مشخصات همایش/اطلاعات دوره

کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم | سال:1394 | دوره:0 | شماره:1

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  17
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از اجرای این تحقیق، بررسی کمیت و کیفیت مواد موثره اکسشن های مختلف از مرزه ماکرانتا در حالت زراعی در شرایط اکولوژیک خرم آباد بود. ابتدا بذر اکسشن های مختلف مرزه از رویشگاههای طبیعی آن جمع آوری و پس از تهیه نشاء در قالب طرح بلوک کامل تصادفی، در سه تکرار در خرم آباد کشت شدند. سرشاخه های گل دار آنها، طی دو سال متوالی پس از کشت جمع آوری شدند و پس از خشک شدن در محیط آزمایشگاه به روش تقطیر با آب اسانس گیری شدند. ضمن محاسبه بازده اسانس، ترکیب های تشکیل دهنده اسانس ها با استفاده از کروماتوگرافی گازی تجزیه ای (Analytical GC) و گاز کروماتوگراف متصل به طیف سنج جرمی (GS-MS) و محاسبه شاخص بازداری مورد اندازه گیری و شناسایی قرار گرفتند. ترکیب های عمده اسانس همه اکسشن ها در دو سال متوالی پس از کاشت، تیمول، پارا-سیمن، گاما-ترپینن و کارواکرول بودند که مقادیر آنها در اکسشن های مختلف با هم فرق داشت. نتایج نشان داد که برای کلیه اکسشن های مورد بررسی با رشد و استقرار گیاه، بتدریج بازده اسانس ها افزایش یافت. کیفیت اسانس ها با افزایش عمر گیاه، برای اکسشن سه بهبود یافت به نحوی که گیاهان دو ساله هم دارای بازده اسانس بالاتری بودند و هم درصد بیشتری از ترکیبات فنلی تیمول و کارواکرول نسبت به گیاهان یک ساله داشتند. در مجموع دو سال و بررسی سه اکسشن مستقر شده در شرایط آب و هوایی خرم آباد، اکسشن چهار، از بقیه اکسشن ها برتر بود. حذف و ظهور برخی ترکیبات اسانس در طول رشد گیاه، نشان دهنده این است که آنالیز اسانس گیاه کاشته شده در سال اول پس از کاشت نمی تواند نتیجه قابل استنادی را تولید کند و برای دست یابی به نتایج قابل قبول، باید بررسی کمی و کیفی اسانس تا چندین سال متوالی ادامه یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

عنصر فسفر پس از نیتروژن یکی از عناصر پر مصرف برای گیاه به شمار می رود. این عنصر در تمام فرآیندهای بیوشیمیایی، سازوکارهای انتقال انرژی و انتقال پیام ها دخالت می نماید و از موادمغذی ضروری برای گیاهان است، که رشد و عملکرد آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. کمبود این عنصر در حال حاضر با کاربرد کودهای شیمیایی جبران می گردد. کودهای شیمیایی اثرات مضری بر محیط زیست داشته و کیفیت محصولات کشاورزی را کاهش می دهد. در این آزمایش به منظو.ر ارزیابی باکتریهای حل کننده فسفات از نوع باسیلوس لنتوس (سویه p5) و سودوموناس پوتیدا (سویه p13) به عنوان کودهای بیولوژیکی و فسفرشیمیایی از منبع سوپرفسفات تریپل به عنوان کود شیمیایی انجام شد. اثر دو فاکتور منابع فسفر (باکتریهای حل کننده فسفر، فسفر شیمیایی) و گیاه دارویی زوفا با استفاده از یک آزمایش فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار طی سال زراعی 1388 در استان مرکزی شهر اراک، ارزیابی شد. اثر دو فاکتور اصلی و اثرات متقابل آنها بر روی بعضی صفاتی مانند ارتفاع بوته، طول سرشاخه گلدار، تعداد سرشاخه گلدار، ماده تر اندام هوایی، ماده خشک اندام هوایی، عملکرد بذر، درصد اسانس، عملکرد اسانس تاثیر معنی دار داشته باشد. والبته معنی دار نبودن تاثیر باکتریهای آزادکننده فسفر در برخی صفات مانند درصد اسانس مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که کاربرد باکتریهای حل کننده فسفات به نحو معنی داری صفات مطالعه شده را تحت تاثیر قرار داده و باعث افزایش پارامترهای اجزاء عملکرد به ویژه عملکرد ماده خشک اندام هوایی در تیمار کاربرد باکتری آزادکننده فسفر به تنهایی و کاربرد باکتری آزادکننده فسفر همراه با 115 کیلوگرم کود فسفاته گردید و عملکرد اسانس در 90 کیلوگرم کود فسفاته در تیمارهای حاوی باکتریهای حل کننده فسفات، نسبت به تیمارهای شیمیایی و شاهد به طور معنی داری برتری داشت. با کاربرد باکتری آزادکننده فسفر در مصرف کودهای شیمیایی فسفاته از منبع سوپر فسفات تریپل را به میزان حداقل 50 درصد صرف جویی نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 36
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  25
کلیدواژه: 
چکیده: 

گرد و غبار یکی از مهمترین پدیده های مخرب اقلیمی است که سالانه خسارات فراوانی را به سلامتی بشر، محیط زیست، ساختمان ها، جاده ها و هوای شهر ها وارد می نماید. در ایران نیز به دلیل دارا بودن سهم 23 درصدی از طوفان های گرد و غبار جهان و انتقال گرد غبار از کشور های عراق و عربستان به ایران مطالعه آن ضروری می باشد. این مطالعه به بررسی اثر گرد و غبار بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه آفتابگردان می پردازد. تیمارهای مورد بررسی در این تحقیق شامل تیمار غباردهی و عدم غباردهی با سه تکرار بود که جهت مقایسه آنها از آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد گرد و غبار از بین خصوصیات فیزولوژیکی فقط بر مقدار پرولین اثر معنی داری داشته بطوریکه وجود گرد و غبار بر روی برگ ها، منجر به کاهش معنی دار پرولین نسبت به شاهد گردید. مقدار کلروفیل و قندهای محلول تحت تاثیر غبار قرار نگرفتند. گرد و غبار همچنین بر روی هیچکدام از خصوصیات مورفولوژیکی (طول ساقه، تعداد برگ) تاثیر معنی داری نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 25
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  212
 • دانلود: 

  56
کلیدواژه: 
چکیده: 

خرما به عنوان یک ماده غذایی با ذخیره انرژی بالا در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان خرما با تولید متوسط سالانه بیش از یک میلیون تن می باشد. یکی از مشکلات تولید کنندگان خرما، صدمات ناشی از آفات انباری از جمله کپک، مخمر و لارو می باشد. به طور معمول، متیل بروماید و فسفین برای ضد عفونی کردن خرما مورد استفاده قرار می گیرند ولی اثرات سمی جانبی ناشی از این ضد عفونی کننده ها باعث شده است که محققان صنایع غذایی، مواد امن تری را برای ضد عفونی مورد بررسی قرار دهند. در سال 1997، ازن به عنوان یک ضد عفونی کننده امن توسط سازمان غذا و دارو به رسمیت شناخته شده و در بسیاری از کشورها برای تماس مستقیم با مواد غذایی، مجاز اعلام گردید. مطالعه حاضر مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص جایگزینی ضد عفونی کننده های معمول با ازن برای کاهش بار میکروبی، بهبود کیفیت، افزایش مدت زمان ماندگاری محصول می باشد. نتایج نشان می دهد ازناسیون یک متد مناسب برای کاهش بار میکروبی و افزایش مدت زمان نگهداری خرما می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 212

دانلود 56
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

جهت بررسی وضعیت کودهای مصرفی آهن، آزمایشی گلدانی روی سویا رقم ویلیامز (Glycine max cv. Williams) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی که فاکتور اول تعداد 10 نوع خاک و فاکتور دوم دو سطح کودی آهن است، در سه تکرار انجام گردید. هدف از این تحقیق، مطالعه تاثیر کودهای مصرفی آهن در بین اجزای مختلف 10 نمونه خاک از مناطق مختلف استان گلستان و رابطه آن با ویژگی های خاص خاک می باشد. برای اندازه گیری وزن تر و خشک گیاه از روش بنتون جونز و کیس (1990) استفاده گردید. نتایج نشان داد، وزن تر و خشک در تیمارهای سکوسترین آهن و سولفات آهن+ماده آلی+باکتری سیدروفور به طور معنی داری بیشتر از تیمارهای سولفات آهن و شاهد بود. وزن تر در تیمار سولفات آهن بیشتر از شاهد بود ولی برای وزن خشک اختلاف معنی داری بین این دو مشاهده نشد. بنابراین مصرف سکوسترین آهن باعث افزایش وزن تر و خشک گیاه شد. همچنین مصرف سولفات آهن به تنهایی اثری چندانی در وزن تر و خشک گیاه نداشت ولی مصرف آن به همراه ماده آلی و باکتری سیدروفور اثر چشمگیری در کاهش کلروز برگی و افزایش معنی دار وزن تر و خشک گیاه شد. بنابراین، برای افزایش کارآیی سولفات آهن توصیه می شود که به همراه ماده آلی و سیدروفور مصرف گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 33
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  61
 • دانلود: 

  41
کلیدواژه: 
چکیده: 

به منظور بررسی امکان کنترل بیولوژیکی کاهوی وحشی توسط قارچ های بیماریزا آزمایشی در سال 92-1391 در آزمایشگاه و گلخانه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک به انجام رسید و قارچ های بیماریزای گیاهی در رابطه با کاهوی وحشی مورد بررسی قرار گرفت که نهایتا منجر به معرفی جدایه A1 قارچ Alternaria alternata به عنوان عامل کنترل بیولوژیکی این علف هرز شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین قارچ های به کار برده شده (به عنوان علفکش بیولوژیک) و علفکش گلایفوزیت (به عنوان علفکش شیمیایی)، در صفات وزن خشک ریشه (گرم) و وزن خشک کل (گرم) به ترتیب در سطح 1% و 5% اختلاف معنی دار مشاهده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 61

دانلود 41
نویسنده: 

سیوف جهرمی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  248
 • دانلود: 

  194
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مطالعه، به بررسی نیروی کوریولیس، بر حرکت سیالی چون رود کارون، پرداخته شده است. این نیرو با منشاء چرخش زمین به دور محور خود، در یک شبانه روز خورشیدی، تاثیراتی در دراز مدت خواهد داشت که می تواند توزیع ساختاری و فضایی آب را به عنوان در گرانبهای حیات و محور توسعه محیطی تغییر دهد. به همین دلیل، شناخت چگونگی توزیع و تنظیم یک پتانسیل آبی، نیازمند یک ایدئولوژی جامع، در چارچوب اهداف مکانی و زمانی است که به مهار، بهره برداری بهینه و توسعه پایدار منجر می شود. در این تحقیق، ضمن اشاره به روابط ریاضی، به بیان برتری سمت راست حرکت رود در کشور ایران، پرداخته شده است. با استفاده از امکانات نرم افزار Google Earth Pro، میزان انحراف حوضه کارون به سمت راست حوضه خود در بازه های 5 کیلومتری محاسبه گردید که طول رود کارون حدود 448 کیلومتر بیشتر از فاصله سرچشمه تا مقصد به دست آمد. اگرچه منطق ریاضی، با توجه به ماهیت سیالات تغییر تدریجی مسیر رود را به نیروی کوریولیس ربط می دهد، اما نمی توان از اثرات نیروی اصطکاک و نیروی ناشی از پتانسیل گرانشی، صرف نظر کرد. هرچند نمونه ای از اثرات بی توجهی به این نیرو را می توان زمین های زیر آب رفته روستاها و تغییر تدریجی مرز سیاسی کشور با توجه به نحوه رسوب گذاری رود مثال زد.

آمار یکساله:  

بازدید 248

دانلود 194
نویسنده: 

عمرانی بهنام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  713
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

تخریب و نابودی محیط های طبیعی و بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی از مهمترین مسائل کشور است. استفاده صحیح از منابع آبی و خاکی کشور با توجه به شرایط اقلیمی و به عنوان یکی از ضروری ترین اجزاء محیط زیست و منابع طبیعی با استفاده از توسعه پایدار کشاورزی امکان پذیر می گردد. هدف از این مطالعه بررسی روش های حفاظت و صیانت از منابع آبی و خاکی با تاکید بر توسعه پایدار کشاورزی می باشد. نتایج نشان داده است که اصلاح الگوی کشت محصولات زراعی، انتخاب ارقام پر محصول و با کارآیی مصرف آب بالا و ترویج کشت آن ها، اصلاح ژنتیکی گیاهان با استفاده از تکنیک های جدید (بیوتکنولوژی) و تولید ارقام با کارآیی مصرف آب بالا، انتخاب ارقام مقاوم به شوری، خشکی و دست یابی به آن، استفاده و ترویج مدیریت تلفیقی آب آبیاری و کودهای شیمیایی، کاشت زودهنگام گیاهان به منظور فرار از خشکی و تنش، گسترش کشت ارقام با طول دوره رشد کوتاه و رشد اولیه سریع، بررسی و تحقیق در مورد تراکم بوته مطلوب در هکتار، افزایش راندمان آبیاری، استفاده از کودهای ارگانیک، جلوگیری از شور و بیابانی شدن اراضی از مهمترین روش ها در راستای حفاظت از منابع آب و خاک است.

آمار یکساله:  

بازدید 713

دانلود 153
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این پژوهش امکان ساخت تخته عایق صوت از پوسته برنج و سیلیکات سدیم مورد بررسی قرار گرفت. ضخامت پانل ها در دو اندازه 16 و 32 میلیمتردر نظر گرفته شد.چگالی (دانسیته) تخته ها 0.42 گرم بر سانتیمتر مکعب و نوع چسب سیلیکات سدیم (30 درصد وزن خشک کیک) و نوع ساختار تخته ها نیز همسان در نظر گرفته شد. پس از ساخت 4 سری نمونه، برابر با استاندارد ASTM E1050 ضریب جذب صوتی تخته ها از فرکانس 200 الی 6300 هرتز اندازه گیری شد. ضمن اینکه از یک تخته آکوستیکی معدنی نیز به عنوان نمونه شاهد استفاده گردید، بر اساس نتایج حاصله مشخص گردید که بین فرکانس 200 تا 1000 هرتز در نمونه های 16 میلیمتر تحت مطالعه ضریب جذب صوت در حداقل میزان و در فرکانس های 800 هرتز به بالا از حداکثر ضریب جذب صوت در نمونه ها برخورداریم، ضمن اینکه با افزایش ضخامت نمونه ها در فرکانس های 200 تا 800 هرتز شاهد افزایش ضریب جذب صوت و در فرکانس های 800 تا 2000 هرتز کاهش ضریب جذب صوت می باشیم. با جمع بندی نتایج به دست آمده از این تحقیق می توان عنوان نمودکه با استفاده از ضایعات کشاورزی (پوسته برنج) و چسب معدنی (سیلیکات سدیم) می توان تخته های عایق صوت با ضریب جذب صوتی مناسب (NRC=0.5) تولید نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 33
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  17
کلیدواژه: 
چکیده: 

به منظور بررسی شرایط بهینه تولید آجرهای چوب- گچ با مخلوط ساقه، پوست برنج تعدادی آجر قالب گیری شد. نسبت اختلاط ساقه و پوست برنج به گچ در دو سطح(20%- 80%)، (30%- 70%) برای ساخت آجر های آزمونی استفاده شد. نمونه های آزمونی برای اندازه گیری خواص فیزیکی و مکانیکی تخته ها بر اساس استاندارد EN تهیه گردیدند. نتایج به دست آمده از اندازه گیری ویژگی های فیزیکی (جذب آب و واکشیدگی ضخامت بعداز 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب) و مقاومت مکا نیکی (مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و چسبندگی داخلی) آجرهای آزمونی نشان داد که تفاوت در نسبت های اختلاط ساقه و پوست برنج به گچ باعث تغییر در خواص فیزیکی و مکانیکی آجرها گردیده است، بیشترین مقاومت خمشی و چسبندگی داخلی مربوط به آجر های دارای پوست برنج به گچ (20%- 80 %) و کمترین جذب آب و وا کشیدگی ضخامت مربوط به آجرهای حاوی 20 درصد پوست برنج، 80 درصد گچ بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  18
کلیدواژه: 
چکیده: 

سیستان به دلیل انزوای جغرافیایی ناشی از موقعیت نسبی همواره جز مناطق کم توسعه یافته کشور بوده است و ساکنین آن همواره با مشکلات زیادی روبه رو بوده اند؛ و به دلیل این موقعیت جغرافیایی ویژه ای که دارد در طول تاریخ همواره مواجه با پدیده مهاجرت روستاییان بوده است. در این راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی مهاجرت روستاییان منطقه سیستان و با توجه به نظریه تراوش، انجام شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. داده های بدست آمده از پرسشنامه به وسیله نرم افزارهای آماری Excel و Spss و با آزمون تی تک نمونه ای، کروسکال - والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در مجموع، عوامل ناشی از خشکسالی مانند وجود گرد و غبار شدید و خشک شدن محصولات کشاورزی و همچنین بستن دیوارمرزی از مهم ترین عوامل مهاجرت روستاییان این منطقه در طول تاریخ بوده است و همچنین مهاجرت های روستایی منطقه سیستان از نظریه تراوش پیروی می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  201
 • دانلود: 

  37
کلیدواژه: 
چکیده: 

بطور کلی جهت اعمال هر گونه سناریوی مدیریتی در بهره برداری از سدهای زیرزمینی باید مدلسازی و پیش بینی وضعیت آبهای زیرزمینی، قبل از احداث سازه صورت پذیرد. بمنظور مدلسازی و پیش بینی تاثیر احداث سد زیرزمینی بر آبهای زیرزمینی در راستای ارائه راهکار مدیریتی بهره برداری از مخزن سد، از مدلسازی ریاضی به روش تفاضلات محدود استفاده گردید. بر این مبنا ابتدا با استفاده از مطالعات پایه، مدل مفهومی مخزن سد در محیط نرم افزار GMS10با کمک داده های وکتوری و رستری تولید شده توسط نرم افزار ArcGIS10.1، ایجاد گردید. در مرحله بعد پس از تعیین شبکه های مدل، شرایط مرزی و ورود داده های لازم از قبیل ضرایب هیدرودینامیکی مخزن سد و میزان تغذیه و تخلیه، با استفاده از ماژول Modflow در نرم افزار GMS10، مدل در حالت ماندگار در یک برهه یک ماهه و سپس در حالت غیرماندگار برای یک برهه یک ساله اجرا گردید. هدف در این تحقیق پیش بینی سطح آب است و با توجه به اینکه سد هنوز احداث نگردیده، در نتیجه داده های سطح آب مشاهداتی بمنظور کالیبراسیون مدل، وجود ندارد و این مرحله انجام نگردید. در پایان با اعمال 4 سناریو به بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی در مخزن سد جهت مدیریت بهره برداری، پرداخته شد.

آمار یکساله:  

بازدید 201

دانلود 37
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  13
چکیده: 

به منظور مطالعه اثر سطوح مختلف سدیم نیتروپروساید (SNP) به عنوان دهنده نیتریک اکساید (N0) بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل طی تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح SNP (0، 0.1، 0.2 و 0.4 میلی مولار) و سه سطح شوری (0، 75 و 150 میلی مولار کلرید سدیم) بود. نتایج این مطالعه نشان داد که تیمار 0.4 میلی مولار SNP سبب افزایش میزان کلروفیل و کارتنوئید تحت تنش شوری و شرایط نرمال گردید و با افزایش شوری از میزان کلروفیل و کارتنوئید کاسته شد. بیشترین مقدار فنل کل و MDA در بالاترین سطح شوری به دست آمد. در کل می توان استفاده از SNP را به عنوان دهنده NO برای بهبود آثار منفی شوری در این مرحله از رشد گیاه (گیاهچه ای) به کار برد.

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  48
 • دانلود: 

  15
کلیدواژه: 
چکیده: 

مواد و روش: در این تحقیق برای تولید مارمالاپالپ لیمو تخمیری پروبیوتیک مارمالاد پالپ لیمو با استفاده از 50% از پالپ لیمو و 50% شکر تهیه گردید. ژلاتین، پودر آب پنیر و شیر خشک با مقادیر 2 گرم، 5 گرم و 10 گرم سبب افزودن پروتئین و تقویت رشد پروبیوتیک ها و زنده مانی آن ها گردید. در این پژوهش برای تولید مارمالاد پالپ لیمو تخمیری پروبیوتیک باکتری لاکتوباسیلوس کازئی با تراکم باکتری cfu/ml (107، 108، 109، 1010، 106) تلقیح شد و فرآیند تخمیر به مدت 48 ساعت در دمای 37oC انجام گردید و طی مدت 28 روز در روزهای (0، 7، 14، 21، 28) مورد ارزیابی قرار گرفت. فاکتورهای زنده مانی باکتریهای پروبیوتیک و خواص حسی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در قالب طرح کاملا تصادفی و شامل 5 تیمار به همراه شاهد، با 3 تکرار انجام گردید.یافته ها: اثر تراکم باکتری و اثر زمان ماندگاری نگهداری بر رشد باکتری ها کاملا معنی داری بود (p<0.01). تیمار برتر T3 با تراکم باکتری 108 cfu/ml با توجه به حد استاندارد سازمان غذا و دارو بعد از چهار هفته نگهداری به دست آمد.نتیجه گیری: مارمالاد تخمیری پالپ لیمو پروبیوتیک محیط مناسبی برای رشد باکتری های اسیدلاکتیک و تولید مارمالاد فراسودمند می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 48

دانلود 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  161
 • دانلود: 

  21
کلیدواژه: 
چکیده: 

به منظور بررسی اثرهای تنش شوری بر صفات فیزیولوژیک ژنوتیپ های گندم، آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی و با سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اول شامل چهار سطح شوری صفر (شاهد)، 5، 10 و 15 دسی-زیمنس بر متر و فاکتور دوم شامل پنج ژنوتیپ کویر، ارگ، بهار، پیشتاز و محلی کوهدشت بود. صفات کلروفیل a، کلروفیل b، کاروتنوئید و pH برگ و ارتفاع گیاه، اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تاثیر شوری بر میزان کلروفیل a، کلروفیل b و کاروتنوئیدهای برگ و همچنین ارتفاع گیاه در سطح احتمال خطای 1% معنی دار گردید ولی بر pH معنی دارنشد. تاثیر فاکتور ژنوتیپ بر کلیه صفات معنی دار شد و اثر متقابل دو فاکتور آزمایشی (شوری در رقم) نیز در سطح 1% برکلیه صفات معنی دار بود. مقایسه میانگین ها نشان داد که در سطوح مختلف شوری، ژنوتیپ ارگ بالاترین میزان کلروفیل a وb نسبت به سایر ژنوتیپ ها را داشت. با افزایش سطح شوری ارتفاع گیاه در ژنوتیپ های مختلف کاهش یافت ولی ژنوتیپ محلی کوهدشت بلندترین ارتفاع را دارا بود. در مجموع چنین استنباط گردید که ژنوتیپ ارگ برای مناطق شور مناسب ترین ژنوتیپ می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 161

دانلود 21
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  35
کلیدواژه: 
چکیده: 

مارمالاد پالپ لیمو که از 50% پالپ و 50% شکر و 5 گرم ژلاتین برای رسیدن به استاندارد سازمان جهانی مربا و مارمالاد استفاده شده است مارمالاد پالپ لیمو در دو دمای 4 درجه سانتی گراد و 27 درجه سانتی گراد در 2 ماه مورد بررسی قرار گرفت. تغییراتی در ماه اول نگهداری مشاهده نشد ولی به مرور زمان مارمالادی که در دمای 27 درجه سانتی گراد بود تغییر pH و رنگ مشاهده شده است. هدف از تحقیق استفاده از لیمو به علت خاصیت زیاد آن در پیشگیری و درمان بیماری ها عفونی و از بین نرفتن خاصیت آن می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 35
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  204
 • دانلود: 

  35
کلیدواژه: 
چکیده: 

پتاسیم یک عنصر پر مصرف و ضروری برای گیاهان می باشد. اغلب خاک ها از منابع پتاسیمی بالایی برخوردارند اما تنها حدود 2% از آن به راحتی در دسترس گیاه قرار می گیرد و حدود 98% آن به شکل غیر قابل دسترس می باشد. تولید فشرده محصولات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک ممکن است موجب تخلیه پتاسیم در خاک و کاهش کیفیت خاک و ایمنی غذایی گردد. دانش درباره جزء های مختلف شیمیایی پتاسیم برای پیش بینی چرخه پتاسیم و همچنین تعیین وضعیت و پتانسیل عرضه پتاسیم به گیاهان در خاک های کشاورزی در جهت مدیریت و استفاده صحیح از منابع خاکی به ویژه در خاک های حاوی کانی های پتاسیم، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد. به همین منظور اجزاء مختلف پتاسیم در خاک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعات نشان می دهد که به طور معمول جزء های شیمیایی پتاسیم خاک، به ترتیب قابل دسترس بودن برای گیاهان و میکروب ها عبارتند از : پتاسیم محلول، تبادلی، غیر تبادلی و ساختمانی.

آمار یکساله:  

بازدید 204

دانلود 35
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  11
کلیدواژه: 
چکیده: 

به منظور بررسی اثر تنش کمبود آب و مقادیر مختلف کود فسفر بر عملکرد و برخی اجزای مرتبط با عملکرد در هیبریدهای ذرت دانه ای 700 و 704 آزمایشی به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار در منطقه کاشان انجام شد. آبیاری به عنوان تیمار اصلی در سه سطح، کود فسفر نیز در سه سطح به عنوان تیمار فرعی و رقم در دو سطح به عنوان تیمار فرعی فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد اثر آبیاری بر تمام صفات مورد بررسی به جز تعداد ردیف دانه معنی دار بود. اثر کود در صفات تعداد دانه در ردیف، عملکرد دانه و شاخص برداشت معنی دار بود، در حالی که اثر رقم فقط برای صفات ردیف دانه و عملکرد دانه معنی دار بود. اثر متقابل رقم در آبیاری برای صفت عملکرد دانه و اثر متقابل رقم در کود برای صفت وزن هزار دانه معنی دار بودند. در این آزمایش کاهش عملکرد دانه در شرایط تنش کمبود آب از طریق کاهش تعداد دانه در ردیف صورت گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  32
کلیدواژه: 
چکیده: 

ژربرا یکی از مهم ترین و پرفروش ترین گل های شاخه بریده جهان است که پایین بودن عمر گلجایی آن در پس از برداشت از جمله مشکلات آن می باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر اسانس های زیره سیاه و اکالیپتوس بر عمر گلجایی گل شاخه بریده ژربرا انجام شده است. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل و بر پایه طرح کاملا تصادفی شامل فاکتور نوع اسانس (گیاهان زیره سیاه و اکالیپتوس) و فاکتور غلظت (0، 100 و 200 میلی گرم در لیتر) با 3 تکرار و 3 قرائت در هر تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که کاربرد اسانس تاثیر معنی داری بر افزایش عمر گلجایی، محتوای آب گلبرگ، آب جذب شده و کاهش درصد خمیدگی ساقه گل دهنده داشت. بیشترین مقادیر عمر گلجایی (33%)، درصد آب گلبرگها (62%) و همچنین کمترین درصد خمیدگی گلها (%11.11) از تیمار 100 پی پی ام زیره و صفر پی پی ام اکالیپتوس بدست آمد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اسانس های گیاهی ترکیبات طبیعی و ایمن بوده و جایگزین مناسبی برای مواد شیمیایی مورد استفاده جهت اقزایش عمر گلجایی گل های شاخه بریده می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 32
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  17
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این بررسی امکان استفاده از ساقه و پوست برنج در ساخت آجرهای چوب سیمان مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور، مقدار الیاف ساقه وپوست برنج در دو سطح (20%-30%) و سیمان پرتلند (تیپ 2) در دو سطح (70%-80%) به عنوان عوامل متغیر در نظر گرفته شد. به این ترتیب در مجموع 12 آجر آزمایشگاهی ساخته شد. سپس خواص فیزیکی و مکانیکی آجرها اندازه گیری و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند نتایج نشان داد که افزایش میزان الیاف باعث تضعیف مقاومتهای مکانیکی وافزایش میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت آجرهای ساخته شده می شود. در این تحقیق آجرهایی که با سیمان پرتلند تیپ دو در سطح 80 درصد، میزان الیاف 20 درصد ساخته شدند بیشترین مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، چسبندگی داخلی و کمترین واکشیدگی ضخامت بعد از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب را داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  14
کلیدواژه: 
چکیده: 

این تحقیق به هدف بررسی امکان استفاده از ضایعات چوبی کارخانه چوکای تالش با پلی اتیلن در تولید کامپوزیت انجام شد. درصد اختلاط ضایعات چوبی با پلی اتیلن در سه سطح 20-80، 30-70 و 40-60 و استفاده از جفت کننده انیدرید مالئیک پلی پروپیلن در دو سطح 0 و 2 به منظور افزایش سازگاری ضایغات و پلی اتیلن در نظر گرفته شدند.بدین ترتیب تخته های ازمونی ساخته شده و خواص فیزیکی و مکانیکی تخته ها شامل کشش، خمش، ضربه، جذب آب و واکشیدگی اندازه گیری شد.نتایج نشان داد هیچکدام از دو فاکتور درصد اختلاط ضایعات چوبی و MAPP تاثیر معنی داری در ویژگی مکانیکی نداشتند و نتایج ازمایشات فیزیکی نشان دادند بیشترین جذب آب بعد از 2 ساعت در 20 درصد ضایعات چوکا و بعد از 24 ساعت در 30 درصد ضایعات چوکا روی داد و بیشترین واکشیدگی بعد از 2 و 24 ساعت غوطه وری در 20 درصد اختلاط ضایعات چوبی انجام گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 14
عنوان: 
نویسنده: 

قلی پور محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  31
 • دانلود: 

  14
چکیده: 

در قسمت های مختلف دنیا، مسائل مرتبط با آب از قبیل: کمبود و آلودگی آب و افزایش خسارات ناشی از سیل وجود دارد. این مسائل کمبود مواد غذایی و به دنبال آن گسترش بیماریها را در پی خواهد داشت. که این امر در قالب مدیریت استراتژیک مصرف آب، با اهداف های ویژه بخصوص استفاده از تکنولوژیهای کار آمد و پیشرفته، بازیافت مجدد آب، ذخیره سازی آب باران، صرفه جویی در مصرف آب، آموزش همگانی و نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی و ایجاد نگرش مثبت در بین مردم، بهبود و توسعه تاسیسات آبی و تجهیزات بهداشتی، ارائه راهکارهای فنی و مدیریتی، زراعی و تشکیلاتی، ضمن جبران برخی از کمبودها، باعث افزایش ذخیره منابع آبی موجود و برخورداری از مسایل اقتصادی، تجاری و صنعتی، اجتماعی و زیست محیطی و ارتقاء تولیدات کشاورزی، حداقل نمودن اثرات منفی، استفاده موثر و بهینه آب قابل اجراء خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 31

دانلود 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  245
 • دانلود: 

  39
کلیدواژه: 
چکیده: 

گل نرگس یکی از مهم ترین گیاهان زینتی است که گونه های مختلف آن در سرتاسر دنیا به جز مناطق گرمسیری رشد می کنند. به منظور بررسی تاثیر شرایط مزرعه و رویشگاه بر خصوصیات زایشی، رویشی و اندازه سوخ گل نرگس (.Narcissus Tazetta L) آزمایشی بر پایه طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار در شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی انجام شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که همه صفات مورد بررسی به جز طول جام گل در شرایط رویشگاه و مزرعه با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند. مقادیر صفات طول دمگل، قطر تاج گل، طول تاج گل، طول و قطر ساقه گل دهنده در شرایط مزرعه به ترتیب 15، 10، 15، 72 و 62 درصد نسبت به شرایط رویشگاه بیشتر بود. قطر گل و تعدا گل نیز به عنوان مهمترین صفات زینتی در گل نرگس بطور معنی داری تحت تاثیر شرایط رشد قرار گرفت و مقادیر این صفات به ترتیب 6 و 92 درصد در شرایط مزرعه بیشتر از شرایط رویشگاه بود. اندازه محیط سوخ که نقش ذخیره مواد غذایی را بر عهده دارد به طور معنی داری در شرایط مزرعه در مقایسه با شرایط رویشگاه بیشتر (35% افزایش) بود.

آمار یکساله:  

بازدید 245

دانلود 39
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  39
کلیدواژه: 
چکیده: 

تکنیکهای کشت درون شیشه ابزار مهمی برای تولید انبوه انواع گونه های داروئی می باشد.. از جمله این گیاهان گیاه داروئی خربزه تلخ می باشد. بر همین اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار و با دو فاکتور هورمون اکسین در 3 سطح و سیتوکنین در 3 سطح انجام شد. پس از گذشت سه ماه وزن تر و وزن خشک کالوس اندازه گیری شدند. و نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد تجزیه واریانس صفات نشان داد اختلاف معنی داری در سطح احتمال یک درصد بین محیط های کشت مختلف از لحاظ صفات مورد اندازه گیری وجود دارد. بیشترین وزن تر کالوس در تیمار ترکیبی یک میلی گرم در لیتر هورمون BA با 0.25 میلی گرم در لیتر هورمون 2,4-D و بیشترین وزن خشک کالوس به تیمار ترکیبی BA (یک میلی گرم در لیتر) بعلاوه هورمون 2,4-D (0.25 میلی گرم در لیتر) مربوط می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 39
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  12
کلیدواژه: 
چکیده: 

گیاه داروئی خربزه تلخ از خانواده کدوئیان و دارای ارزش اقتصادی و داروئی بالائی می باشد. به دلیل ارزش اقتصادی این گونه و به منظور تسریع برنامه های اصلاحی آن یک روش آسان و سریع نیازمند بوده تا بتوان ارقام جدید را به تقاضاهای بازار برساند. بر همین اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار طراحی گردید. ریز نمونه ها (برگ، میانگره، گره + میانگره) در محیط کشت MS به همراه 2-4-D با غلظتهای 0 و 0.25 و 0.5 میلی گرم در لیتر و هورمون BA با غلظتهای 0.25 و 0.5 و 1 میلی گرم در لیتر و در هر تکرار سه ریزنمونه کشت گردید. پس از گذشت سه ماه رنگ کالوس مورد بررسی قرار گرفت. و نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد بیشترین رنگ کالوس سبز زرد بوده و کمترین آن هم مربوط به رنگ سبز است.

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

کونوکارپوس ارکتوس (.Conocarpus erectus L)، از خانواده (Combretaceae) درختی همیشه سبز و بومی مناطق گرمسیری دنیا، می باشد. برای انجام این تحقیق اقدام به شناسایی شش تنه سالم و تهیه مقاطع دیسکی چوبی از سه درخت هرس نشده و سه درخت هرس شده گردید. سپس توسط میکروتوم از آنها نمونه های نازک میکروسکوپی تهیه و پس از رنگ آمیزی با استرابلو و سفرانین توسط چسب کانادا بالزام بر روی لام های شیشه ای تثبیت شده و طبق ویژگی های میکروسکوپی پهن برگان ارائه شده توسط کمیته (IAWA) تشریح شدند. نتایج حاصل نشان داد که هرس می تواند بر روی وضوح حد دوایر رویشی، پراکنش نامنظم آوندها، و فراوانی پارانشیم های طولی در چوب درخت هرس شده تاثیرگذار باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 44
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  61
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

هدف از این تحقیق بررسی پوست ریشه هرس شده و نشده گونه کونوکارپوس ارکتوس (.Conocarpus erectus L)، از خانواده (Combretaceae) می باشد. پس از تهیه نمونه های آزمونی توسط میکروتوم از آنها نمونه های نازک میکروسکوپی تهیه و پس از رنگ آمیزی با استرابلو و سفرانین توسط چسب کانادا بالزام بر روی لام های شیشه ای تثبیت شده و تشریح شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 61

دانلود 43
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  80
 • دانلود: 

  14
کلیدواژه: 
چکیده: 

میدان های مغناطیسی از منابع مهم و پیچیده انرژی هستند که قادرند فرآیندهای زیستی را تحت تاثیر قرار دهند. ارگانیسم های زنده به واسطه داشتن یون ها و رادیکال های آزاد از این میدان ها بسیار تاثیر می پذیرند به همین دلیل تحقیق بر روی اثرات میدان مغناطیسی و الکتریکی بر رشد و نمو گیاهان توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر میدان مغناطیسی (0.9 میلی تسلا) در دوره های زمانی 5 روز متوالی و 5 روز غیر متوالی و تیمار شاهد بدون اعمال تیمار میدان مغناطیسی بر کشت بافت گیاه بنفشه آفریقایی می باشد. به منظور انجام این پژوهش آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 9 تکرار صورت گرفت. ریزنمونه ها در دو محیط کشت با هورمون های IBA و BAP (1 و 3 میلی گرم) و محیط MS تنها کشت شدند. نتایج نشان داد که تعداد و طول ساقه چه های ایجاد شده از شبه کالوس در محیط های 1 و 3 میلی گرم در لیتر هورمون IBA و BAP و تعداد، طول و تعداد برگ گیاهچه های حاصل از ریزنمونه های محیط MS به طور معنی داری در محیط و زمان های مختلف اعمال تیمار شدت میدان مغناطیسی با هم اختلاف دارند در صورتی که وزن خشک و تر نمونه ها در هیچ کدام از تیمارها نسبت به شاهد اختلاف معنی داری نداشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 80

دانلود 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  13
کلیدواژه: 
چکیده: 

دانش درباره جزء های شیمیایی و روند رهاسازی پتاسیم در جهت مدیریت و استفاده صحیح از منابع خاکی و همچنین در فراهمی و قدرت تامین پتاسیم به ویژه در خاک های حاوی کانی های پتاسیم، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. اگرچه پتاسیم در اغلب خاکها به وفور یافت می شود، اما تنها بخش کوچکی از آن به راحتی در دسترس گیاه قرار می گیرد. بطور معمول پتاسیم خاک به چهار جزء پتاسیم محلول، پتاسیم قابل تبادل، پتاسیم غیرقابل تبادل و ساختمانی تقسیم بندی می شود. ظرفیت رهاسازی پتاسیم از خاک ها به عواملی مانند: نوع و مقدار رس، محتوای کربنات کلسیم، کربن آلی و عمق خاک بستگی دارد. رایج ترین معادلات ریاضی مورد استفاده برای بررسی روند رهاسازی پتاسیم شامل: مرتبه اول، مرتبه صفر، تابع توانی، انتشار پارابولیک و الوویچ می باشد. شناسایی جزء های مختلف شیمیایی پتاسیم که هر یک فراهمی متفاوتی برای گیاه دارند و سرعت رهاسازی آنها می تواند به طور قابل توجهی حاصلخیزی خاک را تحت تاثیر قرار دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  53
کلیدواژه: 
چکیده: 

گلسنگ ها موجوداتی هستند که پیدایش آنها به چهار صد میلیون سال پیش و دوره دونین می رسد. آنها موجودات مرکبی هستند که از یک قارچ و شریک فتوسنتزی تشکیل شده اند و در کنار هم، به صورت همزیست زندگی می کنند. گلسنگ ها پراکنش بسیار گسترده ای داشته و با هر نوع شرایط آب و هوایی و رویشگاهی خود را سازگار کرده اند. این موجودات بر روی سنگ های کلسیم دار به خوبی رشد کرده و اثرات مخرب فیزیکی و شیمیایی بر روی ترکیبات معدنی موجود در سنگ ها دارند. از آنجایی که این موجودات در اکثر مناطق گرم و مرطوب ساکن سطوح و بناهای سنگی و قدیمی بوده، می توانند صدمات جبران ناپذیری به این نوع سازه ها وارد آورند. در سال های اخیر روش های چند منظوره ای، موسوم به زیست کش ها، جهت گلسنگ زدایی از سطوح سنگی و تاریخی ابداع شده، که علاوه بر پاکسازی و حفاظت ابنیه سنگی از فرسودگی زیستی، از گلسنگ ها نیز، به عنوان بخشی از طبیعت و اکوسیستم حفاظت زیستی می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 53
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  52
 • دانلود: 

  18
کلیدواژه: 
چکیده: 

به منظور بررسی امکان کنترل بیولوژیکی یولاف وحشی توسط قارچ های بیماریزا آزمایشی در سال 92-1391 در آزمایشگاه و گلخانه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک به انجام رسید و قارچ های بیماریزای گیاهی در رابطه با یولاف وحشی مورد بررسی قرار گرفت که نهایتا منجر به معرفی جدایه A1 قارچ Alternaria alternata به عنوان عامل کنترل بیولوژیکی این علف هرز شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین قارچ های به کار برده شده (به عنوان علفکش بیولوژیک) و علفکش گلایفوزیت (به عنوان علفکش شیمیایی)، در صفات وزن خشک ریشه (گرم) و وزن خشک کل (گرم) به ترتیب در سطح 1% و 5% اختلاف معنی دار مشاهده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 52

دانلود 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  18
کلیدواژه: 
چکیده: 

این آزمایش در تیر ماه 1393 در مزرعه ای در جنوب شهرکرد به منظور ارزیابی سیستم تک کشتی و مخلوط، افزایش راندمان مصرف آب، نسبت وزن برگ به کل، نسبت برگ به ساقه و نسبت ساقه به کل و تعداد ساقه ارزن و شبدربرسیم در نسبتهای مختلف کشت مخلوط شبدربرسیم و ارزن در مقایسه با کشت خالص آنها با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل نسبتهای مختلف بذر مخلوط ارزن وشبدر برسیم شامل 5 تیمار بودند که به روش کشت در هم روی خط 30 سانتیمتری انجام شد. نتایج نشان داد از نظر کارایی مصرف آب تیمارهای مختلف در سطح 0.05 اختلاف معنی داری وجود دارد و تیمار ارزن 50% شبدربرسیم 50% با میانگین 0.667 کیلوگرم در متر مکعب بیشترین کارایی مصرف آب و تیمار شبدر خالص با میانگین 0.455 کیلوگرم در متر مکعب کمترین کارایی مصرف آب را داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 18

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID