مشخصات همایش

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: هنر و معماری

نوع

: هنر و معماری

برگزار کننده

:

حامی

: موسسه آموزش عالي دانش پژوهان

تماس

تلفن

: 03137779914

نمابر

: 03137779914

پست الکترونیک

: sduc@daneshpajoohan.ac.ir

محل برگزاری:

ایران/اصفهان/مجازی

نمایه

: موسسه آموزش عالي دانش پژوهان

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

هنر و معماری

بازدید یکساله

306

دانلود یکساله

306