نتایج جستجو

22998

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2300

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SIDDIQUI A.R. | BERNSTEIN J.M.

نشریه: 

CLINICS IN DERMATOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  519-526
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3811
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3811

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SMITH R.L. | BOHL J.K.

نشریه: 

ANNALS OF SURGERY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  239
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  599-605
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4398
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4398

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (مسلسل 30)
 • صفحات: 

  40-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  634
 • دانلود: 

  376
چکیده: 

در این گزارش یک پسر 16 ساله با عفونت محل زخم جراحی که در اثر تصادف اتومبیل دچار شکستگی استخوان پا و از بین رفتن بافت نرم ساق پا شده بود، معرفی می شود. پس از کشت از محل زخم، باکتری اسینتوباکتر بومانی جداسازی و شناسایی شد و چندین بار تلاش درمانی امپریکال بیمار با آنتی بیوتیک های متعدد، بی نتیجه ماند.

آمار یکساله:  

بازدید 634

دانلود 376 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4-3 (پیاپی 25-24)
 • صفحات: 

  41-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

زمینه و هدف: روشهای متعددی جهت بستن زخم آپاندکتومی وجود دارد که شایعترین آنها، ترمیم پوست و زیر جلد به صورت ساب کوتیکولار و ترانس درمال می باشد. در مورد هر یک از این دو روش ساب کوتیکولار و ترانس درمال در آپاندکتومی فاز سوپراتیو انجام شد.روش بررسی: این مطالعه در سال 1382 و در بخش جراحی بیمارستان شهید بهشتی کاشان به صورت کارآزمایی بالینی و آینده نگر انجام شد. تعداد 200 بیمار که حایز شرایط ورود به مطالعه بودند، به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در گروه اول زخم جراحی به صورت ترانس درمال و در گروه دوم به صورت ساب کوتیکولار ترمیم شد. بیماران در دو نوبت، یک هفته و یک ماه پس ازعمل توسط جراحی که از نوع بخیه آگاهی نداشت، به صورت Blind معاینه و از نظر عوارضی مثل عفونت موضعی زخم، ترشح چرک، بازشدن زخم و عفونت سیستمیک مقایسه شدند. مشاهدات در فرم مخصوص به هر بیمار ثبت شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهای Chi-Square و Fisher Exat مقایسه شدند. P<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.یافته ها: میانگین سن بیماران در گروه اول 6.70±20.85 و در گروه دوم 6.58±20.61 سال بود؛ از این نظر بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت. 46% از افراد گروه اول زن و 54% مرد و در گروه دوم 47% زن و 53% مرد بودند. نوع جنس نیز در دو گروه تفاوت معنی داری را نشان نداد. یک هفته پس از عمل 9% از ترمیم های ساب کوتیکولار و 6% از ترمیم های ترانس درمال دچار عفونت موضعی شدند ولی از این نظر تفاوت معنی داری وجود نداشت (P=0.421). یک هفته پس از عمل 5% از زخمهای با ترمیم زیرجلدی و 4% از زخمهای با ترمیم ترانس درمال ترشح چرک داشتند و زخم آنها باز شد ولی در این دو مورد نیز تفاوت معنی داری حاصل نگردید (P=0.99). یک هفته پس از عمل و یک ماه پس از عمل هیچ گونه عفونت سیستمیکی در دو گروه مشاهده نشد.نتیجه گیری: تفاوت معنی داری بین ترمیم زخم در آپاندکتومی فاز سوپراتیو به دو روش ساب کوتیکولار و ترانس درمال وجود ندارد و انجام ترمیم به هر کدام از دو روش میسر است.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 29 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

CUTTING K.F. | WHITE R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  6-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6977
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6977

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  237-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  592
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

مقدمهعفونت یکی از شناخته شده ترین عوارض هر عمل جراحی است. با توجه به تاثیر این عارضه در جراحی های ستون فقرات که همراه با وسیله گذاری است نویسندگان بر آن شذند تا فراوانی عفونت عمقی زخم و فاکتور های مربوط به آن در این عملها را در بیمارستان باهنر کرمان بررسی کنند.روش کار:این مطالعه توصیفی گذشته نگر در سال 1386 در بیمارستان باهنر شهر کرمان انجام شده است. در این بررسی 181 بیماری که در سال 1386 به علتی غیر از عفونت تحت عمل وسیله گذاری قرار گرفته بودند بررسی شدند. اطلاعات بیماران جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های رایج آماری تجزیه و تحلیل شد.نتایج:متوسط سن بیماران 34.8±13.5 بود و 74% بیماران مذکر بودند. دیابت در 7.2% بیماران دیده شد. عفونت عمقی زخم در 8 بیمار یعنی 4.4% دیده شد که از بین آنها 6 نفر دیابت داشتند.نتیجه گیری:میزان عفونت در این مطالعه به نسبت سایر مطالعات بیشتر بود. دیابت مهمترین فاکتور متاثر کننده عفونت بود (p=0.007). به نظر می رسد باید اقدامات جدی در جهت کنترل عفونت انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 592

دانلود 176 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

CHAIM W. | BASHIRI A. | BAR DAVID J. | SHOHAM VARDI I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5451
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5451

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پی در پی 48)
 • صفحات: 

  90-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1022
 • دانلود: 

  282
چکیده: 

زمینه و هدف: عفونت محل جراحی شایع ترین عارضه بعد از عمل جراحی است. این مطالعه به منظور تعیین میزان بروز و عوامل خطر عفونت زخم جراحی بعد از هیسترکتومی شکمی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی روی 400 زن داوطلب هیسترکتومی شکمی بستری در بیمارستان های شهر بابل طی سال های 1387-89 انجام شد. سن، بیماری زمینه ای، نمایه توده بدنی، سابقه مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی، مصرف کورتون، تعداد روزهای بستری قبل از عمل، زمان شیو محل عمل، زمان حمام قبل از جراحی، دریافت آنتی بیوتیک پروفیلاکسی، مدت زمان جراحی برای هر بیمار ثبت شد. شواهد عفونت زخم شامل ترشح از زخم جراحی، اریتم و باز شدن زخم جراحی همراه یا بدون تب طی 10 روز بعد از عمل ثبت گردید.یافته ها: عفونت زخم بعد از هیسترکتومی شکمی در 26 بیمار (6.5 درصد) دیده شد. مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی (95%CI:1.71-480.30, OR:28.70, P=0.02)، اورژانسی بودن عمل (95%CI:1.42-14.39, OR:4.52, P=0.011) و ابتلا به بیماری دیابت (95%CI:1.23-11.26, OR:3.72, P=0.02) از عوامل خطر ابتلا به عفونت محل زخم طی ده روز بعد از عمل هیسترکتومی شکمی تعیین شدند.نتیجه گیری: مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی، اورژانسی بودن عمل و ابتلا به دیابت از عوامل افزایش دهنده بروز عفونت زخم بعد از عمل محسوب می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 1022

دانلود 282 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Golabi Farzaneh | DOUDI MONIR | MADANI MAHBOOBEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  61-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28408
 • دانلود: 

  10866
چکیده: 

Background: Drug resistance is a major concern in the treatment of burn wounds. The present study aimed to evaluate the effects of silver crystalline nanofibers on the bacteria isolated from burn wounds at Imam Musa Kazim Hospital in Isfahan, Iran and compare the findings with the samples collected from the skin of healthy adults with standard collection bacteria. Methods: Agicoat nanosilver dressing was used as the antibacterial agent. The antibacterial effects of the silver nanoparticle solution and silver crystalline nanofibers were assessed using the well diffusion method. In addition, the macrodilution method was applied to determine the MIC and MBC of the silver crystalline nanofibers. Results: No significant difference was observed in the growth inhibition zone of the silver nanoparticle solution and crystalline nanofibers. Comparison of the effects of silver crystalline nanofibers on wound infection bacteria and healthy skin bacteria (MBC=0. 128 mg/ml) were similar although the effects were more significant than the effects of tetracycline. Moreover, the standard bacterial strains were more sensitive to the nanofibers (MBC= 0. 032). The antibacterial properties of the silver crystalline nanofibers reduced after the washing process (10 times; P < 0. 001). Conclusion: According to the results, the silver crystalline nanofibers had significant antibacterial properties on burn wound infection bacteria.

آمار یکساله:  

بازدید 28408

دانلود 10866 استناد 0 مرجع 1332
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  37-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  983
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

سابقه و هدف: عفونت زخم جراحی یکی از عوارض شایع اعمال جراحی است. امروزه با استفاده از تمهیدات مختلف سعی در کاهش عفونت زخم می شود که استفاده از آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک (پیش گیرانه) یکی از این روش ها است. از آنجائی که لاپاروسکوپی توانسته است بسیاری از موارد دخیل در عفونت زخم از جمله عوامل مکانیکال را کنترل نماید شاید بتوان نقش آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک را زیر سوال برد. در این پژوهش اثر آنتی بیوتیک در پیش گیری از عفونت زخم در کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک مورد بررسی قرار گرفته است.مواد و روش ها: در یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور، بیماران کاندید کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک به طور تصادفی به دو گروه دریافت کننده آنتی بیوتیک (38 نفر) و گروه دریافت کننده پلاسبو (32 نفر) تقسیم شدند. سپس بیماران 24 ساعت، 4 تا 7، 10 تا 15 و 30 روز پس از عمل از نظر عفونت زخم بررسی و سپس با یک دیگر مقایسه شدند.یافته ها: مطالعه نشان داد که دو گروه از نظر توزیع جنسی، سنی، مصرف سیگار و شاخص توده بدنی جور بودند. در 24 ساعت اول، 4 تا 7، 10 تا 15 و 30 روز پس از عمل در هر دو گروه دریافت کننده آنتی بیوتیک و پلاسبو هیچ موردی از عفونت زخم دیده نشد.نتیجه گیری: استفاده از آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک در جلوگیری از بروز عفونت زخم کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک، مزیتی بر پلاسبو ندارد. بنابراین می توان در جراحی کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک از آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک استفاده نکرد تا ضمن جلوگیری از ایجاد سوش های مقاوم باکتریال و جلوگیری از تحمیل عوارض غیر ضروری آن، سبب کاهش هزینه های اقتصادی آن نیز بشویم.

آمار یکساله:  

بازدید 983

دانلود 213 استناد 0 مرجع 0
litScript