نتایج جستجو

20

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

SAFARA SOMAYEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  2205
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

ZUCCHINI YELLOW MOSAIC VIRUS (zymv, POTYVIRUS) IS ONE OF THE MOST DAMAGING ‘EMERGING’ VIRUSES OF CUCURBITS .zymv WAS FIRST ISOLATED IN 1973 AND DESCRIBED BY LISA ET AL. IN 1981, IS THE CAUSE OF ONE OF THE MOST ECONOMICALLY IMPORTANT DISEASES OF THE FAMILY CUCURBITACEAE, NATURALLY INFECTING PLANTS IN MORE THAN 50 COUNTRIES. zymv BELONG TO THE POTYVIRUS GENUS AND POTYVIRIDAE FAMILY THE SYMPTOMS OF zymv IN DIFFERENT CUCURBITS INCLUDE STUNTING, YELLOWING, MOTTLING, SEVERE MOSAIC, LEAF AND FRUIT DEFORMATION, BLISTERING AND SHOE STRING. SAMPLES WERE COLLECTED FROM SEX MAIN CUCURBITS CULTIVATION REGIONS OF KHUZESTAN PROVINCE NAMELY SUSH, SHUSHTAR, MOLASANI, HAMIDIEH, DEZFUL, DASHTE AZADEGAN. TOTAL RNA WERE EXTRACTED WITH PHENOL-CHLOROFORM METHOD. FOR RT-PCR, REVERSE PRIMER(R-DAG) WITH THIS SEQUENCE “GCGTGGCAATGACAT” WHICH IS LOCATED IN 8735-8749 OF GENOME OF zymv. THE FRAGMENTS WITH 458 BP LENGTH WERE AMPLIFIED IN EACH ISOLATES. THE FRAGMENTS OF ISOLATES WERE SEQUENCED FROM BOTH DIRECTIONS. SEQUENCES OF SEX ISOLATES WERE COMPARED USING CLUSTALW ALGORITM USING MEGA4 PROGRAM. NUCLEOTIDE SEQUENCE DATA WERE ANALYZED USING BLAST PROGRAM AT NCBI WEBSITE. PHYLOGENETIC TREE ANALYSIS WAS CARRIED OUT USING THE NEIGHBOR-JOINING METHOD WITH BOOTSTAP1000 OF MEGA4 PROGRAM. AFTER COMPARISON OF 400 NUCLEOTIDE SEX ISOLATE SEQUENCE, THE SAME SEQUENCE IN THIS REGION (NIB-CP) WERE OBSERVED. SHUSH ISOLATE WAS SELECTED AND WAS RECORDED IN NCBI WITH THIS ACCESSION NUMBER (FJ270312). SHUSH ISOLATE SEQUENCE WAS COMPARED OTHER SEQUENCE USING BLAST IN NCBI WEBSITE. THIS ISOLATE WAS CLOSED CALIFORNIA ISOLATE WITH 97% MAX IDENTITY. PHYLOGENTIC TREE WAS DESIGNED USING 63 ISOLATE FROM SEVERAL COUNTRIES. SHUSH ISOLATE SEQUENCING BLAST IN NCBI WAS SHOWED SHUSH ISOLATE WAS CLOSER ASADABAD ISOLATE (HAMEDAN) WITH 98% SIMILARITY THAN IRANIAN ISOLATES. AND ALSO BLAST SEQUENCE OF THIS ISOLATE WAS ILLUSTRATED SHUSH ISOLATE MORE CLOSELY CALIFORNIA STRAIN (97%).

آمار یکساله:  

بازدید 2205

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  143-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  589
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 589

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 21)
 • صفحات: 

  339-345
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1512
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

سابقه و هدف: استان بوشهر از مهمترین مناطق تولید گوجه فرنگی به صورت خارج از فصل می باشد.این مطالعه با هدف شناسایی ویروس های مهم گوجه فرنگی و تعیین پراکندگی آنها به دنبال مشاهده گسترده علایم و خسارت بیماری های ویروسی در مزارع به دلیل اتخاذ تصمیمات مدیریتی صحیح تر انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی بر روی 250 نمونه با علائم موزائیک، زردی، بدشکلی و پیچیدگی در برگ ها و کوتولگی بوته از مزارع گوجه فرنگی استان بوشهر انجام شد. به منظور تشخیص ویروس های آلوده کننده، نمونه ها با روش سرولوژیکی الایزا غیر مستقیم و با استفاده از پادتن های چند همسانه ای مربوط به ویروس های مهم گوجه فرنگی مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها: در نمونه های بررسی شده آلودگی به ویروس های پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (TYLCV)، موزائیک زرد کدو (zymv)، کوتولگی پیسه ای بادنجان (EMDV)، موزائیک خیار (CMV)، موزائیک یونجه (AMV)، ایکس سیب زمینی (PVX) و موزائیک گوجه فرنگی (ToMV) به ترتیب به میزان %94.5، %72، %65، %56.7، %27، %5.4 و %5 مشاهده گردید. اما آلودگی به ویروس های موزائیک کدو (SMV)، موزائیک هندوانه (WMV)، وای سیب زمینی (PVY) وبرگ قاشقی سیب زمینی (PLRV) مشاهده نشد.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از آلودگی بسیار شدید (بین 50 تا 95 درصد) مزارع عمده کشت گوجه فرنگی در استان بوشهر به ویروس های پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی، موزائیک زرد کدو، کوتولگی پیسه ای بادنجان و موزائیک خیار می باشد. بنابراین ضرورت اقدام فوری به منظور مدیریت بیماری های ویروسی و کنترل گسترش آلودگی، به ویژه به وسیله بذور و نشاهای آلوده و حشرات ناقل وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1512

دانلود 246 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  42
 • دانلود: 

  9
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 42

دانلود 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (ب)
 • صفحات: 

  393-406
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  280
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

در طی نمونه برداری از گلخانه های خیار منطقه جیرفت در سال های 1380 تا 1383، 1294 نمونه دارای علایمی از قبیل موزائیک، بد شکلی و تاولی شدن برگ و میوه جمع آوری گردید. با استفاده از آزمون های الایزا و ایمنی سنجی نقطه ای (DIBA) Dot immunobinding ویروس های موزائیک زرد کدو Zucchini yellow mosaic virus (zymv)، موزائیک هندوانه 2 (WMV-2) Watermelon mosaic virus-2، موزائیک خیار (CMV) Cucumber mosaic virus و پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) Tomato spotted wilt virus شناسایی و تعیین پراکنش شدند. این بررسی نشان داد که خیار گلخانه ای به ویروس های فوق آلوده است و zymv شایع ترین ویروس بر روی خیار گلخانه ای می باشد. انتقال ویروس های شته زاد توسط چهار شته شامل Aphis fabae، A.craccivora، A.gossypii و Myzus persicae مورد بررسی گرفت. ویروس موزائیک زرد کدو دارای بالاترین درصد انتقال بین ویروس های فوق بود و A.craccivora با راندمان بالای 60 درصد باشته های فوق منتقل شد. WMV-2 تنها توسط شته A.gossypii منتقل نگردید. آلودگی نمونه های آلوده به zymv در روش RT-PCR با یک جفت آغازگر که قطعه ای به طول 458 جفت باز از ژن پروتئین پوششی را تکثیر می کرد، تایید شد. آزمون TAS-ELISA با استفاده از آنتی سرم های مونوکلونال کانادایی نشان داد که جدایه جیرفت به شاخه یک یا دو از گروه A متعلق می باشد. در آموده نسبتا خالص ویروس پیکره های رشته ای انعطاف پذیر با طول تقریبی 790 نانومتر با میکروسکوپ اکترونی مشاهده شد. وزن مولکولی پروتئین پوششی این ویروس با روش الکترو فورز در ژن پلی آکریل آمید 36.2 کیلو دالتون تعیین و در آزمون و سترن بلات با استفاده از آنتی سرم تهیه شده بر علیه ویروس به عنوان شناساگر پروتئین پوششی ویروس تایید گردید. این اولین گزارش از حضور ویروس های فوق روی خیار گلخانه ای در منطقه جیرفت می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 280

دانلود 36 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  201-203
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  179
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

ویروس موزائیک زرد کدو (Zucchini yellow mosaic virus، zymv)و ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (Tomato spotted wilt virus، TSWV) از ویروس های آلوده کننده کدوییان می باشند. به منظور ردیابی zymv و TSWV طی سال زراعی 93، تعداد 457 نمونه ی برگی کدو، خیار، خربزه، هندوانه و طالبی مشکوک به آلودگی به این ویروس ها از مزارع کدوییان در استان گیلان و شهرستان ارومیه جمع آوری و با استفاده از آزمون الیزای مستقیم بررسی شدند. هیچکدام از نمونه ها آلودگی به TSWV را نشان ندادند. zymv نیز فقط در 39 نمونه ی کدو شناسایی شد. نمونه های کدوی آلوده بهzymv به گیاهان محک مایه زنی شدند. جهت ردیابی مولکولی، از آزمون RT-PCR با استفاده از آغازگرهای اختصاصی مربوط به ناحیه پروتئین پوششی zymv انجام و قطعه ای به اندازه 458 جفت باز تکثیر و تبارزایی 3 جدایه از روی کدو نشان داد که این جدایه ها در گروه A که شامل جدایه های اروپایی و ایرانی است قرار می گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 179

دانلود 101 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  104-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22520
 • دانلود: 

  13241
چکیده: 

A plant viral vector engineered from anin vivo infectious clone of zucchini yellow mosaic virus (zymv) was used to express the human interferon-gamma (INF- g) in planta. The INF-γ gene was in frame inserted between the P1 and HC-Pro ORFs of the zymv vector.The infectious activity of the vector was approved by rubbing the plasmid on Chenopodium quinoaand observing local lesions. Individual lesions were mechanically transferred to the systemic host plant zucchini squash at the stage of cotyledonary leaf.The stability of INF-g expression was assessed by successive passages of recombinant viruses from infected plant and throughout the period of 35 days after inoculating in a single plant. Then, the leaf tissues of inoculated plant were analyzed for the presence of transgene by RT-PCR and western blot analysis. The recombimamt protein was purified using affinity chromatography method. The results showed approximately 1–1.2 mg INF- g per 100 g tissues were purified from leaves two weeks post inoculation. Also, the vector was remarkably stable in squash after six serial passages and 35 days. The procedure provides a convenient and fast method for production of large quantities of pure INF-g in planta.The system also has a potential for production of other proteins of interest in cucurbits to use as immunogen to produce antiserum or use for other purposes.

آمار یکساله:  

بازدید 22520

دانلود 13241 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  129-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9800
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

منابع مقاوم به ویروس موزاییک هندوانه (WMV) ، ویروس موزائیک زرد کدو (ZYWV) و دو جدایه محلی ویروس موزاییک خیار (CMV) به عنوان مخرب ترین ویروس بیماری زای طالبی و خربزه (Cucumis melo L.) در مزارع ایران، مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی مقاومت ژرم پلاسم طالبی و خربزه تحت فشار زیاد بیمار با مایه کوبی های طبیعی بوسیله شته محلی، مایه زنی مکانیکی در گلخانه و سپس ارزیابی مزرعه ای ارقام مقاوم و متحمل حاصل از طریق مایه کوبی های طبیعی و مکانیکی انجام گرفت. نتایج نشان داد که بیشتر ارقام طالبی و خربزه به هر دو شرایط آلودگی طبیعی ویروس های جالیز در مزرعه و آلودگی مکانیکی در گلخانه حساس بودند. با این وجود، رقم طالبی مکولالینا ورتبرود و ارقام خربزه سوسکی و بهرام آبادی نسبا به zymv مصون بودند. ارقام طالبی گالیکوم و خوراسگانی در برابر CMV و WMV در هر دو شرایط مزرعه و گلخانه مقاوم بودند به همین ترتیب ارقام تاشکندی و لطیفه - 1 مقاوم بودند. ارقام طالبی باغ کومه لنجان، اشترجان، لنجان، فیروزان، شهد شیراز و ارقام خربزه آردیان و لطیفه با توجه به صفات تیپ آلودگی و میزان کاهش عملکرد میوه متحمل شناخته شدند. بیماری زاییCMV#1 ،CMV#2  و zymv بطور معنی داری متفاوت بود، به نحوی که CMV#1 بیماری زاترین نوع با بالاترین شدت (3.59) بود. ارزیابی مجدد نتایج، ارقام مفاوم و متحمل از طریق آلودگی مضاعف بوته ها در مزرعه، شواهدی دال بر ارثی بودن منابع مقاومت یا تحمل موجود در ارزیابی های قبلی مزرعه ای و گلخانه ای ژرم پلاسم بود.

آمار یکساله:  

بازدید 9800

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

منابع ژنتیکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  106-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  137-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13986
 • دانلود: 

  15925
چکیده: 

Zucchini yellow mosaic virus (zymv) is a potyvirus with a worldwide distribution. This virus causes serious economic losses in Iran in many cucurbits. During 2002-2003, samples were collected from squash fields in Tehran Province. Five isolates (Z1, Z2, Z3, Z4 and Z5) were inoculated on 27 species of Cucurbitaceae, Chenopodiaceae, Amaranthaceae, Solanacae, Leguminosae and Ranunculaceae. Chenopodium quinoa and C. amaranticolor showed chlorotic local lesions. Gomphrena globosa developed necrotic local lesions. Systemic symptoms were produced in the members of Cucurbitaceae and Ranunculus sardous. Z2, Z4 and Z5 caused mosaic symptoms on Phaseolus vulgaris cv. Red Kidney and P. vulgaris cv. Khorram but Z1 and Z3 caused chlorotic local lesions.Virus was purified from Cucurbita pepo. Virus particles in immunoelectron microscopy were filamentous flexuous. The molecular weights of coat protein using SDS-PAGE and western blotting were estimated at 32 kDa. Reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) was performed using one primer pairs designed by Desbiez et al. An approximately 458 bp fragment was amplified with a specific primer.

آمار یکساله:  

بازدید 13986

دانلود 15925 استناد 0 مرجع 0
litScript