نتایج جستجو

38572

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3858

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

فنون ادبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1104
 • دانلود: 

  1115
چکیده: 

فنون بدیعی از دیرباز مورد توجه علمای بلاغت قرار داشته و تقسیم بندی های مختلفی از آن صورت گرفته است. ابن معتز، قدامه بن جعفر، ابن رشیق و ابن سنان خفاجی، از جمله کسانی هستند که در این زمینه تلاش نموده اند. در قرن هفتم، سکاکی پس از تفکیک علوم بلاغی محسنات کلام را به محسنات لفظی و معنوی تقسیم می کند که تا قرن ها مورد توجه و استفاده قرار می گیرد. در دوران معاصر نیز شاهد تقسیم بندی ها و ملاحظات دیگری هستیم که اغلب بر پایه گذشته صورت گرفته، غیر از مواردی که مبتنی بر دستاوردهای جدید دانش زبان شناسی است. با این همه، شعر نو و بررسی بدیع در آن، ما را به طبقه بندی دیگری هدایت کرده است و آن تقسیم بندی فنون بدیعی بر اساس انواع تداعی است که در سه محور تشابه، مجاورت و تضاد شکل گرفته است. در این مقاله، پس از بررسی تاریخی تقسیم بندیهای موجود، صنایع بدیعی بر اساس انواع تداعی طبقه بندی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1104

دانلود 1115 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

NAMIRANIAN K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (58/4)
 • صفحات: 

  71-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32485
 • دانلود: 

  14494
چکیده: 

Introduction: Gathic texts are a collection of religious songs of Zarothustra who lived about 1200 BC. Of the seventy two hāts (stanzas) of Yasna (one of the five chapters of Avesta), seventeen hats belong to five Gāthas. These seventeen hats have been classified into five categories based on their syllabic meter and the number of the song: 1) ahunavaiti, 2) ushtavaiti, 3)spanta.mainyu, 4) vohu.xsheara, and 5) vahishtoishti.Method: This study is a text analysis based on modern definitions of figures of speech, so explication de text is used to analyze the translation of Gathas. Discussion: Fourteen different figures of speech were analyzed in this paper such as: congeries, oxymorons, rhetorical questions, conglobation, apostrophe, allegory, debate, invention, allusion, decorum, and conceit. Most of the stanzas of the first four Gāthas are addressed to Ahura Mazda invoking and glorifying him, and communicating with him about both spiritual and worldly subjects, such as the elimination of evil in the world and the freedom from evil in the after-world. The nature of the Gāthas is mystical but formal poetry plays an essential part in them. The fifth Gātha shows the nature of Gāthas as didactical poetry.

آمار یکساله:  

بازدید 32485

دانلود 14494 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ALZHEIMERS A.

نشریه: 

ALZHEIMERS AND DEMENTIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  332-332
تعامل: 
 • استنادات: 

  408
 • بازدید: 

  18660
 • دانلود: 

  19410
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18660

دانلود 19410 استناد 408 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ALZHEIMERS ASSOCIATION

نشریه: 

ALZHEIMERS AND DEMENTIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  459-509
تعامل: 
 • استنادات: 

  409
 • بازدید: 

  9808
 • دانلود: 

  19588
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9808

دانلود 19588 استناد 409 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ALZHEIMERS AND DEMENTIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  321-387
تعامل: 
 • استنادات: 

  1227
 • بازدید: 

  3305
 • دانلود: 

  19588
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3305

دانلود 19588 استناد 1227 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ALZHEIMERS AND DEMENTIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  325-373
تعامل: 
 • استنادات: 

  406
 • بازدید: 

  1778
 • دانلود: 

  18969
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1778

دانلود 18969 استناد 406 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

مرتضایی سیدجواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14(پیاپی 11)
 • صفحات: 

  121-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7118
 • دانلود: 

  1470
چکیده: 

نظر به اینکه در حوزه معنی و مضمون تمامی غرلهای حافظ، نمی توان حکمی قطعی و جزم صادر نمود که این امر ناشی از رندی و هنرمندی حافظ است. بسیاری از موضوعها و مضامین شعری او را قبل و بعد وی می توان جستجو کرد و یافت که وامداری او به شاعران پیش از خودش، امری مسلم است، لذا راز امتیاز و یگانگی شعر حافظ در زبان او نهفته است. پس به نظر می رسد اولین و اصلیترین زمینه پژوهش در شعر حافظ، تحقیق در ساحت زبانی او در همه مقوله هاست. از بررسی مسائل معانی و بیانی و بدیعی گرفته تا صرف و نحو زبان و انواع موسیقی شعر و نحوه گزینش واژگان و حتی بررسی تک تک واجهای کلمه های شعر او از لحاظ واجگاه و مخرج آنها. در این مقاله ضمن تبیین مطالب فوق، با ارائه شواهدی از شعر حافظ، ظرافت و هنرنمایی او را در بکارگیری صنایع بدیعی تناسب، ایهام تناسب، تضاد، پارادکس، ایهام و تبادر نشان داده ایم. البته قبل از ذکر شواهد برای دیدن آرا و دیدگاهها و تعاریف گذشتگان و معاصران از صنایع بدیعی، هفت اثر و کتاب را مد نظر داشته ایم تا نشان دهیم با توجه به تفاوت نگاه شاعران و علمای علم بدیع به این صنایع ،جای یک نقد و تحلیل،در بررسی انتقادی و همه جانبه نسبت به تعاریف و تعداد و تقسیم بندیهای صنایع بدیعی در دوره های مختلف شعر فارسی در تحقیقات ادبی،خالیست.

آمار یکساله:  

بازدید 7118

دانلود 1470 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اسفندیارپور هوشمند

نشریه: 

ادبیات فارسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  192-218
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14212
 • دانلود: 

  1001
چکیده: 

قرآن کتابی است که کلام آن استوار، با صلابت و مشحون از محاسن و زیبایی های ادبی می باشد و اسلوب و معیارهای بلاغت در بافت سور و آیات آن به شیوایی به کار رفته است.در این مقاله نمونه های لفظی بدیع با نظم منطقی از قرآن استخراج و مطابق آثار و نظریات دانشمندان اسلامی بررسی شده است.هدف اصلی شناساندن نمونه های بدیعی قرآن به جویندگان و دانش پژوهان است تا به محاسن و مفاهیم عمیق کلام الهی بیشتر پی ببرند.مطالعه در این مقاله به روش اصیل (Original) انجام گرفته و نوع تحقیق کیفی – توصیفی است، جامعه آماری شامل کلیه آیات قرآن و حجم نمونه آیاتی می باشد که نمونه های لفظی بدیعی در آن ها برجسته است.روش تحقیق با قرائت تک تک آیات قرآن و مطالعه آثار کتابخانه ای مرتبط با موضوع انجام گرفته و نمونه هایی که آرایه های لفظی در آن ها یافت شده؛ استخراج، فیش برداری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و یافته های جدید ارائه شده است.باتوجه به یافته های تحقیق، این نتیجه حاصل شد که بیشتر صناعات لفظی در قرآن در مرتبه اول فاصله، جناس، تکرار و تصدیر و در مرتبه بعد اعنات (التزام)، عکس، موازنه، ترصیع، تشابه الاطراف لفظی، قلب و تصحیف می باشد. دیگر این که نظم متن، برخاسته از شیوه تلفیق کلمات و ترکیبات با یکدیگر و صلابت و استواری کلام، ناشی از کاربرد طبیعی این آرایه ها در آیات است؛ بدین علت قرآن شیوا، رسا و در اوج فصاحت و بلاغت است.

آمار یکساله:  

بازدید 14212

دانلود 1001 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (پیاپی 10)
 • صفحات: 

  105-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  764
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

پیش بینی جریان های نقدی برای استفاده کنندگان درون و برون سازمانی دارای اهمیت ویژه ای است. مهمترین هدف گزارش گری مالی ارایه اطلاعات برای پیش بینی جریان های نقدی بیان شده است. هدف این پژوهش مقایسه توان اقلام تعهدی و جریان های نقدی براساس ارقام اصلی درمقابل ارقام تجدید ارایه شده برای پیش بینی جریان های نقدی آتی است. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که صورت های مالی آنها تجدید ارایه شده است. بدین منظور از داده های 162 سال - شرکت که از این ویژگی برخوردار بودند، طی دوره زمانی 1386 تا 1390، استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی - همبستگی است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون خطی و برای مقایسه مدل های پژوهش از آزمون وونگ استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اقلام تعهدی تجدید ارایه شده و جریان های نقدی تجدید ارایه شده به ترتیب نسبت به اقلام تعهدی اصلی و جریان های نقدی اصلی دارای توانایی بیشتری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 764

دانلود 213 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

OLESZCZUK J.J. | OLESZCZUK A.K.

نشریه: 

FEMALE PATIENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  11-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5282
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5282

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript