مشخصات همایش

کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری

کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: علوم انسانی

نوع

: علوم انسانی

برگزار کننده

:

حامی

: شهرداري مشهد، شوراي اسلامي شهر مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/مشهد/مشهد

نمایه

: شهرداري مشهد، شوراي اسلامي شهر مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

24,269

دانلود یکساله

24,269