نتایج جستجو

84

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1155-1160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17435
 • دانلود: 

  14182
چکیده: 

Snakebite is a common problem especially in tropical areas all over the world includingIran. Echis carinatus as one of the most dangerous Iranian snakes is spreading in this countryexcluding central and northwest provinces. In this study gelatinase and fibrinogenolyticproperties as two disintegrating matrix metalloproteinase enzymes were evaluated by a strongclear halo between 56-72 kDa in addition to another band located 76-102 kDa for gelatinase andone major band around 38 kDa for fibrinogenolytic enzyme respectively. The electrophorectcprofile of our venom demonstrated at least one protein band between 24-31 kDa like previousreports and another two bands between 52-76 kDa and below 17 kDa stemmed probably due tothe effect of natural selection in one species. According to our results Razi institute antivenincould neutralize in-vitro effects of gelatinase enzyme comprehensively. The electrophoreticprofile of Iranian commercial antivenom as the main intravenous treatment of envenomedpatients showed impurities in addition to F (abʹ )2 weighing 96 kDa in SDS-PAGE analysis. Itproposes more efforts for refinement to avoid short and long unwanted effects in envenomedpatients.

آمار یکساله:  

بازدید 17435

دانلود 14182 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  5-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  209
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

جنس Aspergillus از دسته قارچ های ناقص و با تنوع گونه ای فراوان است. برخی از گونه های این قارچ باعث آلودگی در انسان، حیوان، گیاه و خشکبار می گردند. اکثر گونه های Aspergillus به واسطه تولید آنزیم پکتیناز توانایی تجزیه مواد گیاهی را دارند. از گونه های مهم این جنس می توان به دو گونه Aspergillus flavus و A. niger اشاره نمود. هرچند با استفاده از روش های معمول ریخت شناسی تفاوت های بین این دو گونه Aspergillus را می توان تعیین نمود، ولی این روش ها نمی تواند نمایانگر تنوع های درون گونه ای باشد. از آنجا که این دوگونه قادر به ترشح آنزیم پکتیناز می باشند، لذا در این مطالعه از روش پکتیک زایموگرام بعنوان روشی ساده و کارآمد برای آشکار ساختن این تفاوت ها استفاده شد. در این بررسی ابتدا نمونه های غذایی، محصولات کشاورزی و غیره جهت جداسازی قارچ به محیط های کشت انتقال داده شد. سپس قارچ های Aspergillus بدست آمده خالص سازی و بر اساس صفات ظاهری مورد شناسایی قرار گرفتند. در این راستا 40 جدایه A. niger و 30 جدایه A. falvus شناسایی گردید. سپس نمونه های خالص را تحت شرایط استریل به محیط کشت مایع انتقال داده و سیتروس پکتین بعنوان تنها منبع کربن در این محیط باعث القای ترشح آنزیم خارج سلولی پکتیناز توسط قارچ گردید. پس از انکوباسیون نمونه های یاد شده، پکتیناز ترشح شده از آنها استخراج و تغلیظ شد و در ژل پلی اکریل آمید افقی الکتروفورز گردید. حاصل الکتروفورز به دست آمدن 18 الگوی زایموگرام برای A. niger و 8 الگو برای A. flavus بود. با بررسی الگوهای آنزیمی حاصله از روش الکتروفورزی پکتیک زایموگرام مربوط به دوگونه مذکور علاوه بر مشاهده اختلافات بین گونه ای، تفاوت های درون گونه ای نیز به وضوح قابل تشخیص بود. با استفاده از این روش علاوه بر شناسایی گونه ها و تنوع درون و بین گونه ای می توان اپیدمیولوژی این قارچ ها را نیز مورد مطا لعه قرار داد.

آمار یکساله:  

بازدید 209

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: SNAKE ENVENOMATION IS FREQUENTLY COMMON AND DEVASTATING ENVIRONMENTAL DISEASE ESPECIALLY IN RURAL AREAS OF MIDDLE EAST COUNTRIES INCLUDING IRAN. SNAKES LIVING IN IRAN LIKE VIPERA LEBETINA AND ECHIS CARINATUS ARE RICH IN PROTEIN AND PEPTIDE TOXINS THAT HAVE SPECIFICITY FOR A WIDE RANGE OF TISSUE RECEPTORS. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  1 (پیاپی 173)
 • صفحات: 

  22-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  906
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

Rhizoctonia solani یکی از قارچ های بیماریزا است که خسارت عمده ای به محصولات مختلف زراعی وارد می سازد. زیرگروه آناستوموزی AGI-IA این قارچ، برنج را مورد حمله قرار داده و باعث ایجاد بیماری سوختگی غلاف برنج می شود. این بیماری به عنوان یکی از مهمترین بیماری های قارچی در مناطق برنجکاری دنیا شناخته شده است. در این مطالعه پس از جداسازی، خالص سازی و تعیین گروه آناستوموزی، 75 جدایه قارچ R. solani AG1-IA، بعنوان عامل بیماری مورد شناسایی قرار گرفت. جهت بررسی ژنتیکی و شناسایی هر چه دقیق تر جدایه های قارچ R. solani AGI-IA، نشانگر پکتیک زایموگرام مورد استفاده قرار گرفت. در مطالعه الکتروفورزی آنزیم پکتیناز دو جایگاه یکی برای آنزیم پلی گالاکتوروناز (PG) و دیگری برای پکتین استراز (PE) شناسایی شد. حضور یا عدم حضور هر باند بوسیله محاسبه مقدار Rf مشخص گردید. پس از بررسی یافته ها، 15 باند پلی گالاکتوروناز (PG) و 3 باند پکتین استراز (PE) شناسایی شد. فراوانی باندها در الگوهای زایموگرمی بدست آمده بین 8 تا 17 عدد نوسان داشت. در نهایت شش الگوی آنزیمی برای جدایه های مورد مطالعه بدست آمد. پس از تهیه ماتریکس تشابه، بر اساس فراوانی باندها، میزان تشابه ژنتیکی بین 62% تا 88% محاسبه شد. دندروگرام رسم شده دارای دو شاخه اصلی بود که در یک شاخه تنها ZP3 قرار گرفت و در گروه دیگر الگوها آنزیمی ZP1 ZP2 ,ZP4 ,ZP5 و ZP6 قرار گرفتند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که اگر چه گروه آناستوموزی عامل بیماری سوختگی غلاف، AG1-IA است اما جدایه های این گروه آناستوموزی خود دارای تنوع درون گروهی می باشد. این تنوع بصورت تولید الگو های آنزیمی متفاوت مشاهده می شود. این تنوع در ایزوانزیم های پکتیناز می تواند پتانسیل های مختلفی به بیمارگر بدهد.

آمار یکساله:  

بازدید 906

دانلود 176 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SALEHIPOUR AMIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  159-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20917
 • دانلود: 

  17647
چکیده: 

There are increasing data on novel tumor markers such as gelatinase A, which play a key role in tissue invasion and metastasis. Since prostate cancer is one of the common malignancies, we designed a simple and applicable Indirect Hemagglutination (IHA) test for determination of total gelatinase A in serum samples. In this study, we have analyzed the circulating form of gelatinase A (MMP-2) in patients suffering from either benign prostate hyperplasia (n= 54) or prostate cancer (n= 26) and normal individuals as control (n= 26). The gelatinolytic activity was determined by zymography followed by densitometric analysis. PSA was quantified by using a standard ELISA technique. Correlation of densitometric analysis of gelatinase A activity and IHA titer was significant at 0.01 level (p< 0.01, r = 0.916). Correlation of PSA and IHA titer was significant at 0.01 level (p< 0.01, r = 0.746). Border line IHA titer in patients with prostate cancer was 512 ± 1 tube titer, in benign prostate hyperplasia patients was 128 ± 1 tube titer, and the titer in normal individuals was 8 ± 1 tube titer. These results demonstrate that IHA compared to zymography may be a better and simpler procedure in monitoring and screening patients with prostate cancer.

آمار یکساله:  

بازدید 20917

دانلود 17647 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHOLAMZADEH MINOO | EMTIAZI GITI | MOHABATKAR HASAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  SUPPL. (1)
 • صفحات: 

  150-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11586
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Alpha-amylases are starch-degrading enzymes which catalyze the hydrolysis of internal a-1, 4-O-glycosidic bonds in polysaccharides. These enzymes have many applications in food, paper, textile and pharmaceutical industries. About 30 % of world enzyme production market is provided by this enzyme. Alpha amylases are produced by plants, animals and microorganisms. However, microbial sources are the most preferred one for large scale production. Among microorganisms, alpha-amylase is mainly derived from Bacillus genus for commercial applications. Therefore, in this study, 13 different strains of Bacillus genus were tested for their ability to hydrolyze and consume starch. Comparative studies were performed on the strains which were capable to consume starch. The curve of starch consumption by applying logul's solution was depicted for strains. The enzymes activity was assayed by using DNS (3, 5-dinitrosalicylic acid) at various times and temperatures. The best strain according to the enzymatic features was selected. Enzymatic extract was achieved by centrifugation. As alpha-amylase was precipitated by ammonium sulphate, desalting process was performed by dialysis. Then zymography and determination of molecular weight for alpha-amylase were performed. The best strain regard to enzymatic features was Bacillus amyloliquefaciens. Maximum production of this enzyme was after 36 h. The enzyme activity was at the highest level at 70oC. Molecular weight of the enzyme was about 55KD. In conclusion, the selected strain can be an appropriate candidate for industrial production of alpha-amylase.

آمار یکساله:  

بازدید 11586

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

NOVELTY IN BIOMEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  89-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18963
 • دانلود: 

  4820
چکیده: 

Background: Streptokinase is a bacterial protein produced by different beta hemolytic streptococci and widely used in thrombolytic treatment. The main disadvantage of using streptokinase is antibody formation which causes allergic reaction to neutralize effects of streptokinase therapy. Aim of this study was investigate of recombinant mutant streptokinase fibrinolytic activity.Materials and Methods: In this study recombinant mutant streptokinase without 42 amino acids from the C terminal region was purified by affinity S-Tag column chromatography and its fibrinolytic activity was studied.Results: The concentration of expressed and purified protein was 10 mg/ml. Its enzyme activity was assayed using zymography, radial caseinolytic activity and fibrin plate test methods and estimated quantitatively by casein digestion method compared to a commercial form.Conclusion: It was found that this product had the more volume and more enzymatic activity.

آمار یکساله:  

بازدید 18963

دانلود 4820 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1000-1011
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1595
 • دانلود: 

  584
چکیده: 

زمینه و هدف: متاستاز علت اصلی مرگ ومیر ناشی از سرطان است و حدود 90% مرگ ومیر ناشی از سرطان را تشکیل می دهد. میزان درمان سرطان به طور قابل توجهی بهبود یافته است، این پیشرفت عمدتاً به دلیل تشخیص زودهنگام و مهار تکثیر سلول سرطان است. مهم ترین ویژگی یک سلول توموری بدخیم، توانایی فعالیت تهاجم و مهاجرت سلولی است. مطالعه مهاجرت سلولی و فاکتورهای مؤثر در آن در تشخیص سرطان، پیش آگهی، توسعه دارو و درمان سرطان ارزشمند است. تکنیک ها و روش های نوینی جهت بررسی قدرت تهاجم و مهاجرت سلولی در محیط آزمایشگاه و نیز جهت بررسی فعالیت آنزیم های درگیر در فرآیند تهاجم وجود دارند. اثر و کارآمد بودن داروها و ترکیبات مختلف ضد سرطانی را با استفاده از این روش ها در محیط آزمایشگاه و مدل حیوانی می توان موردبررسی قرار داد. نتیجه گیری: در این مقاله خلاصه ای از آزمون های مهاجرت در in-vitro شامل trans well migration assay، scratch wound assay، microfluidic chamber assay، exclusion zone assay، fence assay، micro carrier bead assay و spheroid migration assay و یک روش در in-vivo، Chick chorioallantoic membrane (CAM) assay ارائه می کنیم. در این مقاله همچنین روش های In situ zymography، ELISA، FRET based measurement of MMP activity، Substrate zymography به منظور اندازه گیری میزان آنزیم ماتریکس متالوپروتئیناز به عنوان آنزیم اصلی در تخریب ماتریکس خارج سلولی توضیح داده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1595

دانلود 584 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رستنیها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (پیاپی 39)
 • صفحات: 

  163-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

تعداد 103 جدایه قارچ متعلق به جنس Aspergillus از منابع مختلف جدا و خالص سازی گردید. این تعداد جدایه بر اساس مشخصات مورفولوژیکی و با مراجعه به کلید های معتبر شناسایی تحت 12 گونه از جنس آسپرژیلوس شاملA.alliaceus, A.candidus, A.carenus, A.flavus, A.fumigatus, A.niger var.niger, A.sydowii, A.versicolor   A.terreus, A.ustusو شناسایی شدند. این جدایه ها با استفاده از روش الکتروفورز آنزیمی پکتیک زیموگرام مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس تشابه الگوهای آنزیمی 45 الگو به دست آمد. در بررسی این الگوها، تعداد 26 جایگاه آنزیمی متعلق به پلی گالاکتورونازو پکتین استراز مشاهده شد. اگرچه تنوع درون گونه ای در بین گونه های جنس آسپرژیلوس بر اساس جایگاه های آنزیمی قابل توجه بود ولی با این حال، زیموگرافی توانست گونه های این جنس را از یکدیگر تفکیک کند و در بین جدایه های مورد مطالعه، الگوی مشترک آنزیمی بین گونه های مختلف دیده نشد. بنابراین، به نظر می رسد روش زیموگرافی از پتانسیل کافی برای تفکیک گونه های مختلف جنس آسپرژیلوس برخوردار است. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63197
 • دانلود: 

  12378
چکیده: 

Background: Tetracyclines are antimicrobial agents that possess anti-inflammatory and matrix metalloproteinase (MMP) inhibitory effects. Tetracycline, doxycycline, and minocycline have shown different potencies in inhibiting various MMPs. MMPs are a conserved family of zinc-dependent endopeptidases, which are involved in various physiologic and pathologic conditions. MMP-9 is among the most important proteases involved in the development of cardiovascular disease, cancer, and inflammatory disease Objectives: Considering the central role of MMP-9 in the above-mentioned diseases and the variable inhibitory potentials of routine tetracyclines, including tetracycline, doxycycline, and minocycline, this study measured the inhibitory effect of these routine tetracycline agents on MMP-9 activity obtained from U-937 cell cultures using the zymography method.MaterialsandMethods: AnMMP-9-rich culturemediumof U-937 cellswas used as the source of the enzyme. Serial dilutions of 5, 20, 100, 200, and 500mM of each drug were placed in zymography incubation buffer. Gelatin zymography was run, and densitometry of the bands was performed using Image J software. The resulting data were used to draw dose-response curves using GraphPad Prism software.Results: Our results showed that tetracyclines inhibited MMP-9 activity with IC50 values of 40.0, 10.7, and 608.0 mM for tetracycline, minocycline, and doxycycline, respectively. Minocycline showed the highest potency in MMP-9 inhibition (P<0.0001), while tetracycline was found to be more potent than doxycycline in MMP-9inhibition based on the zymography experiments (P<0.0001).Conclusions: Our results suggest that tetracyclines dose-dependently inhibitMMP-9activity, andamongthecommonclinical tetracyclines, minocycline provides the most potent inhibition of excess MMP-9 activity and its consequences.

آمار یکساله:  

بازدید 63197

دانلود 12378 استناد 0 مرجع 0
litScript