مشخصات همایش

کنگره بین المللی حکمت ناب

کنگره بین المللی حکمت ناب

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: علوم انسانی

نوع

: علوم انسانی

برگزار کننده

:

حامی

: كانون فرهنگي مناجات

تماس

تلفن

: 045-33238398

نمابر

: 045-33238398

تارگاه

: www.hekmatenab.ir/fa

پست الکترونیک

: hekmatenabc@gmail.com

محل برگزاری:

ایران/اردبیل/اردبیل

نمایه

: كانون فرهنگي مناجات

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

1,581

دانلود یکساله

1,581