نتایج جستجو

45461

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4547

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  294-306
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1108
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

علف های هرز در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) ایران و جهان مشکل ساز بوده و بایستی با روش های غیرشیمیایی و مخصوصا روش های زراعی مدیریت گردند. آزمایشی در سال زراعی 86 - 1385 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در زمینی به وسعت 1000 مترمربع واقع در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل دو فاکتور تراکم کاشت گندم در سه سطح 400، 600 و 800 گیاه در مترمربع و سه تاریخ کاشت 10 آبان، 30 آبان و 10 آذر بودند. مشاهدات بیانگر حضور 16 گونه علف هرز با غالبیت شلمی (Rapistrum rogosum L.)، خاکشیر (Descurainia sophia L.)، فالاریس (Phalaris elongata Braun-Blanq.)، دم روباهی (Alopecurus myosurides Huds.) و جوموشی (Hordeum murinum L.) بود. نتایج نشان داد که کاشت تاخیری گندم باعث افزایش تراکم نسبی علف های هرز شد. کمترین فراوانی نسبی علف های هرز در تاریخ کاشت 10 آبان مشاهده شد. افزایش تراکم کاشت گندم باعث کاهش معنیدار زیست توده علف های هرز شد، اما تاثیری بر روند تغییرات تراکم علف های هرز نداشت. اثر تاریخ کاشت گندم نیز بر زیست توده علف های هرز معنی دار بود. بیشترین زیست توده علف های هرز در تاریخ کاشت 10 آذر تولید شد. بر اساس نتایج این آزمایش، کاشت تاخیری گندم فرصت و فضای بیشتری برای استقرار علف های هرز فراهم کرده و لذا برای حصول کمترین خسارت علف های هرز، کاشت زودتر و تراکم بیشتر (600 گیاه در مترمربع) پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1108

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  5 (ویژه نامه ارتقای سلامت دهان و دندان)
 • صفحات: 

  519-525
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

مقدمه: ایجاد استئواینتگریشن پس از کاشت ایمپلنت به 3 تا 6 ماه زمان نیاز دارد در حالی که بیماران تمایل به بارگذاری زود هنگام ایمپلنت دارند. استانداردی معین برای تعیین مقدار دانسیته استخوان، نیروی پیچشی نهایی Insertion Torque (IT) و ثبات اولیه ایمپلنت وجود ندارد تا بتوان بر اساس ارتباط بین سه شاخص فوق زمان بارگذاری را مشخص نمود. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین IT و ثبات اولیه (RFA) و دانسیته استخوان در ایمپلنت های پیچی شکل بود.مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی، 18 نفر از بیمارانی که جهت کاشت ایمپلنت سیستم ITI مراجعه نمودند پس از اخذ رضایت نامه انتخاب شدند. قبل از عمل جراحی مقدار دانسیته استخوان فک آن ها از طریق انجام رادیوگرافی دیجیتال تعیین شد و بلافاصله پس از کاشت ایمپلنت،RFA و IT نیز اندازه گیری گردید. تعداد 55 ایمپلنت ITI از مجموع 62 ITI مورد استفاده به طول 12 میلی متر و قطر 4.1 میلی متر مورد ارزیابی قرار گرفت، سپس آمار بدست آمده از طریق نرم افزار SPSS .و آزمون آماری پیرسون در سطح معنی داری 0.95 ارزیابی شد.یافته ها: ارتباط بین IT و RFA و دانسیته استخوان معنی دار بود. آزمون پیرسون ضریب همبستگی بین سه شاخص را از 0.872 تا 0.784 نشان داد که بیان کننده ارتباط قوی شاخص های تحت بررسی می باشد. میانگین دانسیته برابر 1.468±0.042 گرم بر سانتی متر مربع و میانگین RFA برابر ISQ 66.01±2.2بدست آمد و میانگین Insertion Torque برابر 34.62±3.33 نیوتن بر سانتی متر بدست آمد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر بین سه پارامتر IT و RFA و دانسیته استخوان ارتباط وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 31 استناد 0 مرجع 13
نویسندگان: 

ZAHIRI Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  102-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9533
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Background: Infertile women suffering from more psychological distress than other people. Women with involuntary childlessness have higher depression scores than others. Psychological factors are predictor for successive treatment and fertility. Cognize needs to be taken of these factors for effective treatment. The aim of this study was to evaluate the relative frequency of depressive disorder in infertile women in an infertility clinic in Rasht.Materials and Methods: In a descriptive study, 240 infertile women with simple sampling were evaluated. Variable were included: depressive disorders, age and duration of infertility. Beck questionnaire was used to evaluate the psychological status. Then, infertile women with positive Beck score (16≤) were examined by psychiatrist make definitive diagnosis of depression. Collected data were processed with EPI-2000 (a=0.05).Results: 84 (35%) of 240 women with infertility had positive Beck scores (16≤). Of 84 patients with positive Beck score, 8 were excluded for different reasons such as refusal and inability for cooperation. Clinical diagnosis and interview proved 57 (24.56%) of them to be depressed, respectively. The most relative frequency of depression was in 24-30 years old women and women with duration of infertility more than 5 years. Minor depression was the most prevalent depressive disorder.Conclusion: According to this study, the prevalence and severity of psychological disorders of infertile women indicates the appropriateness of screening and referring these patients for psychological evaluation.

آمار یکساله:  

بازدید 9533

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  318-329
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  351
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

به منظور مطالعه پویایی جمعیت علف های هرز گندم تحت تاثیر تناوب های زراعی مختلف در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی جلگه رخ در سال زراعی 89-1388 روی پروژه پنج ساله با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار شامل هشت نظام تناوبی: 1) کشت مداوم گندم 2) گندم- گندم- گندم- کلزا- گندم 3) گندم- چغندرقند- گندم- چغندرقند- گندم 4) گندم- سیب زمینی- گندم- سیب زمینی- گندم 5) گندم- سیب زمینی- گندم- کلزا- گندم 6) گندم- چغندرقند- گندم- سیب زمینی- گندم 7) گندم- ذرت علوفه ای- گندم- سیب زمینی- گندم 8) گندم- ذرت علوفه ای- گندم- چغندرقند- گندم انجام شد. به منظور مقایسه جمعیت و زیست توده علف های هرز از تیمارهای مورد آزمایش نمونه برداری در چهار مرحله رشدی گندم شامل آغاز: پنجه دهی، ساقه دهی، سنبله دهی و مرحله شیری دانه به همراه یادداشت برداری های لازم شامل شناسایی علف های هرز در سطح گونه، تعداد علف های هرز، وزن تر و وزن خشک علف های هرز و همچنین عملکرد دانه گندم برای تیمارهای تناوب زراعی به صورت جداگانه انجام شد. نتایج تجزیه واریانس تناوب زراعی بر تراکم علف های هرز و وزن زیست توده علف های هرز در هر چهار مرحله نمونه برداری در سطح یک درصد معنی دار بود. بیشترین وزن زیست توده علف های هرز در مرحله سوم هم زمان با سنبله دهی گندم بود و بیشترین وزن خشک علف های هرز در هر چهار مرحله در تناوب زراعی، کشت مداوم گندم و کمترین آن در تناوب 5 و بالاترین تراکم علف های هرز طی چهار مرحله نمونه برداری در تناوب های زراعی 7، 3 و 6 مشاهده شد. عملکرد دانه گندم کلیه تیمارهای تناوبی از افزایش معنی داری نسبت به کشت مداوم گندم بر خوردار بودند و عملکرد تک کشتی گندم، کمتر از عملکرد دانه گندم در شرایط تناوبی آن بود. تراکم، تنوع و وزن زیست توده بیشتر علف های هرز تناوب زراعی کشت مداوم گندم در مقایسه با سایر تناوب های زراعی می تواند تا حد زیادی در کاهش عملکرد دانه گندم این تناوب موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 351

دانلود 24 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4 (پی آیند 53) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  50-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2883
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

این بررسی با هدف تعیین توزیع فراوانی و فراوانی نسبی سنگ های کلیوی، در تابستان 1379 و بر روی کلیه های 500 راس گاو کشتاری در کشتارگاه شهرکرد صورت پذیرفت. علاوه بر این ضمن تعیین جنس، وزن و ابعاد سنگ، ارتباط مابین حضور سنگ با؛ سمت کلیه (چپ یا راست)، سن حیوان و گروه های سنی مختلف توسط آزمون مربع کای در سطح p<0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله حکایت از آن داشت که تنها 30 راس از گاوان کشتاری، مبتلا به سنگ کلیوی بودند و به عبارتی میزان شیوع کشتارگاهی سنگ کلیوی در حدود %6 تخمین زده شد. با توجه به آن که در حالت معمولی تنها گاوان ماده به سن 3 سال به بالا می رسند و گاوان نر در حدود 3 سالگی و پایین تر کشتار می شوند، لذا دور از انتظار نیست که فراوانی سنگ کلیوی در گاوان ماده مسن بیش از گاوان نر گزارش گردد. این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبود و توزیع فراوانی نسبی سنگ کلیوی در گاوان ماده و گاوان نر به ترتیب معادل %66.66 و %33.34 گزارش گردید. نکته قابل توجه آن که توزیع فراوانی نسبی سنگ در کلیه چپ با رقمی در حدود %80 در مقایسه با کلیه راست با رقمی در حدود %20 گزارش گردید این موضوع را می توان به معلق بودن کلیه چپ و بالطبع کاهش نسبی سرعت عبور ادرار از آن ربط داد. همچنین اختلاف معنی دار و قابل توجه مابین گروه های سنی و توزیع فراوانی سنگ کلیوی مشاهده شد. بر این اساس توزیع فراوانی سنگ در گروه زیر 2 سال، بین 2 تا 4 سال و از 4 سال بیشتر متفاوت بود و این اختلاف از نظر آماری معنی دار گزارش شد. در ترکیب سنگ های جدا شده از کلیه می توان به حضور کلسیم )در %100 موارد( کربنات )در %100 موارد(، سیستیین )در %10 موارد(، منیزیوم )در %6.66 موارد( و آمونیاک )در %6.66 موارد( اشاره نمود. با توجه به اجزا اصلی تشکیل دهنده سنگ، اقدام به تعیین نوع سنگ شد و بر این اساس، 3 نوع سنگ؛ کربنات کلسیم، اگزالات کلسیم و استروییت به ترتیب با فراوانی نسبی %83.33، %13.33 و %3.34 گزارش می گردد. بزرگترین و سنگین ترین سنگ کلیوی جدا شده 0.99 و کوچکترین آن 0.019 گرم وزن داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 2883

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HASSAN G. | KHAN I. | AHMAD KHAN I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20444
 • دانلود: 

  6632
چکیده: 

Chickpea (Cicer arietinum) is the most important crop sustaining the economy of district Karak, Pakistan. weeds cause enormous losses to the quantity as well as quality of the crop. A survey was launched during February 2004, to record the phytosociological status of chickpea farms. A total of 21 chickpea growers from seven villages in district Karak, Pakistan, were randomly selected. At each farm, the density of weeds was determined using standard quadrate method. The density data were subjected to analysis to compute relative density (%), frequency (%), relative frequency (%) and Importance value. Asphodelus tenuifolius emerged as the predominant species in the district. The highest importance value of A. tenuifolius weed was recorded (88.6) in Hada followed by Wachobaqas (65.2) and Bogara (64.8). Whereas, the highest (38.6) importance value of Medicago denticulata was observed in Lakki Ghundaki and Ahmad Wala (32.8). Medicago-Cynodon-Asphodelus community was recognized at Ahmad Wala, Medicago-Fumaria- Asphodelus was prevalent in Ambiri Kala, and Medicago-Asphodelus-Cynodon existed at Lakki Ghundaki and Asphodelus-Cynodon-Euphorbia commenced at Wachobagas. At Bagara, Hada and Sarkhawa the communities predominant were Ashphodelus-Cynodon-Euphorbia, Asphodelus-Cynodon and Asphodelus-Medicago-Cynodon. Asphodelus, Medicago, and Cynodon in the decreasing order were the major weeds in chickpea farms of Karak. Further studies are suggested to confirm the findings and launch an effective management program.

آمار یکساله:  

بازدید 20444

دانلود 6632 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (مسلسل 53)
 • صفحات: 

  27-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2678
 • دانلود: 

  259
چکیده: 

مقدمه و هدف: مول هیداتیفرم که از موارد اورژانس و پرمخاطره بارداری می باشد عبارت است از تورم و هیپرپلازی که درویلوزیته های کوریون جفت بوجود می آید و از نظر بافت شناسی به تغییرات غیرطبیعی در پرزهای جفتی شامل پرولیفراسیون تروفوبلاستیک و ادم استرومای ویلی اطلاق می شود. بروز آن در مناطق مختلف جهان متغیر بوده و در مطالعات مختلف عوامل خطر متفاوتی در رابطه با بروز بیماری ذکر شده است. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی مول هیداتیفورم و برخی عوامل مرتبط با آن در یک دوره ده ساله می باشد.روش کار: این مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی در طی سالهای 86 -1377 بر روی 200 بیمار مول هیداتیفورم به عنوان گروه مورد و 400 زن مراجعه کننده جهت زایمان به عنوان گروه شاهد در بیمارستان معتضدی کرمانشاه انجام شد. اطلاعات لازم از پرونده بیماران استخراج و دسته بندی گردید، داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمونهای آماری یو من ویتنی، کلموگروف - اسمیرنوف ، آزمون دقیق فیشرو مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: در این مطالعه فراوانی مول هیداتیفرم 1/3 در 1000 تولد زنده و فراوانی مول کامل و ناقص به ترتیب 07/2 در 1000 و 04/1 در 1000 تولد زنده بود. میانگین سنی بیماران مول هیداتیفرم 33/26 سال و 60% بیماران مول هیداتیفرم مولتی پار بودند. در بین عوامل مورد بررسی وجود سابقه حاملگی مولار (p=0.004) و قاعدگیهای نامنظم (p=0.01) بطور معنی داری بر فراوانی بیماری موثر بودند.نتیجه نهایی: حاملگی مولار از موارد اورژانس بارداری می باشد که در جامعه ما شیوع و عود نسبتا بالایی دارد و در تمام زنان سنین باروری که با خونریزی مراجعه می کنند بعنوان یکی از تشخیصهای مطرح باید مورد توجه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2678

دانلود 259 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  281-284
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  21195
 • دانلود: 

  13374
چکیده: 

According to statistical data from WHO, respiratory tract infections are among the most important health problems all over the world. Differentiating viral from other causes of respiratory infections is difficult, but a good knowledge of viral etiologic factors can guide the physicians in the diagnosis and treatment of the disease. We carried out this descriptive, case-series study to evaluate the relative frequency of parainfluenza virus (PIV) infections in upper and lower respiratory tract infections. A total of 263 three children with respiratory infection were studied from autumn 1998 to autumn 2000. We prepared samples from their nasopharynx with sterile swabs for viral culture and study of cytopathic effects of PIV. Thirty six cases had positive culture for PIV (14%). There was a significant statistical correlation between the prevalence of PIV infection and age of patients. The highest prevalence was in the of 1-5 years old age group. There was also a correlation with season, and majority of cases were seen in autumn and spring (P< 0.0001). There was no significant correlation between PIV infection and sex. PIV infection had significant correlation with croup and bronchiolitis (P<0.0001). PIV plays an important role in causing lower respiratory tract infections

آمار یکساله:  

بازدید 21195

دانلود 13374 استناد 455 مرجع 0
نویسندگان: 

LIM W. | OLSCHWANG S. | KELLER J.J.

نشریه: 

GASTROENTEROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  126
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6021
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6021

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

برامکی سارا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  53
 • صفحات: 

  31-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2794
 • دانلود: 

  339
چکیده: 

مقدمه: پانکراتیت حاد التهاب حاد پانکراس است که بسته به خصوصیات اپیدمیولوژیک مناطق جغرافیایی مختلف علل متفاوتی دارد. در حالی که در کشور امریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی اکثر موارد پانکراتیت به دنبال مصرف الکل است، در بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی اغلب موارد پانکراتیت حاد ناشی از سنگ های صفراوی است.هدف: هدف از این مطالعه بررسی فراوانی علل پانکراتیت حاد در بیماران بستری شده در دو بیمارستان آموزشی- درمانی شهر رشت بوده است.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی و جهت جمع آوری اطلاعات بوده است. پرونده بالینی 158 بیمار مبتلا به پانکراتیت حاد ثابت شده بستری در بیمارستان پورسینا و رازی رشت در فاصله سال های 78- 73 مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات مورد نیاز شامل متغیرهایی مانند سن، جنس و علل مختلف پانکراتیت حاد و مرگ و میر، استخراج و مورد پردازش قرار گرفته است.نتایج: از 158 بیمار 97 نفر (61%) زن و 61 نفر (39%) مرد بودند. نسبت زن به مرد 59/1 و بیشترین شیوع سنی در گروه سنی 50-41 سال بود. در 78 بیمار (49%) علت مشخصی برای پانکراتیت در پرونده ها یافت نشد (ایدیوپاتیک). در 65 بیمار (41%) علت پانکراتیت، سنگ های صفراوی بود. فقط 5 مورد پانکراتیت الکلی دیده شد. 21 بیمار مبتلا به پانکراتیت حاد فوت کردند که بیشترین مرگ و میر در گروه سنی 70-61 سالگی بوده است.نتیجه گیری: در این مطالعه در 49% بیماران علت پانکراتیت مشخص نبود که در مقایسه با میزان 21-7 درصد در سایر مطالعات بسیار تفاوت داشت. به نظر می رسد عدم توجه کافی به سابقــه مصرف دارویــی از جمله مصرف NSAID و سایر داروها و نیز عدم توجه به سایر علل ناشایع پانکراتیت از جمله علل متابولیک توجیه گر این تفاوت باشد. شایع ترین علت شناخته شده پانکراتیت حاد، سنگ های صفراوی بودند که در مقایسه با امریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی متفاوت است.

آمار یکساله:  

بازدید 2794

دانلود 339 استناد 0 مرجع 0
litScript