نتایج جستجو

211

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

22

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  198
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

مقدمه: امروزه جهت درمان پریودنتیت از انواع آنتی بیوتیک ها و آنتی سپتیک ها به عنوان روش های موضعی درمان پاکت همراه با جرم گیری و تسطیح ریشه (SRP یا Scaling and root planning) استفاده می شود. هدف از این پژوهش، ارزیابی بالینی استفاده از ژل (xanthan-based CHLO-SITE) Xan-CHX به عنوان روش موضعی مکمل به دنبال انجامSRP ، در درمان پریودنتیت متوسط تا پیشرفته بود.مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی کنترل شده، تعداد 6 بیمار مبتلا به پریودنتیت مزمن متوسط تا شدید، که هر کدام دارای حداقل سه پاکت با عمق 7-4 میلی متر بودند، انتخاب شدند. 28 ناحیه به عنوان گروه شاهد و 44 ناحیه به عنوان گروه آزمایش به صورت تصادفی انتخاب شدند. در تمام بیماران، SRP انجام شد. در گروه آزمایش، علاوه برSRP  ژل Xan-CHX نیز درون پاکت ها تزریق شد. در دو نوبت، قبل از درمان و 3 ماه پس از درمان، پارامترهای بالینی شامل عمق پاکت (Probing pocket depth یا PPD)، سطح چسبندگی (Clinical attachment loss یا CAL)، میزان خون ریزی (Bleeding on probing یا BP) و شاخص پلاک (Plaque Index یا PI) اندازه گیری شدند و یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری Paired t-test، c2 و Kruskal-Wallis ارزیابی و مقایسه شدند (a=0.05).یافته ها: در ابتدا تفاوت معنی داری بین نواحی شاهد و آزمایش در ارتباط با شاخص های اندازه گیری شده وجود نداشت. پس از 3 ماه، میانگین شاخص های PPD و BOP در نواحی آزمایش کاهش بیشتری داشت (p value<0.05) و شاخص CAL بهبود معنی داری را در نواحی آزمایش نسبت به شاهد نشان داد (p value<0.05).نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که تزریق ژل Xan-CHX به همراه انجام SRP جهت درمان پاکت های پریودنتال، تاثیر بالینی بیشتری در مقایسه با انجام SRP به تنهایی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 198

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

AHMADI NEGIN | KHOSRAVI DARANI KIANOUSH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: DOMESTIC IRANIAN SUBSTRATE LIKE DATE WASTES CAN BE USED FOR ECONOMIC PRODUCTION OF MYCOPROTEIN. IN xanthan FERMENTATION PROCESS, BY CONTROLLING THE CARBON/NITROGEN PROPORTION (C/N) THE AMOUNT OF xanthan PRODUCTION COULD BE INCREASED. ESPECIALLY, BY INCREASING C/N AMOUNT IN PRODUCTION PHASE, xanthan AMOUNT CAN REACH TO AN OPTIMUM LEVEL. THEREFORE, FEDBATCH FERMENTATION CAN BE REGARDED AS A PROMISING ALTERNATIVE. THE AIM OF THIS RESEARCH IS xanthan PRODUCTION BY THE USE OF DATE SUGAR IN FED-BATCH FERMENTATION, WHICH CAN BE CONSIDERED AS THE FIRST TIME FOR DOING SO BY THIS METHOD. ....

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: SO FAR, MIXED OR PURE BACTERIAL CULTURES AND THEIR ENZYMES HAVE BEEN REPORTED TO BE INVOLVED IN THE DEPOLYMERIZATION OF xanthan, THE POLYSACCHARIDE PRODUCED BY XANTHOMONASCAMPESTRIS. ACCORDING TO THE LITERATURE, WITHIN THE GENUS PAENIBACILLUS, P.ALGINOLYTICUS IS THE ONLY DESCRIBED SPECIES WHICH SHOWS xanthan DEGRADATION ACTIVITY.METHODS: xanthan DEGRADING BACTERIA WERE ISOLATED FROM AGRICULTURAL SOIL SAMPLES BASED ON THE VISCOSITY REDUCTION. STRAIN IDENTIFICATION WAS PERFORMED USING A MOLECULAR APPROACH. xanthan DEGRADING CAPABILITY AND OTHER CARBOHYDRATE HYDROLYZING ACTIVITY OF THE STRAIN WERE ASSESSED USING THE PLATE SCREENING METHOD. xanthan DEGRADATION PRODUCTS WERE ANALYZED BY THIN LAYER CHROMATOGRAPHY AND TOTAL xanthanASE ACTIVITY WAS ASSAYED USING REDUCING SUGAR MEASUREMENT BY DNS METHOD. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  155-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  299
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

زمینه مطالعاتی: مصرف بیش از حد چربی ها و روغن ها در رژیم غذایی، منجر به افزایش خطرات سلامتی در بین گروه های مختلف مصرف کننده می شود، به طوری که ارتباط بین مصرف چربی و بیماری های قلبی و عروقی پذیرفته شده است. هدف: هدف این پژوهش تولید پنیر سفید فراپالایش کم چرب (دارای 8 درصد چربی) بود که به این منظور صمغ گزانتان به عنوان جایگزین چربی در سه سطح 1/0، 3/0و 5/0 درصد مورد استفاده قرار گرفت. روش کار: نمونه های پنیر کم چرب تهیه شده با درصدهای مختلف صمغ گزانتان به همراه نمونه کنترل (کم چرب فاقد صمغ گزانتان) در طی مدت نگهداری (روز صفر، 15، 30 و 45) از نظر ویژگی های شیمیایی (pH، اسیدیته، محتوای نمک، درصد چربی، میزان ماده خشک بدون چربی، وقوع لیپولیز و پروتئولیز)، ویژگی های بافتی (سختی، پیوستگی، صمغیت و آدامسی و فنریت) و پذیرش کلی در قالب طرح فاکتوریل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: بررسی ها نشان داد که مقدار اضافه کردن صمغ تاثیری معنی داری بر روی میزان چربی ایجاد نکرد در صورتی که pH و میزان ماده خشک بدون چربی با اضافه کردن مقدار صمغ کاهش معنی داری داشت. با افزایش مقدار صمغ و مدت نگهداری روند افزایش در لیپولیز و پروتئولیز نیز مشاهده گردید. از نظر ویژگی های بافتی، نمونه های پنیر تهیه شده با مقدار صمغ 5/0درصد سختی پایین تر داشته در صورتی که پیوستگی، صمغیت، آدامسی و فنریت آن ها بالاتر بود. از نظر پذیرش کلی نیز پنیرهای سفید فراپالایش تهیه شده با 5/0 درصد صمغ بیشترین پذیرش را داشتند. نتیجه گیری نهایی: امکان تولید پنیر با چربی کاهش یافته با افزودن 5/0 درصد صمغ گزانتان و کیفیت مطلوب وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 299

دانلود 235 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Foods and Raw Materials

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  67-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  310
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 310

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
نویسنده: 

AHMADI NEGIN | KHOSRAVI DARANI KIANOUSH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: xanthan GUM IS A POLYSACCHARIDE, DERIVED FROM THE BACTERIAL COAT OF XANTHOMONASCAMPESTRIS, USED AS A FOOD ADDITIVE AND RHEOLOGY MODIFIER, COMMONLY USED AS A FOOD THICKENING AGENT AND A STABILIZER. INDUSTRIAL PRODUCTION OF IT IN THE WORLD CARRIED OUT IN A BATCH PROCESS BY USE OF GLUCOSE AS SUBSTRATE.METHODS: THIS PAPER EXAMINES THE CHARACTERISTICS AND APPLICATIONS OF xanthan GUM, A MICROBIAL SPECIES, PRODUCING AND OPERATING PARAMETERS OF THE PROCESS AS IT IS A METABOLITE OF APPLICATION IN INDUSTRY....

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

YAMAMOTO YUKIKO | SOGAWA IKUYO | NISHINA AKIKO

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  2165-2171
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5029
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5029

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

فرخ زاد رضا | جمالی محمد

نشریه: 

تحقیقات بتن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  129-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

امروزه استفاده از مواد پودری و افزودنی های شیمیایی، جهت ارتقاء خواص مکانیکی، دوامی و ریولوژیکی انواع بتن ها به شدت در حال گسترش است. استفاده از مواد روان ساز و قوام دهنده برپایه های مختلف(نفتالین، پلی کربوکسیلات و ملامین) یکی از راهکارهای موثر، جهت کنترل میزان ناپایداری بتن است. یکی از پایه های روان ساز و قوام بخش جدبد، بیوپلیمر زانتان گام می باشد. این ماده سنتز شده از صمغ گیاهی، دارای لزجت بالا بوده که در صنایع مختلف دارای کاربردهای فراوانی می باشد. پس از مشاهده نوع روانی، قوام بالا و قیمت مناسب این ماده برآن شدیم تاثیر آن را در بتن نیز مشاهده نماییم. در این تحقیق 16 طرح اختلاط حاوی پوزولان میکروسیلیس با 10 درصد وزنی سیمان و عیارهای مختلف سیمان مورد بررسی قرار گرفت. به نمونه های مکعبی بتنی، روان کننده به میزان 25/0 درصد وزنی و ماده افزودنی زانتان گام اضافه گردید. نتایج نشان می دهد که افزودنی زانتان گام به دلیل افزایش لزجت باعث افت اسلامپ، کاهش جداشدگی و افزایش مقاومت فشاری می گردد. ایجاد پیوستگی بین مصالح بتن و کاهش خلل و فرج و تخلخل، موجب کاهش ضریب مویینگی و افزایش مقاومت الکتریکی بتن می گردد. بررسی های ریزساختاری بتن، شامل آزمایش میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) نشان داد، در اثر استفاده از زانتان گام، میزان نفوذپذیری کاهش و پیوندهای ساختاری چسب بتن تقویت گردیده و در نتیجه نمونه های حاوی زانتان گام، دارای تخلخل کمتری نسبت به نمونه های فاقد آن می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 14

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: xanthan IS AN ANIONIC POLYSACCHARIDE PRODUCED BY THE PLANT-PATHOGENIC BACTERIUM, XANTHOMONAS CAMPESTRIS. xanthan IS A HIGHLY STABLE POLYSACCHARIDE NOT EASILY DEGRADED BY MOST MICROORGANISMS, ALTHOUGH SOME MICROORGANISMS WERE REPORTED TO PARTICIPATE IN DEPOLYMERIZATION OF xanthan. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1229-1237
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10510
 • دانلود: 

  18824
چکیده: 

In this study, xanthan gum was used to produce cryogel and conversion of cryogel to oleo-gels, and the structural and chemical characteristics of the produced oleo-gels were investigated. Results showed, the produced oleo-gels (COS) contained about 66% oil content and they have able to holding oil at about 60%. The pseudo-second-order model can predict the oil absorption kinetics of cryogels. There was no difference between the number of fatty acids of sunflower oil and COS. 1H NMR and 13C NMR signals, the hydroperoxide (initial oxidation product), and aldehydes (secondary product oxidation) were not revealed in COS. Also, it was observed no exothermic process in the curve in Differential Thermal Analysis (DTA)curve up to 350 ° C. AFM is the formation of a uniform, homogeneous, and stable gel network that matched the results of the mechanical properties of the COS.

آمار یکساله:  

بازدید 10510

دانلود 18824 استناد 0 مرجع 0
litScript