نتایج جستجو

55

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BABAZADEH DARJAZI BEHZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  2371-2379
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12025
 • دانلود: 

  4752
چکیده: 

Studies have demonstrated that phenolic compounds and carotenoids are essential for prevention of diseases. On the other hand, endogenous ethylene enhances the ripening of fruits and stimulates the biosynthesis of carotenoids as well as chlorophylls destruction. The aim of this study was to evaluate the effect of rootstocks on phenolic compounds and carotenoids. The contents of individual phenolic compounds in peel were evaluated by HPLC. Total flavonoids content was determined using colorimetric assay. Free radical activity was evaluated with DPPH reagent, and total carotenoid and chlorophylls contents were measured using a spectrophotometer. The content of ethylene in fruits was determined by Gas chromatography. HPLC analysis identified seven phenolic compounds in the peel of younesi tangerine. Hesperidin was the major compound for all rootstocks. Among the six rootstocks studied, flying dragon demonstrated the highest level of phenolic compounds, carotenoids, and ethylene. Findings suggest that the rootstocks can affect the amount of phenolic compounds, carotenoids, and ethylene of the fruit.

آمار یکساله:  

بازدید 12025

دانلود 4752 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  ویژه نامه (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  19-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  50
چکیده: 

ترکیدگی قبل از برداشت میوه به عنوان عارضه ای فیزیولوژیکی در صنعت مرکبات جهان مطرح بوده و همه ساله سبب بروز زیان های اقتصادی قابل توجهی به کشورهای مرکبات خیز جهان می شود. در این راستا به منظور بررسی ارتباط بین الگوی رشد و نموی میوه ها با شیوع این عارضه تحقیقی در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال های 1388 و1389  به اجرا درآمده و ارتباط برخی صفات مورفولوژی و آناتومی اندام های زایشی (تعداد سلول در واحد سطح میوه، ضخامت پوست میوه و نسبت طول به قطر، وضعیت حضور ناف در انتهای میوه) سه رقم نارنگی شامل انشو، کلمانتین و پیج با شدت بروز این پدیده بررسی شد. نتایج حاصل از تجزیه آماری نشان داد که خصوصیات مربوط به مورفولوژی میوه و تعداد سلول های تشکیل شده در واحد سطح پوست و همچنین الگوی بارش موجود در شدت بروز این عارضه تاثیرگذار بود (سطح احتمال 1 درصد). رقم انشو کمترین شدت و پیج بالاترین درصد بروز ترکیدگی قبل از برداشت را به خود اختصاص داد که البته در سال های مختلف الگوی یکسانی در هر رقم دیده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 50 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  800
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 800

دانلود 144 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

DOLATZADEH KHIAVI A.H. | ES HAGHI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  2940
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE IMPORTANCE OF MILD STEEL CANNOT BE UNDER ESTIMATED IN THE CHEMICAL INDUSTRIES. DESPITE THE AVAILABILITY OF MILD STEEL, ITS POOR CORROSION RESISTANCE IN ACIDIC MEDIA HAS BEEN A MAJOR CHALLENGE TO ITS APPLICATION. THE EXTRACT OF MOST PLANTS AS GREEN INHIBITOR ARE GOOD CORROSION INHIBITORS [1]. IN THIS WORK THE INHIBITION PERFORMANCE OF THE tangerine PEEL EXTRACT HAS BEEN STUDIED ON THE CORROSION OF MILD STEEL IN 1M HCL USING POTENTIODYNAMIC POLARISATION AND ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY (EIS) METHODS. POTENTIODYNAMIC POLARIZATION AND EIS MEASUREMENTS SHOWED tangerine PEEL EXTRACT HAS GOOD INHIBITION PROPERTIES IN 1M HCL.THE POLARISATION CURVES INDICATE THAT THE USED EXTRACT ACTS AS MIXED INHIBITOR (FIG.1). THE OBTAINED RESULTS SHOWED THAT THE ADSORPTION OF tangerine PEEL EXTRACT ON THE MILD STEEL SURFACE IN HYDROCHLORIC ACID OBEYS THE LANGMUIR ADSORPTION ISOTHERM MODEL.

آمار یکساله:  

بازدید 2940

دانلود 0
نویسندگان: 

BABAZADEH DARJAZI BEHZAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  25-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19482
 • دانلود: 

  13521
چکیده: 

The peel volatile constituents and juice quality parameters of four tangerine cultivars were investigated in this study. Peel flavor constituents were extracted by using cold-press and eluted by using n-hexane. Then all analyzed by GC-FID and GC-MS. Total soluble solids, total acids, pH value, ascorbic acid as well as density and ash were determined in juice obtained from tangerine cultivars. Forty-six, Twenty- five, Forty and thirty-four peel constituents in Dancy, Cleopatra, Ponkan and Atabaki cultivars respectively including: aldehydes, alcohols, esters, monoterpenes, sesquiterpenes and other components were identified and quantified.The major flavor constituents were linalool, limonene, g-terpinene, (E) -b-ocimene, b-myrcene, a-Pinene. Among the four cultivars examined, Dancy showed the highest content of aldehydes and younesi showed the highest content of TSS. Since the aldehyde and TSS content of citrus peel are considered as two of the most important indicators of high quality, variety apparently has a profound influence on citrus quality.

آمار یکساله:  

بازدید 19482

دانلود 13521 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  73
 • شماره: 

  241
 • صفحات: 

  263-286
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  69
چکیده: 

داستان های اقلیمی غالبا بازتاب دهنده ویژگی ها و عناصر مشترکی چون فرهنگ، باورها و آداب ورسوم یک منطقه جغرافیایی هستند. یکی از حوز ه های پنج گانه داستان نویسی اقلیمی ایران، حوزه داستان نویسی اقلیمی غرب یا کرمانشاه است که هویت مستقلی دارد و پیشینه آن تقریبا به قدمت داستان نویسی مدرن ایران است. اقلیم کرمانشاه در پدیدآمدن ادبیات کارگری و بازتاب اندیشه برابری حقوق انسانی پیشتاز است. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی، ویژگی های اقلیمی و عناصر مادی و معنوی فرهنگی، همچون زبان، باورها، آداب ورسوم، معماری، خوراک و پوشاک و. . . در آثار ابراهیم یونسی، مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفته است. یونسی همچون اغلب نویسندگان حوزه کرمانشاه رویکرد ریالیستی را برای روایت رمان های خود برگزیده است. پس از بررسی های انجام شده مشخص شد که عمده ترین ویژگی های اقلیمی غرب با نمودی برجسته و با دقت و ریزبینی بسیار در تمام داستان های یونسی به چشم می خورد که باعث شده رمان های او در زمره آثار ممتاز ادبیات اقلیمی غرب قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 69 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21602
 • دانلود: 

  9629
چکیده: 

This study was designed to investigate the effects of tangerine, orange, and grapefruit juice on the pharmacokinetic pattern of cyclosporine A in rats. Forty male Sprague-Dawley rats were divided into four groups to receive water, orange, tangerine, or grapefruit juices respectively. Water or juices (10 ml/kg) were given orally twice a day for 3 days. Three hours after the 5th dose, cyclosporine A was given as a single oral dose (5 mg/kg). Blood samples (2 ml) were collected at 30, 120, and 240 min after administering cyclosporine A, and area under time-concentration curve (AUC), Maximal serum concentration (Cmax), and time to reach maximal concentration (Tmax) were calculated using one compartment method. Orange juice, but not tangerine or grapefruit juices, significantly increased the AUC and Cmax of cyclosporine A compared with water. The three juices significantly decreased the Tmax of cyclosporine A. The findings suggest that Thompson Novel's orange juice increased the bioavailability of oral administration of cyclosporine A formulation in rats.

آمار یکساله:  

بازدید 21602

دانلود 9629 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شاه بیک محمدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  1-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4003
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در این تحقیق میزان حساسیت نارنگی های "پیج"، "انشو" و "یوسی" به گرما درمانی و اثرات قارچ کش، پوشش پلی اتیلن، گرما درمانی به تنهایی یا به صورت ترکیبی، بر عمر انباری چند رقم نارنگی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که در نارنگی "پیچ"، تیمار پوشش پلی اتیلن به تنهایی یا به همراه قارچ کش و یا گرمادرمانی به طور معنی داری (P<0.05) موجب جلوگیری از کاهش وزن نسبت به سایر تیمارها گردید. میوه ها در کلیه تیمارهایی که در آن از پوشش پلی اتیلن استفاده شده، دارای بافتی سفت و تازه بودند. تیمارهای قارچ کش، گرمادرمانی، یا ترکیبی از این تیمارها به طور معنی داری (P<0.05) موجب کاهش میزان کپک های آبی (Penicillium italicum) و سبز (P.digitatum) گردیدند، لیکن تفاوت معنی داری در بین تیمارهای قارچ کش و گرمادرمانی مشاهده نگردید. در سال اول، نسبت کل مواد جامد محلول بر اسید قابل تیتره (TSS/TA) در تیمار پوشش پلی اتیلن، بیشتر از سایر تیمارها بود، درحالیکه در سال دوم بیشترین نسبت TSS/TA در تیمار گرمادرمانی به همراه پوشش پلی اتیلن مشاهده شد. در نارنگی های "انشو" و "یونسی" نیز تیمار پوشش پلی اتیلن و یا به همراه سایر تیمارها، به طور معنی داری (P<0.05)  موجب جلوگیری از کاهش وزن میوه ها و حفظ سفتی بافت میوه ها گردید. تیمارهای گرمادرمانی، قارچ کش، یا ترکیبی از این دو تیمار با یکدیگر و یا ترکیب هر کدام از آنها با سایر تیمارها به طور معنی داری (P<0.05) موجب کاهش میزان بیماریهای پنیسیلیومی در مقایسه با تیمارهای شاهد و همچنین پوشش پلی اتیلن گردید، لیکن تفاوت معنی داری بین تیمارهای قارچ کش و گرمادرمانی مشاهده نشد. در نارنگی "انشو"، در سال اول نسبت TSS/TA به طور معنی داری (P<0.05) در تیمارهای پوشش پلی اتیلن و گرمادرمانی بالاتر بوده است، در حالیکه در سال دوم این نسبت در تیمارهای گرمادرمانی و گرمادرمانی به همراه قارچ کش زیادتر بوده است. در نارنگی "یونسی"، در سال اول نسبت TSS/TA در تیمار گرمادرمانی و در سال دوم در تیمار گرمادرمانی به همراه قارچ کش افزایش نشان داد. در نارنگی های "پیج" و "انشو" تیمار گرمادرمانی هیچ گونه اثر تخریبی بر روی پوست میوه ها نداشت لیکن در نارنگی "یونسی" گرمادرمانی موجب تولید لکه های قهوه ای در اطراف دم میوه ها گردید. بنابراین گرمادرمانی را در التیام صدمات حاصل از برداشت میوه و کنترل بیماریهای پنیسیلیومی در نارنگی های "پیج" و "انشو" در صورت رعایت کلیه توصیه های فنی می تواند به کار گرفته شده و جایگزین مناسبی برای قارچ کش معرفی گردد، در حالیکه نارنگی "یونسی" شدیدا به تیمار گرمادرمانی حساسیت نشان داده و برای این رقم نارنگی به هیچ وجه توصیه نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 4003

دانلود 87 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  2 (مسلسل 37)
 • صفحات: 

  29-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  212
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

تنوع ژنتیکی از عوامل ضروری اصلاح نباتات است. ایجاد جهش (موتاسیون) در ازدیاد ذخایر متنوع ژنتیکی بسیار مؤثر و در بهبود ارقام درختان میوه و محصولات گیاهی دیگر مفید است. پیشرفت های اخیر در زی فن شناسی روش های جدیدی را برای ریزازدیادی و دزیابی گیاهان با صفت برتر حاصل از جهش و دگرگونی ایجاد کرده است. در این کار پژوهشی، نارنگی رقم کلمانتین به عنوان رقم مناسب که تطابق پذیری خوبی با شرایط جوی شمال کشور دارد انتخاب شده است. از صفات نامناسب این رقم، می توان تعداد زیاد دانه در میوه را نام برد. در این کار پژوهشی پرتوهای گاما به عنوان موتاژن فیزیکی با دزهای 45, 40, 35 Gy روی جوانه های جانبی بعد از کشت بخشینه انتهایی و تولید گیاهان عاری از ویروس بکار برده شد. جوانه های پرتو دیده بر روی پایه نارنج پیوند زده شدند.(M1V1)  برای از بین بردن کایمرا در سه نسل هرس انجام گرفت و در نهایت گیاهان M1V3 به زمین اصلی منتقل شدند. پس از رسیدن به سن میوه دهی بر اساس صفات مورد نظر، انتخاب صورت گرفت که در نتیجه، تعدادی درختچه با میوه های بدون هسته و تعدادی درختچه زودرس و دیررس بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 212

دانلود 71 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2 (پیاپی 2)
 • صفحات: 

  50-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

در این تحقیق، مواد موثره اسانس پوست میوه و کیفیت آبمیوه در کولتیوارهای مختلف نارنگی (C. reticulata Blanco.) مطالعه شد. روغن اسانسی پوست میوه ها با فشار مکانیکی و توسط شستشو با هگزان نرمال استخراج شدند و سپس به وسیله دستگاه GC و GC/MS آنالیز گردیدند. مواد جامد محلول و اسیدهای کل و pH و میزان آبمیوه در هر یک از آبمیوه های استخراج شده از کولتیوارهای نارنگی، اندازه گیری شدند. در اسانس پوست کولتیوارهای بم، محلی و پیج به ترتیب 43 و 43 و 47 ترکیب شامل آلدهیدها، الکل ها، استرها، کتونها، مونوترپن ها، سزکویی ترپن ها و غیره شناسایی و تعیین مقدار شدند. لینالول، لیمونن، گاما - ترپینن، سیس بتا - اسیمن، بتا - میرسن، آلفا - پینن از ترکیبات طعم دهنده اصلی بودند. در بین سه کولتیوار آزمایش شده، کولتیوار بم باعث سنتز بیشترین میزان الدهید و کولتیوار پیج باعث سنتز بیشترین میزان TSS/TA 1 شد. از آنجایی که میزان آلدئیدها وTSS/TA  میوه مرکبات، دوتا از مهمترین شاخص های کیفیت بالا میوه می باشند، کولتیوار در این رابطه تاثیر بسیار زیادی می گذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 53 استناد 0 مرجع 0
litScript