مشخصات همایش

کنفرانس ملی برق و کامپیوتر

کنفرانس ملی برق و کامپیوتر

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

نوع

: فنی و مهندسی

برگزار کننده

:

حامی

: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كاشان

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/کاشان/کاشان

نمایه

: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كاشان

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

12,126

دانلود یکساله

12,126