نتایج جستجو

40036

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4004

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

فنون ادبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1080
 • دانلود: 

  1049
چکیده: 

فنون بدیعی از دیرباز مورد توجه علمای بلاغت قرار داشته و تقسیم بندی های مختلفی از آن صورت گرفته است. ابن معتز، قدامه بن جعفر، ابن رشیق و ابن سنان خفاجی، از جمله کسانی هستند که در این زمینه تلاش نموده اند. در قرن هفتم، سکاکی پس از تفکیک علوم بلاغی محسنات کلام را به محسنات لفظی و معنوی تقسیم می کند که تا قرن ها مورد توجه و استفاده قرار می گیرد. در دوران معاصر نیز شاهد تقسیم بندی ها و ملاحظات دیگری هستیم که اغلب بر پایه گذشته صورت گرفته، غیر از مواردی که مبتنی بر دستاوردهای جدید دانش زبان شناسی است. با این همه، شعر نو و بررسی بدیع در آن، ما را به طبقه بندی دیگری هدایت کرده است و آن تقسیم بندی فنون بدیعی بر اساس انواع تداعی است که در سه محور تشابه، مجاورت و تضاد شکل گرفته است. در این مقاله، پس از بررسی تاریخی تقسیم بندیهای موجود، صنایع بدیعی بر اساس انواع تداعی طبقه بندی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1080

دانلود 1049 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

ALZHEIMERS A.

نشریه: 

ALZHEIMERS AND DEMENTIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  332-332
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8614
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8614

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

NAMIRANIAN K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (58/4)
 • صفحات: 

  71-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18847
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Introduction: Gathic texts are a collection of religious songs of Zarothustra who lived about 1200 BC. Of the seventy two hāts (stanzas) of Yasna (one of the five chapters of Avesta), seventeen hats belong to five Gāthas. These seventeen hats have been classified into five categories based on their syllabic meter and the number of the song: 1) ahunavaiti, 2) ushtavaiti, 3)spanta.mainyu, 4) vohu.xsheara, and 5) vahishtoishti.Method: This study is a text analysis based on modern definitions of figures of speech, so explication de text is used to analyze the translation of Gathas. Discussion: Fourteen different figures of speech were analyzed in this paper such as: congeries, oxymorons, rhetorical questions, conglobation, apostrophe, allegory, debate, invention, allusion, decorum, and conceit. Most of the stanzas of the first four Gāthas are addressed to Ahura Mazda invoking and glorifying him, and communicating with him about both spiritual and worldly subjects, such as the elimination of evil in the world and the freedom from evil in the after-world. The nature of the Gāthas is mystical but formal poetry plays an essential part in them. The fifth Gātha shows the nature of Gāthas as didactical poetry.

آمار یکساله:  

بازدید 18847

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (پیاپی 1)
 • صفحات: 

  25-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  472
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

صنایع بدیعی از دیرباز مورد توجه شاعران و نویسندگان بسیاری بوده است. علی رغم تفاوت های آشکاری که شعر نو در عرصه وزن و قافیه و نیز عاطفه و مضامین آن با گذشته دارد، و با وجود اظهارات صریح نیما مبنی بر ناکارآمدی دانش بدیع، حضور آرایه های ادبی را در شعر نو نمی توان نادیده گرفت. بررسی بدیع در اشعار چهار تن از شاعران معاصر - نیما، سپهری، اخوان ثالث و شاملو - نشان می دهد که فنون بدیعی در شعر نو، جنبه تصنعی خود را از دست داده و به صورت طبیعی و بر اساس انواع تداعی ظهور یافته است. آنچه در این زمینه در شعر ایشان بیشتر به چشم می خورد، آن دسته از فنون لفظی بدیع است که علاوه بر ایجاد موسیقی، در ایجاد انسجام نیز نقش موثری ایفا می کند. فنون معنوی بدیع، در شعر نو چندان ظهور و بروزی ندارد. مواردی که در این بخش دیده می شود، اغلب بر تضاد و تناسب استوارند. در این مقاله، ضمن بیان تفاوت های شعر نو و شعر کلاسیک، فنون بدیعی در نمونه هایی از اشعار شاعران مذکور بررسی و با یکدیگر مقایسه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 472

دانلود 215 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

نشریه: 

ALZHEIMERS AND DEMENTIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  321-387
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  1187
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1187

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
نویسندگان: 

ALZHEIMERS ASSOCIATION

نشریه: 

ALZHEIMERS AND DEMENTIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  459-509
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3924
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3924

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 3)
 • صفحات: 

  1-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

ابوالعتاهیه شاعر برجسته و مبتکر فن زهدیات در عصر عباسی به نحو بارز و چشمگیری تحت تاثیر اعجاز بیانی قرآن کریم قرار گرفته و از فنون بلاغی و آرایه های قرآنی در سروده هایش بهره فراوان برده است. تاثیرپذیری ابوالعتاهیه از قرآن کریم شامل همه ابعاد واژگانی، ترکیبی، بلاغی، موسیقایی و مضمونی است، اما آنچه در شعر وی بیش از همه به چشم می خورد آرایه هایی است که فرم و مضمون آنها از قرآن کریم اقتباس شده که از آن جمله می توان به آرایه های تشبیه، استعاره، کنایه و انواع اقتباس اشاره کرد. تاثیرپذیری ابوالعتاهیه از قرآن کریم را می توان بر اساس تناص یا بینامتنی از نوع «نفی متوازی» قلمداد نمود که بیانگر اوج تاثیرپذیری این شاعر از قرآن کریم است.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 47 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ALZHEIMERS AND DEMENTIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  325-373
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  497
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 497

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

مرتضایی سیدجواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14(پیاپی 11)
 • صفحات: 

  121-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7032
 • دانلود: 

  1428
چکیده: 

نظر به اینکه در حوزه معنی و مضمون تمامی غرلهای حافظ، نمی توان حکمی قطعی و جزم صادر نمود که این امر ناشی از رندی و هنرمندی حافظ است. بسیاری از موضوعها و مضامین شعری او را قبل و بعد وی می توان جستجو کرد و یافت که وامداری او به شاعران پیش از خودش، امری مسلم است، لذا راز امتیاز و یگانگی شعر حافظ در زبان او نهفته است. پس به نظر می رسد اولین و اصلیترین زمینه پژوهش در شعر حافظ، تحقیق در ساحت زبانی او در همه مقوله هاست. از بررسی مسائل معانی و بیانی و بدیعی گرفته تا صرف و نحو زبان و انواع موسیقی شعر و نحوه گزینش واژگان و حتی بررسی تک تک واجهای کلمه های شعر او از لحاظ واجگاه و مخرج آنها. در این مقاله ضمن تبیین مطالب فوق، با ارائه شواهدی از شعر حافظ، ظرافت و هنرنمایی او را در بکارگیری صنایع بدیعی تناسب، ایهام تناسب، تضاد، پارادکس، ایهام و تبادر نشان داده ایم. البته قبل از ذکر شواهد برای دیدن آرا و دیدگاهها و تعاریف گذشتگان و معاصران از صنایع بدیعی، هفت اثر و کتاب را مد نظر داشته ایم تا نشان دهیم با توجه به تفاوت نگاه شاعران و علمای علم بدیع به این صنایع ،جای یک نقد و تحلیل،در بررسی انتقادی و همه جانبه نسبت به تعاریف و تعداد و تقسیم بندیهای صنایع بدیعی در دوره های مختلف شعر فارسی در تحقیقات ادبی،خالیست.

آمار یکساله:  

بازدید 7032

دانلود 1428 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اسفندیارپور هوشمند

نشریه: 

ادبیات فارسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  192-218
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13297
 • دانلود: 

  953
چکیده: 

قرآن کتابی است که کلام آن استوار، با صلابت و مشحون از محاسن و زیبایی های ادبی می باشد و اسلوب و معیارهای بلاغت در بافت سور و آیات آن به شیوایی به کار رفته است.در این مقاله نمونه های لفظی بدیع با نظم منطقی از قرآن استخراج و مطابق آثار و نظریات دانشمندان اسلامی بررسی شده است.هدف اصلی شناساندن نمونه های بدیعی قرآن به جویندگان و دانش پژوهان است تا به محاسن و مفاهیم عمیق کلام الهی بیشتر پی ببرند.مطالعه در این مقاله به روش اصیل (Original) انجام گرفته و نوع تحقیق کیفی – توصیفی است، جامعه آماری شامل کلیه آیات قرآن و حجم نمونه آیاتی می باشد که نمونه های لفظی بدیعی در آن ها برجسته است.روش تحقیق با قرائت تک تک آیات قرآن و مطالعه آثار کتابخانه ای مرتبط با موضوع انجام گرفته و نمونه هایی که آرایه های لفظی در آن ها یافت شده؛ استخراج، فیش برداری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و یافته های جدید ارائه شده است.باتوجه به یافته های تحقیق، این نتیجه حاصل شد که بیشتر صناعات لفظی در قرآن در مرتبه اول فاصله، جناس، تکرار و تصدیر و در مرتبه بعد اعنات (التزام)، عکس، موازنه، ترصیع، تشابه الاطراف لفظی، قلب و تصحیف می باشد. دیگر این که نظم متن، برخاسته از شیوه تلفیق کلمات و ترکیبات با یکدیگر و صلابت و استواری کلام، ناشی از کاربرد طبیعی این آرایه ها در آیات است؛ بدین علت قرآن شیوا، رسا و در اوج فصاحت و بلاغت است.

آمار یکساله:  

بازدید 13297

دانلود 953 استناد 0 مرجع 0
litScript