تولید دانه در زراعت گندم آبی و دیم به ترتیب 1.34 و 0.93 بود. نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین نهاده مصرفی در زراعت گندم آبی بعد از آبیاری مربوط به به کود ازته است که 29.22 درصد از نهاده های مصرفی را به خود اختصاص داده است ولی در زراعت دیم گندم این نهاده با 30.17 درصد بیشترین مقدار از نهاده های مصرفی را دارا بود.

آمار یکساله:  

بازدید 313

دانلود 92
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  653
 • دانلود: 

  143
چکیده: 

در این پژوهش به منظور یافتن ارتباط میان آلودگی آب و رژیم غذایی پرندگان، سه ایستگاه مختلف در تالاب شادگان انتخاب و شمارش پرندگان و آزمون فیزیکی شیمیایی آب از مهر لغایت اسفند 93 انجام گردید. ایستگاه اول در محل ورودی زهکش های نیشکر، ایستگاه دوم در محلی با فاصله مناسب از ایستگاه اول و منطقه ظاهرا فاقد آلودگی به عنوان منطقه طبیعی و ایستگاه سوم در محل خروجی فاضلاب روستایی (رگبه) انتخاب شد. با توجه به نتایج شمارش پرندگان شاخص تراکم آنها محاسبه و ارتباط آن با رژیم غذایی مورد بررسی قرار گرفت. ضمن این که نتایج آزمون آب نشان داد بیشترین میزان ECمربوط به ایستگاه اول یعنی محل ورود پساب نیشکر می باشد. بررسی ها حاکی از بالاترین تراکم پرنده در ایستگاه منطقه طبیعی بوده که مربوط به پرندگان آبچر، کنار آبچر و ماهی خوار بوده، این موضوع یعنی تالاب هنوز هم قابلیت های طبیعی خود را حفظ نموده است. در ایستگاه اول و سوم که هر دو واجد آلودگی بوده اند، اغلب پرندگان متعلق به گونه کاکایی می باشد که همه چیزخوار بوده و شاخص آلودگی محسوب می شود. از آنجا که در زنجیره های غذایی ماهی ها و پرندگان ماهیخوار با هم درارتباط متقابل اند لذا می توان تاثیر زهاب کشاورزی بر کم تحرکی ماهیان را که ناشی از مسمومیت است، بسیار مهم دانست.

آمار یکساله:  

بازدید 653

دانلود 143
نویسنده: 

قنبری مرضیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  218
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

پژوهش حاضر، با هدف تاثیر فیس بوک بر اطلاع رسانی سریعتر و بهتر امور محیط زیستی و همچنین کاهش و رفع معضلات زیست محیطی میان دانشجویان کارشناسی ارشد رشته محیط زیست پذیرفته شده آزمون سراسری سال92 انجام گرفت. این پژوهش از لحاظ ماهیت و هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانشجویان پذیرفته شده در آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1392 بوده که با نتیجه به حجم 239 نفری جامعه پژوهش و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 144 نفر آنان به عنوان نمونه، از دانشگاه های بیرجند، یزد، پیام نور تهران واحد شرق، گرگان، سبزوار، دامغان، غیر انتفاعی گرگان، ملایر، کردستان و تهران و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با بهره گیری از نظرات کارشناسان محیط زیست مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 0.79 برآورد گردید.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و آمار استنباطی (آزمون t) و از طریق نرم افزار spss انجام شد. نتایج پژوهش به لحاظ آماری بیانگر آن بود که بین 1- بین فیس بوک و رفع معضلات محیط زیستی رابطه معناداری وجود دارد. 2- بین فیس بوک و اطلاع رسانی بهتر و سریعتر امور محیط زیستی رابطه معناداری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 218

دانلود 100
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  446
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

با توجه به شرایط آب و هوایی استان گلستان، سهم بخش کشاورزی و تولید دانه های روغنی در کنار بخش صنعت و خدمات از اهمیت ویژه ای برخوردار شده و زمینه توسعه پایدار را فراهم کرده است. در این مطالعه سعی شده که ابتدا با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاستی به بررسی مزیت نسبی محصول آفتابگردان آبی در استان گلستان برای سال زراعی 89-1388 پرداخته و سپس عملکرد دولت در این بخش از فعالیت زراعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش وضعیت مناسبی را از نظر مزیت نسبی و توان تولیدکنندگان آفتابگردان آبی در استان گلستان نشان می دهد. شاخص سودآوری خالص اجتماعی آفتابگردان آبی مثبت ارزیابی شده و بر اساس شاخص هزینه منابع داخلی بدست آمده مشخص گردید که استان گلستان از مزیت نسبی در تولید آفتابگردان آبی برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 446

دانلود 119
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  487
 • دانلود: 

  296
چکیده: 

در این پژوهش اثر مکمل کروم و ویتامین Cبر برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی در شرایط تنش گرمایی بررسی شد. بدین منظور از 160 قطعه بلدرچین ماده و 64 قطعه بلدرچین نر بالغ استفاده گردید. این پژوهش شامل 4 تیمار آزمایشی با آرایش فاکتوریل 2´2 بود. تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد، جیره شاهد مکمل شده با 1200 مایکروگرم کروم در کیلوگرم جیره، جیره شاهد مکمل شده با 300 میلی گرم ویتامین C و جیره شاهد مکمل شده با 1200 مایکروگرم کروم و 300 میلی گرم ویتامین C. پس از دو هفته سازش پذیری، تنش گرمایی (روزانه 6 ساعت با دمای 36oC) اعمال گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که استفاده از کروم سبب کاهش میزان گلوکز (p<0.01)، کلسترول، تری گلیسیرید، LDL و VLDL خون در شرایط تنش گرمایی شد (p<0.05) و ویتامین C توانست گلوکز خون و نسبت هتروفیل به لیمفوسایت را در شرایط تنش گرمایی کاهش دهد (p<0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 487

دانلود 296
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  726
 • دانلود: 

  643
چکیده: 

در این مقاله یک روش جدید برای رمزنگاری تصویر با استفاده از سیگنال های آشوب و عملگرهای ژنتیکی پیشنهاد شده است. در این روش از عملگرهای ژنتیکی برای پیچیده تر شدن الگوریتم رمزنگاری، افزایش امنیت الگوریتم رمزنگاری و تغییر مقدار سطح خاکستری هر پیکسل از تصویر اصلی استفاده می شود. نتایج تجربی نشان می دهد که روش پیشنهادی مقاومت بالایی در برابر حملات متداول از خود نشان می دهد. همچنین مقدار آنتروپی به دست آمده در این روش 7.9913 است که به مقدار ایده آل، یعنی 8، بسیار نزدیک است.

آمار یکساله:  

بازدید 726

دانلود 643
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  686
 • دانلود: 

  658
چکیده: 

گل رز رقم Rosa hybrida cv. Dolce vita یکی از ارقام بریدنی و زیبای گل رز در جهان محسوب می گردد. یکی از مشکلاتی که در پرورش این رقم وجود دارد این است که در هنگام برداشت محصول، گل ها به طور کامل سفید رنگ شده و رنگ صورتی حاشیه گل ها از بین می رود که این عارضه باعث کاهش کیفیت و بازارپسندی محصول می شود. بر این اساس آزمایشی بر پایه طرح کاملا تصادفی با 2 سطح 1.6 و 4.8 میلی مولار و با 4 تکرار اجرا شد. کاربرد کلسیم در محلول غذایی باعث افزایش معنی دار تعداد گل روی بوته، قطر گل و عمر گلجایی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد کلسیم در محلول غذایی با غلظت 4.8 میلی مولار در بهبود صفات کیفی، کمی و رنگ گل گیاه رز رقم Dolce vita موثر بوده و برای پرورش دهندگان رز قابل توصیه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 686

دانلود 658
نویسنده: 

امانی مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  2421
 • دانلود: 

  719
کلیدواژه: 
چکیده: 

در اوایل بهار 1393، علائم نوعی خشکیدگی در برگ های پایینی نخل های خرما در مناطق جنوبی استان خوزستان مشاهده گردید. علائم ابتدا به صورت نقاط آب سوخته، ریز و زردرنگ روی سطح برگ چه های یک طرف برگ ظاهر می شد و سپس به صورت نوارهای قهوه ای روشن، در یک طرف بافت محور اصلی برگ از انتهای نوک برگ شروع می شد و به طرف قاعده دمبرگ توسعه می یافت. پس از گذشت دو الی سه هفته علائم در طرف دیگر برگ نیز ظاهر می شد؛ و در نهایت سبب بلایت، سوختگی و خشکیدگی کامل برگ چه ها و برگ می گردید. روی سطح محور اصلی برگ های آلوده لکه ها و نقاط برجسته دوکی شکل شبیه و نواحی تاول مانند سطحی مملو از استرومای شبیه به فتیله نارنجی به شکل نقاط برجسته و تیره به وفور مشاهده گردید. پس از انتقال اندام های آلوده به آزمایشگاه موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری قارچ های Nattrassia mangiferae، Pestalotiopsis sp. و Serenomyces phoenicis جداسازی و شناسایی شد. این اولین گزارش در مورد وقوع بیماری بلایت برگ درختان خرما در ایران است.

آمار یکساله:  

بازدید 2421

دانلود 719
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  394
 • دانلود: 

  272
چکیده: 

بیماری شانکر ساقه گوجه فرنگی دربرخی مناطق کشت گوجه فرنگی وجود دارد و توسط قارچ بیماری زای Botrytis cinerea ایجاد می گردد عدم وجود ارقام مقاوم تجاری سبب شده تا ضدعفونی بذری به عنوان یکی از روش های موثر در مبارزه با این بیماری مطرح باشد. با توجه به اثرات زیست محیطی این روش، محققان به دنبال یافتن راه کارهای جایگزین می باشند. این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات ضد قارچی دو عصاره گیاهی بر قارچ Botrytis cinerea انجام گرفت. این پژوهش به صورت تجربی بر روی دو گیاه آویشن شیرازی و شیپوری وحشی جمع آوری شده انجام شد. پس از شستشو و خشک کردن، عصاره گیری با متانول انجام شد. سپس فعالیت ضدقارچی عصاره ها با استفاده از روش دیسک کاغذی مورد ارزیابی قرار گرفت. اکثر عصاره ها اثر ضدقارچی مطلوبی بر قارچ Botrytis cinerea نشان دادند. عصاره برگ آویشن شیرازی بیشترین اثر بازدارندگی را داشته است و این گیاه اثر بیشتری نسبت به گیاه شیپوری وحشی داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 394

دانلود 272
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  538
 • دانلود: 

  536
چکیده: 

در این پژوهش سعی بر آن بوده است تا با استفاده از علم بیوانفورماتیک به بررسی انواعی از سیتوکروم ها که نقش در متابولیسم داروها هم در انسان و هم در مدل های حیوانی دارند، بپردازیم. در این راه با استفاده از توالی مولکول های mRNA مربوط به هر ژن و اگزون های آنها به بررسی هومولوژی بین نواحی کدینگ ژن و پروتئین مربوط به هر کدام پرداخته شد. بنابراین ابتدا توالی ژن ها و پروتئین های رفرنس مربوط به CYP3A4 و CYP2D6 که در پایگاه داده ای مرکز ملی بیوتکنولوژی داده ها وجود دارد، برای سه جاندار شامل انسان، گاو و مرغ بازیابی شد و بلست انجام گرفت. نتایج بلست به ترتیب امتیاز نشان داد که رونوشت ژن CYP3A4 در مرغ و گاو با رونوشت ژن CYP3A29 در شتر به ترتیب 73% و 85% و رونوشت ژن CYP2D6 مربوط به گاو با سه رونوشت مختلف از همین ژن در انسان به ترتیب 83%، 83% و 84% و با رونوشت CYP2D14 در شتر 86% شباهت داشتند. رونوشت ها و اگزون ها ی مربوط به سه جاندار ذکر شده برای هر دو ژن CYP3A4 و CYP2D6 از پایگاه NCBI بازیابی شده و توسط نرم افزار CLC Genomic2 از نظر همولوژی، مقایسه وآنالیز همترازی انجام شد. نتایج تحقیق حاضر نشان دادکه این دو ژن در سه گونه دارای ارتباط تکاملی بوده و در بخش های عملکردی میزان شباهت و حفاظت بازها در توالی نوکلئوتیدی و اسیدآمینه ها در توالی های پروتئینی مربوط، در سطح معنی داری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 538

دانلود 536
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  394
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

خشکسالی یکی از بلایای طبیعی است که در اثر کمبود رطوبت محیطی ناشی از کاهش میزان بارش نسبت به شرایط نرمال به وقوع می پیوندد. انجام برنامه ریزی ها و مدیریت های موفق آبی در کشاورزی و استفاده مناسب از منابع آب منوط به شناخت این بلای طبیعی می باشد. از آنجا که خشکسالی اجتناب ناپذیر است می توان از طریق پایش و پیش بینی خشکسالی خسارت های خشکسالی را حداقل نمود. از این رو پیش بینی خشکسالی اهمیت زیادی در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب دارد. در بررسی وضعیت خشکسالی شهرستان سراوان از داده های بارش سالانه ایستگاه سینوپتیک سراوان در دوره آماری (1355-1393) و روش شاخص بارش استاندارد شده (SPI)، در مقیاس زمانی دوازده ماهه استفاده شده است. در ادامه از مدل زنجیره مارکوف برای محاسبه احتمالات تعادل دوره های مرطوب، خشک و نرمال در SPI سالانه استفاده شد. نتایج نشان داد که احتمال تعادل دوره های مرطوب، خشک و نرمال در ایستگاه سراوان به ترتیب 80.2، 24.20 و 96.76 درصد است که این بدین معنی است که در بیشتر مواقع منطقه از نظر اقلیمی در شرایط نرمال قرار دارد، در حالی که احتمال وقوع خشکسالی تقریبا هفت برابر احتمال وقوع ترسالی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 394

دانلود 153
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  393
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

نمونه های گندم مشکوک به بیماری پاخوره که توسط قارچgraminis var. tritici (Ggt) Gaeumannomyces ایجاد می شود، از مزارع استان همدان جمع آوری و قارچ عامل بیماری جداسازی شد. تعداد 30 استرین باکتری نیز از ریزوسفر گندم جدا و توان تولید آنتی بیوتیک در آن ها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس آزمون های بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی چهار باکتری نماینده متعلق به جنس های Pseudomonas sp، Xanthomonas sp، Ralstonia sp و Pseudomonas fluorescens شناسایی و جهت انجام آزمایشات گلخانه ای انتخاب شدند. بازدارندگی این باکتری ها در گلخانه به روش آغشته سازی بذر و در حضور قارچ بیمارگر در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. داده های حاصل با نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد در حضور قارچ عامل بیماری بین گیاهانی که بذرشان با باکتری تیمار شده بود اختلاف معنی داری وجود دارد که این اختلاف در مقایسه با کنترل مثبت (شاهد سالم) و کنترل منفی (شاهد بیمار) نیز معنی دار بود. طبق نتایج بدست آمده استرین های B7 و B26 به ترتیب با داشتن ارتفاع اندام هوایی (24.11، 17.84) و طول ریشه (16.03، 13.98) سانتی متری بیشترین و کمترین رشد را در مقایسه با شاهد داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 393

دانلود 108
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  760
 • دانلود: 

  932
چکیده: 

کتابی شدن یکی از عوارضی است که تا کنون روی گیاهان مختلف دیده شده است. علت این عارضه در بسیاری از موارد هنوز نا شناخته است و نیاز به بررسی بیشتر دارد. کتابی شدن روی درختان عرعر برای اولین بار در خمینی شهر دیده شده است و تا به حال گزارش دیگری از آن دیده نشده است، این عارضه باعث تغییر شکل شاخه ها، پهن شدن و پیچیدگی تنه و شاخه عرعر می گردد که این شاخه ها سریع تر خشک شده و از بین می روند. کتابی شدن شمشاد نیز چندین بار در خمینی شهر دیده شده است که برای اولین بار گزارش می شود و باعث پهن شدن شاخه های شمشاد و ریز برگی برگ های شمشاد و کم شدن رشد آنها می گردد و به راحتی به وسیله قلمه های آلوده منتقل می گردد. بررسی ها در مورد نحوه انتقال عامل بیماری توسط حشرات، پیوند و سایر روش ها و نوع عامل بیماری ادامه دارد. برای مدیریت و جلوگیری از انتشار و توسعه کتابی شدن، روش هایی مانند جمع آوری گیاهان آلوده، حذف شاخه های کتابی شده و ضدعفونی ابزار هرس، رعایت مسائل بهداشتی از جمله عدم قلمه گیری از گیاهان آلوده و تهیه پیوندک از گیاهان آلوده و جلوگیری از انتقال اندام های آلوده از نقاط آلوده به نقاط سالم، مبارزه با ناقل (در صورت وجود ناقل)، حذف علف های هرز و تقویت گیاهان، توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 760

دانلود 932
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  267
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر بررسی اثر ﮐﻮد زیستی ازتوباکتر و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد دانه و برخی خصوصیات زراعی ﮔﻨﺪم دیم آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﺳﺎل زراﻋﯽ 92-1391 در منطقه خرم آباد، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎﺳﻪ ﺗﮑﺮار ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ. ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎی مورد آزمایش شامل شش سطح کود شیمیایی اوره و ﮐﻮد زیستی ازتوباکتر (Azotobacter chorococum) در دو ﺳﻄﺢ (ﺗﻠﻘﯿﺢ و ﻋﺪم ﺗﻠﻘﯿﺢ) بود. ﻧﺘﺎﯾﺞ آزمایش ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮد زیستی در ﮐﻨﺎر ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ روی اﮐﺜﺮ خصوصیات زراعی از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺠﻪ در ﺑﻮﺗﻪ، ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺳﻨﺒﻠﻪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ، و وزن ﻫﺰار داﻧﻪ در سطح احتمال یک درصد ﻣﻌﻨﯽ دار شد. نتایج این بررسی نشان داد که کاربرد کود زیستی ازتوباکتر نقش مفید و موثری در بهبود ویژگی های رشد، خصوصیات زراعی و کیفی گندم دیم در شرایط دیم منطقه خرم آباد دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 267

دانلود 105
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  307
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

در این پژوهش اثر مکمل کروم و ویتامین C بر ویژگی های تخمدان بلدرچین ژاپنی در شرایط تنش گرمایی بررسی شد. بدین منظور از 160 قطعه بلدرچین ماده و 64 قطعه بلدرچین نر بالغ استفاده گردید. این پژوهش شامل 4 تیمار آزمایشی با آرایش فاکتوریل 2´2 بود. تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد، جیره شاهد مکمل شده با 1200 مایکروگرم کروم در کیلوگرم جیره، جیره شاهد مکمل شده با 300 میلی گرم ویتامین C و جیره شاهد مکمل شده با 1200 مایکروگرم کروم و 300 میلی گرم ویتامین C. پس از دو هفته سازش پذیری، تنش گرمایی (روزانه 6 ساعت با دمای 36oC) اعمال گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که استفاده از کروم سبب افزایش تعداد فولیکول های سفید بزرگ، قطر بزرگترین فولیکول زنجیره ایی و بزرگترین فولیکول زرد کوچک گردید (p<0.01). و استفاده از ویتامین C سبب افزایش قطر بزرگترین فولیکول زنجیره ایی و بزرگترین فولیکول زرد کوچک شد (p<0.01).

آمار یکساله:  

بازدید 307

دانلود 122
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  464
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

خشکسالی یکی از بلایای طبیعی است که در اثر کمبود رطوبت محیطی ناشی از کاهش میزان بارش نسبت به شرایط نرمال به وقوع می پیوندد. انجام برنامه ریزی ها و مدیریت های موفق آبی در کشاورزی و استفاده مناسب از منابع آب منوط به شناخت این بلای طبیعی می باشد. از آنجا که خشکسالی اجتناب ناپذیر است می توان از طریق پایش و پیش بینی خشکسالی خسارت های خشکسالی را حداقل نمود. از این رو پیش بینی خشکسالی اهمیت زیادی در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب دارد. در بررسی وضعیت خشکسالی دشت سیستان از داده های بارش سالانه ایستگاه زابل در دوره آماری (1355-1392) و روش شاخص بارش استاندارد شده (SPI)، در مقیاس زمانی دوازده ماهه استفاده شده است. در ادامه از مدل زنجیره مارکوف برای محاسبه احتمالات تعادل دوره های مرطوب، خشک و نرمال در SPIسالانه استفاده شد. نتایج نشان داد که احتمال تعادل دوره های مرطوب، خشک و نرمال در ایستگاه زابل به ترتیب 2.7، 35.14 و 62.16 درصد است که این بدین معنی است که در بیشتر مواقع منطقه از نظر اقلیمی در شرایط نرمال قرار دارد، در حالی که احتمال وقوع خشکسالی بیش از سیزده برابر احتمال وقوع ترسالی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 464

دانلود 119