مشخصات همایش

همایش ملی تحقیقات کاربردی و استانداردسازی در توسعه صنایع

همایش ملی تحقیقات کاربردی و استانداردسازی در توسعه صنایع

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: علوم انسانی

نوع

: علوم انسانی

برگزار کننده

:

حامی

: پژوهشگاه استاندارد

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران//

نمایه

: پژوهشگاه استاندارد

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

1,935

دانلود یکساله

1,935