نتایج جستجو

158

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

16

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  73-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

هدف: بررسی اثرات ترکیبی داروهای زالازین- کتامین و زایلازین- تیوپنتال.طرح: مطالعه تجربی.حیوانات: 5 قلاده سگ بالغ از هر دو جنس.طرح: مطالعه تجربی.روش کار: در این بررسی، متعاقب تزریق داروی پیش بیهوشی زاپلازین هیدروکلراید، داروهای کتامین هیدروکلراید و تیوپنتال سدیم برای ایجاد بیهوشی عمومی در حیوانات مدل (سگ) تجویز گردید. ریتم قلب قبل و همچنین، 15، 30، 45 و 60 دقیقه و سه روز بعد از القای بیهوشی ارزیابی گردید.نتایج: انسداد و ایست سینوسی و انسداد دهلیزی- بطنی نوع اول متداولترین بی نظمی ریتم قلبی مشاهده شده متعاقب تجویز کتامین هیدروکلراید بود. در طول بیهوشی القا شده توسط نیوپنتال سدیم، ضربان نارس بطنی با الگوی دو تایی و برادیکاردی سینوسی ثبت گردید.نتیجه گیری: با توجه به اثرات مستند داروهای ذکرشده بر ریتم قلب، بی نظمی ایجاد شده احتمالا ناشی از ترکیب زاپلازین هیدروکلراید با داروهای بیهوش کننده کتامین هیدروکلراید و تیوپنتال سدیم بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

REZAZADEH F. | BEHFAR M. | SARAFZADEH REZAEI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  7-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17510
 • دانلود: 

  23060
چکیده: 

Objective- Evaulation of analgesic and sedative characteristics of xylazine/ketamine combination for caudal epidural analgesia in comparison with two routine agents in donkey. Design- Cross over study.Animals- Five healthy adult donkeys of both sexes with body weights ranging from 150-200 kg. Procedures- Three treatments [lidocaine HCl 2% (0.22 mg kg-1), xylazine HCl 2% (0.17 mg kg- 1) and xylazine HCl 2% (0.17 mg kg-1) combined with ketamine HCl 10% (1 mg kg-1)] were evaluated and animals received each of treatments randomly at one-week intervals. Cardiopulmonary parameters and rectal temperature were recorded before and every 15 minutes after epidural administration. The onset and duration of analgesia were evaluated every 5 minutes, using noxious stimulus (pin prick and pinch tests) on the skin of tail, perineum, anus and back thigh. Ataxia was assessed qualitatively between onset of anesthesia and return of sensation. The data were analyzed using analysis of variance followed by Dunnett's test; a Pvalue <0.05 was considered significant.Results- Administration of xylazine along with ketamine resulted in more rapid onset and longer duration of analgesia (P<0.05), without any measurable cardiopulmonary side effects in comparison with the other treatments. However, severe ataxia was observed after the injection.Conclusion and Clinical Relevance- In a clinical point of view, despite early induction and longer duration of analgesia, this combination at these doses is not suitable for standing surgeries of hindquarters in donkey because there was unacceptable likelihood of recumbency.

آمار یکساله:  

بازدید 17510

دانلود 23060 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BIGHAM SADEGH A. | SHADKHAST M. | SHAFIEI ZAHRA | ZIAEI B.

نشریه: 

VETERINARY RESEARCH FORUM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  21-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21787
 • دانلود: 

  13880
چکیده: 

The aim of this study was to determine whether anesthesia consisting of sedation induced by intramuscular administration of xylazine-diazepam and lumbosacral analgesia induced by epidural administration of lidocaine and xylazine is satisfactory for castration and ovariohysterectomy in cats. Six adult (3 male and 3 female, 2.5 ± 0.5 years of age) cats (mean body weight ±  SD, 2.2 ± 0.44 kg) were used in this study. Cats were sedated with xylazine (1-2 mg kg-1 IM) and diazepam (0.2 mg kg-1, IM) and 5 minutes later a 2% solution of lidocaine (0.5ml/4.5kg) and xylazine (1 mg kg-1) were administered into the lumbosacral epidural space. Open castration technique or ventral midline routine ovariohysterectomy were performed. Time to onset, duration and cranial spread of analgesia were recorded. Heart rate, respiratory rate and rectal temperature were recorded at time 0 (prior to epidural drugs administration) as a base line values and at 10, 20, 30, 45 and 60 minutes after the epidural administration. Onset time of analgesia was 4.0 ±  0.63 min (Mean ±  SEM) and duration of analgesia was 89.5 ±  3.0 min (Mean ±  SEM). However, surgical procedures were completed within 25-37 min. There were significant decrease in heart rate and rectal temperature values and significant increase in respiratory rate (P < 0.001). Intramuscular administration of xylazine-diazepam for sedation and epidural administration of lidocaine and xylazine for analgesia provided satisfactory analgesia for castration and ovariohysterectomy in cats. Utilizing epidural anesthetic technique with this combination is most useful for spaying surgery, especially when the surgical procedure can be completed in < 40 minutes.

آمار یکساله:  

بازدید 21787

دانلود 13880 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  7-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  831
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

هدف: مقایسه شروع، دوام و گستره بی دردی ناشی از تزریق اکسترادورال خلفی مخلوط لیدوکائین / زایلازین با لیدوکائین و زایلازین به تنهایی در گاومیش رودخانه ای ایران.طرح: مطالعه آینده نگر توصیفی، شیوع مربع لاتین.حیوانات: یازده گاومیش ماده رودخانه ای ایرانی، بالغ (بالای 2 ساله)، سالم، غیرآبستن و با وزن 450 تا 650 کیلوگرم.روش کار: در 3 نوبت به فاصله چهارده روز، بیحسی اکسترادورال خلفی در گاومیش ها با تزریق لیدوکائین %2 (گروه L، 0.22 میلی گرم بازای هر کیلوگرم وزن بدن)؛ زایلازین %2 (گروه X، 0.05 میلی گرم بازای هر کیلوگرم وزن بدن) و مخلوط لیدوکائین %2 (0.22 میلی گرم بازای هر کیلوگرم وزن بدن) زایلازین %2 (گروه LX، 0.05 میلی گرم بازای هر کیلوگرم وزن بدن) به شیوه مربع لاتین صورت گرفت. بی دردی به واسطه عدم بروز واکنش در آزمون های نیش سوزن و فشار هموستات در پوست نواحی خلفی، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله به کمک آزمون آنووا یک طرفه مورد مقایسه قرار داده شد.نتایج: شروع بی دردی در گروه X بطرز معنی داری طولانی تر از دو گروه دیگر بود (5.5±0.7 دقیقه). دوام بی دردی در گروه LX (172.3±17.7 دقیقه) بطور معنی داری طولانی تر از گروه L (79.5±5.7 دقیقه) و گروه X (136.4±11.4 دقیقه) بود. در گروه های X و LX، سطح بی دردی تا قطعات سینه ای پیشروی داشت، در حالیکه در گاومیش های گروه لیدوکائین، بی دردی در ران ها، پهلو و پستان بروز نکرد. در کل گاومیش ها، تزریق زایلازین چه به تنهایی چه بصورت مخلوط با لیدوکائین آتاکسی خفیف تا متوسطی را ایجاد کرد.نتیجه گیری: بی دردی ناشی از تزریق اکسترادورال مخلوط لیدوکائین / زایلازین در مقایسه با هر کدام از داروها به تنهایی، شروع سریع تر اثر، دوام و گستره بیشتری را نشان داد. مخلوط لیدوکائین / زایلازین به دلیل ایجاد بی دردی سریع و با دوام می تواند به خوبی بدون نیاز به تکرار تزریق در بیحسی اکسترادورال خلفی در گاومیش رودخانه ای ایران استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 831

دانلود 141 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (7)
 • صفحات: 

  67-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  199
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

هدف: این مطالعه به منظور بررسی اثر ترکیب دارویی لیدوکائین و زایلازین در مقایسه با تزریق لیدوکائین به تنهایی در بی حسی ناحیه خلفی کره چشم در بز نژاد انجام شد.طرح مطالعه: مطالعه تجربی بر روی موجود زنده.حیوانات: در این مطالعه از 20 راس بز نژاد رائینی سالم و بالغ که به طور تصادفی به 4 گروه 5 تایی تقسیم شدند استفاده گردید.روش کار: در گروه L میزان 10 میلی لیتر از ترکیب لیدوکائین (5 mg/kgbw) %2 و نرمال سالین، در گروه LX میزان 10 میلی لیتر از مخلوط لیدوکائین (5 mg/kgbw) %2 و زایلازین (0.05 mg/kgbw) %2 به همراه نرمال سالین، در گروه X میزان 10 میلی لیتر از مخلوط زایلازین (0.05 mg/kgbw) %2 به همراه نرمال سالین و در گروه C میزان 10 میلی لیتر از نرمال سالین در فضای خلفی کره چشم تزریق به روش Four point صورت گرفت. زمان شروع و مدت زمان بی حسی پلک ها و بی حسی و بی حرکتی کره چشم بعد از تزریق داروها در بین گروه ها مورد مقایسه قرار گرفت.نتیجه گیری و کاربرد بالینی: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تزریق نرمال سالین در ناحیه خلف کره چشم هیچ اثری در بی حسی چشم و پلکها نداشته است. همچنین تزریق زایلازین نیز تاثیر چندانی در ایجاد بی حسی چشم و پلک ها نداشت، ولی علایم آرام بخشی در حیوانات مشاهده شد. در این مطالعه بلافاصله بعد از تزریق داروی لیدوکائین به تنهایی و همچنین ترکیب لیدوکائین و زایلازین در خلف کره چشم، اثر بی حسی شروع شد و هیچ تفاوت معنی داری در زمان شروع بی حسی بین این دو گروه دیده نشد (P>0.05). اما مدت زمان بی حسی و بی حرکتی کره چشم و بی حسی پلک ها در گروه LX به طور معنی داری طولانی تر از گروه L بوده است (P<0.05). علاوه بر این حیوانات در گروه LX طول مطالعه کاملا حالت آرامش و خواب آلودگی داشتند. در صورتی که در گروه L حیوانات بسیار آشفته بودند.بر طبق نتایج این مطالعه اضافه نمودن 0.05 mg/kg داروی زایلازین به داروی بی حسی لیدوکائین، در تزریق ناحیه خلفی کره چشم می تواند مدت زمان و شدت بی حسی چشم را افزایش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 199

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (پی در پی 68)
 • صفحات: 

  111-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2431
 • دانلود: 

  511
چکیده: 

زمینه و هدف: کاربرد عمده ترامادول در کنترل درد و مدیریت درد بعد از اعمال جراحی در انسان است. هدف این مطالعه مقایسه اثرات بیهوشی کتامین زایلازین با ترامادول در مدل حیوانی بود.روش بررسی: در این مطالعه تجربی 10 قلاده سگ از نژاد مخلوط و از هر دو جنس با وزن متوسط 20±2  کیلوگرم به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. در گروه مداخله آتروپین 0.04 و متعاقب آن زایلازین 0.55 و کتامین 10 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل عضلانی تزریق شدند. پنج دقیقه بعد، از ترامادول 2 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل وریدی تزریق شد. در گروه کنترل به جای ترامادول از سرم فیزیولوژی با همان حجم دارویی ترامادول استفاده شد. مدت زمان بیهوشی، ریکاوری و پارامترها فیزیولوژیک اندازه گیری و ثبت شدند. داده ها با آزمون آماری تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: فاکتور متفاوت بین دو گروه میانگین مدت بی دردی بود که در گروه مداخله 17.2 و در گروه کنترل 36.4 دقیقه بود که تفاوت معنی داری را نشان داد (p=0.02).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد، با اضافه کردن ترامادول به ترک یب داروی بیهوش کتامین و زایلازین مدت بی دردی کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 2431

دانلود 511 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  44-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16666
 • دانلود: 

  11103
چکیده: 

This study aimed to compare the effects of xylazine or propofol before intrathecal (IT) bupivacaine administration in dogs. The study was conducted in two groups of 10 dogs each. In group I (XG), intrathecal injection of 20 mg bupivacaine was administered into the subarachnoid space in the lumbosacral area after treatment with 1 mg/kg intravenous (iv) xylazine. In group II (PG), 4 mg/kg iv propofol was administered before IT bupivacaine administration. The onset, duration, and magnitude of sensory block (scale 0– 3) were determined using the pin-prick test throughout the anesthesia. Duration of surgery (XG: 47. 20 ± 5. 01 min, PG: 50. 85 ± 6. 97 min) and duration of anesthesia (XG: 92. 20 ± 7. 02 min, PG: 94. 50 ± 7. 26 min) were not significantly different between the groups. This study concludes that propofol administration before IT anesthesia with bupivacaine maintains safe levels of IT anesthesia and can therefore be used as an alternative to xylazine treatment.

آمار یکساله:  

بازدید 16666

دانلود 11103 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1294
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

بیهوشی در آبزیان از جنبه های مختلف، مانند جابجایی، حمل و نقل، خارج کردن ماهی از تور، خونگیری، سنجش زیستی، توزین، تخم کشی، اسپرم گیری و جراحیهای کوچک مورد استفاده قرار می گیرد. برای ایجاد بیهوشی در ماهیان خاویاری ازون برون(Acipenser stallatus) و تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) از داروهای گزلازین هیدروکلراید و کتامین هیدروکلراید به روش تزریق در سیاهرگ وریدی استفاده شد. در این آزمایشها مشخص شد با تزریق 10 میلی گرم بر کیلوگرم از محلول کتامین هیدروکلراید به ازای یک کیلوگرم وزن بدن، سرعت بیهوشی 2 دقیقه و طول مدت زمان بیهوشی 30 تا 60 دقیقه بوده است. همچنین با تزریق 10 و 11 میلی گرم بر کیلوگرم از محلول گزلازین هیدرو کلراید با مقدار20mg/ml  ماده موثره به ازای هر کیلو وزن بدن، سرعت بیهوشی در حدود 3 دقیقه و طول مدت زمان بیهوشی بین 40 الی 120 دقیقه برای مولدان ماهیان خاویاری ثبت گردید.برای تعیین میزان استرس ایجاد شده به وسیله داروهای بیهوشی، از تغییرات سطوح گلوکز پلاسما و کورتیزول در غلظتهای مختلف گزلازین هیدروکلراید، کتامین هیدروکلراید، برای ایجاد بیهوشی در بچه تاسماهیان ایرانی استفاده گردید. تجزیه و تحلیل نهایی داده ها مبین آن است که داروهای بیهوشی کتامین و رامپون می توانند به عنوان یک عامل استرس زا درماهی معرفی شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 1294

دانلود 87 استناد 1 مرجع 1
نویسندگان: 

امیری هاله | زارع محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  89-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1644
 • دانلود: 

  187
چکیده: 

این مطالعه روی 10 راس اسب 3) راس نر و 7 راس ماده( با وزن های 300 تا 350 کیلوگرم و سن بین 6 تا 12 سال انجام شد. داروی زایلازین هیدروکلراید با دوز 0.5 میلی گرم به ازا هر کیلوگرم وزن بدن و داروی کتامین به میزان 1 میلی گرم به ازا هر کیلوگرم وزن بدن محاسبه و در یک سرنگ کشیده شده و در فضای اپیدورال واقع بین اولین و دومین مهره دمی تزریق گردید. شروع اثر بیحسی در نواحی مختلف دم، پرینه و اطراف فرج و مقعد و همچنین دوام بیحسی ارزیابی و ثبت گردید. در عین حال قبل از تزریق این ترکیب دارویی و همچنین در فواصل زمانی 5، 15، 30، 60 دقیقه پس از تزریق اقدام به ثبت برخی پارامترهای حیاتی مانند تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس و درجه حرارت مقعدی گردید. تزریق توام این دو دارو در فضای اپیدورال خلفی باعث بیحسی بسیار خوبی در فاصله زمانی متوسط 2.3±9 دقیقه پس از تزریق گردید و این بیحسی بیش از 120 دقیقه دوام یافت. در این فاصله هیچ گونه عوارض سو مربوط به این دو دارو به صورت عمومی مشاهده نگردید. ضربان قلب در دقیقه 15 پس از تزریق و تعداد تنفس در دقایق 30 و 60 پس از تزریق کاهش معنی داری را نسبت به قبل از تزریق نشان داد ولی درجه حرارت بدن پس از تزریق هیچ گونه تغییر معنی داری را نشان نداد. نتایج این بررسی نشان داد که تزریق توام زایلازین و کتامین به میزانهای ذکر شده در فضای اپیدورال خلفی در اسب مطمئن بوده و ضمن ایجاد بیحسی طولانی مدت و مناسب هیچ گونه عوارض مشخصی نیز ایجاد نمی نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1644

دانلود 187 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

فغفوریان مهسا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (پی آیند 52) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  18-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  747
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در این تحقیق امکان استفاده از داروی کتامین به تنهایی و گزیلازین و کتامین به صورت توام مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه بر روی 300 قطعه ماهی کپور معمولی با وزن بین 10 تا 30 گرم در دمای 24 تا 26 درجه سانتی گراد انجام شد. برای این کار ماهی ها در گروه های 10 تایی در معرض غلظت های مختلف داروی کتامین )بین 15 تا 200 میلی گرم در لیتر( قرار داده شدند. Lc50 و Ec50، در 15 دقیقه برای این دارو محاسبه گردید که به ترتیب 35 و 170 میلی گرم در لیتر به دست آمد. در دسته دیگری از ماهیان از گزیلازین به عنوان یک ماده پیش بیهوشی استفاده گردید. ماهی ها در گروه های 10 تایی ابتدا در معرض غلظت 15 میلی گرم در لیتر گزیلازین قرار داده می شدند و سپس در غلظت های مختلف کتامین 20) تا250  میلی گرم در لیتر( قرار می گرفتند. در این حالت Lc50 و Ec50 و به ترتیب 36.3 و 230 میلی گرم در لیتر بوده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که می توان از کتامین به تنهایی و یا به صورت توام با گزیلازین به عنوان یک ماده، مقید کننده یا بیهوشی استفاده کرد با این حال لازم است تحقیقات گسترده ای در این زمینه صورت گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 747

دانلود 87 استناد 2 مرجع 1
litScript