نتایج جستجو

11910

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1191

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  9
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  59
 • صفحات: 

  1-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  900
 • دانلود: 

  658
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 900

دانلود 658 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2 (مسلسل 96)
 • صفحات: 

  37-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  297
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

آب تمیز لازمه حیات و حفظ اکوسیستم است. هدف از این پژوهش، ارزیابی اثرات ضد باکتریایی نانوذرات روی، بر رشد اشرشیاکلی و انتروکوکوس فکالیس به عنوان شاخص آلودگی آب و همچنین بررسی فعالیت ضد باکتریایی فیلترهای آب پوشش داده شده با این نانو ذرات در حذف باکتری های یادشده بود. خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات روی، 5 و 100 نانومتری در غلظت های 12.5، 25.0، 50.0 و 100.0 میلی گرم در میلی لیتر در شرایط آزمایشگاهی به روش انتشار چاهک بررسی شد. حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی این نانوذرات نیز به روش براث دایلوشن تعیین شد. برای بررسی ویژگی تصفیه کنندگی نانوذرات اکسید روی، این ذرات به روش رسوبی بر روی فیلترهای پلی پروپیلنی پوشش داده شدند. فیلتراسیون آب آلوده با تعداد استاندارد از باکتری های مورد آزمایش انجام شد. بیشترین هاله عدم رشد نانوذرات اکسید روی 5 نانومتری بر علیه اشرشیاکلی و انتروکوکوس فکالیس در غلظت 100.0 میلی گرم در میلی لیتر به ترتیب 14.0±1.73 و 11.67±1.52 به دست آمد. حداقل غلظت مهارکنندگی نانوذرات اکسیدروی نیز 25.0میلی گرم در میلی لیتر به دست آمد. آزمون های آماری، رابطه بین غلظت نانوذرات و اثرات ضد باکتریایی آن ها را معنی دار نشان دادند (P<0.001). فیلتر پلی پروپیلنی پوشش داده شده با نانوذرات اکسیدروی 5 نانومتری، در جلوگیری از رشد و حذف اشرشیاکلی موثر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 297

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KOOTI M. | NAGDHI SEDISH A.

نشریه: 

JOURNAL OF CHEMISTRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4324
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4324

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ANEESH P.M. | VANAJA K.A. | JAYARAJ M.K.

نشریه: 

PROCEEDINGS OF THE SPIE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  6639
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  66390J-1-66390J-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  101-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2095
 • دانلود: 

  648
چکیده: 

جذب سطحی پلیمرها به وسیله نانو ذرات، پایداری سوسپانسیون را در برابر کلوخه شدن بهبود می بخشد. در این مقاله، برای جلوگیری از کلوخه شدن، از نانو ذرات اکسید روی (zno) به عنوان اکسید فلزی انتخابی و از پلی اتیلن گلیکول (PEG) به عنوان پلیمر جذب شونده انتخابی استفاده شده است. انجام عمل جذب، توسط طیف سنجی فرو سرخ (IR)، اندازه و ساختار کریستالی نانو ذرات توسط آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD)، میزان جرم پلیمر پوششی توسط آنالیز گرما وزن سنجی (TGA) و بالاخره میزان کلوخه ای شدن و انباشتگی نانو ذرات توسط تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، مورد بررسی قرار گرفته است. کاهش جرم مولکولی پلی اتیلن گلیکول سبب افزایش جرم پلیمر جذب شده بر روی نانو ذرات، کوچک شدن اندازه آن ها و کروی تر شدن ذرات شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد پس از پوشش دهی، پراکنش نانو ذرات zno بیش تر شده و میزان کلوخه ای شدن ذرات کم تر شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2095

دانلود 648 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسنده: 

PIRHADI SAEEDEH | MARJANI AZAM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

TODAY, MOST OF THE SEPARATION PROCESSES IN INDUSTRIAL SCALES ARE BASED ON ENERGY- CONSUMPTION METHODS LIKE EVAPORATION, AND CRYSTALLIZATION. AMONG ALL THE CURRENT SEPARATION PROCESSES, MEMBRANE SEPARATION IS ADVANTAGEOUS AND THIS IS FOR ITS LOW ENERGY- CONSUMPTION, LOW-VOLUME MACHINES, AND....

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
نویسندگان: 

HONGA R. | PAN T. | QIAN J.

نشریه: 

CHEMICAL ENGINEERING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  119
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  71-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5900
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5900

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MAZHDI M. | HOSSEIN KHANI P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4 (8)
 • صفحات: 

  233-240
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  56738
 • دانلود: 

  33658
چکیده: 

In this article, zno and zno: Mn nanoparticles prepared by reverse micelle method. The various crystalline properties of these nanoparticles such as size, d-spacing, strain, stress, dislocation density and texture coefficient have been calculated with the help of XRD spectrum. The XRD results indicated that the synthesized zno and zno: Mn nanoparticles have a pure wurtzite (hexagonal phase) structure. It can be seen that the highest texture coefficient was in (002) plan for nanoparticles. The optical band gap energy of zno and zno: Mn nanoparticles have been analyzed by using UV-Vis data. The photoluminescence spectra of the nanoparticles indicated their high structural and optical quality.

آمار یکساله:  

بازدید 56738

دانلود 33658 استناد 455 مرجع 1776
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  19
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

zno AND 10 WT. % AL DOPED zno nanoparticles SYNTHESIZED BY SOL-GEL METHOD BY ZINC ACETATE AND AL (NO3)3.9H2O AS STARTING MATERIAL AND METHANOL AS SOLVENT. STRUCTURE OF THE nanoparticles INVESTIGATED BY XRD AND SEM. XRD RESULTS SHOW THAT nanoparticles HAVE HEXAGONAL WURTZITE CRYSTALLINE STRUCTURE AND BY ADDING AL THE INTENSITY OF CRYSTALLITE REDUCED. SEM IMAGES SHOW zno nanoparticles HAVE SPHERICAL SHAPE WHICH BY ADDING AL THE SIZE AND ADHERENCE OF PARTICLES REDUCE AND INCREASE RESPECTIVELY. SO PARTICLES FILLING PROPERTIES INCREASE BY AL DOPING zno nanoparticles. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
litScript