مشخصات همایش

کنفرانس انجمن علمی انرژی ایران (و کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی ایران)

کنفرانس انجمن علمی انرژی ایران (و کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی ایران)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

اطلاعات

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

نوع

: فنی و مهندسی

برگزار کننده

:

حامی

: انجمن علمي انرژِي ايران، دانشگاه شهيد بهشتي

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: www.ieanc.org/fa

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/تهران/تهران

نمایه

: انجمن علمي انرژِي ايران، دانشگاه شهيد بهشتي

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

10,993

دانلود یکساله

10,993

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID