مشخصات همایش

کنگره علوم خاک ایران (مدیریت خاک و امنیت غذایی)

کنگره علوم خاک ایران (مدیریت خاک و امنیت غذایی)

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

نوع

: کشاورزی و منابع طبیعی

برگزار کننده

:

حامی

: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: www.soilcongress11.ir

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/گرگان/گرگان

نمایه

: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

12,927

دانلود یکساله

12,927