نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  74
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 74
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

سواحل درگیر پیامدهای ناخوشایند مخاطرات محیطی هستند که با نوسانات سطح آب دریاها مرتبط است و خطرات ناشی از سیلاب های ساحلی بیش از پیش تهدید کننده می باشند و این مساله ضرورت تهیه نقشه های ارزیابی خطر سیلاب با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و ابزارهای نقشه سازی را ضروری تر می نماید...

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 70
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  302
 • دانلود: 

  80
کلیدواژه: 
چکیده: 

پراکندگی بریلویین از نوع القایی یکی از پدیده های جالب در اپتیک غیر خطی است. در این مقاله پراکندگی القایی بریلویین یک پالس سوپرگوسی توسط محیط های مایعی که نسبت به طول موج مرکزی پالس شفافند شبیه سازی و مورد تحلیل قرار گرفته است. تاثیر پارامترهای مختلف از جمله انرژی پالس ورودی، طول محیط، بهره محیط، و طول عمر فونون های ایجاد شده در محیط در میزان و شکل پالس استوکس برگشتی (حاصل از پراکندگی القایی بریلویین) بررسی شده است. همچنین نتایج عددی با شبیه سازی پراکندگی القایی بریلویین حاصل از یک پالس گوسی (که توسط دیگران انجام شده) مقایسه و چک شده و نتایج شبیه سازی برای این دو نوع پالس نیز مقایسه می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 302

دانلود 80
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  27
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله میزان تاخیر بر حسب شدت پمپ محاسبه و نشان داده شده است که با توجه به بزرگی ضرایب رامان در سیلیکون، میکرو حلقه های سیلیکونی عناصر مناسبی برای ایجاد تاخیر در مدارهای انتگره نوری می باشند. اگر سیگنالی که می خواهیم مدوله کنیم را به عنوان پمپ و یک قطار پالس به عنوان سیگنال به یک موجبر که به حلقه سیلیکونی کوپله شده است وارد شوند، پالس های خروجی متناسب با دامنه پمپ تاخیر می یابند. پس پیکربندی مذکور (یک موجبر و یک میکرو حلقه سیلیکونی) می تواند به عنوان یک مدولاتور موقعیت پالس عمل کند.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 27
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  11
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله به بررسی اثر فرکانس عملکرد بر روی توان خروجی لیزر بخار مس پرداخته شده است و در بازه فرکانسیkHz  33-14 توان خروجی سبز و زرد بطور جداگانه در شارشهای مختلف گاز کمکی نئون اندازه گیری شده و بیشینه و کمینه هایی در فرکانسهای خاصی مشاهده گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  19
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله طراحی و ساخت سیستم نوسانگر پارامتریک نوری نانوثانیه ای بر پایه دو کریستال BBO با تطبیق فازی نوع دو ارایه شده است. این سیستم با هارمونیک سوم لیزر نئودیمیم یاگ پمپ شده و در گستره طول موجی مریی کوک پذیر می باشد. در این کار نتایج حاصله از مدل عددی پیشنهادی برای زاویه تطبیق فازی و انرژی آستانه نوسان سیستم با نتایج تجربی مقایسه و توافق خوبی بین آنها مشاهده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 19
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  16
کلیدواژه: 
چکیده: 

از آنجا که با استفاده از کریستال های فوتونی می توان اجزا مختلف مدارهای مجتمع نوری را ساخت، اطمینان از بهینه بودن شکل هندسی آنها اهمیت زیادی دارد. در این مقاله به طراحی و بهینه سازی کریستال های فوتونی دو بعدی، با استفاده ازترکیب شبکه های فازی-عصبی و الگوریتم تبرید تدریجی پرداخته ایم. این بهینه سازی به منظور افزایش گاف فرکانسی این ساختار ها انجام شده است. فضای پیوسته جستجوی متغیرهای بهینه سازی به نحوی انتخاب شده است که با تغییر پارامترها بتواند در حالت خاص به شبکه های متداول مربعی، مثلثی (سوراخدار یا میله ای) تبدیل شود.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 16
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  62
 • دانلود: 

  18
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه لیزرهای کوک پذیر در ناحیه فروسرخ میانه و دور مورد توجه می باشند. بلورهای غیرخطی کاربردهای وسیعی در تولید اینگونه لیزرها دارند. با توجه به اهمیت بلورهای یاد شده، بویژه(KTiOAsO4) KTA  به بررسی اثر walk-off در جورشدگی فاز در این بلور پرداخته ایم و این اثر را به طور نسبتا دقیقی در بلور KTA بررسی و محاسبه و با بلور(KTiOPO4) KTP  مقایسه کرده ایم.

آمار یکساله:  

بازدید 62

دانلود 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  59
 • دانلود: 

  8
کلیدواژه: 
چکیده: 

 طیف رامان لوله های نانویی کربنی تولید شده توسط تبخیر قوسی الکترودهای گرافیتی شامل سه ترکیب کاتالیستی Ni/Co، Ni/Mo، و Co/Mo در دو محیط هلیوم و آرگون، نسبت به یکدیگر تفاوت جالب توجهی را نشان می دهند. در پلاسمای آرگون، ترکیب کاتالیستی Ni/Co بالاترین نسبت IG/ID را در طیف رامان برابر9.66 ، ولی در پلاسمای هلیوم، بالاترین نسبت IG/ID را ترکیب کاتالیستی Ni/Mo برابر 18.46 به دست داده است. بالاترین عدد موج پیک RBM مربوط به قطر لوله های نانویی کربنی، در هر دو پلاسمای هلیوم و آرگون، مربوط به ترکیب کاتالیستی Ni/Mo می باشد که در پلاسمای آرگون برابر 196.50cm-1 و در پلاسمای هلیوم برابر199.14cm-1  است. بنابر اطلاعات تجربی و پارامترهای بکارگرفته شده دراین مقاله؛ قطر لوله های نانویی تولید شده در پلاسمای هلیوم کوچک تر است.

آمار یکساله:  

بازدید 59

دانلود 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

لوله های نانویی کربن برروی زیرلایه های سیلیکونی (100) به کمک منبع کربنی اسیتیلن با روش رسوب گذاری شیمیایی رشد داده شدند. شرایط تولید رشد عمودی لوله های نانویی کربن با اندازه دانه های کاتالیزور کنترل شد. در این تحقیق از کاتالیزور اکسید ایتریم در سه اندازه متفاوت و همچنین از اسیتیلن در فشار و دمای بهینه به عنوان منبع کربنی برای رشد لوله های نانویی کربن استفاده شد. پودرهای اکسید ایتریم با اندازه های دانه بندی مختلف در محدوده نانومتری بوسیله روش هم رسوبی تهیه شد. اندازه گیری طیف سنجی پراکندگی رامان رشد یکنواخت لوله های نانویی کربن با اندازه های مختلف را بر روی سطح سیلیکون نشان می دهند. شدت نسبی و موقعیت بعضی قله های رامان را می توان با تغییر اندازه ذرات کاتالیزوری در رسوب گذاری شیمیایی گرمایی کنترل کرد. اثر ترکیبات کاتالیزور بر ریخت شناسی لوله های نانویی کربن با طیف سنجی رامان بررسی شد. بررسی های انجام گرفته نشان دادند که کیفیت بهتر لوله های نانویی کربن را می توان با کوچکتر کردن اندازه ذرات کاتالیزور بدست آورد. ساز و کار رشد لوله های نانویی کربن در روند کار به طور کامل روشن نشده است اما نکته ای که قابل بررسی است اثرات حیاتی کاتالیزور بر اتم های کربن رسوب کرده در همان قدم های ابتدایی است. کنترل قطر لوله های نانویی کربن هنوز هم از موارد بسیار مشکل رشد است که یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز برای رشد بهینه تک بعدی لوله های نانویی کربن است. مقاله حاضر اطلاعات مفیدی از تلاشی تجربی برای بدست آوردن لوله های نانویی کربن با قطر مورد دلخواه را ارایه می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 19
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  47
 • دانلود: 

  8
چکیده: 

احساسگر فابری-پرو فیبرنوری برای اندازه گیری دما و فشار با حساسیت و دقت بالا بسیار مناسب هستند. با استفاده از این نوع حسگرها طراحی یک شارسنج جدید نوع هدف برای اندازه گیری شار در داخل لوله ها بر اساس ترکیبی از فن آوری احساسگرهای فابری-پرو با ساختارهای متنوعی از قبیل لوله پیتو، صفحه روزنه دار، انتشار حرارتی، انتشار فراصوتی، توان ایجاد شده توسط حرکت گردابی امکان پذیر است. در این مقاله یک شارسنج فابری پروفیبر نوری طراحی و ساخته شده است. با این سیستم نرخ شارش در رنج 1.3-0.2 اندازه گیری شده است. اختلاف بین نتایج تجربی و تئوری %20 است و این بخاطر در نظر نگرفتن ورقه نگهدارنده که در مسیر شارش قرار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 47

دانلود 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  29
کلیدواژه: 
چکیده: 

پراکندگی بریلویین از نوع القایی یکی از پدیده های جالب در اپتیک غیر خطی است. در این مقاله پراکندگی القایی بریلویین یک پالس سوپرگوسی توسط محیط های مایعی که نسبت به طول موج مرکزی پالس شفافند شبیه سازی و مورد تحلیل قرار گرفته است. تاثیر پارامترهای مختلف از جمله انرژی پالس ورودی، طول محیط، بهره محیط، و طول عمر فونون های ایجاد شده در محیط در میزان و شکل پالس استوکس برگشتی (حاصل از پراکندگی القایی بریلویین) بررسی شده است. همچنین نتایج عددی با شبیه سازی پراکندگی القایی بریلویین حاصل از یک پالس گوسی (که توسط دیگران انجام شده) مقایسه و چک شده و نتایج شبیه سازی برای این دو نوع پالس نیز مقایسه می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 29
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  174
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

در این مقاله با استفاده از تکنیک ماره میانگین گیری زمانی، ارتعاشات واداشته یک تیرآهن بلند که بین دو تکیه گاه صلب و سنگین ثابت شده است مطالعه می شود. مدهای ارتعاشی، دامنه ارتعاشات و ضریب میرایی ارتعاش ها تعیین می شوند. تیر آهن به شکلی که در سازه های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد بین دو تکیه گاه قرار می گیرد. روی سطح جانبی تیر آهن نقش یک توری سینوسی چسبانده می شود، خطوط توری موازی طول تیرآهن است. بعد از تحریک تیرآهن، توسط یک دوربین دیجیتال با تفکیک فضایی بالا تصاویر پی در پی با زمان های نوردهی نیم ثانیه از نقش توری ثبت و به طورخودکار به حافظه رایانه منتقل می شوند. نمایانی توری تصویر در هر مختصه طولی از تیرآهن در همه فریم ها محاسبه می شود. با استفاده از نمودار نمایانی نسبت به فاصله از تکیه گاه ها، مد ارتعاشی و دامنه موج تعیین می شود. اطلاعات ثبت شده در فریم های متوالی، دامنه موج ارتعاشی در زمان های متناظر با آنها را بدست می دهد. با رسم نمودار دامنه موج نسبت به زمان، ضریب میرایی تعیین می گردد. این روش برای مطالعه ارتعاشات سازه های بزرگ مثل پل ها و ساختمان ها قابل استفاده است.

آمار یکساله:  

بازدید 174

دانلود 35
نویسنده: 

زند منصور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  53
 • دانلود: 

  15
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از روشهای افزایش انرژی پالس لیزری در لیزر های حالت جامد، استفاده از تکنیک نوسانگر- تقویت کننده می باشد. در این روش پارامتر عدم پرش زمانی(Jitter)  پالسهای تحریک فلاش لامپ از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله با استفاده از لامپ تایروترون کم پرش مدل TGI1-1000/25 و مدار ارایه شده، زمان پرش به کمتر از 20 نانو ثانیه محدود گردید. جهت جلوگیری از تخریب لامپ در تکرار 20 هرتز از تکنیک زیمر استفاده شده است .

آمار یکساله:  

بازدید 53

دانلود 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  69
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله دینامیک الکترون آزاد تحت تاثیر میدان لیزری قوی با انتخاب یک پتانسیل برداری مناسب بررسی می شود. با استفاده از تابع موج الکترون آزاد در تقریب بالاتر از دوقطبی و تعیین مسیر حرکت الکترون در میدان لیزر، مشاهده می شود که تنها با درنظر گرفتن پیمانه مناسب در پتانسیل برداری، مسیر کلاسیکی الکترون در محدوده کوانتومی قرار گرفته و در حالت حدی بر هم منطبق می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 69
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  168
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

تمام نگارهای ژلاتین حساس شده با هالید نقره (SHSG) مشابه تمام نگارهایی هستند که در محیط ژلاتین دی کرومات (DCG) ضبط می شوند. عیب DCG، پاسخ طیفی و حساسیت پایین آن است. اخیرا از زمانی که امولسیونهای هالید نفره با قدرت تفکیک بالا وارد بازار شده، این تکنیک بیشتر مورد توجه واقع شده است. در قطعات اپتیکی تمام نگاشتی (HOE) بازتابی، به خاطر فریزهای فوق العاده ریز موجود در آن، به کار بردن روش  SHSGمشکل است. به همین دلیل تکنیک پردازش بهینه برای HOE بازتابی که در محیط هالید نقره جدید می تواند ضبط شود معرفی شده است بازدهی پراش بالاتر از 50% برای توری های پراش بازتابی به دست آمده است. مزیت اصلی پردازش SHSG این است که ضبط با حساسیت بالا میتواند توسط طول موج لیزر در تمام ناحیه مریی صورت بگیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 39
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  17
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله خواص پاشندگی و جذب میدان الکتریکی در یک سیستم اتمی سه ترازی نوع در حضور دمش غیر همدوس مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که در حضور دمش غیر همدوس و نیز با اعمال اختلاف فاز میان میدان های اعمال شده، می توان شیب منحنی پاشندگی را تغییر داد. بنابراین می توان انتظار داشت که سرعت انتشار نور در محیط حتی در غیاب تداخل کوانتومی ناشی از گسیل خودبخود و فقط در حضور میدان غیر همدوس می تواند از مقدار کمتر از سرعت نور در خلا به مقدار بیشتر آن برسد.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  40
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

پدیده فیلامنتیشن در لیزرهای نیم رسانای توان بالا با ناحیه فعال وسیع، تحت تاثیر سه فرآیند غیرخطی رخ می دهد. تغییر ضریب شکست با تغییر چگالی حامل، تغییر ضریب شکست در اثر تغییر دما و تغییر ضریب شکست در اثر تغییر شدت میدان در لایه های پوششی. در این مقاله، با حل خودسازگار معادله میدان و معادله توزیع چگالی حامل در دو بعد، پدیده فیلامنتیشن را در یک لیزر تک چاه کوانتومی بررسی کرده و تاثیر ضریب تصحیح عرض خط، ضریب کر و اندازه عرض اتصال فلزی را در پایداری مد عرضی لیزر مورد مطالعه قرار می دهیم. در این مقاله ضریب اصلاح عرض خط تابعی از چگالی حامل تزریق شده به ناحیه فعال است.

آمار یکساله:  

بازدید 40

دانلود 26
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  47
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله با استفاده از مفهوم نگاتیویته ترانهاد پاره ای، ماتریس چگالی به مطالعه میزان در هم تنیدگی کوانتومی یک اتم دو ترازه که در بر هم کنش با میدان تابشی کوانتیده است می پردازیم. هامیلتونی این برهمکنش با مدل جینز- کامینگز توصیف می شود. حالت اولیه اتم را حالت آمیخته و میدان را در حالت همدوس در نظر می گیریم. نشان داده شده است که برای این سیستم نگاتیویته به طور کامل در هم تنیدگی کوانتومی را مشخص می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 47
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  42
 • دانلود: 

  9
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله ما با استفاده از مدل (LCAO)tight-binding غیر متعامد به بررسی و مقایسه تاثیرات شعاع و زاویه پیچش(chiral angle)  روی چگالی حالت ها و شکاف انرژی نانو تیوب کربنی تک دیواره می پردازیم. از طرفی با پیشرفت فن آوری ساخت چندی پیش پیشنهاد ساخت نوع جدیدی از آشکارسازهای IR بر پایه فن آوری جدیدی شده است. با استفاده از نتایج این تحقیق ما قادر به تنظیم دقیق و مهندسی طول موج آشکارسازی این آشکارساز جدید خواهیم بود.

آمار یکساله:  

بازدید 42

دانلود 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  18
کلیدواژه: 
چکیده: 

با تابش لیزرهای پرقدرت فمتوثانیه ای بر روی پلاسما، به الکترون ها و ذرات باردار نیروی الکترومغناطیسی شدیدی وارد می شود،که منجر به تابش هماهنگ های بالای موج تابشی می شود. راندمان تولید هماهنگ های دوم و سوم با افزایش شدت لیزر تابشی افزایش می یابد تا آنجا که سرعت ذرات غیر نسبیتی تبدیل به سرعت های نسبیتی می شوند و تشعشعات با فرکانس های دو و سه برابر به حالت اشباع می رسند. با نوشتن قانون بقا بار الکتریکی جرم و انتقال تکانه برای ذرات باردار و معادلات ماکسول برای میدان های الکترومغناطیسی، معادلات حاکم بر هماهنگ های مرتبه بالا حاصل شده اند. این معادلات برای هماهنگ های دوم و سوم حل شده اند و نتایج عددی ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  10
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله، ساختار چاه پتانسیل کروی با ناراستی، پیشنهاد می شود. تاثیر ناراستی تعبیه شده در چاه کوانتومی کروی با ارتفاع پتانسیل محدود روی مشخصه جذب نوری بررسی می شود. عرض و ارتفاع پتانسیل ناراستی و همینطور فاصله و ارتفاع پتانسیل سد اصلی در ساختار مورد نظر روی مشخصه جذب نوری تحلیل می گردد. با افزایش عرض و ارتفاع پتانسیل ناراستی و همچنین فاصله و ارتفاع پتانسیل سد اصلی نشان داده می شود که فرکانس جذب شیفت قرمز پیدا می کند. پیک جذب نیز بر اساس چگونگی تغییرات همزمان ماتریس دوقطبی و پرشدگی ترازهای پایه و ترازهای تحریک شده، کاهش و یا افزایش از خود نشان می دهد. با ساختار معرفی شده امکان تنظیم فرکانس و مقدار جذب وجود دارد .AlGaN/GaN به عنوان ماده ایجادکننده ساختار پتانسیل پیشنهاد شده، استفاده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  42
 • دانلود: 

  8
کلیدواژه: 
چکیده: 

اعوجاج شدت که به وسیله پدیده مدولاسیون فاز متقابل (XPM) در فیبر نوری رخ می دهد، یکی از مهم ترین محدودیت هایی به شمار می رود که در سیستم های مخابرات نوری WDM موجود است. در این مقاله، ما با استفاده از تکنیک سری های Volterra که در تجزیه و تحلیل سیستم های غیرخطی مفید است، اعوجاج ناشی از پدیده غیرخطی XPM را به صورت تحلیلی به دست آورده و سپس اثر کدینگ های مختلف مخابراتی را بر روی آن بررسی می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 42

دانلود 8
نویسنده: 

هاتفی یوسف

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  35
 • دانلود: 

  13
کلیدواژه: 
چکیده: 

برای بهبود خواص شیشه های لیزری کلرایدی، اثر افزودن SiO2 بر این شیشه ها را مورد مطالعه قرار داده ایم. آزمایشات جذبی و فوتولومینیسانس نشان می دهد که افزودن 5% وزنی از پودر SiO2 به پودرهای اولیه شیشه کلرایدی موجب افزایش شدت جذب و گسیل شیشه های لیزری می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 35

دانلود 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  17
کلیدواژه: 
چکیده: 

به منظور بالا بردن دقت در بازتاب سنج های نوری حوزه زمانی (OTDR)، در این مقاله روشی نرم افزاری، موسوم به ForWaRD بر اساس روش دی کانولوشن ارایه شده است. شبیه سازی های انجام گرفته نشان دهنده توانمندی این روش نرم افزاری در تعیین دقیق محل نقاط معیوب در خطوط ارتباطی فیبر نوری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  18
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله رفتار زمانی جمعیت در سیستم سه ترازی نوع V، جایگذاری شده در کریستال فوتونی دوباندی، موردبررسی قرار می گیرد. اثرات تداخل کوانتومی و پهنای گاف کریستال در تله اندازی جمعیت مورد بحث قرار گرفته و نشان داده می شود که انتخاب مناسب پارامترهای اتمی منجر به تله اندازی جمعیت و نوسان تناوبی جمعیت با دامنه بزرگ می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

دستگاه اندازه گیری آستانه تخریب اتوماتیک جهت انجام دقیق تخریب القایی لیزری طراحی و ساخته شده است که امکان آنالیز ناحیه تست؛ قبل، در هنگام و بعد از تابش لیزر را اجازه می دهد. اندازه گیری پروفایل فضایی و زمانی باریکه، انرژی و همچنین مشاهده تخریب به طور همزمان با تابش لیزر انجام می شوند. شیوه آزمایش مبتنی بر روش استاندارد بین المللی (ISO 11254) می باشد. آستانه تخریب، از برون یابی خطی ضرایب احتمال تخریب وابسته به چگالی انرژی محاسبه می شود. همچنین آستانه تخریب سطحی قطعه BK7 با انعکاس بالا برای طول موج 1064 نانومتر اندازه گیری شده است. بیشتر از 100 نقطه متفاوت روی سطح قطعه توسط لیزر Nd:YAG سوییچ شده Q با پهنای پالس 12-10 نانوثانیه و پروفایل فضایی گاوسینی تابیده شده اند. آستانه تخریب برای قطعه ذکر شده 33j/cm2 بدست آمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 20
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

در این بررسی، ضریب شکست غیرخطی، ماده معدنی NH2CSCSNH2 به روش z-scan اندازه گیری شده است. روش z-scan، آزمایش استانداردی جهت اندازه گیری خواص غیر خطی مواد از جمله ضریب شکست غیر خطی آنها است. با این روش مقدار ضریب شکست غیر خطی ماده معدنی مورد آزمایش از مرتبه 10-7 و مقداری منفی بدست آمد. به دلیل جذب دو فوتونی در این ماده، پاسخهای اپتیکی غیر خطی را مشاهده کردیم.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 25
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  188
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

در این مقاله ضریب شکست غیر خطی مرتبه دوم (n2) رنگینه  sudan black bمحلول در یک کریستال مایع نماتیک، با استفاده از روش محاسبه انحراف سنجی ماره اندازه گیری کردیم. این رنگینه از خانواده رنگینه های sudan می باشد، که در حلالهای آلی همچون کریستالهای مایع قابلیت انحلال بالایی دارد. با بکارگیری این روش، علامت و اندازه ضریب شکست غیر خطی مرتبه دوم (n2) محاسبه کردیم که توافق زیادی با مقدار محاسبه شده از طریق روشz-scan  دارد. در این آزمایش مقدار n2 با بکارگیری لیزر هلیم-نئون با توان خروجی 6.6 میلی وات و طول موج 632.8 نانومتر 8×10-6 (cm2/W) بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 188

دانلود 25
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  53
 • دانلود: 

  13
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از این پژوهش محاسبه انرژی پالسهای سیگنال خروجی از یک تقویت گرتیتانیوم سفایر پمپ شده با پالسهای نانوثانیه ای فرکانس دوبل Nd:YAG و به تبع آن بررسی بهره سیگنال کوچک در چنین سیستمی می باشد. با توجه به شرایط خاص این مساله معادلات نرخ به شکل بسته حل نمی شوند. با حل عددی این معادلات، اطلاعات مفیدی در مورد انرژی خروجی، بهره سیگنال کوچک و پروفایل فضایی و زمانی پالس خروجی بدست می آید.

آمار یکساله:  

بازدید 53

دانلود 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  95
 • دانلود: 

  22
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله با اعمال تبدیلات مناسبی بر روی معادلات ماکسول-بلاخ شرط مرزی حاکم بر معادلات را به یک شرط تناوبی کاهش می دهیم و با استفاده از بسط سری فوریه، معادلات دیفرانسیلی حاکم بر محیط لیزر را به دست آورده و به حل و بررسی آن در تقریب میدان میانگین می پردازیم.

آمار یکساله:  

بازدید 95

دانلود 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  12
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله سرعت انتشار و میزان جذب میدان کاوشگر ضعیف در اتم چهار ترازی مورد بررسی قرار گرفته شده است و نشان داده شده است که با اعمال یک میدان دمشی ناهمدوس، سرعت نور بالاتر از سرعت نور در خلا در حضور بهره ظاهر می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  29
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله اثر میدان های همدوس و غیر همدوس در یک سیستم اتمی نوع  Lمورد مطالعه قرار می گیرد و نشان داده می شود که حتی در غیاب تداخل کوانتومی ناشی از گسیل خودبخود، سیستم وابسته به فاز بوده و تقویت بدون وارونی جمعیت در این سیستم صرفا در حضور تداخل کوانتومی ناشی از میدان های غیرهمدوس امکان پذیر است.

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 29
نویسنده: 

فایض رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  40
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

در این گزارش سازوکار تشکیل وجوه فرعی، به عنوان یک نقصان ساختار بلوری در رشد بلورهای خانواده گارنت ها، و فقدان نواحی موسوم به برگمان جانبی در مقاطع دلخواه از طول کامل بلورهای Yb:YAG بر پایه ویژگی های ترموفیزیکی آن در مقایسه با بلورهای  Nd:YAGمورد بحث قرار گرفته است. بر پایه داده های طیف نگاری و از تقریب چگالی عددی یون های Yb3+ در  Yb(4.5 at%):YAGسطح مقطع نشری این بلور محاسبه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 40

دانلود 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  47
 • دانلود: 

  8
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله به مطالعهFWM ، یک عامل غیر خطی وابسته به شدت، و اثرات آن بر روی احتمال خطای بیت در سیستمهای چند کاناله،WDM ، و بررسی تاثیر افزایش توان ارسال، افزایش تعداد کانالها در سیستم که منجر به کاهش فاصله فرکانسی میشود، خواهیم پرداخت، و با به دست آوردن مدل استاتیک ترافیک هجومی IP اعمال شده بر فیبر، اثرات تغییر ترافیک را بر روی نویز FWM و در نهایت احتمال خطای هر بیت را بررسی میکنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 47

دانلود 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

انتشار پرتابه های الکترومغناطیسی تفاوت های زیادی با امواج پیوسته معمولی دارد. مهم ترین آنها تضعیف بسیار آرام تر شار انرژی این پرتابه ها نسبت به امواج معمولی در فواصل بسیار دور از منبع می باشد. از یک پالس الکتریکی بسیار کوتاه در سطح یک روزنه کوچک می توان برای تولید این پرتابه ها استفاده کرد. از نظر فیزیکی، به وجود آوردن این جریان سریع در چنین سطحی کار بسیار دشواری است. در این مقاله به تجزیه و تحلیل پیکربندی ریاضی نظریه پرتابه های الکترومغناطیسی خواهیم پرداخت و با توجه به پیشرفت های اخیر در لیزرهای پالسی و با استفاده از پدیده هدایت فوتونی در نیمه هادی ها، پیشنهادی برای تولید این پالس ها ارایه خواهیم نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

در این مقاله تابع انتقال مدولاسیون دوربین تصویربرداری (CCD) با چیدمان پیشنهادی جدید و با استفاده از یک الگوی سینوسی طراحی شده، تعیین می شود. در ادامه به منظور ارزیابی روش ارایه شده، نتایج آزمایشگاهی بدست آمده با نتایج حاصل از اندازه گیری نظری مقایسه و درصد خطا و انحراف آن محاسبه می گردد. نتایج بدست آمده از این مقایسه بیانگر بهبود دقت اندازه گیری در مقایسه با روشهای دیگر است.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 37
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  86
کلیدواژه: 
چکیده: 

لایه های نازک نیترید سیلیکون (Si3N4) بر روی زیرلایه های مولتی کریستال سیلیکون و شیشه نازک با استفاده از سیستم کندوپاش RF لایه نشانی شده اند. لایه نشانی در محیط گاز آرگن انجام شده و با تغییر توان لایه نشانی سعی شده است پوشش ضدبازتاب مناسبی برای سلولهای خورشیدی با زیرلایه مولتی کریستال سیلیکون حاصل گردد. با تغییر توان لایه نشانی، لایه هایی با خواص نوری متفاوت بدست می آید. از آنالیز VU/VIS/IR برای بررسی خواص نوری این لایه ها استفاده شده است. لایه های نیترید سیلیکونی که در محیط آرگن و با توان بین 350-100 وات لایه نشانی شده اند، درصد عبور نوری بیشتر از 92% در توان بین 150-100 وات در طیف وسیع 1200-300 nm دارا می باشند. همچنین لایه هایی که با توان 150-100 وات لایه نشانی می شوند، دارای باند ممنوعه نوری در حدود 5eV می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 86
نویسنده: 

چگینی محمدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  52
کلیدواژه: 
چکیده: 

فیبرهای نوری تک مد کاربردهای فراوانی در انتقال داده ها مخصوصا در خطوط مخابرات نوری دارند. پاشندگی و تلفات از مهمترین عوامل محدودکننده در فیبرهای نوری می باشند که هر سیگنال با پهنای باند محدود را آشفته می کند و باعث بروز مشکلاتی در آشکارسازی سیگنال در محل دریافت می شوند. بنابراین پیش بینی مقادیر پاشندگی و تلفات بر روی یک مسافت معین لازم می باشد و در طراحی خطوط فییبر نوری بسیار مفید است. در این مقاله پاشندگی را به طور عددی از طریق حل معادلات ماکسول بدست آوردیم. برای این منظور یک مدل ایده آل فیبر نوری شبیه سازی شده، سپس پاشندگی کل و پاشندگی مادی آن و ارتباط آنها با محصورشدگی توان مورد بررسی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 52
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  50
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این تحقیق، پس از بررسی مشکلات سامانه های تصویر برداری هوایی، روشهایی برای حل این مشکلات و بهبود تصاویر، ارایه شده است. در ترفندهای ارایه شده از قابلیتهای خود سامانه و اجزا اپتیکی جانبی دیگری مانند فیلترها، استفاده شده است. امتیاز روشهای ارایه شده در آن است که نیازی به تغییرات عمده و پیچیده در سامانه ها ندارند. این روشها پس از بررسی مبانی تئوری، با آزمایشهای پروازی در مناطق پروازی مختلف، عملا ارزیابی شده اند. تاثیرات مثبت روشهای بهینه سازی ارایه شده (برای بهبود تصاویر هوایی) قابل توجه می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 50
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  43
 • دانلود: 

  14
چکیده: 

صفحات نمایش بلور مایع (LCD) به طور وسیعی در صفحات نمایش کامپیوتر و تلویزیون استفاده می شوند. نور گسیل شده از آنها قطبیده خطی است. با مشاهده صفحات نمایش بلور مایع از میان یک صفحه پلاروئید دیده می شود که شدت نور گسیل شده بستگی به زاویه جهتگیری محور پلاروئید دارد و از نصف شدت صفحه تا صفر تغییر می کند. می توان از این ابزار برای تحقیق تنش های مکانیکی موجود در مواد پلیمری و شیشه ای و قسمتهای مکانیکی استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 43

دانلود 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

روش اپتیکی طیف سنجی بازتاب ناهمسانگرد برای مطالعه تشکیل ساختارجدید سدیم بر روی سطح (110) مس استفاده شده است. انباشتهای کمتر از یک لایه سدیم بر روی صفحه مس (110) در دمای آزمایشگاه ساختار را عوض می کند که باعث جابجایی انرژی ترازهای اشغال شده و اشغال نشده سطح در نقطه Y بار مس (110) می شود. ما این تغییرات را در این مقاله گزارش می دهیم.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  17
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این گزارش نتایج بررسی بر روی پارامترهای تعیین کننده ضریب شکست سطحِ موجبرهای صفحه ای که با کمک روش تبادل یون ساخته شده اند ارایه شده است. در آزمایش ما یونهای نقره استفاده شدند. ما در این آزمایش نشان دادیم که با کنترل پارامترهای فرآیند تبادل یون (دما، زمان و غلظت) می توان ضریب شکستهای متفاوتی در لایه موجبری ایجاد کرد. دما و زمان در این فرآیند منجر به افزایش عمق نفوذ یونها بداخل بستر شیشه می شوند. غلظت نمک اولیه و زمان فرآیند تبادل یون موجب افزایش غیر خطی ضریب شکست لایه موجبری می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  62
 • دانلود: 

  12
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله به بررسی اثر گاز آرگون بر روی بهبود پایداری لیزر گاز کربنیک با جریان محوری سریع گاز برای دو فشار مخلوط مختلف 50mbar و 50mbar انجام گرفته و حالت بهینه فشار گاز آرگون در هریک از آزمایشها به دست آمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 62

دانلود 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  43
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله ساختارهای Ti/Cu و Mo/Cu با مقاومت تماس اهمی بسیار پایین برروی مولتی کریستال سیلیکون لایه نشانی شده است. لایه نشانی با بیم الکترونی در شرایط خلا بسیار بالا انجام شده و برای رسیدن به یک تماس اهمی مناسب نمونه ها در دماهای مختلف گرمادهی شده اند. تاثیر ضخامت، زمان و دمای گرمادهی روی کیفیت تماس اهمی این ساختارها بررسی شده است. مقاومت تماس حاصل برای ساختارهای Mo و Ti به ترتیب ‏Ω-7.5*10-6 W-Cm2 و 9.7*10-6 W-Cm2 می باشد. در نهایت با مقایسه بین نتایج بدست آمده ساختار Mo/Cu به عنوان تماس اهمی مناسب برای سلولهای خورشیدی مذکور انتخاب شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 43
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  45
کلیدواژه: 
چکیده: 

اگر تمام نگاری با طول موج خاصی ساخته و سپس با طول موج دیگری بازسازی شود، انواع بزرگنمایی ها روی می دهد و نسبت این دو طول موج نیز به صورت فاکتوری در ضرایب ابیراهی های موجود ظاهر می شود. در این مقاله، سه تمام نگار با طول موجهای 633nm، 515nm و 488nm ساخته و سپس هر کدام با هر یک از همین سه طول موج بازسازی می شوند. نتایج حاصله با هم مقایسه شده و با نظریه های موجود محک زده می شود. اثرات ناشی از ابیراهی های مختلف بر روی کیفیت تصویر نیز به طور خلاصه مورد بررسی قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 45
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  10
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این کار تجربی پدیده دوشکستی نورالقایی و ایجاد توری برجسته سطحی در یک سری از پلیمرهای متاکریلات مورد مطالعه قرار گرفته است. اثر ساختار مواد، همچون طول رنگینه آزو، دمای گذار شیشه ای و ساختار مولکولی رنگینه آزو بر روی دوشکستی نورالقایی و توری برجسته سطحی بررسی شده است. همینطور نحوه شکل گیری نوری توری برجسته سطحی خودالقایی این مواد در این مقاله آورده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  52
 • دانلود: 

  8
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله کاهش سرعت نور توسط اندرکنش نور تک رنگ رونده با اتمهای گاز رقیق در سلول نازک گازی بررسی می شود. این کاهش سرعت ناشی از واهلش جمعیت اتمها دراثر عبور بین دیواره های سلول نازک گازی می باشد. براساس نتایج بدست آمده، برای یک سیستم اتمی دو ترازی ضریب شکست گروه از مرتبه 310 می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که این کاهش سرعت گروه توسط یک موج نوری منفرد در یک محیط گازی قابل دستیابی است.

آمار یکساله:  

بازدید 52

دانلود 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  49
 • دانلود: 

  16
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از مزایای لیزرهای TEA-CO2 امکان داشتن آهنگ تکرار پالس بالا است. از عواملی که باعث محدودشدن آهنگ تکرار در لیزرهای TEA-CO2 با آهنگ تکرار بالا  (HRR)می شود، اختلال چگالی گاز را می توان نام برد، یکی از موثرترین عوامل مختل کننده چگالی گاز و محدودکننده تعداد پالس ها در لیزرهای HRR تولید امواج آکوستیکی است. در این مقاله برای بررسی نقش امواج آکوستیکی در محدودکردن فرکانس تکرار پالس ها در لیزرهای HRR یک مدل ریاضی مطرح شده، در این مدل کانال گاز لیزر را به عنوان یک تشدیدکننده آکوستیکی در نظر گرفته و طیف امواج آکوستیکی را بر حسب فرکانس تکرار پالس ها بدست آورده ایم و در مورد محدوده مناسب فرکانس بحث کرده ایم.

آمار یکساله:  

بازدید 49

دانلود 16
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  15
کلیدواژه: 
چکیده: 

روش تداخل سنج لیزری میکروسکوپی یکی از روشهای مهم غیر مخرب در تعیین مشخصات میکروبالن های هدف در فرایند گداخت هسته ای به روش محصور سازی اینرسی میباشد. در این مقاله تعیین مشخصه ناهم مرکزی سطوح داخلی و خارجی پوسته میکروبالن های شفاف بر مبنای طراحی و راه اندازی نوعی سیستم تداخل سنجی لیزری میکروسکوپی، مورد توجه قرار گرفته است. بطوریکه در این روش با اندازه گیری مشخصه نامتقارنی طرح فریزهای تداخلی ناشی از میکروبالن شفاف به روش تداخل سنجی لیزری میکروسکوپی، مشخصه ناهم مرکزی سطوح داخلی و خارجی پوسته میکروبالن شفاف تعیین میگردد.

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  11
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله خصوصیات گسیل خودبخود را برای اتمهای سه ترازه L شکل تبهگن، در داخل کریستالهای فوتونی مورد بررسی قرار داده و میدان تابشی گسیل شده از این اتمها را محاسبه می نماییم. محاسبات و بررسی رفتار جمعیت تراز برانگیخته نشان می دهد برای حالتهایی از اتم که در آن انرژی گاف کریستال بالاتر از انرژی حالت برانگیخته اتم باشد، در طیف تابشی هیچگونه میدان انتشاری وجود ندارد. همچنین با تحلیل طیف تابشی مشاهده می شود که تعداد مدهای انتشاری و ایستا در داخل کریستال بستگی به انرژی ترازهای اتمی و فرکانس لبه باند ممنوعه دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  55
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله پاسخ کرA.C. ، رفتارهای پیش گذار و پذیرفتاری نوری غیر خطی مرتبه سوم مخلوط دو بلور مایع نماتیکی در سه حالت مختلف با درصدهای مولی متفاوت، در دماهای بالای دمای گذار فاز همسانگرد به نماتیک (TNI) و در نزدیکی آن بررسی شده است. پذیرفتاری نوری غیر خطی مرتبه سوم مربوط به مخلوط اوتکتیک و همچنین دو مخلوط دیگر با درصدهای مولی متفاوت از همان بلور مایع ها مورد مقایسه قرار گرفته و دمای فراسرمایش (T*) هر یک از مخلوط ها به روش برون یابی داده های تجربی، به دست آمده است. نتایج تجربی بدست آمده در توافق خوبی با تئوری لاندا-دوژن است.

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 55
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  6
کلیدواژه: 
چکیده: 

این مقاله شامل بررسی و مطالعه عددی مشخصه های فیزیکی ماده فعال، موثر در بهره لیزر گاز کربنیک با جریان محوری سریع گاز می باشد. در این مدل معادلات چند دمایی لیزر، انرژی و بقای جرم و مومنتوم بصورت جفت شده به کمک روش تفاوت متناهی حل می شود و سپس اثر تغییرات دمای گاز، فشار گاز، سرعت جریان گاز و جریان الکتریکی روی بهره لیزر مطالعه می گردد. بکمک نتایج حاصله می توان به بهره ماکسیمم در این گونه لیزرها دست یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  16
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این تحقیق مدلی برای تولید امواج اولتراسوند در نتیجه در یافت انرژی لیزر پالسی ارایه شده است. سپس با توجه به مدل ارایه شده شکل موج فراصوت تولیدی در محیط نرم افزاری MATLANB7 شبیه سازی گردیده است. از آنجا که در تکنیک لیزر - اولتراسوند ویژگیهای اولتراسوند تولیدی متاثر از ویژگیهای لیزر می باشد، اثر شدت و قطر پرتو لیزر و نیز عرض پالس لیزر بر ویژگیهای فراصوت تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است. از نتایج بدست آمده می توان جهت تعیین مشخصات سیستم مطلوب در کاربردهای مختلف بهره جست.

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 16
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  19
کلیدواژه: 
چکیده: 

ایجاد تغییر در مشخصه فرکانسی موجبرهای نوری طراحی شده توسط ساختارهای فوتونیک کریستالی دو بعدی از مهمترین ویژگیهایی است که بر اثر معرفی ناراستی های منظم یا نامنظم  (Defects)به آنها حاصل شده است. مشخصه طیفی با اعمال ناراستی ها در ساختار موجبر، تغییرات زیادی یافته است، از جمله اینکه عرض باند ضرایب انعکاس و عبور و همچنین دامنه آنها کاهش یا افزایش یافته است. پهنای باند منحنی های انعکاس و عبور تغییر یافته یا در طول موج های خاصی تیزی آنها بیشتر یا کمتر شده است. در این مقاله نشان داده ایم که در حالت کلی خواص اساسی یک موجبر فوتونیکی وابسته به پارامترهای اساسی همچون ناراستی ها (Defects) می باشد. معرفی ناراستی های دو بعدی راهی برای طراحی موجبرهای نوری با مشخصه خاص طیفی میباشد.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 19
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  39
 • دانلود: 

  7
کلیدواژه: 
چکیده: 

به منظور بررسی ویژگیهای الکترونیکی واریستور لایه نازک ZnO-Bi2O3 با روشهای مختلف تماس الکترود، چسب مس و روش دستگاه چهار پروبی نمودار مشخصه ولتاژ بر حسب جریان رسم شده و با توجه به تغییر در مشخصات ظاهری تاثیرات تماسهای فوق در ساختار نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است. تصویر میکروسکوپ اپتیکی گرفته شده از نمونه با روش تماس الکترودی تغییر ساختار نمونه را بیان می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 39

دانلود 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  21
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله تاثیر شرایط کاری مختلف مانند پهنا و توان بیشینه پالس، نرخ شارش و نوع گاز محافظ بر جوش لیزری صفحات st14 توسط لیزر W400 پالسی Nd:YAG با رویکرد بیناب نمایی مورد بررسی قرار گرفته است. مشخصات جوش مانند عمق نفوذ و پهنای آن با نتایج دمای الکترون بدست آمده از مشاهدات بیناب نمایی نشری پر پلاسما مقایسه شده اند. همچنین نوعی ارتباط بین انحراف معیار دمای الکترون پر پلاسما و کیفیت جوش لیزری در شرایط کاری مختلف مشاهده شد. نهایتا با استفاده از نتایج مشاهدات بیناب نمایی و کیفیت جوش، مناسب ترین شرایط جوش لیزری برای این آلیاژ بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 21
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  12
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله سازو کار تخلیه الکتریکی در فشار بالا در گازهای مولکولی مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی ناپایداری های درون تخلیه، معادلات مدار خارجی با معادلات پلاسمای موجود در محیط اصلی لیزر به صورت همزمان حل شده اند. پلاسمای محیط اصلی و پلاسمای تولید شده روی دی الکتریک ها بوسیله خازن و مقاومت شبیه سازی شده است. در آخر پس از حل معادلات و به دست آوردن پارامترهای مربوط به مدار خارجی و پلاسمای داخل، چگالی جریان الکتریکی در راستای میدان الکتریکی اعمالی و راستای عمود بر آن (به عنوان یکی از عوامل ناپایداری) به دست آورده شده است. نتایج عددی به دست آمده با کارهای تجربی مطابقت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

در این مقاله معادلات تزویج حاکم بر سیستم های دوره ای شامل لایه های یک در میان از مواد با ضریب شکست غیر خطی موردبررسی قرار گرفته است سپس با توجه به معادلات به دست آمده به حل عددی آنها پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که توری های شامل سیستم های دوره ای، در شدت های مختلفی نسبت به ضریب شکست به حالت اشباع می رسند. همچنین منحنی شدت انتقال به صورت نوسانی بر حسب ضرایب کر و موج ورودی تغییر میکند و بالاخره با افزایش طول توری شدت اشباع کاهش خواهد یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 33
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  443
 • دانلود: 

  84
کلیدواژه: 
چکیده: 

سیستم مخابرات لیزری فضای آزاد نوعی سیستم بی سیم می باشد که جهت انتقال اطلاعات استفاده می شود. این مجموعه از دو سیستم که هر یک به تنهایی هم فرستنده و هم گیرنده می باشد تشکیل شده است. جهت برقراری ارتباط فرستنده و گیرنده بایستی در خط دید یکدیگر قرار گیرند. سیستم مخابرات لیزری که در مرکز مطالعات و تحقیقات پیشرفته لیزر طراحی شده قابلیت تنظیم در برد و سمت با دقت 0.1 میلیم، حجم ارسال اطلاعات به میزان1Mb/s  و فاصله 10 کیلومتر بین فرستنده و گیرنده به همراه مدولاسیون و دمدولاسیون اطلاعات را دارا می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 443

دانلود 84
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  218
 • دانلود: 

  13
کلیدواژه: 
چکیده: 

مطالعه فوتولومینسانس تک لایه های سیلیکان متخلخل بیانگر افزایش گاف انرژی PS با افزایش مدت زمان واکنش الکتروشیمیایی است. سلول خورشیدی سیلیکان متخلخل دو لایه ای با استفاده از دو واکنش با زمانهای خوردگی 20 و 10 دقیقه بر روی یک پایه سیلیکان ساخته شد. بررسی پارامترهای اصلی این نمونه تحت تابش لامپ هالوژن 100W، کارایی بیشتر این نمونه را در مقایسه با نمونه های تک لایه ای تایید می کند. اندازه گیری منحنی های I-V نمونه های تک و دو لایه ای تحت تابش لامپ هالوژن 1000W افزایش جریان خروجی و کاهش ولتاژ و ضریب پر شدگی را نشان می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 218

دانلود 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  16
کلیدواژه: 
چکیده: 

در سال های اخیر انواع جدیدی از ساختارهای متناوب در الکترومغناطیس مطرح شده که از مهمترین این ساختارها کریستال های فتونی هستند. بررسی رفتار موج در این ساختارها از مهمترین مسایل مورد توجه محققان و دانشمندان است. یکی از روش های کارآمد در تحلیل پاسخ فرکانسی این ساختارها روش عددی FDTD با شرایط مرزی متناوب است. در مقاله حاضر مشخصه انتقال یک ساختار کریستال فتونی متشکل از استوانه های دی الکتریک از جنس پیرکس بدست آمده و پس از آن نحوه تاثیر تغییر پارامترهایی مثل ضریب دی الکتریک، قطر، فاصله و تعداد استوانه ها بر پاسخ فرکانسی ساختار مورد بررسی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 16
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

در این مقاله گزارشی از تحلیل حرارتی وابسته به زمان جوشکاری ورق St14 با استفاده از لیزر پالسی ارایه شده است. این مدل که مبتنی بر روش المان محدود و با استفاده از نرم افزار ANSYS نوشته شده، قادر است توزیع انرژی و دما را در قطعه کار بر حسب زمان ومشخصات پالسهای لیزر پیش بینی نماید. در پایان نتایج حاصل از مدل با نتایج بدست آمده از آزمایشات مقایسه شد و همخوانی قابل قبولی مشاهده گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 62
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  23
 • دانلود: 

  35
کلیدواژه: 
چکیده: 

استیلن یک مولکول خطی چهار اتمی و نمونه ای از باند کربن-کربن با پیوند سه گانه در شیمی می باشد. که ساختار ملکول آن دارای هفت شیوه عادی ارتعاش می باشد استیلن، بخاطر طیف جذبی ارتعاشی- چرخشی در ناحیه مادون قرمز، در اتمسفر خارجی زمین دیده شده است و نقش مهمی را در بررسی های بین ملکولی ایفا می کند. این ملکول دارای دو ایزوتوپ مهم 12C2HD212C2D2 است که دراین مقاله به منظور به دست آوردن ضرایب اساسی ساختاری ملکول12C2HD ، تعدادی از فرکانسهای ترکیبی ارتعاشی که تاکنون گزارش نشده است، آورده شده است. این نتایج به دست آمده از ساختار ملکول مجددا مورد استفاده قرار می گیرند تا ما را در دستیابی به بقیه سریهای موجود درطیف کمک کنند. روش مناسب و دقیق برای دستیابی به این ضرایب استفاده از روش Least Squares Fit می باشد. محدوده طیفی بررسی این ملکول بین 1000cm-1 تا 10000cm-1 با دقت 0.002cm-1 بوده است. در پایان تحقیق پیش بینی شدت خطوط طیفی و مقایسه آن با شدت های تجربی انجام شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 23

دانلود 35
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  46
کلیدواژه: 
چکیده: 

با استفاده از روش جوش شیشه به فلز و با کمک نوار مولیبدن و کوارتز یک نمونه لامپ درخش لیزر ساخته شد. برای رفع آلودگی الکترودها و محفظه لامپ از روشهای شیمیایی، گاززدایی با کوره القایی و تخلیه الکتریکی در محیط گاز خالص بی اثر استفاده شد. آزمایش طول عمر لامپ انجام و در حین آن رفتار پالس نور و جریان آن اندازه گیری شد و تکرارپذیری آن به خوبی مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 46
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  11
چکیده: 

جستجوگرهای رتیکلی از دیرباز مورد توجه محققین بوده اند. اشکال عمده این جستجوگرها حساسیت آنها نسبت به اختلال گرهای مادون قرمز، همچون فلیرها وجمرهاست. با توجه به کارآیی تئوری تحلیل مولفه های مستقل یاICA در تفکیک منابع کور، نشان داده شده است که با ارتقا مناسب ساختمان جستجوگر، مساله تفکیک هدف واقعی از اهداف کاذب، منجر به یک مدل ICA می شود. اجزای این جستجوگر را مدل سازی کرده و برای تفکیک منابع از الگوریتم FastICA به روش متعامدسازی تقلیلی، که روش مناسبی برای تحلیل مولفه های مستقل است، استفاده کرده ایم.

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  61
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

مبانی نظری سالیتونهای نور شکستی پوششی نور ولتاژی یک بعدی بر اساس نظریه پراش یک بعدی و مدل کوختاروف معرفی می شود. معادلات غیر خطی حاکم بر سالیتونهای نور شکستی پوششی نور ولتاژی تاریک و روشن یک بعدی ارایه می شود. به کمک روشهای انتگرال گیری عددی تابع توزیع شدت سالیتونی تاریک و روشن و نحوه تغییرات ضریب شکست محیط بررسی می شود. به علاوه پایداری جواب سالیتونی در یک طول پراش بوسیله روش های عددی عناصر متناهی و کرانک - نیکلسون شبیه سازی می شوند و نتایج ارایه خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 61

دانلود 67
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  29
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله، تولید نانوجت فوتونیک جایگزیده در مقیاس نانو را با استفاده از موج تخت تابیده شده به لنزها گزارش کرده ایم. برای شبیه سازی عددی از نرم افزار MAX-1 با استفاده از روش چندقطبی چندتایی استفاده شده است. لنزهای دی الکتریک قابل ساخت و بهینه سازی در آزمایشگاه می باشند. با تغییر پارامترهایی نظیر ضریب شکست، اندازه و میزان انحنا، شدت توان متمرکز شدن پرتو در نانوجت فوتونیک را توسط آنها ایجاد کرده ایم. بررسی محاسبات عددی نشان می دهد که روش MMP بسیار ساده، سریع و قابل استفاده بر روی کامپیوترهای شخصی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 29
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  33
 • دانلود: 

  15
کلیدواژه: 
چکیده: 

 در این مقاله داده های تجربی مربوط به خطوط طیفی لامپ نئون حاصل از یک تک رنگ ساز مدل Jobin Yvon HR-320، با استفاده از دو روش مجزی 1) چند جمله ای خطی و 2) بیراهی کروی، برازش و با مقادیر موجود در مراجع مقایسه گردید. در این تجربه ما توانستیم تابع توزیع طیفی در گستره شکاف خروجی مربوط به این مدل از تک رنگ سازها را با حد اقل خطا (دقیقتر از دقت اندازه گیری تک رنگ ساز) تعیین بنماییم.

آمار یکساله:  

بازدید 33

دانلود 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  41
 • دانلود: 

  12
کلیدواژه: 
چکیده: 

انتخاب طرح اولیه مناسب در فرآیند طراحی سامانه های اپتیکی مخصوصا سامانه های زوم سرنوشت ساز است. در این تحقیق رویه ای برای انتخاب طرح اولیه بهینه برای هسته مرکزی سامانه های زوم مکانیکی، با استفاده از اعمال همزمان ویژگیهای آنها ارایه می شود. در پژوهشهایی که در این زمینه صورت گرفته، به ویژگیهای سامانه زوم بصورت مجزا پرداخته شده است. برای تعیین کمیتهای مجهول هسته مرکزی از معادلات بدست آمده از چهار ویژگی سامانه های زوم با تاکید بر دو ابیراهی کروی و کما استفاده می شود. در نهایت ساختاری که برای طرح اولیه هسته مرکزی از حل معادلات بدست می آید، توسط نرم افزار اپتیکی ZEMAX مورد ارزیابی قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 41

دانلود 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  35
 • دانلود: 

  13
چکیده: 

یکی از روش های متداول در سامانه تعیین خطای جستجوگرهای مادون قرمز غیرتصویری، استفاده از آشکارساز آرایه صلیبی است. به منظور استخراج موقعیت تصویر هدف در میدان دید، تکنیک های مختلفی توسعه داده شده است. این مقاله به بیان، بررسی و شبیه سازی دو تکنیک مختلف در این مورد می پردازد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد علی رغم آن که تکنیک اول از نظر پیاده سازی ساده تر است ولی بهره استاتیکی آن در خارج از منطقه مربوطه به میدان دید به شدت غیرخطی می شود. ولی منحنی بهره استاتیکی مربوط به این ردیاب با به کارگیری تکنیک دوم در خارج ناحیه میدان دید، به صورت اشباع شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 35

دانلود 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

دستگاه معادلات حاکم بر تقویت کننده های رامان طیف پیوسته شامل بی نهایت معادله غیرخطی جفت شده می باشد. در این مقاله از روش ممان برای تبدیل این دستگاه معادلات به یک دستگاه معادلات دیفرانسیل غیرخطی جفت شده شما را استفاده شده است. این روش برای بررسی تقویت کننده رامانی با پمپ پیوسته لورنتسی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین وابستگی اعوجاجات بهره رامان به پهنای طیف پمپ تحقیق شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  38
کلیدواژه: 
چکیده: 

تحقیقات نشان می دهند که می توان با استفاده از لیزر سوئیچ Q به حذف ضایعات پیگمانی اقدام کرد. شواهد نشان می دهد که مکانیسم اثر این نوع لیزر، بسیار متفاوت از لیزرهای پالسی و یا پیوسته با عرض پالسی در حد میلی ثانیه می باشد.هدف از این تحقیق بررسی برهمکنش لیزر Nd: Yag سوئیچ Q با فرکانس دوبل و پوست به منظور حذف ضایعه پیگمانی، با ارایه یک مدل مناسب، و شبیه سازی پروسه و مکانیسم عمل لیزر می باشد. در این راستا به شبیه سازیهای نرم افزاری فرآیند واقع شده در حین اعمال پالس لیزر Q از دیدگاهی که روش پیشنهادی معرفی می کند، پرداخته می شود. در ادامه احتمال وقوع فروشکست نوری در اثر تولید پلاسما در بافت مطرح می شود. با سود جستن از این روش محل وقوع فروشکست و همچنین آستانه آن با ترکیب روش معرفی شده و الگوریتم مونت کارلو پیش بینی می گردد. در پایان، جهت بررسی صحت مدلسازی انجام شده، نتایج بدست آمده با داده های منتشر شده مقایسه خواهد گشت.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 38
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

طیف سنجی Attenuated Total Reflection)) در ناحیه فروسرخ دور به وسیله تابش مایل قطبیده روی نمونه های نیمه هادی، هر یک شامل لایه های نازک GaN و آلیاژ سه تایی IN0.7Ga0.3N با ساختارهای مکعبی که بر روی زیرلایه GaAs رشد داده شده اند بطور نظری بررسی شده است. اثر آلائیدگی، تغییر ضخامت لایه و درصد مولی ترکیبات در آلیاژ روی محل این مد سطحی بررسی شده است، مشاهده شده که مکان مد سطحی موجبر در اثر این عوامل تغییر می کند. جابجایی قابل توجه مد موجبر ابزار مناسبی برای اندازه گیری بارامترهای فوق الذکر در انطباق طیف تجربی و تئوری است.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 20
نویسنده: 

زند منصور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  50
 • دانلود: 

  15
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله مشخصات کارکرد یک دستگاه لیزر گازکربنیک، تپی عرضی فشار آتمسفری با نرخ تکرار بالا، گزارش می شود. آرایه جدیدی از ترکیب جرقه وکرونا مناسب برای عملکرد با عمر زیاد در آهنگ تکرار بالا و بهره مناسب بعنوان منبع پیش یونش کننده استفاده شده است. در عملکرد مدار بسته گاز با تکرار 300 هرتز و با توان متوسط 220 وات برای اولین بار در ایران، بدست آمده است. در این حالت، بهره7.7  درصد، انرژی در هر پالس 735 میلی ژول اندازه گیری شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 50

دانلود 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  21
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این کار پدیده های جذب دو فوتونی و ضریب شکست غیر خطی از مرتبه سوم و پنجم به طور همزمان برای تکنیک برازش  zبررسی و فرمول بندی شده است. با استفاده از روش تجزیه گوسی رفتار منحنی برازش  zبرای اندازه های متفاوت روزنه و ضرایب غیر خطی جذب دو فوتونی ارایه شده است. این نتایج با روش انتگرال پراش هویگنس فرنل که توسط محققان گزارش شده مقایسه و با نتایج آنها انطباق خوبی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 21
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  306
 • دانلود: 

  98
کلیدواژه: 
چکیده: 

در تصویربرداری پزشکی با کمک نور لیزر نحوه انتشار نور در بافت، بازسازی تصویر و استخراج داده ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. به علت شرایط خاص بافت، برای بررسی انتشار نور لیزر از روشهای عددی نظیر مونت کارلو استفاده می شود. در این مقاله، با استفاده از روش های تجربی و روش عددی مونت کارلو، انتشار نور فلورسانس در محیط آشفته بافت بیولوژیکی مطالعه شده است. اثر تغییر خواص نوری بافت، مانند ضریب جذب و ضریب پراکندگی روی شدت نور فلورسانس بررسی و تطابق خوبی میان پیش بینی های مونت کارلو و نتایج تجربی مشاهده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 306

دانلود 98
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  62
 • دانلود: 

  14
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله روشی برای پیکربندی مجدد توپولوژی مجازی شبکه های WDM ارایه شده است، و نحوه پیاده سازی آن در شبیه ساز OWns به تفضیل بیان گردیده است. هدف الگوریتهای پیکربندی مجدد مصون نگهداشتن شبکه از اتلاف ترافیک تا حد امکان است. در الگوریتم پیشنهادی که Protected Reconfiguration Algorithm(PRM) نام دارد، برای جلوگیری از اتلاف داده ها، مسیرهای پشتیبانی بمنظور حفاظت از اطلاعات طراحی شده است، بطوریکه برای هر مسیر نوری اصلی موجود در شبکه، در صورت امکان یک مسیر پشتیبان که می تواند دومین مسیر بهینه بین نقاط مبدا و مقصد باشد تعریف می شود و منابع طول موج برای آن رزرو می گردد. در مواقعی که نیاز به از بین رفتن مسیر نوری پیش می آید، مسیر پشتیبان جهت حفاظت ترافیک جاری در آن استفاده می شود. دو فاکتور تعداد مسیرهای نوری و تعداد پرش ها، در عمل پیکربندی مجدد موثرند. از مزایای مهم این الگوریتم توانایی آن در پوشش خطاست. بعبارتی علاوه بر امکان پیکربندی مجدد شبکه، توانایی ترمیم شبکه بعد از بروز خطا را نیز دارد. نتایج شبیه سازی های انجام شده بیانگر آنست که مقدار اتلاف ترافیک و درصد از بین رفتن مسیرهای نوری با بکارگیری از این الگوریتم بسیار پایین می آید.

آمار یکساله:  

بازدید 62

دانلود 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  150
 • دانلود: 

  19
کلیدواژه: 
چکیده: 

از آنجا که جفت شدگی بین دو میکروحلقه در محاسبات مدارهای مجتمع نوری و پنس های بیولوژیک اهمیت ویژه ای دارد ما در این مقاله به محاسبه اثر کر بر روی ضریب جفت شدگی بین دو میکرو حلقه در حالت هایی که در یک صفحه می باشند یا بطور عمودی قرار دارند محاسبه و نتایج آن را گزارش نموده ایم. محاسبات نشان داده اند وقتی که شدت نور یا ضریب کر کوچک می باشد اثر قابل ملاحظه ای در رفتار جفت شدگی بوجود نمی آید لیکن با افزایش شدت،ضریب جفت شدگی به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد تا جایی که جفت شدگی به کلی قطع می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 150

دانلود 19
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  39
 • دانلود: 

  8
چکیده: 

در این مقاله با بسط مدل دو ترازه غیرخطی سیواکومار به مدل سه ترازه L شکل ودرحضورمحیط کر،تحول زمانی میانگین فوتونها برای حالتی که یکی ازمیدانها همدوس و دیگری غیر همدوس بوده و اتم در حالت پایه باشد، بررسی شده است. در این مدل، اتم L شکل با دو میدان کوانتومی که یکی از آنها باعث تحریک اثر کر و همچنین جفتیدگی وابسته به شدت می گردد، بر هم کنش می کند. با محاسبه و رسم نمودارهای میانگین فوتونها بر حسب زمان برای مقادیر مختلفی از ثابت کر و عامل جفتیدگی غیر خطی، نشان داده می شود که پدیده نمو و فروهش در هر دو میدان (همدوس و غیر همدوس) بوجود می آید. همچنین نشان داده می شود که با افزایش هر یک از عوامل غیر خطی دوره تناوب نموها (فروهش ها) کوچک شده بقسمی که برای مقادیر بسیار بزرگ عوامل مذکور، نظم لازم برای این پدیده از بین خواهد رفت.

آمار یکساله:  

بازدید 39

دانلود 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  48
 • دانلود: 

  55
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله روشی برای ایجاد اتصالاتی با تضعیف کم در تارهای سیلیکایی از طریق جوش دادن آنها به هم توسط گرمای حاصل از قوس الکتریکی بسط داده شده است. با این روش یک اتصال خوب مکانیکی با اتلاف انتقال کم بدست می آید. تکنیکها و روش های آماده سازی انتهای تار و در یک ردیف قرار دادن آنها بحث می گردد، سپس چگونگی اندازه گیری تضعیف در محل اتصال شرح داد می شود. دو تاری که به هم متصل شده اند، مغزی، غلاف و پوششی در اندازه های 9.3 ، 125 و 245 میکرو متر داشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 48

دانلود 55
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  51
 • دانلود: 

  16
چکیده: 

در این مقاله اثر مقدار کاتالیست Fe و تغییر جریان بر کیفیت و خواص لوله های نانویی کربن تولید شده به روش تخلیه قوس الکتریکی با استفاده از طیف سنجی پس پراکندگی رامان مورد مطالعه تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی طیف های رامان مربوطه مبین آن است که در جریان عبوری ثابت و یک انرزی ثابت لیزر تهییجی٬ مقدارکاتالیست تاثیری در مکان مدهای اپتیکی ندارد ولی شدت پیک ها تغییر می یابد. در بخش آخر مقاله اثر جریان بر تغییر شدت پیک ها بررسی شده است. یافته های تجربی ما موید این نتیجه کلی می باشد که با کاهش مقدار کاتالیست و جریان در روش تخلیه قوس الکتریکی امکان دستیابی به لوله های نانویی کربن با کیفیت بالاتر فراهم می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 51

دانلود 16
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  47
کلیدواژه: 
چکیده: 

تزویج کننده های جهتی با ایجاد دو موجبر خطی موازی در بلورهای فوتونی دو بعدی قابل طراحی هستند و به عنوان یکی از عناصر اصلی سیستمهای مخابرات نوری می توانند در ساخت مالتی پلکسرها، سوئیچهای نوری، فیلترهای جداساز کانال و مدولاتورها مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله یک تزویج کننده جهتی در یک بلور فوتونی دو بعدی شامل یک دی الکتریک سوراخ دار با آرایش مثلثی طراحی می شود و به عنوان یک فیلتر جداساز کانال مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به طول موجهای مورد استفاده در سیستمای مخابرات نوری طراحی به منظور جداسازی طول موج 1.5m صورت می پذیرد. چون برای جداسازی دو دسته طول موج معمولا از زانوی موجبری استفاده می شود، با در نظر گرفتن روشهای مطرح در زمینه افزایش کارایی زانوهای موجبری بلور فوتونی، در ساختار تزویج کننده جهتی تغییراتی را پیشنهاد می دهیم که از این طریق کارایی آن از نظر توان خروجی کانال جداسازی شده در حدود %15 افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 47
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  215
 • دانلود: 

  17
کلیدواژه: 
چکیده: 

دستگاه سی تی اسکن نوری، برای دوزیمتری ژل معادل بافت بکار می رود. پرتو لیزر به ژل نورگذر تابانده می شود و از سمت دیگر اطلاعات نوری توسط یک CCD آشکارسازی می شود. با چرخش ژل یک کانتور سه بعدی از توزیع جذب دوز در تمام ژل و با دقت بالا را می توان توسط نرم افزارMATLAB  بازسازی کرد. در این مقاله ابتدا روشهای گذشته و مرسوم شرح داده شده و سپس سیستم نوینی مطرح می شود که ضمن برطرف کردن اشکالات سیستمهای قبلی دارای کارایی و دقت بالاتر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 215

دانلود 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  62
 • دانلود: 

  12
کلیدواژه: 
چکیده: 

استخراج موقعیت و ردگیری اهداف پرنده هوایی با تشعشعات حرارتی مختلف از جمله موضوعاتی است که مورد توجه محققان بوده است. کاربرد خاص این موضوع در ردگیری اهداف خودی و غیر خودی منجر به انجام تحقیقات ویژه ای در زمینه استخراج و ارایه الگوریتم های مختلف ردگیری شده است. تاکنون ردگیری هدف با تشعشع حرارتی بالا و سطح مقطع نسبتا کوچک بررسی شده است. در این مقاله با ارایه الگوریتمی که ترکیبی از الگوریتم تومینز، تخمین زن و همبستگی است به موضوع ردگیری موشک، با سطح مقطع کوچک پرداخته شده است. نتایج بر روی سناریوهای واقعی و ساختگی بررسی و موفقیت آمیز بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 62

دانلود 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  411
 • دانلود: 

  63
چکیده: 

در این تحقیق دستگاه اندازه گیری سرعت خون به روش لیزر داپلر طراحی و ساخته شده است. این روش به علت ارتباط صرفا نوری با بدن بیمار، یک روش غیرتهاجمی است. از سوی دیگر قدرت تفکیک مکانی بسیار بالای آن، امکان سنجش سرعت خون در مویرگها را نیز فراهم می سازد که در بسیاری از روشهای متداول سنجش فلو مانند اولتراسونیک امکان پذیر نمی باشد. با استفاده از روش جدید تنظیم پهنای باند پردازش به طور تطبیقی که در این پروژه از آن بهره گرفته شده است، به دقت سنجش دستگاه افزوده شده که آن را نسبت به نمونه های خارجی دستگاه برتر می سازد. ضمنا به منظور ارزیابی و تست دستگاه طراحی شده از آزمایشات In Vitro بر روی یک فانتوم که از لحاظ اپتیکی مشابه ساختار پیچیده عروق، پوست و بافت بدن انسان است، استفاده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 411

دانلود 63
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  63
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

معمولا یک جستجوگر رتیکلی که به عنوان ردیاب نقطه ای عمل می کند، نمی تواند شکل هدف را استخراج نماید. در این مقاله از اصول تصویربرداری مقطع نگاری کامپیوتری جهت بازسازی تصویر در سیستم جستجوگر رتیکلی استفاده شده است. در این روش نیازی به تغییر سیستم جستجوگر رتیکلی نمی باشد، فقط کافی است الگوریتم مقطع نگاری در حالت دوبعدی حل گردد. از ویژگیهای این روش، سادگی، دقت بالا و هزینه کم نسبت به سایر روشها می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 63

دانلود 30
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  26
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله خواص گاف فوتونی بلورهای فوتونی دو بعدی با شبکه های مربعی و مثلثی از میله های دی الکتریک مورد بررسی قرار می گیرد. میله های دی الکتریک از یک هسته دی الکتریک و یک لایه خارجی ناهمسانگرد تلوریم تشکیل می یابند. با استفاده از روش بسط موج تخت تغییرات گاف فوتونی را وقتی که میله ها با هسته های دی الکتریک مختلف پر می شوند، مطالعه کرده و فرایندهای بهینه سازی را که منجر به مقدار ماگزیمم از گاف فوتونی کامل می شود، مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 26
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  27
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله روشی برای ساخت عینک های محافظ چشم در مقابل پرتوهای نوری حاصل از لیزرهای حالت جامد بطور هم زمان در طول موج های 1064nm و 532nm و (Nd-YAG) 355nm و طول موج (ruby) 694nm ارایه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 27
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  150
 • دانلود: 

  47
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله خواص اپتیکی لایه های نازک Bi2o3 و Cu : Bi2o3 مورد بررسی قرار می گیرد. این لایه های نازک روی زیرلایه شیشه ای که دمای آنها تا 200oc بالا برده می شود، تشکیل می گردد. روش لایه نشانی، ایجاد لایه نازک به روش PVD می باشد و با استفاده از دستگاه اسپکترومتر Carry 500 طیف های عبوری و انعکاسی و جذبی در طول موج های 200-2000nm اندازه گیری شده است. بررسی منحنی طیف های فوق نشان می دهد که با ایجاد ناخالصی فلزی در اکسید بیسموت می توان رفتار اپتیکی لایه نازک را از نظر انعکاس و عبور نور تغییر دهیم، ولی در مورد جذب نور اختلاف زیادی حاصل نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 150

دانلود 47
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  15
کلیدواژه: 
چکیده: 

در لیزرهای Nd:YAG با دمش لامپ درخش بخش عمده انرژی ورودی برای برانگیختن، به دلیل عدم انطباق طیف های گسیلی لامپ و جذبی ماده فعال مفید واقع نشده و بازدهی لیزر کم می شود. در این کار تجربی برای جبران بخشی از بازدهی کاهش یافته از مبدل های رنگی تهیه شده از مواد آلی رنگینه ای افزوده شده به ماتریسهای پلیمری استفاده شده است. به این طریق بخشی از طیف گسیلی لامپ دمش که در ماده فعال جذب نمی شود، در ماده رنگینه جذب شده و سپس با گسیل طول موج بلندتر قابل جذب در نئودمیوم مقدار جذب در فرایند دمش و در نتیجه بازدهی لیزر افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  18
کلیدواژه: 
چکیده: 

با استفاده از روش حساب وردشی پهنای باند و منحنی بهره در تقویت کننده رامان توزیع شده با چند پمپ بهینه سازی شده است. با اعمال قیدهای مناسب، بهترین فرکانس و توان برای پمپ ها متناظر با کمترین تغیرات منحنی بهره بدست آمده است. نتایج حاصل نشان می دهد که با افزایش تعداد پمپ ها، در انتهای فیبر سیگنال ها بهره یکنواخت تری خواهند داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 18