مشخصات همایش

همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی

همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: علوم انسانی

نوع

: علوم انسانی

برگزار کننده

:

حامی

: انجمن علمي دانشجويي علوم ورزش، دانشگاه شهيد بهشتي

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/تهران/دانشگاه شهید بهشتی

نمایه

: انجمن علمي دانشجويي علوم ورزش، دانشگاه شهيد بهشتي

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

4,773

دانلود یکساله

4,773