نتایج جستجو

2858

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

286

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

OMIDI GHOLAMREZA | SHAHSIAH MARYAM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  44
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

RECENTLY, IT IS SHOWN THAT THE 2-COLOR RAMSEY NUMBER OF 3-UNIFORM loose CYCLES ON 2N VERTICES IS ASYMPTOTICALLY 5N/2. HERE WE GENERALIZE THIS RESULT BY DETERMINING THE EXACT VALUES OF 2-COLOR RAMSEY NUMBERS INVOLVING loose PATHS AND CYCLES IN 3-UNIFORM HYPER GRAPHS. MORE PRECISELY, WE PROVE THAT FOR EVERY (FORMULA)

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  308-319
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

عبدالهی عابد صمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  9
چکیده: 

در این پژوهش با استفاده از تکنیک جوش‏ کاری چرخشی چوب (wood welding) اقدام به ساخت مبلی به سبک کتیبه‏ ای از چوب گونه راش گردیده است. چسب‏ های مورد استفاده در صنایع مبلمان به علت پایه نفتی بودن و همچنین زمان زیاد جهت دستیابی به مقاومت نهایی موجب افزایش هزینه ‏های تولید و نیز آلودگی محیط زیست می ‏شوند. در این پژوهش امکان استفاده از تکنیک جوش‏ کاری چوب جهت ساخت اتصالات مبل مورد بررسی قرار گرفت برای این منظور با انجام مطالعه بر پژوهشهای انجام شده بر روی تکنیک جوش‏ کاری چرخشی چوب و بررسی عوامل متغیر در انجام این تکنیک، اقدام به انتخاب بهترین متغیرها گردید. سپس با استفاده از این عوامل متغیر مبلی به سبک کتیبه ‏ای را ساخته شد. این تکنیک به دلیل کاهش هزینه ‏های تولید و نیز کاهش زمان مونتاژ و اتصال قطعات توانایی استفاده در صنایع مبلمان را بجای چسب PVAc دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 9
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ASAYESH M. | BEHZAD M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (TRANSACTIONS B: APPLICATIONS)
 • صفحات: 

  385-393
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18979
 • دانلود: 

  39165
چکیده: 

In this paper energy method is used to calculate rotor response with loose rotating disk on it. System equation of motion is obtained based on energy method and Lagrange equation. Mathematical modeling of loose disk in a rotor bearing system has resulted in terms similar to unbalance and gyroscopic effect in the system equation of motion. The effect of loose disk axial position and orthotropic bearing has been considered in this investigation. By assuming that shaft and loose disk are always in contact, the results of these study shows that clearance between loose disk and shaft, shaft speed, mass and mass moment of inertia of disk have a major effect on a rotor response and beating phenomena.

آمار یکساله:  

بازدید 18979

دانلود 39165 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1666-1671
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1238
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1238

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4 (پیاپی 70)
 • صفحات: 

  541-552
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  609
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

اهداف پژوهش پیش رو مقایسه انواع افت چوب مشاهده شده به صورت شکستگی، جداشدن ورقه ای، ترک و ارتفاع بلند کنده و بررسی اجزای قطع شامل ارتفاع و عمق بن زنی، دهانه بن زنی، ارتفاع و عمق بن بری و عرض حاشیه برش بین گروه های کاری روزمزد و کارمزد بود. در پارسل های شماره 138 و 139 در سری یک ناو اسالم، به صورت تصادفی 150 اصله درخت قطع شده توسط گروه های کاری روزمزد و کارمزد انتخاب شدند. مقایسه میانگین افت کنده بین روش پرداخت دستمزد با آزمون t مستقل و مقایسه میانگین اندازه هر یک از اجزای قطع با قطع متداول با آزمون t جفتی انجام شد. به جز عمق بن بری در گروه دوم (33/41 سانتی متر) و عرض حاشیه برش در گروه اول (6/78 سانتی متر) بین مقادیر دیگر قطع در گروه های مختلف با مقادیر استاندارد، تفاوت معنی داری وجود داشت. میانگین افت کنده برای گروه های چهارگانه به ترتیب 0/0350، 0/0355، 0/0498 و 0/0438 متر مکعب بود و گروه های کاری روزمزد به طور معنی داری افت کنده کمتری در مقایسه با گروه های کاری کارمزد داشتند. میانگین افت به ازای هر درخت قطع شده بین چهار گروه کاری به ترتیب 0/2915، 0/2286، 0/3775 و 0/4637 متر مکعب بود و مقدار آن در گروه های کاری کارمزد به طور معنی داری بیشتر از گروه های کاری روزمزد بود. حجم بیشتری از افت چوب در تمام گروه های کاری به صورت شکستگی و خرد شدن بود. با توجه به قیمت محصولات مختلف تولیدی از چوب آلات مقطوعه، نتایج نشان داد که گروه های کاری کارمزد بیشترین مقدار کاهش ارزش پولی را داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 609

دانلود 177 استناد 0 مرجع 6
strs
نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  299-309
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  662
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

جو (Hordeum vulgαr) یکی از محصولات مهم و استراتژیک است که از نظر اهمیت در رده چهارم جهانی، پس از گندم، ذرت و سویا قرار دارد. یکی از بیماری های مهم آن، سیاهک آشکار Ustilαgo nudα Roster می باشد که بذر زاد بوده و هم اکنون از نظر کمی و کیفی مزارع جو را تهدید می نماید. ضد عفونی بذور با قارچ کش های جذبی، از تدابیر مدیریتی اقتصادی این بیماری می باشد. به منظور بررسی ضد عفونی بذور جو در سطح مزرعه، مطالعه ای در سه تاریخ کاشت و سه تراکم به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی روی رقم کارون در کویر (نصرت) در سال های 86-85، در سطح مزرعه به اجرا در آمد که تاریخ کاشت به صورت فاکتور اصلی، تراکم و لاین به عنوان فاکتورهای فرعی در نظر گرفته شدند. در این راستا، از چند قارچ کش جذبی شامل کربوکسین تیرام (پودر وتابل 75%)، تریادیمنل (بایتان® پودر وتابل 7.5%)، دی نیکونازول (سومی ایت®، پودر وتابل)، تری تیکونازول FS (رئال® 0.02%، به صورت مایع غلیظ)، به ترتیب با دز های 2، 2، 1.5 و 0.2 در هزار در مقایسه با قارچ کش جدیدتر دیویدند استار 036 (به صورت مایع غلیظ) در سطوح مختلف 2.25، 2، 1.5 و 1 استفاده گردید. نتایج حاصله بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن پس از تجزیه و تحلیل آماری، در دو سطح 1 و 5 درصد نشان داد که قارچ کش های دیویدنداستار®، با غلظت های 2.25 و 2 در هزار به ترتیب با 100 و 99.83 درصد، سومی ایت® و رئال® 2 در هزار به ترتیب با 98.93 و 98.80 و بایتان® 1.5در هزار با 91.58 درصد، تاثیر بالایی در کنترل آلودگی داشتند. در نهایت قارچ کش دیویدند استار® با غلظت های 1 و 1.25 در هزار، به ترتیب 65.34 و58.42  درصد کنترل و کاربوکسین تیرام 2 در هزار با کنترل 65.98 درصدی، تاثیر کمتری در کنترل بیماری نسبت به سایر قارچ کش های مورد آزمون، نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 662

دانلود 70 استناد 0 مرجع 7
نویسندگان: 

MOVAFAGH J.

نشریه: 

OLYMPIC

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (SERIAL 25)
 • صفحات: 

  13-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11545
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

There are still many unanswered questions in relation to the amount of aggressive behaviors and the time they occur in sport situations. Research, also produced conflicting results, and need for illumination exist, especially when a different population is under investigation. The present study designed to describe aggressive behavior in term of their types and frequencies, in five different sports (volleyball, basketball, handball, football, and footsal for both sex). All matches in nation high schools championship (including 302 matches and 1531 players). Were closely observed and all aggressive behaviors were recorded. Results indicated that both sex committed more goal aggressions in loose, win, and equal situations, respectively. The difference between loose and win with equal situation was significant. In win situations, girls committed more instrumental aggression, and boys committed more assertive behavior. The results are discussed in relation to their significance in the context are discussed in relation to their significance in the context of frustration-aggression. Hypothesis and indicates that aggressive behavior also occur to prevent loosing.

آمار یکساله:  

بازدید 11545

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  15-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17105
 • دانلود: 

  12948
چکیده: 

Piezocone penetration tests with dissipation phases are particularly useful for geotechnical site characterization. They also provide three independent readings with depth from a single sounding as well as time-rate information. In past investigations, only silty sands with specific silt content have been tested and complete sets of tests have not been conducted to evaluate the influence of different silt contents on CPTU results. In the present research, the complimentary CPTU tests with pore pressure dissipation phase and soil laboratory tests (including consolidation, permeability and triaxial tests) are also performed on silty sand samples with different silt content. In this study, six piezocone tests are performed in saturated silty sand samples with several different silt contents ranging from zero to 50 percent. The pore pressure dissipation tests are also carried out in samples and t50 (the time for 50% pore pressure dissipation) is evaluated. Laboratory tests including consolidation, permeability and triaxial tests are also performed for the soil parameter determination. Based on the obtained results, the interrelationships among “K- t50”, “Cv - t50” and “j' -qc” are finally presented.

آمار یکساله:  

بازدید 17105

دانلود 12948 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MIRSADRAEI M. | KATEBI M.

نشریه: 

TANAFFOS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11294
 • دانلود: 

  12747
چکیده: 

Anthracosis of the lung is black discoloration of bronchial mucosa that may distort and occlude the bronchial lumen and cause significant clinical findings named "Anthracofibrosis". In this article a rare presentation of this disease and related complications were reported. A 73 year-old woman with a 10-year history of chronic cough, dyspnea, weight loss and wheezing was referred to us for exacerbation of her symptoms in winter. She was a known case of anthracosis. Her previous bronchoscopy and sampling were inconclusive. Her recent computed tomography (CT) scan showed bilateral parenchymal infiltration, multiple lymph node calcifications and an intra-luminal calcified material in the left main bronchus. Bronchoscopy showed a floating foreign body in the left main bronchus and infiltration of the right and left main bronchi. Bronchial lavage showed plenty of acid fast bacilli and biopsy showed granulomatous reaction in favor of tuberculosis. In conclusion, we believe that broncholithiasis should be considered as a chronic complication of anthracosis.

آمار یکساله:  

بازدید 11294

دانلود 12747 استناد 0 مرجع 0
litScript