نتایج جستجو

38558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3856

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

احمدپور نیر | مراثی محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  61-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  770
 • دانلود: 

  629
چکیده: 

استعاره همواره یکی از مهمترین مباحث بلاغت برای تاثیر کلام بوده است. امروزه علوم شناختی جدید باور دارد که انسان استعاری می اندیشد و استعاره فقط لغوی نیست. درپی این نظریه، اندیشمندان مبحث استعاره تصویری را مطرح نمودند، که از جمله آنها نوئل کارول، جان کندی و چارلز فورس ویل است. نقطه مشترک تعاریف آنها از استعاره تصویری، نگاشت مفهوم از مبدأ به مقصدِ تصویری است. تصویر استعاری، انحرافی از وضعیت معمول است که باعث برانگیختن یک معنی یا معانی مختلف می شود. در این تحقیق این پرسش مطرح است که چه رابطه ای بین انحراف از واقعیت معمول در اندام های انسانی کاریکاتورهای اردشیر محصص و استعاره تصویری وجود دارد، چگونه این انحراف از وضعیت معمول در کاریکاتورهای او باعث برانگیختن یک معنی یا معانی مختلف م یشود، همچنین استعاره و پراکندگی معانی چگونه سبب بازگشت مخاطب به خود اثر هنری می شود. از اهداف این پژوهش مطالعه استعاره تصویری در پیکره های تلفیقی اردشیر محصص است که پراکندگی معنایی و تناقض های رندانه ای را در این طرح ها خلق می کند. به علاوه، مسیر رسیدن به معنا در پیکره های غیرمتعارف ارشیر محصص براساس استعاره تصویری مورد بررسی قرار گرفته است. معنای درونی خارج شدن ذات انسان از کمال انسانی به عنوان مبدأ استعاره )مستعارله(؛ به صورت خارج شدن شکل ظاهری او از حالت عادی به عنوان مقصد )مستعارمنه( در کاریکاتورها تصویر شده است. فعال نگه داشتن ذهن مخاطب، مضمون اصلی کاریکاتورهای اوست. در کارهای اردشیر محصص معنا و تفسیر به راحتی به دست نمی آید و انباشت مضمون وجود دارد؛ به همین علت یک دور و بازگشت مداوم به خود اثر اتفاق می افتد. در این مقاله روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و مشاهده آثار استفاده شده است. رویکرد مورد استفاده در این مقاله تحلیل محتوای کیفی استقرایی است.

آمار یکساله:  

بازدید 770

دانلود 629 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عصمتی حسین | صدری مینا

نشریه: 

نگره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  52
 • صفحات: 

  25-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  242
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

صور خیال در ادبیات، بالاخص در شاهنامه ی فردوسی، قابلیت های تصویری نگارگری را گسترش داده است. هدف اصلی از بررسی و تطبیق داستان های شاهنامه با عناصر تصویری نگاره های شاهنامه ی تهماسبی 944 ه. ق، معرفی صورت های خیال شامل تشبیه، استعاره و کنایه، به عنوان عواملی تأثیرگذار و پیش برنده در روند روایت تصویری بوده است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای بوده است، و به منظور دست یابی به بخشی از داده ها، عناصر تصویری 6 نگاره – به عنوان نماینده ی نسخه-با صورت های خیال همان داستان در شاهنامه فردوسی و دیگر متون ادبی، مطابقت داده شده و چگونگی ترجمان تصویری متن داستان و آرایه های ادبی آن به شیوه ی تطبیق و تحلیل محتوا مطالعه شده است. سؤالات این تحقیق عبارت است از 1. آیا عناصر تصویری نگاره های مذکور با صور خیال در داستان مربوط و دیگر ابیات شاهنامه نسبتی دارند؟ 2. صور خیال شاهنامه، چگونه در نگاره ها به کار رفته و چه کارکردی در روایت تصویری دارند؟ نتایج تحقیق با توجه به سوال اول نشان می دهد بخشی از عناصر تصویری 6 نگاره چون اژدهای درون ابر، شاهین و سیمرغ، آب، گرفت و گیرها و سروها، با صور خیال در اشعار شاهنامه ی فردوسی نسبت دارند. با توجه به یافته ها، پاسخ سوال دوم چنین به دست آمد؛ برخی از عناصر تصویری در نگاره های تهماسبی با کارکرد نمادین، برگردان تصویری صور خیال شاهنامه ی فردوسی بوده و نقش تکمیلی برای روایت تصویری داستان داشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 242

دانلود 221 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  70 (15)
 • صفحات: 

  167-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2058
 • دانلود: 

  828
چکیده: 

تصرف ذهن شاعر در مفاهیم و امور عادی زندگی و ارتباط آن با طبیعت حاصل بینش و آگاهی او از پدیده های طبیعی و جهان بیرون است. مجموعه تصاویر حاصل از انواع صورخیال (استعاره، تشبیه، مجاز، کنایه) در دیوان هر شاعری بیانگر لحظه هایی است که با درون و جهان درونی او سر و کار دارد؛ در واقع، انعکاس روح، شخصیت و ویژگی های درونی اوست. هدف این پژوهش بررسی عناصر خیال (استعاره، تشبیه، مجاز، کنایه) و بسامد هر کدام در شعر امین پور و منزوی و دست یافتن به نتایجی حاصل از اندیشه، عواطف، احساسات و نگرش آن ها به جهان و زندگی است. تصاویر مشترک این دو شاعر یا تصویر مرکزی اشعار آن ها مربوط به عشق و مسائل پیرامون آن است، هر چند بازتاب اجتماع و مسائل اجتماعی نیز کم و بیش در اشعارشان به چشم می خورد. تصاویر شعری دو شاعر، زنده، پویا و دیداری است. در شعر هر کدام از آن ها تقلیدی اندک و ناچیز مشاهده می شود، ولی حوزه تصاویر و صورخیال خویش را به تصاویر شعر سنتی منحصر نکرده اند، بلکه نوآوری هایی در شعر هر کدام مشاهده می شود. تشبیهات، بیشتر فشرده و حاصل امور حسی- انتزاعی است.

آمار یکساله:  

بازدید 2058

دانلود 828 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (پیاپی 21)
 • صفحات: 

  94-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  457
 • دانلود: 

  219
چکیده: 

امروزه اهمیت تحقیقات در حوزه ترجمه پژوهی بر زبانشناسان و نیز متخصصان ادبیات تطبیقی پوشیده نیست. اهمیت ترجمه پژوهی، حتی در نگاه کوچک ساختار نگر که مبتنی بر تحلیل مسائل زبانی در ترجمه است، از آنجاست که دیگر متن ترجمه ادبی از نظر نقشی که در زبان و فرهنگ مقصد بازی میکند چیزی کم از بار و نقش ادبی و فرهنگی متن اصلی در بستر زبانی-فرهنگی خودش ندارد، بویژه هنگامی که به ترجمه پژوهی شاهکارهای ادبیات جهان میپردازیم. مقاله حاضر به بررسی ترجمه آرایه ­ های استعاره و مجاز در نسخه فرانسوی «دیوان حافظ» به ترجمه شارل-هانری دو فوشه کور[1]می پردازد. این ترجمه به زبان فرانسه بر اساس نسخه گردآوری شده توسط پرویز ناتل خانلری انجام شده است. این مقاله ابعاد معناشناختی ترجمه آرایه های ادبی را مورد مطالعه قرار داده است. پس از بررسی آرایه ­ های استعاره و مجاز موجود در نیمی از اشعار دیوان حافظ، در مجموع 50 مورد آرایه غیر مشابه برای ارائه در این مقاله انتخاب شدند و با اخذ رویکرد معناشناختی-واژگانی از یکسو و بکارگیری نظریه­ های ترجمه شناختی آنتوان برمن[2] از سوی دیگر، آرایه ­ های منتخب مورد تحلیل و نقد قرار گرفته اند. یافته ­ های به دست آمده نشان میدهد که مترجم تنها در مواردی محدود موفق به ارائه برگردان جامعی از آرایه­ ها شده است؛ در برخی موارد تنها توانسته معنای صریح آرایه ­ ها را انتقال دهد، در مواردی بدون انتقال دادن معنای صریح آرایه­ ها معنای ضمنی آنها را در ترجمه منتقل نموده و در برخی دیگر از آرایه­ ها متوسل به تفسیر آنها گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 457

دانلود 219 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  1-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1284
 • دانلود: 

  408
چکیده: 

بهرام گور و بهرام چوبین از چهره های برجسته شاهنامه اند. به نظر می رسد، داستان زندگی این دو قهرمان، درگذر زمان دستخوش روایتهای افسانه ای و عامیانه شده و تا اندازه ای در هاله رمز و ابهام فرو رفته است. تشابه در برخی از روایات و حوادث زندگی این دو، این فرضیه را قوت می بخشد که این وقایع مربوط به زندگی یک نفر است.  با وجود این از خلال ابیات شاهنامه می توان تا حدودی به شخصیت واقعی آنها پی برد. داستان بهرام گور و بهرام چوبین به علت آنکه در بخشهای پایانی شاهنامه قرار گرفته، کمتر مورد توجه بوده است، با این حال مردم همواره به نظر احترام به آنان نگریسته اند؛ زیرا شخصیت این دو قهرمان بزرگ را با روحیه حقیقت جویی خویش، همراه و هماهنگ دیده اند. هم نامی این دو چهره نیمه تاریخی، آمیختگی بیشتر سرگذشت آنها را در پی داشته است که بازتاب آن را در شاهنامه نیز می توان دید.در این جستار تلاش برآن است تا با در نظر گرفتن یکی از نیرومندترین انگیزه های بشری؛ یعنی قدرت که بسیاری از رفتارهای انسانی را شکل می دهد و همچنین د‍یگر نظریه های مربوط به آن، تصویری تقریبا واقعی از شخص‍یت این دو قهرمان بزرگ نشان داده شود. ظهور این دو شخصیت در شاهنامه، براست‍ی بروز «ناخودآگاه جمعی» ملتی آرمان خواه و حقیقت جو در برابر تجاوز بیگانه و استبداد داخلی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1284

دانلود 408 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

GHAZANFARI MOHAMMAD

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  2 (165)
 • صفحات: 

  113-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9947
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

This paper, by presenting several prevailing definitions of satire, surveys the background and status of satire in the classical Persian literature. It first deals with the development and evolution of socio-political satire as a unique literary genre during the ‘Iranian Constitutional Movement’ and the following decades. The writer then discusses the formal structure of contemporary socio-political satire with respect to the usage of figures of speech. To show the application of stylistic literary devices and rhetoric, the writer compares Persian and English irony using examples. Finally, the writer discusses the difficulties of translating figures of speech used in the satires of a given language into another.

آمار یکساله:  

بازدید 9947

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SANTIAGO C.

نشریه: 

ALIRAN MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  388
 • بازدید: 

  33045
 • دانلود: 

  15944
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33045

دانلود 15944 استناد 388 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  41-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1363
 • دانلود: 

  289
چکیده: 

هر شاعری به طور طبیعی تحت تاثیر شاعران پیش از خود قرار می گیرد. در میان عناصر تشکیل دهنده شعری صورخیال (تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز) جایگاه ویژه ای دارد. هاتفی خرجردی (814/22-927 ﻫ.) از شاعران برجسته ای است که به نظیره گویی خمسه نظامی پرداخته. در میان این نظیره ها هفت منظر (نظیره هفت پیکر نظامی) به جهت نو بودن هفت داستان آمده در آن قابل توجه است. هاتفی در زمینه صورخیال بیش از همه از خال خویش، جامی تاثیر پذیرفته است زیرا جامی علاوه بر پیوند خویشاوندی، بزرگترین شاعر سده نهم ﻫ. (عصر شاعر مذکور ما) است. در مقاله تاثیرات جامی در پنج زمینه؛ تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز و صفت هنری نشان داده شده است. از سوی دیگر در پی نوشت در جدولی میزان تاثیر شاعران پیشین بر هفت منظر نشان داده شده است. البته باید توجه داشت هاتفی خود در منظومه یاد شده، تصاویر شاعرانه بسیار نویی هم به کار برده، ولی در این مقاله تلاش شده تا تاثیر جامی بر شکل گیری و استفاده صورخیال هاتفی در هفت منظر نشان داده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1363

دانلود 289 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

معصومی محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2 (پیاپی 78)
 • صفحات: 

  125-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  694
 • دانلود: 

  259
چکیده: 

یکی از نکات چشمگیر در منابع تاریخ اسلام، آمار و ارقام فراوان در زمینه های گوناگون است. این آمار موضوعات زیادی، مانند شمارگان سپاهیان، تلفات انسانی و مالی جنگ ها و درگیری ها، خسارت های ناشی از حوادث طبیعی، اعم از سیل، زلزله و بیماری های فراگیر و نیز اموال، درآمدها، هزینه ها و دارایی های حکومت ها و افراد را در برمیگیرد.با توجه به فقدان آمارگیری و عدم امکان سرشماری دقیق در قرون نخستین اسلامی و حتی دشوار و گاه ناممکن بودن تخمین آمار تقریبی در مواردی، چون دارایی های افراد یا خسارت های زلزله، به درستی و دقت بسیاری از این آمار و ارقام نمیتوان کاملا اعتماد کرد. تردید خود مورخان درباره اعداد داده شده، اختلاف شدید میان اعداد مذکور در روایت ها، ناهم خوانی برخی از آمارها با شرایط جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی و نیز ناسازگاری آن ها با توانایی های مادی و معنوی و همچنین استفاده گسترده از اعداد نمادین و رند، برخی از دلایل نادرستی بسیاری از این آمار و اعداد است.این مقاله میزان درستی و دقت اعداد و ارقام را در منابع تاریخ اسلام بررسی میکند. منابع مورد استناد در این تحقیق عبارت اند از: تاریخ الیعقوبی، الاخبار الطوال، تاریخ الرسل و الملوک؛ مروج الذهب و معادن الجوهر، تجارب الامم و تعاقب الهمم و الکامل فی التاریخ. این منابع اولا تاثیر زیادی در سایر آثار و کتب تاریخی داشته اند و ثانیا بیش از منابع دیگر توجه محققان تاریخ اسلام را به خود جلب کردهاند.

آمار یکساله:  

بازدید 694

دانلود 259 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2029
 • دانلود: 

  662
چکیده: 

کلام اله مجید سرچشمه همه معارف، پاکی ها و زیبایی هاست. پس از قرآن، زیبایی در سخن معصومین علیهم السلام به سبب اتصال و ارتباط خاصی که میان ایشان و یگانه جمیل برقرار است، برتری و برجستگی ویژه دارد. در کلام امیرالمومنین (ع) که معیار فصاحت و بلاغت به شمار می رود، این زیبایی در اوج خود است. به عنوان نمونه در دعای «صباح» و «خطبه شانزدهم نهج البلاغه» می توان رد پای برخی از آرایه های بلاغی (بدیعی و بیانی) را به وضوح جست و جو کرد. به عنوان نمونه در دعای مبارک صباح، بین کلمات «عیوب ـ غیوب» و «معیوب ـ عیوب» و «کاشف ـ غالب» به ترتیب سجع متوازی، مطرف و متوازن دیده می شود و نیز در جملاتی بسان «الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب» آرایه مماثله یا موازنه وجود دارد. همچنین جناس زاید و جناس مضارع و تکرار حرف و واژه در بدیع لفظی و صنایع طباق و حسن طلب در بدیع معنوی و نیز برخی مسایل علم معانی در این دعا مشهود است.در خطبه شانزدهم نهج البلاغه، در کنار آرایه های بدیعی مثل مراعات نظیر و ایهام، آنچه بیش از همه در فن بیان به نظر می رسد، مساله تشبیه است که در جملاتی مانند: «الا و ان الخطایا خیل شمس ... الا و ان التقوی مطایا ذلل» خود می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 2029

دانلود 662 استناد 0 مرجع 0
litScript