مشخصات همایش

همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن (آینده نگاری نوآوری در تحقیق و توسعه)

همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن (آینده نگاری نوآوری در تحقیق و توسعه)

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

نوع

: فنی و مهندسی

برگزار کننده

:

حامی

: انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/تهران/تهران

نمایه

: انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

693

دانلود یکساله

693