مشخصات همایش

کنفرانس هسته ای ایران

کنفرانس هسته ای ایران

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

نوع

: فنی و مهندسی

برگزار کننده

:

حامی

: انجمن هسته ای ایران، دانشگاه یزد

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: yon.ir/wsc9

پست الکترونیک

: 22ndnpc@confs.yazd.ac.ir

محل برگزاری:

ایران/یزد/یزد

نمایه

: انجمن هسته ای ایران، دانشگاه یزد

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

5,462

دانلود یکساله

5,462