مشخصات همایش

کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: علوم انسانی

نوع

: علوم انسانی

برگزار کننده

:

حامی

: موسسه آموزش عالي تاكستان

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: www.confme.com

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/تاکستان/قزوین

نمایه

: موسسه آموزش عالي تاكستان

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

6,193

دانلود یکساله

6,193