نتایج جستجو

3075

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

308

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  9-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  938
 • دانلود: 

  299
چکیده: 

هویت بویژه در بعد اجتماعی و ملی آن در دهه های اخیر به عنوان یکی از مهمترین مولفه های کلیدی علوم انسانی و اجتماعی مورد توجه صاحب نظران و دانشمندان قرار گرفته است. مقاله حاضر سعی دارد هویت ملی را در عرصه جهانی شدن فرهنگ و جهان گستری فرهنگ مصرف مورد مطالعه قراردهد. از آنجا که این فرهنگ ابعاد مختلفی را شامل می شود، مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت بدن و هویت ملی جوانان صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق، جوانان 18 تا 30 ساله شهر ساری می باشد. حجم نمونه 384 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد و به روش خوشه ای اجرا شده است. در مجموع نتایج حاکی از آن است، بین مدیریت بدن و هویت ملی جوانان رابطه منفی و معکوسی وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد متغیرهای مستقل تحقیق در مجموع 23.4 درصد از تغییرات هویت ملی را تبیین می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 938

دانلود 299 استناد 0 مرجع 24
نویسندگان: 

GERARD J.M. | BUEHLER C.

نشریه: 

CHILD DEVELOPMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  75
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1832-1849
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10478
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10478

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Cerebral Cortex

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  3884-3894
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  200
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 200

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

سروش مریم

نشریه: 

مطالعات ملی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3 (59)
 • صفحات: 

  151-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  758
 • دانلود: 

  270
چکیده: 

هدف از این مقاله بررسی الگوهای فراغتی جوانان و رابطه آن با هویت ها و سبک تربیتی خانواده است. چارچوب نظری ترکیبی از نظریه بوردیو و گیدنز انتخاب شد. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده و جامعه آماری تحقیق را جوانان 29-19 سال شیراز تشکیل می دهند. تعداد 620 نفر از آنها با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، پرسشنامه تحقیق را تکمیل کردند. یافته ها تحقیق نشان دهنده وجود چهار سبک فراغت بدن و سلامتی، تفریح با خانواده و دوستان، سبک مذهبی و سبک رسانه ای است که به جز سبک بدن و سلامتی، مردان و مجردها در سبک های فراغتی فعالیت بیشتری دارند. ضرایب همبستگی نشان داد که هویت ملی، دینی و جنسیتی به جز سبک بدن و سلامتی با بقیه سبک های فراغتی رابطه معناداری دارد. سبک تربیتی با سبک بدن و سبک مذهبی رابطه داشت. نتایج تحلیل خوشه نشان دهنده دو دسته از پاسخگویان بود که در هویت دینی، ملی و پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده و سبک های زندگی، تفاوت معناداری با هم دارند. خوشه اول شامل 73.9 درصد از پاسخگویان بود که هویت ملی و دینی قوی تری داشته و پایگاه اقتصادی اجتماعی شان از خوشه اول پایین تر و درصد زنان در آن بالاتر بود. خوشه دوم شامل 26.1 درصد از پاسخگویان بود که پایگاه اقتصادی اجتماعی آنها بالاتر بوده و اهمیت بیشتری به سبک فراغتی بدن، رسانه و تفریح می دادند و درصد مردان در آن بالاتر بود. رابطه بین هویت ها و سبک های فراغتی در هر خوشه بررسی شده و سهم پایگاه اقتصادی اجتماعی در این روابط تعیین شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 758

دانلود 270 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  299-309
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  962
 • دانلود: 

  718
چکیده: 

به منظور بررسی ارزش های ازدواج در بین جوانان ایرانی 2680 دانشجو و دانش آموز زن و مرد ایرانی با استفاده از مقیاس مولف ساخته ارزش های ازدواج (MVS) که بر اساس چهارچوب مفهومی ارزش های فرهنگی با ابعاد فرضی محاط شدگی، خودپیروی عاطفی، خودپیروی عقلی، سلسله مراتب، برابرنگری (شوارتز و راس، 1995) تدوین شده بود، ارزشیابی شدند. روی آورد آماری پژوهش حاضر برای تحلیل ساختاری و محتوای ارزش های ازدواج، فن تحلیل کوچکترین فضا (SSA) بود. یافته های پژوهش نشان دادند که محتوا و ساختار ارزش های ازدواج جوانان ایرانی، با 5 بعد الگوی نظری ارزش های شوارتز و راس (1995) در زمینه ازدواج تبیین پذیر است. این الگو بر حسب سن، جنس و قوم های فرهنگی تغییر نمی کند و ثابت است.

آمار یکساله:  

بازدید 962

دانلود 718 استناد 4 مرجع 0
نویسندگان: 

شالچی وحید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (پیاپی 1)
 • صفحات: 

  93-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  344
 • دانلود: 

  324
چکیده: 

این مقاله به بررسی سبک زندگی جوانان کافی شاپ منطقه 3 تهران می پردازد و تلاش می کند ویژگی های سبک زندگی این گروه از جوانان را مشخص کند. مشخص ساختن اهمیت عناصر مختلف زندگی، هنجارهای مصرف و نیز شیوه های گذران اوقات فراغت از دیگر هدف های این مقاله است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در این فضای اجتماعی ویژگی های سبک زندگی پسامدرن از قبیل مد و سلیقه التقاطی، تعامل امر محلی و جهانی، اهمیت سرگرمی و مصرف و نقش حیاتی لذت دیده می شود. بررسی فرهنگ این بخش از جوانان ایرانی نشان می دهد تا چه میزان سیاست گذاری فرهنگی امری حساس، دشوار و پیچیده است و اثرگذاری فرهنگی بر نسل جوان صرفا از طریق پرداختن صوری و سطحی به ارزش ها در سطح نهادهای رسمی ممکن نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 344

دانلود 324 استناد 5 مرجع 12
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2 (پیاپی 2)
 • صفحات: 

  159-191
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  358
 • دانلود: 

  337
چکیده: 

این مقاله در پی مطالعه و بررسی گردشگری جوانان است و در این راستا استدلال می کند مطالعه گردشگری جوانان جدا از سایر رفتارهای جوانان و خرده فرهنگ جوانی، میسر نیست. از این منظر، فرهنگ جوانان را از دریچه مصرف قابل بررسی می داند و بر همین قیاس گردشگری جوانان را مصرف زمان، مکان و نشانه ارزیابی می کند. با این رویکرد، پس از مرور مباحث نظری و دسته بندی های موجود، جوانان و مولفه های گردشگری آن ها را مورد کاوش قرار می دهد. این نوشته ادعا می کند گردشگری جوانان و فرهنگ جوانی در تعامل و تاثیر و تاثر متقابل با هم قرار دارند؛ همان طور که گردشگری جوانان بر اساس شاخصه های فرهنگ جوانی قابل فهم است، فرهنگ جوانی نیز بر اعمال توریستی مبتنی و متکی است. نتیجه گیری مقاله به فهم گردشگری جوانان بر مبنای مولفه های خرده فرهنگ جوانی- که خود با رویکرد مصرف قابل بررسی است - استوار است.

آمار یکساله:  

بازدید 358

دانلود 337 استناد 3 مرجع 5
نویسندگان: 

BARBER B.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  259-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9338
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9338

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  suppl 1
 • صفحات: 

  264-277
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3655
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3655

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  1-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14848
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

One of the most important needs of today’s societies is people commitment to social rules in different positions they are. When a group of people ignore social rules and norms of the society, the situation is called law-evading. This study was to investigate the sociological factors affecting young people illegality in Borujen. Social factors include responsibility, religious and traditional values, ethics, gender, marital status, education, housing and use of mass media.Dependent variable is young people illegality which is considered as the main concern in the present study; the dependent variable is investigated in relation to every independent variable. The method applied in the present research is survey and questionnaire carried on 376 young people in Borujen. Data analysis is conducted using descriptive and analytical statistics, in a frequency distribution tables, and inferential statistics applying Pearson's correlation coefficient. The results of the research showed that the variables of responsibility, religious and traditional values, social ethics, use of mass media, marital status, housing and education affect young people illegality in a positive way. But according to the findings of the study, it is shown that the gender variable has no effects on the young people illegality.

آمار یکساله:  

بازدید 14848

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
litScript