مشخصات همایش

کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی

کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

اطلاعات

گروه تخصصی

: علوم انسانی

نوع

: علوم انسانی

برگزار کننده

:

حامی

: انجمن مديريت صنعت ايران، دانشگاه مازندران

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: imconference.ir

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/مازندران/بابلسر

نمایه

: انجمن مديريت صنعت ايران، دانشگاه مازندران

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

7,610

دانلود یکساله

7,610

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID