نتایج جستجو

32684

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3269

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3 (پی در پی 35)
 • صفحات: 

  37-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  60
چکیده: 

زمینه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن، پیشرونده و تحلیل برنده غلاف میلینی سلول های عصبی مرکزی است که تظاهرات و عوارض آن روی عزت نفس فرد اثر دارد. این مطالعه به منظور تعیین اثر برنامه خودمراقبتی مبتنی بر الگوی اورم بر عزت نفس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شد.روش بررسی: این مطالعه نیمه تجربی به صورت قبل و بعد با حضور 34 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به کلینیک اعصاب بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد طی سال 1387 با نمونه گیری در دسترس انجام شد. 8 جلسه برنامه آموزشی بر اساس نیازهای آموزشی بیماران و مبتنی بر الگوی اورم در طول سه ماه اجرا شد. پس از سه ماه پرسشنامه سنجش عزت نفس کوپراسمیت، مجددا تکمیل و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-11.5 و آزمون های تی زوجی، ویل کاکسون و کروسکال والیس مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها: میانگین امتیاز عزت نفس بیماران قبل و بعد از مداخله به ترتیب 60.7±4.2 و 118.3±3.5 تعیین شد که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود .(p=0.001) بین مشخصات فردی نظیر سن، جنس، سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، داشتن فرزند، شغل، میزان درآمد، مدت ابتلا به بیماری و تعداد موارد بستری با میزان عزت نفس رابطه آماری معنی داری وجود نداشت.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که به کارگیری برنامه خودمراقبتی طراحی شده مبتنی بر الگوی اورم بر عزت نفس بیماران مولتیپل اسکلروزیس نتیجه موثری دارد. این برنامه که براساس نیازهای آموزشی و با رویکرد مدل علمی طراحی گردید؛ به عنوان یک مداخله پرستاری در بیماران مولتیپل اسکلروزیس توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 60 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

واحدی عبداله | دهنوی سارا

نشریه: 

ارگونومی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  14-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  872
 • دانلود: 

  322
چکیده: 

مقدمه: ترافیک یکی از مشکلات اجتماعی در جوامع امروزی و در شهرهای بزرگ می باشد. برای مهار ترافیک، علاوه بر گشایش راه ها، نیاز به فرهنگ سازی و نیز استفاده از روش های هوشمند می باشد، بدین سبب سیستم های کنترل ترافیک شهری ابداع گردیده است. وظایف اپراتورهای این مراکز برای مدیریت ترافیک، شامل فرآیندهای شناختی گوناگون است. تجزیه و تحلیل کار شناختی (analysis cognitive work) برای تجزیه و تحلیل این سیستم های کاری، با هدف بهبود طراحی سیستم، به عنوان یک چارچوب، در این مطالعه معرفی شده است.روش انجام کار: تجزیه و تحلیل کار شناختی (CWA)، محدودیت های سیستم را از طریق پنج فاز شناسایی می کند، که در ابتدا با تحلیل قلمرو کاری آغاز و بعد از تحلیل وظیفه، تحلیل استراتژی و بررسی همکاری ها و سازمان های اجتماعی، با شناسایی صلاحیت های لازم پرسنل به پایان می رسد.یافته ها: نتایج این مطالعه شامل: طرح کلی مراحل اجرای تکنیک CWA، تحلیل قلمرو کاری، نردبان تصمیم، جزئیات مربوط به شاخص های سطوح مرتبط، استراتژی های موجود، نقشه جریان اطلاعات (IFM)، نقشه جریان اطلاعات(IFM)  برای چارچوب بندی تحلیل اجتماعی سازمان، و تجزیه و تحلیل شایستگی شخص، می باشد.بحث و نتیجه گیری: نتیجه این پژوهش می تواند جهت گزینش و آموزش اپراتورهای مرکز کنترل ترافیک استفاده گردد، چرا که به کارگیری تجهیزات مدرن در امر کنترل ترافیک نیازمند پرسنل مجرب و با توانمندی های شناختی می باشد، در غیر این صورت موجب به هدر رفتن سرمایه و انرژی سازمان ها خواهد بود. هر چه تصمیمات اپراتور بیشتر وابسته به پردازش اطلاعات باشد، توانایی های شناختی اپراتور نیز باید بیشتر باشد. فرآیندهای شناختی کاوش دیداری (visual search)، حل مساله و زمان سنجی از ویژگی های شناختی لازم برای تصدی این شغل است.

آمار یکساله:  

بازدید 872

دانلود 322 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  55-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1910
 • دانلود: 

  443
چکیده: 

یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه جامعه، عامل کار و نیروی انسانی است، توجه به این منبع مهم، سازمان و جامعه را به اهداف خود نزدیک تر می سازد. بنابراین یکی از وظایف مدیران، مسوولان و متخصصان این است که عوامل تاثیرگذار بر کیفیت نیروی انسانی را دریابند و در حفظ و رشد آن تلاش نموده و کارکنان را به سازمان متعهد نمایند. این مقاله تحقیقی در پی بررسی عوامل موثر بر میزان تعهد کار کارکنان است. مدل در نظر گرفته شده در این پژوهش شامل متغیرهای هویت کار، رضایت کار، عدالت کار و متغیرهای زمینه ای است که به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر تعهدکار کارکنان دخالت داده شده اند. 296نفر از کارکنان استانداری تهران و فرمانداری های تابعه که با نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شده اند، جمعیت نمونه این مطالعه را تشکیل می دهند. نتایج نشان می دهد که مهمترین متغیر در بین متغیرهای در نظر گرفته شده در رابطه با میزان تعهدکار کارکنان، رضایت کار است، متغیرهای هویت کار و عدالت کار و دو متغیر زمینه ای «جنسیت و مدرک تحصیلی» به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق رضایت کار، بر تعهد کار تاثیر معنادار دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان می دهد که رضایت کار با ضریب استاندارد 0.46 بیشترین تاثیر را بر تعهد کار دارد و پس از آن هویت کار با ضریب 0.33 قرار دارد. R2 برابر با 0.45 نیز بیان می کند که متغیرهای در نظر گرفته شده در این پژوهش، در کل قادر به تبیین 45 درصد از تغییرات متغیر وابسته (تعهد کار) می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1910

دانلود 443 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  397-414
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  323
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 323

دانلود 105 استناد 0 مرجع 5
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1613
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1613

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

WILSON G.M. | POLZER DEBRWYNE A. | CHEN S.F.S.

نشریه: 

EMPLOYEE RELATIONS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  162-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11931
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11931

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نشریه: 

اخلاق زیستی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  75-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1727
 • دانلود: 

  712
چکیده: 

مقدمه: امروزه سازمان ها در بافت جوامع اسلامی توجه خود را معطوف به اخلاق و ارزش های اخلاقی نموده اند، چرا که احتمال می رود کارکنانی که پایبند به اخلاق کار اسلامی هستند، اشتیاق و انرژی بیشتری را در رابطه با کار خود نشان می دهند. با این رویکرد، هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت اخلاق کار اسلامی و در گیری شغلی در میان کارکنان دانشگاه کردستان و نیز بررسی ارتباط این دو متغیر با یکدیگر بود.روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری عبارت از کلیه کارکنان دانشگاه کردستان به استثنای کارکنان شرکتی و خدماتی بودند. نمونه ای به حجم 116 آزمودنی به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای گردآوری داده ها پرسشنامه اخلاق کار اسلامی و پرسشنامه درگیری شغلی کاننگو بودند. روایی پرسشنامه ها بر اساس نظر متخصصان و پایایی آن ها با استناد به ضریب آلفای کرونباخ بررسی و مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون t تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان صورت گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که میانگین اخلاق کار اسلامی کارکنان 4.19 و به طور معنی داری بالاتر از متوسط (p<.01) و میانگین درگیری شغلی 3.12 و در سطح متوسط بود (p>.05). بین اخلاق کار اسلامی و مولفه های آن با درگیری شغلی روابط معنی داری وجود داشت. همچنین مشخص شد که دو مولفه نگرش مثبت نسبت به کار (p<.01) و توجه به رشد دیگران و رفاه جامعه (p<.05) نقش معنی داری در پیش بینی درگیری شغلی کارکنان داشتند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و معنی دار بین اخلاق کار اسلامی با درگیری شغلی کارکنان دانشگاه کردستان بود. بنابراین به نظر می رسد تلاش در جهت استقرار فضای کاری اخلاق مدارانه و تشویق و ترغیب کارکنان به انجام فعالیت های کاری مبتنی بر آموزه های اسلامی، می تواند زمینه ها ارتقای درگیری شغلی کارکنان را فراهم آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 1727

دانلود 712 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  92
 • صفحات: 

  21-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

تعارضات مداخله کننده ی شغلی و خانوادگی گرچه از گذشته وجود داشته است، اما امروز بسیار فراگیرتر و گسترده تر از گذشته شده است و این پژوهش تلاش دارد تا با طراحی مدل سیستم های پویای تضاد دوگانه، تضاد کار-خانواده و تضاد خانواده-کار در مورد متخصصان پروژه های عمرانی ابعاد تازه این موضوع را بررسی نماید. به منظور طراحی الگوی پیشنهاد براساس رویکرد پویا از نرم افزار ونسیم استفاده شده است. ابتدا براساس مبانی نظری و تئوریک مولفه های تأثیر گذار بر تضاد کار-خانواده و تضاد خانواده-کار شناسایی شد، سپس براساس معادله سازی بین متغیرهای شناسایی شده، مدل پویا تضاد کار-خانواده و تضاد خانواده-کار ارائه گردید. نتایج شبیه سازی نشان داد که متخصصان پروژه های عمرانی سطح بالایی از تضاد کار – خانواده را تجربه می کنند. همچنین مشخص گردید که بهبود در انعطاف پذیری شغلی و حمایت سازمانی می تواند تاثیر مثبتی بر رضایت و عملکرد متخصصان پروژه های عمرانی از جنبه ی کار و خانواده داشته باشد. به علاوه بهبود حمایت خانواده به طور بطور معناداری تنها سبب بهبود رضایت شغلی آنها می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ROKHMAN W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  21-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  11267
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11267

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  26-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
litScript