نتایج جستجو

20171

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2018

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  350-358
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20163
 • دانلود: 

  21238
چکیده: 

zinc oxide nanoparticles (ZnO-NPs) and graphene carbon material, due to lower drug resistance, can replace antibiotics, and by decorating of graphene with Zn-NPs, their properties can be greatly improved. The purpose of this study was to evaluate the antioxidant and antibacterial effects of ZnO-NPs biosynthesized using Crocus Sativus petal extract, graphene and graphene decorated by ZnO-NPs biosynthesized using Crocus Sativus petal extract (G-ZnO). Their physicochemical characterizations were performed by UV-Vis spectroscopy, Transmission electron microscopy (TEM) and field emission scanning electron microscopy (FE-SEM), revealing that ZnO-NPs with a mean size of 25 nm and spherical-shape were distributed uniformly on the surface of the graphene without aggregation. The antioxidant activities of ZnO-NPs, graphene and G-ZnO were evaluated using DPPH and ABTS assays. Antibacterial activities of three compounds were tested against Gram negative bacteria Escherichia coli (E. coli) and Gram positive bacteria Staphylococcus aureus (S. aureus) using macrodilution method. The results of this study showed that these three compounds have antioxidant and antibacterial effects. And it was show that but also antioxidant and antibacterial activity of G-ZnO was higher than ZnO-NPs and graphene. G-ZnO could be useful as a natural antioxidant and antibacterial in the pharmacy industry.

آمار یکساله:  

بازدید 20163

دانلود 21238 استناد 0 مرجع 3996
نویسندگان: 

KAO Y.Y. | CHEN Y.C. | CHENG T.J.

نشریه: 

TOXICOLOGICAL SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  125
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  462-472
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4444
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4444

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

RAJENDRAN R. | BALAKUMAR C. | HASABO A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  202-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4639
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4639

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1159
 • دانلود: 

  312
چکیده: 

از مهم ترین آلاینده های محیط زیست که در پساپ صنایع پتروشیمی، آبکاری و نیز شهرک های صنعتی وجود دارد، حضور همزمان فلزهای سنگین و ترکیب های آلی (از جمله فنل و کادمیوم) می باشد که برای محیط زیست و انسان زیان آور هستند. بنابراین هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی نانوذره های روی اکسید در حذف کادمیوم دو ظرفیتی از محیط های آبی در حضور فنل و فرمات در سامانه ناپیوسته می باشد. ابتدا ساخت راکتور صورت گرفت. برای بررسی نقش فرایند جذب، محلول به مدت 30 دقیقه در تاریکی به تعادل رسید. سپس در حضور نور UV، تاثیر پارامترهای گوناگون بررسی شد. به این ترتیب که، ابتدا با تغییر pH محیط و ثابت نگه داشتن دیگر عامل های موثر، مقدار pH بهینه به دست آمد. سپس، تاثیر میزان نانو ذره ها، غلظت کادمیوم، زمان مواجهه و حضور فنل و فرمات، بر کارایی حذف هر یک از آن ها، بررسی شد. هرچند با افزایش pH راندمان حذف کادمیوم افزایش می یابد اما به منظور حفظ کادمیوم به شکل محلول در نمونه، از  pH=7در آزمایش ها استفاده شد. با افزایش زمان مواجهه، راندمان حذف افزایش یافت و میزان بهینه نانو ذره ها برابر با 2g/L به دست آمد. همچنین راندمان حذف با افزایش غلظت کادمیوم کاهش یافت. مشخص شد که حضور فنل و فرمات سبب افزایش کارایی حذف کادمیوم می شود. در مجموع نتیجه های به دست آمده از انجام آزمایش ها مشخص کرد که می توان از فرایند UV/ZnO به عنوان یک روش موثر برای حذف کادمیوم در حضور فنل و فرمات استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1159

دانلود 312 استناد 1 مرجع 2
نویسندگان: 

MANSOURI E. | KHORSANDI L. | ORAZIZADEH M. | JOZI Z.

نشریه: 

NANOMEDICINE JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  273-282
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48882
 • دانلود: 

  32584
چکیده: 

Objective (s): zinc oxide nanoparticles (ZNP) are increasingly used in sunscreens, biosensors, food additives and pigments. In this study the effects of ZNP on liver of rats was investigated.Materials and Methods: Experimental groups received 5, 50 and 300 mg/kg ZNP respectively for 14 days. Control group received only distilled water. ALT, AST and ALP were considered as biomarkers to indicate hepatotoxicity. Lipid peroxidation (MDA), SOD and GPx were detected for assessment of oxidative stress in liver tissue. Histological studies and TUNEL assay were also done.Results: Plasma concentration of zinc (Zn) was significantly increased in 5 mg/kg ZNP-treated rats. Liver concentration of Zn was significantly increased in the 300 mg/kg ZNP-treated animals. Weight of liver was markedly increased in both 5 and 300 mg/kg doses of ZNP. ZNP at the doses of 5 mg/kg induced a significant increase in oxidative stress through the increase in MDA content and a significant decrease in SOD and GPx enzymes activity in the liver tissue. Administration of ZNP at 5 mg/kg induced a significant elevation in plasma AST, ALT and ALP. Histological studies showed that treatment with 5 mg/kg of ZNP caused hepatocytes swelling, which was accompanied by congestion of RBC and accumulation of inflammatory cells. Apoptotic index was also significantly increased in this group. ZNP at the dose of 300 mg/kg had poor hepatotoxicity effect.Conclusion: It is concluded that lower doses of ZNP has more hepatotoxic effects on rats, and recommended to use it with caution if there is a hepatological problem.

آمار یکساله:  

بازدید 48882

دانلود 32584 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  40513
 • دانلود: 

  12615
چکیده: 

Background: Candidiasis is the most common fungal infection in human and warm-blooded animals. Candida albicans, is an opportunistic pathogen in immune suppressed hosts, like HIV infected and under chemotherapy patients. Since, antifungal drugs are limited and challenged by resistance. Thus discovering agents with antifungal properties and minimum side effects and toxicity is essential. Nano-agents such as metal oxide nano-particles have unique properties such as high surface to volume ratio that introduce them as appropriate antimicrobial agents.Materials and Methods: In this experimental study, antifungal effects of 4 nano-metal oxides; magnesium oxide, zinc oxide, silicon oxide and copper oxide (MgO, SiO2, ZnO and CuO) were investigated in vitro against Candida albicans and compared with amphotericin B. Solution acetic acid was used for preparing nanoparticles suspensions. Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum fungicidal concentration (MFC) of these nano-particles were evaluated.Results: The results showed that MIC of nano-MgO and nano SiO2 was greater than 3200 mg/mL, but MIC and MFC of nano-ZnO was recorded 200 mg/mL and 400 μg/mL, respectively. The MIC and MFC of nano-CuO was 400 mg/mL. The MIC and MFC of amphotericin B was 0.5 mg/mL and 2 mg/mL, respectively.Conclusions: It is concluded that, ZnO and CuO nanoparticles have anti C. albicans properties and may be used in treatment of infections caused by this fungus that should be investigated in vivo.

آمار یکساله:  

بازدید 40513

دانلود 12615 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

YUAN F. | HU P. | YIN C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  634-637
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5703
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5703

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

YADAV A. | PRASAD A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  641-645
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8149
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8149

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  249
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  37-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  505
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 505

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HAJIASHRAFI SHIRIN | MOTAKEF KAZEMI NEGAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  44-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  17335
 • دانلود: 

  9476
چکیده: 

Objective(s): In recent years, green synthesis of nanoparticles is under exploration due to wide medicine and biological applications and research interest in nanotechnology. Green synthesis of zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs) is becoming increasingly importance as eco-friendly. The objectives of this study were the production of zinc oxide nanoparticles using parsley extract.Methods: In the present study, ZnO NPs were synthesized from an extract of parsleyat different temperatures (at room temperature and 90°C) and obtained the optimum time for preparation of ZnO NPs. The samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), Dynamic light scattering (DLS), and Diffuse Reflection Spectroscopy (DRS). The antibacterial activities of the samples were determined against Escherichia coli (E. coli).Results: XRD results of ZnO NPs were correctly synthesized and crystalline structure was similar to the previously reported pattern. The nanoparticle morphology was observed for ZnO nanostructured based on the SEM images. DLS analysis showed samples in the nanometer scale. The DRS absorption spectra of nanoparticles showed the Ultraviolet (UV) protective properties. The antibacterial activities againstE.coli were observed because of the presence of ZnO NPs.Conclusions: This result showed that the parsley extract is good candidate for the synthesis of ZnO nanoparticles with antibacterial activities against Escherichia coli. The result indicated that ZnO NPs can have a good potential for different applications.

آمار یکساله:  

بازدید 17335

دانلود 9476 استناد 455 مرجع 0
litScript