نتایج جستجو

58771

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5878

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: ACCURATE AND RAPID IDENTIFICATION OF METICILLINE RESISTANCE IN STAPHYLOCOCCUS AUREUS IS VERY ESSENTIAL. THE PRESENT STUDY WAS CONDUCTED TO COMPARE inhibition zone DIAMETER AROUND CEFOXITIN DISK ON TWO DIFFERENT MEDIA, MULLER HINTON AGAR AND OXACILLIN RESISTANT SCREENING AGAR…

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  11 (پیاپی 102)
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

زمینه و هدف: پژوهشی که پیش رو دارید، بررسی اثر ضد باکتریایی نانو ذرات نقره بر روی باکتری های گرم منفی و گرم مثبت می باشد که در جهت استفاده از آن ها در تولید نانوکامپوزیت نقره با خاصیت آنتی باکتریال مناسب و زیست تخریب پذیر به روش محلول اجرا درآمده است. روش بررسی: به منظور بررسی خواص ضد میکروبی نانوذرات نقره، در تابستان 1397(تاریخ شروع آزمایش)ابتدا نانو ذره نقره به روش احیای شیمیایی با NaBH4سنتز گردید و پس از انجام آزمون های نانومتریک UV-VIS, DLS, XRD و TEM وFTIR، از باکتری استافیلوکوکس اورئوس به عنوان شاخص گرم مثبت، باکتری اشرشیا کلی به عنوان شاخص گرم منفی استفاده شد و بعد میزان MIC، MBC و inhibition zone محاسبه شد. در مرحله بعد نانوکامپوزیت به روش Solution Blending تولید و آماده گردید و خاصیت آنتی باکتریال آن با روش inhibition zone بررسی گردید. یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نانو ذرات نقره در غلظت های 50، 20 میکروگرم بر میلی لیتر به ترتیب بر روی استافیلوکوکوس آرئوس، اشرشیا کلی اثر بازدارندگی(MIC) دارد و همچنین در غلظت های 60، 40 میکروگرم بر میلی لیتر به ترتیب بر میکروارگانیسم های یادشده اثر کشندگی (MBC) دارد که بیشترین اثر ضد باکتریایی بر اساس نتایج، بر باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس آرئوس مشاهده شد و علی رغم این در تست هاله عدم رشد(inhibition zone)، هاله به قطر mm 3-5 در اطراف دیسک نانوذره نقره در کشت های میکروارگانیسم های ذکر شده، مشاهده گردید و در تست هاله عدم رشد نانوکامپوزیت تولید شده نیز هاله ایجاد شده بر اساس مقادیر مورد انتظار بود. نتایج آزمایش ها با 3 تکرار و مقدار PValue محاسبه شده با روش ANOVA با ارزش 0001/0 P < معنادار بوده است. بحث و نتیجه گیری: نشان داد نانو ذرات نقره می تواند به خوبی بر روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی اثر مهارکنندگی و کشندگی داشته باشد و همچنین نانوکامپوزیت تولید شده به روش یادشده، خاصیت آنتی باکتریال بالایی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  34
 • دانلود: 

  15
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 34

دانلود 15
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  287-312
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  435
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این پژوهش خواص ضد میکروبی عصاره های اتانلی 80% آبی گیاه گزنه دوپایه urtica dioica4 باکتری و یک قارچ آلوده کننده محیط های کشت و بیماریزای انسانی با استفاده از روشهای متداول میکروبیولوژی و با بکارگیری محیطهای کشت مولر ـ هینتون آگار و سابرودکستروز آگار با روش ایجاد چاهک و روش تمام ظرف و سنجش قطر هاله عدم رشد انجام شد. عصاره های اتانلی 80% بخشهای مختلف این گیاه بر باکتریهای Pseudomonas aeruginosa Bacillus subtilis، Staphylococcus aureus،  E. coliو  قارچ Candida albicans دارای اثر میکروب کشی بودند. در میان عصاره ها، عصاره بذر گزنه دارای بیشترین اثر ضد باکتریایی بر روی باکتریهای گرم مثبت بود، عصاره برگ گیاه مذکور بر باکتریهای گرم منفی دارای بیشترین تاثیر بازدارندگی بود و بالاخره عصاره گل گزنه دارای بیشترین خاصیت ضد قارچی بود.عصاره های آبی بخشهای مختلف گیاه گزنه بر روی بازدارندگی رشد همه میکروارگانیسم های فوق به جز پسودوموناس آئروژینوزا تاثیر مثبت داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 435

دانلود 20 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

MOGHIM S. | SHAHRABADI M.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14843
 • دانلود: 

  5890
چکیده: 

Interference between the two members of reoviridae family, which multiply inside the cytoplasm of the host cell, was investigated. Monkey kidney cells (BSC-1) were coinfected with reo and rota viruses and the amount of virus produced was determined by TCID50 and Fluorescent Focusing Assay (FFA). Upon coinfection the growth of reovirus was reduced considerably in presence of rotavirus. Electron microscope examination of viruses extracted from mixed infected cells revealed that only rotavirus particles were present. This observation was confirmed by examining thin section of coinfected cells in which only cytoplasmic rotavirus like particles were visualized. Interference between rotavirus and reovirus was not at the level of adsorption and receptor attachment competition. Analysis of viral RNA extracted from the coinfected cells revealed that RNA genomes of both viruses were synthesized but after the first passage only rotavirus RNA was present in the infected cells. Similarly viral proteins of both viruses were produced in coinfected cells as was shown by polyacrylamide gel electrophoresis, followed by immunoblotting and by the immunofluorescence staining. Since there was no inhibition of viral macromolecular synthesis in mixed infected cells it was concluded that inhibition of reovirus maturation in presence of rotavirus was probably at the level of virus assembly.

آمار یکساله:  

بازدید 14843

دانلود 5890 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  87-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6290
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Background. The present study evaluated the antimicrobial efficacy of composite resins containing nano-silver (NAg) particles used in fixed orthodontic retainers. Methods. Nano-composite resin samples with 1%, 2%, and 5% concentrations of NAg were prepared. The antimicrobial effectiveness of NAg was assessed against Streptococcus mutans, Streptococcus sanguis, and Lactobacillus acidophilus by the biofilm inhibition test (three-dayold biofilms), eluted components test (on days 3, 15, and 30), and disk-diffusion agar test after 48 hours. Measures of central tendency and index of dispersion were used to determine colonyforming units. Kruskal-Wallis test and Mann-Whitney U test were also used. Results. The biofilm inhibition test showed a significant decrease in the colonies of S. mutans (87. 64%, 96. 47%, and 99. 76% decrease), S. sanguis (98. 13%, 99. 47%, and 99. 93% decrease), and L. acidophilus (81. 59%, 90. 90%, and 99. 61% decrease) at 1%, 2%, and 5% concentrations of Nag, respectively, compared to the control groups. The colony-forming unit (CFU)/mL of tested microorganisms continuously decreased with increased NAg concentration. In the eluted component test, no significant differences were noted in the 3rd, 15th, and 30th days between the different concentrations of Nag-containing composite resin disks and control samples. According to the disk-diffusion agar test, there was no growth inhibition zone for the composite resin disks containing 1% and 2% concentrations of Nag. However, the growth inhibition zone was seen with a 5% concentration, with a diameter of 9. 5± 0. 71 mm for S. mutans, 8. 5± 0. 71 mm for S. sanguis, and 8± 1. 41 for L. acidophilus. Conclusion. The incorporation of NAg into composite resins has antibacterial effects, possibly preventing dental caries around fixed orthodontic retainers.

آمار یکساله:  

بازدید 6290

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SULAIMAN O. | MURPHY R.J. | HASHIM R. | GRITSCH C.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  71-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4852
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4852

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

ANTICANCER RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  2287-2291
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2189
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2189

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ANEJA K.R. | JOSHI R. | SHARMA CH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (S.N. 6)
 • صفحات: 

  15-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  119117
 • دانلود: 

  65605
چکیده: 

Introduction and objective: Increasing number of people are using mouthwashes for general and oral health care. Few of these mouthwashes, however, have undergone rigorous testing, as evidenced by the limited amount of information on their safety and efficacy in the literature. The aim of this study was to determine the antimicrobial properties of ten commonly available mouthwashes against four oral pathogens related to caries and to oral fungal infections, to verify the claims made by the manufacturers to provide information to dental professionals about the efficacy of their products in vitro and to use these mouthwashes as a base for the evaluation of antimicrobial plant products.Materials and methods: The authors used two different techniques: microbial growth in nutrient broth by turbidity measurement and an agar well diffusion method to evaluate the antimicrobial effectiveness of ten often used mouthwashes against four microorganisms: Streptococcus mutans and Staphylococcus aureus (bacteria), Candida albicans and Saccharomyces cerevisiae (fungi). Nutrient broth without mouthwash and sterile distilled water served as the control respectively in the two techniques.Results: Hexidine mouthwash emerged as the most effective mouthwash [maximum mean diameter of inhibition zone against S. aureus (28.3mm to 33.9mm) followed by S. mutans (23.6mm to 26mm), S. cerevisiae (20.6mm to 26.3mm) and minimum against C. albicans (11.9mm to 22.9mm)] followed by Chlohex and Triguard, all of which had excellent level of activity. Following Triguard were Zytee, Chlohexplus, Hexnor and Chlorhexidine that showed good antimicrobial activity and finally, displaying very little antimicrobial activity was Listerine while Toss-K and Senquel-AD totally lacked antimicrobial activity.Conclusion: Hexidine mouthwash (ICPA Health Products Ltd., Ankleshwar, India) showed excellent antimicrobial activity against the four dental caries causing microorganisms in vitro. The six mouthwashes found to be effective against all the four tested microorganisms at all the four concentrations, comprising of Chlorhexidine gluconate as the basic constituent, presented different antimicrobial activities.

آمار یکساله:  

بازدید 119117

دانلود 65605 استناد 455 مرجع 0
نویسندگان: 

سنماری سعیده

نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  113
 • صفحات: 

  179-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  209
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

به منظور مطالعه زیست چینه نگاری سازند پابده در شمال شرق کازرون، برش موردک انتخاب شد. در این برش سازند پابده اساسا از مارن، شیل و آهک مارنی تشکیل شده است. مطالعه نانوفسیل های آهکی منجر به تشخیص 70 گونه و 28 جنس گردید. مطابق با اولین ظهور و آخرین حضور گونه های شاخص و گسترش تجمعات فسیلی، بایوزون هایDiscoaster multiradiatus zone (NP9/CP8a/CNP11), Tribrachiatus contortus zone (NP10/ CP8b-CP9a/ CNE1-CNE2), Discoaster binodosus zone (NP11/ CP9b/ CNE3), Tribrachiatus orthostylus zone (NP12/ CP10/ CNE4), Discoaster lodoensis zone (NP13/ CP11/ CNE5), Discoaster sunlodoensis zone (NP14/ CP12/ CNE6-CNE8), Nannotetrina fulgens zone (NP15/ CP13/ CNE9-CNE11), Discoaster tanii nodifer zone (NP16/ CP14a/ CNE12-CNE15), Discoaster saipanensis zone (NP17/ CP14b/ CNE15-CNE16), Chiasmolithus oamaruensis zone (NP18/CP15a/CNE17-CNE18), Isthmolithus recurvus zone (NP19/CP15b/CNE18-CNE19), Sphenolithus pseudoradians zone (NP20/ CP15b/ CNE20), Ericsonia Subdisticha zone (NP21/CP16a-b/CNE21-CNO1), Helicosphaera reticulate zone (NP22/ CP16c/ CNO2), Sphenolithus predistintus zone (NP23/ CP17-CP18 / CNO3-CNO4) مطابق زون بندیهای استاندارد جهانی شناسایی شد. در نتیجه این مطالعه و بر اساس زون های تعیین شده سن سازند پابده در برش موردک از پالئوسن پسین (تانتین) تا الیگوسن (روپلین-چاتین) پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 209

دانلود 125 استناد 0 مرجع 0
litScript