مشخصات همایش

همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: علوم پایه

نوع

: علوم پایه

برگزار کننده

:

حامی

: انجمن ايراني ژئومورفولوژي، دانشكده جغرافيا دانشگاه تهران

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/تهران/دانشگاه تهران

نمایه

: انجمن ايراني ژئومورفولوژي، دانشكده جغرافيا دانشگاه تهران

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

2,094

دانلود یکساله

2,094