نتایج جستجو

8530

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

853

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

NAVASER ZAHRA | KARGARI ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  B4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10654
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

The effect of the El Southern - o n ~ Ni Oscillation (ENSO) phenomenon on winter rainfall in Iran was explored for the period 1951-1995. The interactions between this phenomenon, aloft wind in Tehran and the rainfall were also investigated. Positive and significant (at 1% level) correlations between the Troup Southern Oscillation Index (SOI) and February rainfall data were found for Bandaranzali and Noushahr located over the western half portion of the Caspian sea coastal strip. In February, the aloft wind velocity was observed in association with SOI. It was found that, in January, an increase (decrease) in wind velocity (500 to 200 hPa levels), generally, corresponds with less (more) than usual rainfall over the eastern half of the Caspian sea shores. The velocity data (in February) are also exhibited a meaningful relationship with the corresponding rainfall in various parts of the country. On a seasonal scale, winter rainfall in Iran tends to be slightly more (less) than normal for the episodes that SOI is positive (negative). Compared to the warm ENSO phase, the SOI-rainfall relationships were found to be stronger during cold periods. For most parts of the country, more (less) than usual winter rainfall has occurred during intense La a n ~ Ni (El o n ~ Ni ) events. Exceptional spells in which contrary effects of the ENSO events were observed were also identified.

آمار یکساله:  

بازدید 10654

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  139-153
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

مدل سازی چندمکانی بارش یکی از زمینه های مهم در علوم طبیعی است و مدل های مختلف آماری برای این مهم توسعه یافته اند که نگرشی فضایی به مدل سازی و شبیه سازی بارش روزانه دارند. مدل مارکف پنهان یکی از انواع مدل های چندمکانی بارش روزانه است که علاوه بر شبیه سازی بارش روزانه، به بررسی توزیع فضایی و زمانی الگوهای وقوع بارش نیز می پردازد. در مطالعه حاضر با بکارگیری مدل مارکف پنهان، اقدام به مدل سازی بارش زمستانه (ژانویه تا آوریل) براساس داده های 130 ایستگاه باران سنجی در گستره ایران شده است. طول دوره آماری داده های بارندگی روزانه 21 سال (2010-1990) می باشد. هدف این تحقیق، دستیابی به توزیع فضایی و زمانی الگوهای جوی و شبیه سازی تصادفی وقوع و مقدار بارش به طور همزمان است. نیل به این اهداف با بکارگیری الگوریتم های مختلف حل مسائل مدل مارکف پنهان شامل الگوریتم برآورد پارامتر بیشینه سازی امید (EM) و الگوریتم رمزگشایی ویتربی و یک الگوریتم شبیه سازی که با تبدیل احتمالاتی همراه است، میسر است. انتظار می رود که الگوهای جوی مستخرج از مدل مارکف پنهان، منطبق بر الگوهای سینوپتیکی باشند که براین اساس 8 الگوی مختلف جوی به عنوان مجموعه متناهی حالات پنهان به دست آمدند و هرکدام گویای الگوی خاص سینوپتیکی هستند. فراوان ترین الگوی توزیع بارندگی مستخرج از مدل مارکف پنهان، الگوی خشک (شرایط پایدار) بوده که طی آن احتمال وقوع بارش در اکثر ایستگاه های کشور پایین است. این الگو دارای بیشترین احتمال آغازین معادل 0.429 و بیشترین احتمال انتقال مارکفی از حالت مشابه معادل 0.637 می باشد. همچنین، شبیه سازی چندمکانی بارش زمستانه نیز با حفظ آماره های اساسی شامل میانگین و انحراف معیارهای مجموع فصلی ایستگاه ها، مقدار صدک های مختلف هر ایستگاه و وابستگی های فضایی وقوع و عدم وقوع بارش، دارای نتایج قابل قبولی است که در مجموع بکارگیری این رهیافت، سودمند ارزیابی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 39 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  95-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  295
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناخت الگوهای دینامیکی و ترمودینامیکی بارش های سنگین فراگیر زمستانه ایران در بازه زمانی 1960-2010 انجام گرفته است. ازاین رو، نخست شدیدترین دوره مرطوب در بازه زمانی پنجاه ساله مشخص (سال 1974) و سپس فراگیرترین روز با بارش سنگین انتخاب شد (روز 5/12/1974). در ادامه، کمیت های دینامیکی و ترمودینامیکی موردنظر در محیط برنامه نویسی فورترن 77 تعریف شد و برای تحلیل تغییرات زمانی کمیت ها نقشه های گرافیکی آن ها ترسیم و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد در زمان رخداد بارش سنگین فراگیر، منطقه همگرایی قوی در سطح کشور شکل گرفته که منطبق بر منطقه واگرایی تراز میانی جو صعود دینامیکی هوا را موجب شده است. در این شرایط، مقادیر تاوایی نسبی و تاوایی مطلق منطبق بر بخش شرقی ناوه افزایش می یابد. مقادیر تاوایی پتانسیلی راسبی-ارتل ترازهای فشاری 500 و 50 هکتوپاسکالی و سطح هم آنتروپی 330 کلوین نیز به سبب عواملی چون افزایش گرادیان دمای پتانسیل، افزایش تاوایی مطلق، و همچنین زیادشدن پایداری ایستایی در سطوح فوقانی جو افزایش می یابد. این شرایط نشان می دهد که در رخداد بارش های سنگین این نواحی، علاوه بر تغییرات دینامیک سطوح میانی و زیرین وردسپهر، تغییرات دینامیک پوشن سپهری نیز نقش مهمی ایفا می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 295

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  65-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  312
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

از آنجا که خشکسالی و سیل در موارد مکرر خسارت زیادی را به جوامع و سازمان های مختلف در ایران وارد نموده است، پیش بینی بارش نقش اساسی در توسعه پایدار کشور دارد. تحلیل همبستگی متعارف (Canonical CCA ،Correlation Analysis ) یکی از مدل های قوی آماری است که جهت بررسی تغییرات زمانی و مکانی متغیرهای اقلیمی، هیدرولوژی و اقیانوس شناسی به کار گرفته می شود. در تحقیق حاضر، داده های بارش ماهانه نه ایستگاه سینوپتیک نواحی جنوب غربی کشور و نیز داده های دمای سطح آب خلیج فارس (Temperature, SST Sea Surface) برای دوره های 1959-1993 مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور کاهش حجم داده ها و استخراج مولفه های اصلی، تحلیل توابع متعامد (Empirical Orthogonal Function, EOF) انجام گرفت که مولفه اصلی بارندگی و چهار مولفه اصلی دمای سطح آب انتخاب گردید. مولفه های اصلی بارش و SST به ترتیب %78 و %73 از کل واریانس داده های مشاهده شده را توجیه نمودند. در حالی که مولفه اول دوران یافته بارش، بیشتر گویای تغییرات بارش در استان های فارس، بوشهر و خوزستان بود، مولفه دوم تاکید زیادی بر بیان بارش در ایستگاه هرمزگان داشت. سری زمانی مربوط به مولفه های اصلی بارش و SST به عنوان فایل های ورودی مدل CCA در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که نوسان های SST در ناحیه مرکزی خلیج فارس، در مقابل سواحل بوشهر نقش موثری در توجیه نوسان های بارش ایستگاه های مورد مطالعه دارند. چهار مولفه نگهداری شده SST و در مجموع حدود %27 از کل واریانس بارش زمستانه در مناطق مورد مطالعه را تعریف می نمایند. در استان های فارس و بوشهر تاثیر SST زمستانه بر بارش بیشتر از استان خوزستان تشخیص داده شد. فرایند تغییرات SST در بهار و تابستان یکی از عناصر قابل توجه در پیشگویی بارش زمستانه خوزستان تشخیص داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 312

دانلود 58 استناد 4 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (پیاپی 60)
 • صفحات: 

  193-217
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  175
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

در این مقاله به منظور شناسایی منابع رطوبتی، بارشهای مناطق غربی ایران و چگونگی انتقال بخارآب از نواحی اطراف به این منطقه، سامانه بارانزای زمستانی، از نوع تلفیقی سودانی-مدیترانه ای، انتخاب شده است. مطالعه توزیع نم ویژه و آب قابل بارش در منطقه نشان می دهد که رطوبت دو روز قبل از شروع بارش روی ایران در ترازهای پایینی وردسپهر از نواحی جنوبی دریای سرخ و خلیج عدن به سمت شمال خاورمیانه و سپس از روز شروع بارش به سمت شرق (غرب ایران) جابه جا شده اند. مقادیر شار رطوبت محاسبه شده نشان می دهد که دریای عرب و عمان در دوره مطالعه، بیشترین واگرایی شار رطوبت را بویژه در ترازهای پایینی داشته است. اما نقش دریای سرخ در ترازهای میانی بارزتر شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مدیترانه شرقی نه تنها فرستندگی رطوبت نداشته بلکه از دریاهای عمان، عرب، سرخ و قسمت مرکزی خود رطوبت دریافت کرده است. بالاترین مقدار همگرایی رطوبت در طی روزهای بارش بر روی ایران در ترازهای پایینی بوده است که فقط در ناحیه شمال غرب میزان انتقال رطوبت در ترازهای پایینی و میانی وردسپهر با هم برابر هستند. با توجه به نتایج این تحقیق می توان گفت دریاهای عمان و عرب اصلی ترین منبع تامین رطوبت بارش رخ داده روی غرب ایران می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 175

دانلود 45 استناد 2 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  657
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

با توجه به محدودیت منابع آب و این موضوع که حدود 40 درصد از اراضی جهان به صورت دیم اداره می شوند، بهبود مدیریت زراعت دیم، از جایگاه ویژه ای در جهان برخوردار است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرات و تغییرات بارش بر میزان عملکرد سالانه گندم دیم، بر پایه حداقل تعداد بارش می باشد. منطقه مورد مطالعه استان همدان بوده و برای پوشش بارش های کل استان، 4 ایستگاه هواشناسی واقع در نقاط تحت زراعت دیم، انتخاب شده است. برای بررسی دقیق هر یک از بارش ها، شاخصی جدید تحت عنوان شاخص زمان- بارش معرفی می گردد که قابلیت بررسی تغییرات توأم هر دو عامل زمان و مقدار بارش را بر عملکرد سالانه دیم دارد. با استفاده از شاخص و روابط مولتی رگرسیونی بر پایه آن، میزان تاثیر هر یک از بارش های نوبتی بر عملکرد سالانه گندم دیم محاسبه می شود. نتایج حاکی از این بود که استفاده از شاخص زمان- بارش، اثر و تفاوت بین بارش های نوبتی را بهتر نشان می دهد و نیز بر اساس حداقل تعداد بارش در منطقه، بارش های صورت گرفته در دو فصل پاییز و زمستان، قابل اعتمادتر و اطلاع از وضعیت و تاثیر بارش های نوبتی در این دو فصل، کاربردی تر می باشد. هم چنین میزان اهمیت بارش ها بر عملکرد سالانه دیم در فصل پاییز و زمستان به اقلیم منطقه بستگی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 657

دانلود 155 استناد 0 مرجع 1
strs
نویسندگان: 

LIU K. | ZHANG Y.H. | WANG ZH.M. | FENG H.Y. | ZHOU SH.L. | LU L.Q. | WANG R.ZH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  167-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26887
 • دانلود: 

  14007
چکیده: 

winter wheat (Triticum aestivum L.) grows in dry season but summer maize (Zea mays L.) coincides with rainfall in the North China Plain (NCP). Increasing rainfall use efficiency and harmonizing its utilization between the two species is an effective way to mitigate impact on groundwater deriving from wheat irrigation. One to four times water supply (W1, to W4) were employed in wheat, three water treatments (W1, W2, and W4) in 2007-2008 and four (W1, W2, W3, and W4) in 2008-2009 were established in the field condition, the characteristics of water consumption in wheat and effects on rainfall utilization during subsequent maize were studied. The maximum wheat grain yield and the maximum water use efficiency were observed on the limited water treatment W2. Wheat consumed water mainly came from irrigation and precipitation on excessive water treatments. Limited water supply enhanced water consumption from soil and vacated more water storage space. Compared with W4, the vacated water storage space increased 103-116 mm (W2) and 162-168 mm (W1). The difference of soil water content derived from previous wheat disappeared (P>0.05) around at maize elongation stage because of subsequent summer rainfall, and the rainfall stored in 2 m soil body increased more 83-88 mm (W1), and 69 mm (W2) than the treatment of W4, respectively. Drainage from 2 m soil profile on excessive water treatments (55-61 mm on W4, 9 mm on W3 during wheat growth period, and 36-40 mm on W4, 18 mm on W3 from wheat harvest to maize elongation) was determined but not on limited water treatments. These results indicate that the limited irrigation would be an effective practice for water-saving and high-yielding production of wheat in the NCP.

آمار یکساله:  

بازدید 26887

دانلود 14007 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HABIB E. | ADUVALA A.V. | MESELHE E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6609
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6609

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  43-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

از آنجاییکه داده های شبکه بندی شده راه حل جدیدی از برآورد میزان بارش با تنوع مکانی و زمانی ارایه می دهند این تحقیق به ارزیابی عملکرد سه مجموعه داده باران شبکه بندی شده PERSIANN، CMORPH و GLDAS و ترکیب آنها با روش گام به گام در بالادست ایستگاه هیدرومتری ایدنک پرداخته است و خروجی این محصولات با داده های بارش اندازه گیری شده در سطح زمین در ایستگاه های دهنو، قلعه رییسی، ایدنک و مارگون مقایسه شد. نتایج بیانگر این است که داده های ترکیبی بر اساس مقادیر RMSE در کلیه ایستگاه ها بهترین عملکرد را داشته و کمترین این مقدار در ایستگاه مارگون با مقدار 5/5 میلی متر برآورد شده است؛ همچنین از نظر پارامتر ضریب همبستگی نیز داده های ترکیب شده همبستگی خطی بیشتری با داده های مشاهداتی ارایه می نماید به گونه ای که بیشترین ضریب همبستگی خطی برابر با 0/497 می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که استفاده از ترکیب داده ها سبب بهبود توزیع مکانی باران در دو فصل تر و خشک خواهد شد. نتایج تحقیق بر روی توزیع میزان بارش بیانگر این است که ترکیب داده ها در برآورد تعداد واقعه های باران به تفکیک کلاس های مختلف موفق نبوده و مجموعه داده PERSIANN نتایج مناسبتری را ارایه می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رمضانی نژاد رحیم

نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4-3 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  47-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1261
 • دانلود: 

  293
چکیده: 

بازی های المپیک زمستانی، بخشی از بازی های المپیک است و در مقایسه با بازی های تابستانی، دوران جدیدی را پشت سر می گذارد و از نظر اجتماعی و اقتصادی نیز اهمیت کمتری از بازی های تابستانی دارد. برخی از محققان، اعتبار و اهمیت کمتری برای بازی های زمستانی قایل هستند و آن را با ایده آل جهانی بودن المپیک ناسازگار می دانند. از این رو، ارزش جهانی بودن المپیک در بازی های زمستانی با شک و تردید زیادی همراه است. از طرفی، بررسی تاریخی نشان می دهد که حرفه ای گرایی در این بازی ها رشد و گسترش زیادی داشته است و از طرف دیگر، امکان حضور همه یا بسیاری از کشورها در این بازی ها فراهم نیست.بازی های زمستانی به شرایط جغرافیایی، محیطی و جوی خاصی نیاز دارد. کشورهایی که زمستان طولانی، بارش برف زیاد و ناهمواری های مناسب ندارند، شانسی برای حضور در این بازی ها، تعمیم یا گسترش آن را ندارند. بنابراین، بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی شمالی به دلیل داشتن شرایط جغرافیایی و اقتصادی، این بازی ها را به انحصار خود در آورده اند.تغییر استراتژی و سیاستگذاری سازماندهی  بازی های المپیک زمستانی و فدراسیون جهانی می تواند در این زمینه کمک کننده باشد. تعریف و تقسیم بندی دوباره بازی های زمستانی و تابستانی همچنین بررسی مسایل اقتصادی بازی های زمستانی در تحقق المپیزم نقش زیادی خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1261

دانلود 293 استناد 1 مرجع 2
litScript