نتایج جستجو

7933

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

794

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

A SERIES OF NOVEL BIONANOCOMPOSITES ON THE BASIS OF egg white CONTAINING 0, 5, 10, 15 AND 20 WT % OF THE NANOCLAY, I.E. NA-MONTMORILLONITE WAS PREPARED BY MIXING METHOD. THE EXFOLIATED MORPHOLOGY OF THE BIONANOCOMPOSITES WAS OBSERVED BY THE X-RAY DIFFRACTOMETRY. THE GEL FRACTION, SWELLING BEHAVIOR AND THERMAL PROPERTIES OF PREPARED BIONANOCOMPOSITES WERE INVESTIGATED. THE RESULTS SHOWED THAT SWELLING CAPABILITY HAS INVERSE DEPENDENCE ON THE NANOCLAY LOADING LEVEL IN THE BIONANOCOMPOSITES. IT WAS ALSO SHOWN THAT THE NANOCLAY ACTS AS CROSSLINKER IN THE BIONANOCOMPOSITES AND THE GEL FRACTION VALUES AND THE DENATURATION AND DEGRADATION TRANSITION TEMPERATURES ARE INCREASED BY INCREASING THE NANOCLAY LOADING LEVEL.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (مسلسل 22)
 • صفحات: 

  14-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1007
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

تخم مرغ یکی از مهمترین مواد غذایی است که آلرژی یا ازدیاد حساسیت فوری نسبت به پروتئینهای آن در جوا مع مختلف و سنین متفاوت مشاهده می گردد . با توجه به تعدد موارد آلرژی به پروتئینهای سفیدة تخم مـــرغ و نیاز به جداسازی اجزاء آلرژن این ماده برای بکارگیری آنها در تشخیص و درمان افراد مستعد از نظر ژنتیکی یا Atopic ، این پژوهش انجام گردید .تحقیق حاضر در آزمایشگاه ایمنــی شناسی دانشکدة بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهرا ن به روش توصیفی از نوع اکتشافی انجام گردید.در ابتدای کار سوسپانسیونی از عصارة خام سفیدة تخم مرغ تهیه شد و میزان پروتئین توتال آن اندازه گیری گردید ، سپس با استفاده از کروماتوگرافـی تعویض یونی ، ایمونوا لکتروفورز و SDS-PAGE اجزای آلرژن سفیدة تخم مرغ تفکیک و تخلیص گردیدند. با استفاده از کروماتوگرافـی تعویض یونـــی سه جزء به نامهای F1 ، F2 وF3 در pHهای مشخص از یکدیگر تفکیک شدند . به منظورارزیابی خلوص این اجزا ، از آزمون ایمونوا لکتروفورز و SDS-PAGE استفاده گردید . در هردو آزمون ، F1 باندهای متعدد پروتئینی ،F2 فقط یک باند پروتئینـی و F3 یک باندمشخص و یک باند ضعیف ایجاد کردند . از روش SDS-PAGE همچنین برای تعیین وزن ملکولی پروتئینهای مختلف سفیدة تخم مرغ در مقایسه با استاندارد استفاده گردید و نتایــج این آزمون مشخص نمودکه F2 اوترانسفرین وF3 اوآلبومین می باشند. نتیجة نهائی این پژوهش نشان داد که اوترانسفرین بدست آمده از درجه خلوص بالایی برخوردار است ولی اوآلبومین حاوی بخش خیلی کمی ناخالصی است .

آمار یکساله:  

بازدید 1007

دانلود 226 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

A SERIES OF NANOCOMPOSITE HYDROGELS BASED ON egg white AND POLYVINYL ALCOHOL CONTAINING 0, 5, 10 AND 15 WT % OF NA-MONTMORILLONITE NANOCLAY WERE PREPARED BY FREEZING- THAWING METHOD. THE MORPHOLOGY, GEL FRACTION, SWELLING ABILITY AND DYNAMIC MECHANICAL PROPERTIES OF THE PREPARED NANOCOMPOSITE HYDROGELS WERE INVESTIGATED. THE RESULTS SHOWED THAT THE PREPARED NANOCOMPOSITE HYDROGEL HAVE AN EXFOLIATED MORPHOLOGY. IT WAS SHOWN THAT BY INCREASING THE NA-MMT LOADING LEVEL, THE GEL FRACTION AND THE STORAGE MODULUS OF NANOCOMPOSITE HYDROGELS ARE INCREASED WHILE THEIR SWELLING CAPABILITY DECREASED.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

NOBAKHT MOTLAGH GHOCHANI BI BI FATEMEH | MOOSAVI NEJAD SEYEDEH ZAHRA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  57-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15335
 • دانلود: 

  8223
چکیده: 

Protein aggregation is a serious problem for both biotechnology and cell biology. Diseases such as prion misfolding, Alzheimer’s, and other amyloidosis are phenomena for which protein aggregation in our living cells is of considerable relevance. Human lysozyme has been shown to form amyloid fibrils in individuals suffering from nonneuropathic systemic amyloidosis, all of which have point mutations in the lysozyme gene. In this study, we investigated effect of small additives on the thermal aggregation of lysozyme. The main finding of this work is that multiple amine groups, spermine and spermidine, play pivotal roles in preventing the thermal aggregation of lysozyme. Our results showed that effect of spermine is more than spermidine.

آمار یکساله:  

بازدید 15335

دانلود 8223 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  ج-70 (گروه مهندسی عمران)
 • صفحات: 

  89-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  936
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

اسپینل آلومینات منیزیم اکسیدی دیرگداز با نقطه ذوب 2135oC است. مقاومت شیمیایی و مکانیکی، رفتار سوپرپلاستیک در دمای بالا، ثابت دی الکتریک پایین و رفتار اپتیکی منحصر به فرد، از خواص مهم این ماده به شمار می رود. وجود خواص یاد شده و رشد روز افزون فناوری نانو و کاربردهایی که اسپینل نانو سایز در ساخت ابزارهای گوناگون همچون حسگرها، کاتالیست ها و پایه کاتالیست ها پیدا کرده است. باعث توجه بیشتر به تهیه این اکسید شده است. در تحقیق حاضرنیترات های آلومینیوم و منیزیم و سفیده تخم مرغ برای سنتز نانواسپینل بکار گرفته شدند. پیش ماده حاصل از سنتز شیمیایی در دماهای مختلف کلسینه شده و نانو پودر MgAl2O4 به دست آمد. نتایج پراش اشعه ایکس نشان داد که دمای تشکیل اسپینل تک فاز در این روش در حدود 900oC است. همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص کرد که ذرات حاصل نسبتا کروی بوده و اندازه آنها در حدود 60 نانومتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 936

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NOBAKHT MOTLAGH GHOCHANI BI BI FATEMEH | MOOSAVI NEJAD SEYEDEH ZAHRA | ORDIBEHESHT SEYED ASHKAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  51-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15502
 • دانلود: 

  5401
چکیده: 

Lysozyme is considered as part of the innate immune system. It has stimulated considerable interest as a natural food preservative. Lysozyme has been shown to be effective in preserving a variety of foods such as fresh fruits and vegetables, meats, seafood and wine, for which many Japanese patents have been granted. The relatively high thermal stability of lysozyme also makes it attractive for use in pasteurized and heat-sterilized food products, possibly allowing reduced thermal processes, and therefore, minimized nutritional and sensory quality loss. In this study, we investigated effect of polyamines on the thermal inactivation of lysozyme by kinetics curves. Our results showed that polyamines can decrease the thermal inactivation of lysozyme, the effect of spermine on the thermal inactivation of lysozyme was more than that of the spermidine.

آمار یکساله:  

بازدید 15502

دانلود 5401 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  SUPPL. (1)
 • صفحات: 

  283-283
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20200
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Exfoliated egg white /nanoclay bionanocomposites were prepared with different loadings of Na-montmorillonite (Na-MMT) i.e.0, 5, 10, 15 and 20 wt % by mixing known value of egg white with Na-MMT suspension. Some important properties of the prepared bionanocomposites such as morphology, gel fraction, swelling behavior and thermal properties were investigated. The X-ray diffraction method showed that prepared bionanocomposites have exfoliated structure. This structure showed that protein chains have been diffused into Na-MMT layers and the layers disarranged. The swelling measurement showed that swelling ratio has inverse dependence on the nanoclay loading level in the bionanocomposites. It was also shown that the nanoclay acts as crosslinker in the bionanocomposites so the gel fraction values are increased by increasing the nanoclay loading level. The DSC results showed that the denaturation and degradation transition temperatures of egg white are increased by increasing the nanoclay loading level because nanoclay acts as a crosslinker in the bionanocomposites.

آمار یکساله:  

بازدید 20200

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  832-838
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  454
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 454

دانلود 159 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  301-312
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  539
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

کف نوعی سامانه کلوئیدی است که در آن حباب های هوا در محیط پیوسته مایع یا جامد پراکنده شده است. نظر به اهمیت حجم و پایداری کف سفیده تخم مرغ پاستوریزه در صنایع غذایی و تعداد محدود پژوهش های انجام شده دراین خصوص، هدف این پژوهش بررسی تاثیر یون های مس و آلومینیوم، توئین 80 و سدیم لوریل سولفات بر دانسیته مخصوص، افزایش حجم، شاخص هم زدن، شاخص دوام، فاز گازی، خصوصیات بافتی، کشش سطحی و ریزساختار کف پس از تنظیم pH و اعمال تیمار حرارتی مشابه پاستوریزاسیون بود. بهترین تیمار ازنظر بهبود ویژگی های کف نمونه حاوی 0.21 میلی مول سولفات مس و تیمار 0.63 میلی مول سولفات آلومینیوم بود. در نمونه های حاوی تیمار سدیم لوریل سولفات و توئین80 بیشترین پایداری و حجم کف در تیمار حاوی 1500 پی پی ام مواد فعال سطحی مشاهده شد. نتایج این پژوهش نشان داد، در شرایط عدم دسترسی به افزودنی های طبیعی، واحدهای فراوری سفیده تخم مرغ مایع، می توانند با افزودن مقادیر بهینه از افزودنی های یادشده بر مشکلات ناشی از کاهش کف در اثر فراوری و عدم استقبال مصرف کنندگان صنعتی به این دلیل، در حد قابل توجهی فائق آیند.

آمار یکساله:  

بازدید 539

دانلود 52 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آبایی آرش | مددلو اشکان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  624
 • دانلود: 

  307
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 624

دانلود 307 استناد 0 مرجع 0
litScript