مشخصات همایش

کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری

کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

اطلاعات

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

نوع

: فنی و مهندسی

برگزار کننده

:

حامی

: مركز تحقيقات و مطالعات فراتكميل ايستا شهر، وزارت علوم تحقيقات و فناوري

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: www.5icsau.com/fa

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/تهران/تهران

نمایه

: مركز تحقيقات و مطالعات فراتكميل ايستا شهر، وزارت علوم تحقيقات و فناوري

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

5,167

دانلود یکساله

5,167

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID