نتایج جستجو

8378

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

838

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10671
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

starch in its native form, may not be able to provide functional properties such as high or low temperatures and shear forces bearings expected in modern industries. Therefore, it is usually modified to make it compatible for different applications. The main aim of this research was to study the effects of dual modification using cross-linking and annealing on physicochemical properties of wheat starch. Therefore, starch was first cross-linked using different levels of POCl3 (0, 0.1, 0.2, 0.4 %, w/w, starch basis) and then annealed at 40°C for 72 h. Scanning electron micrographs showed the presence of some spots on the granules of the dual-modified samples. The results of differential scanning calorimetry showed that the onset, peak and conclusion temperatures and enthalpy increased upon dual modification. The X-ray diffraction pattern of the modified samples remained unchanged while water solubility and swelling decreased. The results of rapid visco analyzing showed lower peak, setback, breakdown and final viscosities for the dual-modified samples. These samples produced stronger gels as determined using a texture analyzer. In total, annealing of the cross-linked starch could enhance some of its functional properties for further applications.

آمار یکساله:  

بازدید 10671

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  124
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  270-281
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  568
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 568

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  421-429
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  852
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 852

دانلود 202 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MAJZOUBI M. | RADI M. | FARAHNAKI A. | JAMALIAN J. | TONGDANG T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  6 (108)
 • صفحات: 

  491-499
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36467
 • دانلود: 

  38185
چکیده: 

Chemical methods are the most common routes for modification of starch. In this study, cross-linked wheat starch was produced using phosphoryl chloride as a cross-linking agent and its physico-chemical properties were studied. The crosslinked starch had a cross-linking degree of 3.86 × 10-5. In SEM micrographs, some blister- like spots were observed on the cross-linked starch granules. The results also showed that the water solubility, water absorption, and intrinsic viscosity (determined by U-tube) of the cross-linked starch were reduced compared to native starch. The crystalline pattern and the degree of crystallinity (as determined by wide angle X-ray diffractometer) of native and cross-linked starches were similar. Determination of the thermal properties of the samples using differential scanning calorimetry (DSC) revealed that the gelatinization peak temperature and the gelatinization enthalpy of the cross-linked starch increased compared to those of native starch. Determination of the pasting properties of the cross-linked starch using rapid visco-analyzer (RVA) showed that it had lower peak, breakdown, and final viscosities compared to those of native starch. Moreover, the cross-linked wheat starch showed more stable peak viscosity during heating. The results of this study suggest that the cross-linked wheat starch has the potential use in food production systems such as production of jam, baby food, soups, and salad dressing in which the increase in viscosity as a result of elevating temperature is not desirable, anymore.

آمار یکساله:  

بازدید 36467

دانلود 38185 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  53
 • صفحات: 

  127-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SABERY B. | FARAHNAKY A. | MAJZOOBI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23087
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

wheat starch is the most famous type of starch in many parts of the world. The health beneficial effects of oat have been well documented. However, less information is available on the physicochemical properties of oat starch and its derivatives. The main aim of this study was to compare the effects of hydroxyporpylation on wheat and oat starch gels. Therefore, wheat and oat starch were hydroxypropylated using 30 mL propylene oxide at 40 °C for 24 h. The texture of the starch gels (10% starch solid) was determined using a Stable Micro Systems TAXT-2i Texture Analyzer. From the resulting force/deformation curves, the textural parameters of hardness, work, cohesiveness, springiness, gumminess and chewiness were calculated. The results showed, the hydroxypropylationion of wheat starch reduced gel firmness, while it enhanced oat starch gel hardness.

آمار یکساله:  

بازدید 23087

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  23-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  216
 • دانلود: 

  60
چکیده: 

کربوکسی متیل نشاسته، یک نشاسته ی اتری محلول در آب سرد است. در این پژوهش شرایط بهینه واکنش برای کربوکسی متیلاسیون نشاسته ی گرانولی گندم تعیین شدند. این واکنش با منوکلرواستات سدیم (SMCA) به عنوان عامل کربوکسی متیلاسیون در حضور قلیا (NaOH) والکل انجام گرفت. در این تحقیق از دو نوع الکل اتانل و ایزوپروپانل استفاده شد و اثر محیط واکنشی، دمای واکنش و نسبت (مول / مول)  NaOH / SMCAبر روی گرانروی، راندمان و درجه حرارت ژلاتنیزاسیون نشاسته ی حاصل، مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که حلال ایزوپروپیل الکل نسبت به اتیل الکل عملکرد بهتری دارد. همچنین نمونه هایی که در شرایط دمایی  cْ40 و cْ50 و با نسبت (مول / مول ) NaOH / SMCA = 1.25 به دست آمده بودند بالاترین ویسکوزیته و راندمان را داشتند و در درجه حرارت های پایین تری شروع به تشکیل ژل می کردند. با توجه به این که در بررسی اثرات متقابل حلال، دمای واکنش و نسبت (مول / مول) NaOH / SMCA در دمای  cْ40 و  cْ50 و نسبت (مول / مول) NaOH / SMCA = 1.25 تفاوت معناداری بر روی راندمان و درجه حرارت ژلاتیناسیون نشاسته های حاصل مشاهده نشد و نیز با توجه به مصرف کم تر انرژی در دمای واکنش  cْ40 در مقایسه با  cْ50، لذا دمای واکنش  cْ40 به عنوان دمای بهینه انتخاب گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 216

دانلود 60 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  95-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1240
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

نشاسته، پلیمر ارزان و طبیعی با کاربری فراوان است. نشاسته طبیعی مشکلاتی به وجود می آورد که استفاده وسیع از آن را در صنایع محدود می کند. می توان نشاسته را در جهت کاربرد مورد نظر صنعت اصلاح کرد. امروزه توجه ویژه به اصلاح فیزیکی نشاسته برای کاربردهای غذایی وجود دارد زیرا نشاسته اصلاح شده فیزیکی ایمن است. امواج فراصوت می تواند فرایند موثری برای اصلاح نشاسته باشد. در این تحقیق، نشاسته گندم و سیب زمینی در شرایط مختلف (شدت، مدت زمان، و دما) تحت تاثیر امواج فراصوت قرار گرفت و خواص فیزیکی نشاسته بررسی شد. امواج فراصوت باعث کاهش ویسکوزیته حداکثر به میزان 21 و 13 درصد و افزایش پایداری ویسکوزیته داغ و سرد در نشاسته گندم و سیب زمینی شد. همچنین امواج فراصوت باعث افزایش دمای خمیری شدن نشاسته گندم و سیب زمینی به میزان 10 و 6 درجه سانتی گراد شد؛ خمیر تولید شده شفاف تر و ویسکوزیته آن کمتر بود. بررسی نحوه تاثیر امواج فراصوت بر نشاسته سیب زمینی نشان داد که الگوی تاثیر بر نشاسته سیب زمینی گندم یکی است اما عامل دما و شدت صوت مهم تر است و بیشتر تغییرات بالای درجه حرارت ژلاتیناسیون و بر اثر انهدام گرانول ها اتفاق می افتد. بررسی مشخص کرد که روند تغییرات ایجاد شده در خصوصیات نشاسته در اثر اعمال امواج فراصوت تقریبا یکسان است و عواملی که بیش از همه بر میزان تغییرات موثرند، شدت امواج و دماست. طولانی کردن مدت زمان تاثیر صوت بیش از 10 دقیقه تقریبا بی اثر بود. امواج فراصوت قوی می توانند برای تهیه نشاسته اصلاح شده فیزیکی که به ویسکوزیته کم و شفافیت بالا نیاز دارد به کار رود و در واقع کمکی برای تولید نشاسته اصلاح شده فیزیکی رقیق در حالت جوش باشد که امروزه اغلب با روش های شیمیایی نظیر تیمار با اسید یا اکسیداسیون تولید می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 1240

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  159-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28739
 • دانلود: 

  14135
چکیده: 

This study treats one important aspect of starch-filled rubber compounds which is their rheological behavior. starch-based SBR1712 masterbatches resulting from various formulations were prepared using a mini two roll mill and an internal mixer (Plastograph Brabender).The content in starch was varied from 0 to 50 phr. The effect of starch content on the rheological behavior was evaluated through the flow characteristics in the temperature range (130-160 °C) which matches that used in the vulcanization process. Four experimental techniques were considered to assess the mixing and the flow behavior of the materials: 1) Brabender mixer, 2) melt flow index, 3) capillary rheometer and finally 4) dynamic rheological properties through strain sweep experiments using a plate-plate rheometer. It came out that the four techniques used in the assessment of the rheological behavior of such materials are appropriate, complementary and successful. The melt flow index, and viscosity measurements indicate a resistant flow for the rubber and its starch composites. Even high temperatures do not seem to reduce the viscosity considerably.Nevertheless, small amounts of starch incorporated in the gum will ease the flow to some extent.The materials showed a pseudoplastic behavior, and storage made a slight change in their melt flow index. Morphological studies showed that the particles of starch were not destructed during the mixing and their interaction with the rubbery matrix is very poor.

آمار یکساله:  

بازدید 28739

دانلود 14135 استناد 0 مرجع 945
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  355-364
تعامل: 
 • استنادات: 

  490
 • بازدید: 

  621
 • دانلود: 

  129
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 621

دانلود 129 استناد 490 مرجع 0
litScript