نتایج جستجو

7026

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

703

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

Geoderma

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  323
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  22-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3312
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3312

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  255-264
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  612
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

براورد مقدار فرسایش بادی در دشت های ایران از مهمترین الزامات برای برنامه ریزی و انتخاب مناسب ترین روش های کنترل فرسایش است. در این تحقیق از دو روش شامل استفاده از دستگاه سنجش فرسایش بادی به عنوان روشی فیزیکی-صحرایی و همچنین روش IRIFR1به عنوان یک مدل شاخصی برای اندازه گیری و برآورد توان فرسایشی و رسوبدهی در بخشی از دشت سگزی استان اصفهان استفاده گردید. ابتدا تیپ ها و رخساره های مختلف اراضی دشت سگزی اعم از دشت سر لخت، اپانداژ و پوشیده تفکیک گردید. به منظور اندازه گیری توان رسوبدهی اراضی از طریق کاربرد دستگاه سنجش فرسایش بادی ابتدا در هر کدام از رخساره های اراضی به ازاء سرعت های مختلف باد مقدار فرسایش خاک در مدت یک ساعت با استفاده از دستگاه سنجش فرسایش بادی اندازه گیری شد. با آنالیز گلبادهای ایستگاه شرق اصفهان ساعات تداوم وزش هر دسته یا کلاس سرعت باد در طول سال برآورد گردید. در پایان با تجمیع حاصل ضرب های تداوم هر دسته از سرعت باد در فرسایش پذیری ساعتی آن، نرخ فرسایش پذیری هر یک از رخساره ها تعیین گردید. به منظور کاربرد مدل IRIFR1نیز ضمن مراجعه به صحرا امتیازات مربوط به هر شاخص به رخساره داده شد ودر پایان توان رسوب دهی رخساره ها برآورد گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که توان فرسایش بادی و رسوب دهی اراضی رخساره های مختلف دشت سگزی از رگ درشت، رگ متوسط، رگ ریز و جلگه رسی بین 0/2، 2/13، 3/21 و 1/74 تن در هکتار در سال متغیر است. از سوی دیگر مقادیر بدست آمده از هر دو مدل در رخساره های مختلف بین 5 تا 30 درصد تفاوت نشان می دهد، این در حالی است که متوسط مقدار رسوب دهی بدست آمده از روش IRIFR1در حدود 11 درصد کمتر از مقادیر بدست آمده از روش کاربرد دستگاه سنجش فرسایش بادی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 612

دانلود 261 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  55-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  270
 • دانلود: 

  69
چکیده: 

رگبارهای شدید و فرساینده، به طور معمول با وزش بادهای تند همراه است. هرچند شناخت اثرات متقابل باران و باد اهمیت ویژه ای در پژوهش های فرسایش خاک دارد، ولی تاکنون مطالعه جامعی در این زمینه و در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی انجام نشده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی فرسایش بین شیاری ناشی از باران در حضور سرعت های مختلف باد بر روی چند خاک زراعی با استفاده از شبیه ساز همزمان باد، باران و رواناب انجام شد. چهار سرعت باد شامل صفر، 6، 9 و 12 متر در ثانیه در ارتفاع 40 سانتی متر و سه شدت باران 30، 50 و 75 میلی متر در ساعت بر روی سه خاک زراعی، با بزرگترین اندازه ذرات 2، 75/4 و 8 میلی متر ایجاد و شدت فرسایش بین شیاری اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که سرعت باد تأثیر معنی-داری بر شدت فرسایش بین شیاری دارد. با افزایش سرعت باد از 6 متر در ثانیه به 9 و 12متر در ثانیه، شدت فرسایش بین شیاری به طور معنی داری افزایش یافت که این موضوع نشان از وجود یک آستانه برای سرعت باد در تشدید فرسایش بین شیاری دارد. میانگین شدت فرسایش در سرعت صفر، 6، 9 و 12 متر در ثانیه باد به ترتیب 4-10 ×43/0، 4-10 ×54/0، 4-10 ×97/0 و 4-10 ×46/1 کیلوگرم بر متر مربع در ثانیه اندازه گیری گردید. هم چنین با افزایش شدت باران و کاهش اندازه خاکدانه ها، شدت فرسایش بین شیاری افزایش نشان داد. یافته های این پژوهش، اهمیت سرعت باد به ویژه سرعت های بیش تر از مقدار آستانه را در بررسی فرسایش بین شیاری نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 270

دانلود 69 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  255-274
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1695
 • دانلود: 

  464
چکیده: 

بررسیهای موردی در خصوص میزان جابه جایی ذرات خاک توسط باد در مناطق دشتی ایران مرکزی نشان می دهد که فرسایش خاک در این گونه اراضی بیشتر از فرسایش آبی در مناطق کوهستانی چنین مناطقی می باشد. دفتر تثبیت شن و بیابانزدایی متولی مبارزه با فرسایش بادی و کاهش اثرات بیابانزایی در کشور است. بر اساس پیشنهاد استانهای بیابانی طرحهایی به تصویب رسیده و اجرا می شود، ولی واقعیت این است که با امکانات محدود کشور از نظر اعتباری نمی توان با فرسایش بادی مبارزه کرد و جلوی حرکت ماسه های روان را گرفت و شاید در مکانهایی که حرکت ماسه های روان خسارتی وارد نمی کنند کنترل آنها ضرورت نداشته باشد.مطالعات انجام شده در مناطق بیابانی ایران نشان می دهد که بهترین مرحله مبارزه با فرسایش بادی در مرحله برداشت است. مبارزه با فرسایش بادی در مرحله برداشت علاوه بر صرف هزینه کمتر با موفقیت بیشتری نسبت به دو منطقه دیگر همراه خواهد بود، هر چند که در برخی از مناطق به دلیل خسارتهای ناشی از منطقه رسوبگذاری به ناچار باید در منطقه رسوبگذاری نیز عملیات اجرایی صورت پذیرد. بنابراین در طرحی ملی دفتر تثبیت شن و بیانزدایی اقدام به شناسایی کانونهای بحرانی فرسایش بادی و برآورد خسارتهای ناشی از آن و همچنین اولویت بندی کانونهای بحرانی نمود که در مقاله حاضر به وضعیت استان تهران در زمینه مذکور پرداخته شده است.برای انجام طرح شناسایی کانونهای بحرانی فرسایش بادی در استان تهران از روش منشا یابی تپه های ماسه ای در ایران (اختصاصی - احمدی) استفاده شده است. در این روش، عوامل موثر در شناسایی نقاط برداشت در نظر گرفته شده و با روندی منظم و گام به گام مناطق برداشت، حمل و رسوبگذاری تپه های ماسه ای تعیین شدند. در جهت یابی مناطق برداشت با بهره گیری از اطلاعات منطقه ای و تکمیل پرسشنامه های محلی، بررسی مورفولوژیکی نهشته های بادی و مطالعه رژیم بادهای فرساینده و موثر در فرسایش بادی جهت حرکت ماسه های روان شناسایی می شود.طرح بررسیهای بعمل آمده مشخص شد که از مجموع 12 شهرستان استان تهران با مساحت 1890900 هکتار فقط 10172.5 هکتار به عنوان کانونهای بحرانی هستند که این کانونها در ماهدشت در شهرستان کرج و نجم آباد شهرستان ساوجبلاغ و ابردژ شهرستان ورامین واقع شده اند و با توجه به شدت و منابع تحت خسارت مشخص شد که ماهدشت کرج در اولویت اول و ابردژ و نجم آباد ساوجبلاغ در اولویت دوم قرار دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1695

دانلود 464 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  567-581
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  3096
 • دانلود: 

  950
چکیده: 

دشت یزد اردکان با مساحت حدود 650000 هکتار در مرکز ایران و حد فاصل شهرهای یزد و اردکان واقع شده است. متوسط بارندگی در بسیاری از نقاط این دشت کمتر از 65 میلیمتر در سال است. توزیع بارش در این دشت تک نمایی بوده و بیشتر از 70 درصد آن درفصل زمستان رخ می دهد. تراکم پوشش گیاهی از صفر تا 20 درصد متغییر بوده و گونه غالب آن را در حال حاضر درمنه دشتی تشکیل می دهد. بیش از 40 درصد مساحت دشت را اراضی لخت و بدون پوشش گیاهی با تراکم کمتر از 2 درصد در برمی گیرد. شرایط توپوگرافی و فرسایش پذیری خاک همراه با طوفان های غبارزا موجب شکل گیری رخساره های متنوع فرسایش بادی و یک مجموعه نسبتا بزرگ تپه ماسه ای (ارگ) با مساحت حدود 29000 هکتار در مرکز دشت یزد شده است. انواع تپه های ماسه ای اعم از هلالی (بارخان نامتقارن)، هلالی عرضی (بار خانویید)، شمشیری (سیف)، تپه های طولی (سیلک)، ستاره ای(قورد)، در ارگ یزد قابل مشاهده است. مرتفع ترین تپه ماسه ای 19 متر و طویل ترین آن 7 کیلومتر است. به جا ماندن سنگریزه ها (رگ) در سطح خاک و تشکیل سنگفرش بیابانی (هامادا) در اراضی دانه درشت پایکوهی (دشت سرهای لخت و پخش آب)، اشکال شلجمی شکل ناشی از باد ساییدگی، نبکا و ربدو (ماسه نباتی)، کلوتک (یاردانگ) نمونه هایی ازدیگر رخساره های فرسایش بادی در مراحل برداشت وحمل فرسایش بادی در دشت یزد است. هر چند که دربخش وسیعی از تپه های ماسه ای و اراضی برداشت (منشاء) آنها به وسیله انواع روش های تثبیت ماسه های روان عملیات کنترل فرسایش بادی صورت گرفته است، ولی خسارات ناشی از طوفان در بخش هایی از دشت همچنان باقی است. به عنوان مثال، بر اساس مطالعات اخیر هر ساله به طور متوسط بیش از 20000 متر مکعب رسوب به صورت غبار (کمتر از 80 میکرون) بر روی شهر 7000 هکتاری یزد فرو می ریزد. کاهش قدرت دید در روزهای طوفانی در پاره ای از نقاط دشت به کمتر از 6متر می رسد، که تصادف وسا یط نقلیه درمسیر جاده یزد - اردکان را به همراه دارد و بعضا موجب توقف پرواز هواپیماها می شود. برآورد انواع خسارات ناشی از فرسایش بادی و طوفان های غبارزا در دشت یزد، نشان می دهد که سالانه بالغ بر 54.6 میلیارد ریال به منابع زیستی و اقتصادی دشت یزد خسارت وارد می شود. درصورتی که مدیریت صحیحی بر این روند اعمال نشود، در سا لهای آتی با افزایش تصاعدی خسارات مواجه خواهیم بود.

آمار یکساله:  

بازدید 3096

دانلود 950 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  1 (پیاپی 63)
 • صفحات: 

  83-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  615
 • دانلود: 

  385
چکیده: 

فرسایش بادی یکی از پدیده های مخرب و مؤثر در بیابانی شدن اراضی است که در اثر وزش بادهای فرساینده بر سطح خاکهای حساس و سطوح هموار رخ می دهد. برای شناخت بهتر این پدیده، تحلیل داده های بادسنجی هر منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی پتانسیل فرسایش بادی در استان کرمان بصورت فصلی و بر اساس داده های بادسنجی طی سال های 2006 تا 2010 انجام شد. به این منظور، هشت ایستگاه سینوپتیک دارای داده های معتبر انتخاب و گلباد و گلماسه هر یک با نرم افزارهایWR Plot View. 8 و Sand Rose Graph 3 ترسیم شد. کلاس سرعت بادهای فرساینده، جهت غالب بادهای هر ایستگاه و همچنین شاخص های گلماسه شامل پتانسیل توان حمل ماسه، دبی رسوب و شاخص همگنی به صورت فصلی و نیز برای کل دوره مورد مطالعه تعیین شد. نتایج بررسی بادهای فرساینده نشان داد که کلاس سرعت متوسط 8/9-7/7 متر بر ثانیه با جهت غربی و جنوب غربی بیشترین فراوانی را در بیشتر ایستگاه های مورد مطالعه داشت. بیشترین بادهای فرساینده در فصل های زمستان و تابستان و کمترین آن در فصل پاییز رخ داده است. در بین ایستگاه های مورد مطالعه، بیشترین مقادیر پتانسیل حمل ماسه و دبی رسوب مربوط به ایستگاه رفسنجان به ترتیب با 1637 واحد برداری و 6/102 کیلوگرم بر متر در ثانیه برآورد شد. بررسی شاخص همگنی نیز نشان داد که در فصل ها و مناطق مختلف استان، رژیم بادخیزی متفاوت است. مقایسه جهت بردار برآیند توان حمل ماسه بادی نشان داد که جهت حرکت ماسه در ایستگاه های کرمان، جیرفت، سیرجان، رفسنجان و شهربابک از غرب به شرق، در ایستگاه لاله زار از جنوب غربی به شمال شرقی، در ایستگاه بم از شمال به جنوب و در ایستگاه زرند از شمال غربی به جنوب شرقی است. یافته های این پژوهش اهمیت بررسی داده های بادسنجی را به منظور شناخت بهتر فرسایندگی بادها و مکانیسم حمل ذرات رسوب ناشی از فرسایش بادی برای مناطق مختلف استان کرمان نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 615

دانلود 385 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  81-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  403
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

فرسایش بادی یکی از پدیده هایی است که باعث تخریب اراضی در مناطق خشک و نیمه خشک شده و چالشی جدی در برابر تولید پایدار و مدیریت اراضی کشاورزی محسوب می شود. شدت فرسایش به سرعت باد و ویژگی های خاک سطحی بستگی دارد. یکی از مهم ترین عوامل موثر بر شدت فرسایش بادی، زبری تصادفی است که به توزیع اندازه ذرات سطحی وابسته است. این پژوهش با توجه به محدودیت های اندازه گیری فرسایش در شرایط صحرایی، به بررسی نقش توزیع اندازه ذرات بر شدت فرسایش با استفاده از تونل باد می پردازد. به این منظور، با استفاده از دو خاک زراعی و ماسه ای، چهار توزیع اندازه ذرات مختلف ایجاد گردید. اندازه بزرگ ترین ذرات موجود در سطح خاک زراعی 2، 5 و 15 میلی متر و برای خاک ماسه ای 2 میلی متر بود که در معرض سرعت های مختلف باد شامل: 2، 9، 15 و 18 متر بر ثانیه در ارتفاع 20 سانتی متری و در 3 تکرار قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش سرعت باد، شدت فرسایش افزایش یافته که میزان افزایش بستگی به توزیع اندازه ذرات دارد. همچنین، نتایج بیانگر آن بود که اندازه بزرگ ترین خاک دانه های موجود در سطح، نقش مهمی در کنترل فرسایش داشته، به طوری که با افزایش اندازه ذرات، شدت فرسایش بادی به طور معنی داری کاهش می یابد. درصد خاک دانه های درشت (بزرگ تر از 0.25 میلی متر) در خاک زراعی 4.4 برابر خاک ماسه ای بود و به همین دلیل، شدت فرسایش آن به مراتب کم تر از خاک ماسه ای بوده است.همچنین، با افزایش اندازه بزرگ ترین خاک دانه ها از 5-2 میلی متر (2.5 برابر افزایش اندازه بزرگ ترین ذرات) برای باد با سرعت 15 متر بر ثانیه در خاک زراعی، شدت فرسایش 3.5 برابر کاهش یافت. یافته های این پژوهش، اهمیت پرداختن به توزیع اندازه ذرات خاک دانه را در بررسی فرسایش بادی، بیش از پیش روشن می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 403

دانلود 104 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  201-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SABZI M. | ASGARI H.R. | AFZALI S.F.

نشریه: 

POLLUTION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  539-546
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15327
 • دانلود: 

  12674
چکیده: 

wind erosion is considered a major global environmental problem. Dust storms from the migration of sand dunes can seriously damage civil, industrial, and agricultural areas and a method to stabilize these sand dunes is mulching. The present study investigates the feasibility of using organic wastes of Press mud and Dunder with clay for the production of environmentally-friendly mulches. Sandy soil from the Dejgah Region, Fars Province, has been used as bed treatment. The treatments have been prepared, using different ratios of the above mentioned materials and 250 ml of water has been added to the each mulch combination to be sprinkled on a plot of sand, 50 × 30 × 1 cm in size. The research has measured Mechanical parameters such as Compressive Resistance (CR), Abrasion Resistance (AR), and Impact Resistance (IR), created by mulches, along with wind Erodibility (WE) of the treatments and has analyzed the resultant measured data by means of SPSS software. An increase in the fraction of organic wastes has significantly increased CR, IR, and AR values, thus reducing WE. Higher amounts of organic matter and clay increase the CR and the application of 100g Dunder plus 100g Clay has been considered the best composition of organic mulch for stabilization of sand dunes.

آمار یکساله:  

بازدید 15327

دانلود 12674 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مدیریت بیابان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  135-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  392
 • بازدید: 

  166
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

انتشار گرد و غبار توسط باد پیامدهای قابل توجهی برای اکوسیستم ها و سلامت انسان دارد. افزودن مواد مؤثر در خاک های تخریب شده روشی مناسب برای ثبات در تجمع خاک می باشد که می تواند منجر به کاهش تولید گرد و غبار شود. برای بررسی تأثیر بیوچار و پوشش گیاهی بر بهبود خاک در برابر فرسایش باد، یک مطالعه آزمایشگاهی در تونل باد انجام شد. این مطالعه به منظور بررسی تأثیر بیوچار پوست چوبی گردو با نام علمیJuglans regia L.، پودر پوست چوبی گردو و سه الگوی پوشش گیاهی ردیفی، تصادفی و زیگزاگ بر فرسایش بادی خاک دشت شهرکرد که یکی از کانون های گرد و غبار است، انجام شد. بیوچار و پودر پوست چوبی گردو به مقدار 5٪ وزنی به خاک جداگانه و به همراه سه الگوی پوشش گیاه مصنوعی، در یک دوره 60 روزه در تونل باد شبیه سازی انجام گرفت. نتایج نشان داد که اصلاح خاک می تواند به طور غیرمستقیم پتانسیل فرسایش باد را کنترل نماید. میزان خاک فرسایش یافته در روز 60 آزمایش برای نمونه شاهد 1455، الگوی ردیفی 1270، تصادفی 840 و زیگزاگ 397 گرم بر متر مربع بود که الگوی گیاهی زیگزاگ نسبت به سایر الگوها سبب کاهش بیشتر فرسایش گردید. بیوچار و پودر پوست چوبی گردو به ترتیب منجر به خاکدانه سازی82/46 و 16/24 درصدی نسبت به نمونه شاهد شدند که باعث افزایش مقاومت خاک در برابر فرسایش می شوند. در نتیجه بیوچار و پودر به همراه پوشش قادر هستند خاک را ثابت و سبب افزایش پایداری خاک و منجر به کاهش فرسایش بادی شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 166

دانلود 53 استناد 392 مرجع 0
litScript