مشخصات همایش

همایش ملی بهداشت و سلامت جوانان

همایش ملی بهداشت و سلامت جوانان

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

اطلاعات

گروه تخصصی

: پزشکی

نوع

: پزشکی

برگزار کننده

:

حامی

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: conference.iaurmia.ac.ir

پست الکترونیک

: youth-health@iaurmia.ac.ir

محل برگزاری:

ایران/ارومیه/ارومیه

نمایه

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

724

دانلود یکساله

724

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID