نتایج جستجو

3122

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

313

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پیاپی 58)
 • صفحات: 

  21-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  329
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

وقوع تصادفات و یا حوادث دیگر در جریان ترافیک یکی از عواملی است که روند ترافیک را برهم زده و مختل می کند. با به وجود آمدن یک حادثه، شوک و یا آشفتگی به صورت یک موج به جریان جاری ترافیک منتقل و باعث تغییر سرعت، چگالی و در نهایت ایجاد تاخیر می شود. هدف از این تحقیق، بررسی رفتار جریان تردد ترافیک و تغییرات آن در اثر ایجاد یک شوک و یا آشفتگی می باشد. در این تحقیق سه حادثه در بزرگراه صدر در محل تقاطع با شریعتی به صورت کامل فیلم برداری شده و پارامترهای حجم، طول صف، رشد صف، سرعت، تاخیر و چگالی برای هر سه محل محاسبه شدند. نتایج نشان داد نسبت تغییرات جریان تردد به تغییرات چگالی به عنوان پارامتر مستقل در مدل سرعت موج، تاثیرگذار هستند. در این تحقیق چهار مدل ارائه شد. بررسی مقادیر سطح معنی داری نشان داد که به جز مدل معکوس بقیه مدل ها دارای مقادیر مطلوبی می باشند. از سه مدل باقیمانده، مدل خطی به دلیل سادگی و بالاتر بودن ضریب F به عنوان مدل نهایی سرعت موج انتخاب شد. با استفاده از نتایج، اگر مشخصات یک مسیر معلوم باشد و آنگاه حادثه ای رخ دهد می توان پیش بینی نمود که حادثه تا چه نقطه ای اثر می گذارد. همچنین می توان جریان جاری به سمت محل حادثه را به مسیرهای دیگر هدایت نمود و از بار ترافیکی مسیر کم کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 329

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CHABCHOUB A. | HOFFMANN H. | ONORATO M.

نشریه: 

PHYSICAL REVIEW X

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2434
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2434

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  5355
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

STUDY OF SURFACE WATER waves SHOW THAT THEY ARE TOO COMPLICATE ESPECIALLY WHEN NONLINEAR TERMS ARE SIGNIFICANT. CONSEQUENTLY IN A PISTON TYPE WAVE MAKER WAVE BOARD EQUATION OF MOTION IS VERY COMPLICATE. IT'S VERY DIFFICULT TO MOVE PISTON VIA TRADITIONAL SYSTEMS. TO ANALYSIS NEAR SHORE waves STUDY OF SOLITARY waves WHICH ARE A SPECIAL CASE OF CNOIDAL waves IS IMPORTANT. WE ARE GOING TO GENERATE SOLITARY waves BY USE OF DIGITAL SYSTEMS. ALSO WE DISCUSS PISTON TYPE WAVE MAKER, LAWS OF WAVE BOARD EQUATION, SOLITARY WAVE PROFILE, PISTON EQUATION OF MOTION TO GENERATE SOLITARY WAVE, ELECTRONIC CONTROL SIGNAL AND NEEDED DIGITAL DATA.

آمار یکساله:  

بازدید 5355

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  125-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  218
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

توصیف پارامترهای مخزنی برای شناسایی مخازن هیدروکربوری از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. با توجه با این واقعیت که داده های امواج طولی بیشتر از امواج برشی می باشد، تخمین سرعت امواج برشی از روی داده های پتروفیزیکی همیشه یکی از جدیترین چالشها در توصیف مخازن هیدروکربوری می باشد. مهمترین پارامترهایی که بر سرعت امواج در سنگهای کربناته تاثیر می گذارند، شامل: تخلخل، نوع تخلخل، نوع کانی، فشار، اشباع سیالات و دما می باشند. در این مقاله با بکار گیری واحدهای جریان هیدرولیکی بر مبنای داده های آزمایشگاهی گونه های مختلف سنگهای کربناته مورد مطالعه قرار گرفته و ارتباط بین سرعت امواج طولی و برشی در هر واحد جریانی مشخص گردیده است. نتایج بیانگر انطباق خوبی بین سرعتهای موج برشی وموج تراکمی در واحد های جریان هیدرولیکی می باشد، بطوریکه ضریب همبستگی در واحدهای جریان هیدرولیکی مختلف برابر 0.89، 0.94 و 0.84 می باشد. در حالیکه این ضریب برای کل نمونه ها برابر 0.58 است.

آمار یکساله:  

بازدید 218

دانلود 52 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ROYNET D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  50-51
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  29-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5123
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5123

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTIONIN SHALLOW WATERS IN COASTAL ZONES, THE SHOREWARD WAVE PROPAGATION GENERALLY INVOLVES COMPLEX PHENOMENA SUCH AS WAVE BREAKING AND RUN-UP, WHICH ARE OF FUNDAMENTAL IMPORTANCE IN COASTAL ENGINEERING. ALONG WITH PHYSICAL EXPERIMENTS, NUMERICAL SIMULATIONS ARE USEFUL TOOLS FOR DESIGNING COASTAL STRUCTURES AS WELL AS FOR UNDERSTANDING NATURAL HYDRODYNAMIC PROCESSES IN THE FIELD OF COASTAL ENGINEERING.

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
strs
نویسنده: 

HEDAYAT A. | BASTAN HAGH M.H. | BAVANDI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTIONALONG WITH PHYSICAL EXPERIMENTS, NUMERICAL SIMULATIONS ARE USEFUL TOOLS FOR DESIGNING COASTAL STRUCTURES AS WELL AS FOR UNDERSTANDING NATURAL HYDRODYNAMIC PROCESSES IN THE FIELD OF COASTAL ENGINEERING. AMONG THE NUMERICAL MODELS, THE VOF-TYPE MODEL (VOLUME OF FLUID) HAS BEEN ATTRACTED AS A POTENTIAL TOOL TO CONSTRUCT PRACTICAL NUMERICAL WAVE CHANNELS IN THE PAST DECADE. THE VOF MODEL CAN SIMULATE FLOWS INCLUDING THE SHAPE AND EVOLUTION OF THE FREE SURFACE, THUS THE COMPLEX FREE SURFACE BOUNDARY CAN BE EFFICIENTLY SIMULATED.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
نویسنده: 

NAJAFI JILLANI A. | ATAIE ASHTIANI B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

PLEASE CLICK ON PDF TO VIEW THE ABSTRACT.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
نویسنده: 

HAGHIGHAT A. | DOLATSHAHI PIROUZ M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

DIFFRACTION OF NONLINEAR waves BY BREAKWATER IN SHALLOW WATER IS AN IMPORTANT ISSUE IN PORTS AND COASTS ENGINEERING. WHEN RELEASED waves HIT A BREAKWATER, THE REFLECTION AND DIFFRACTION IMPACTS APPEAR IN THEM. IN THE PRESENT ARTICLE, THE PHENOMENON OF SOLITARY waves HITTING BREAKWATER SUCH AS RELEASE, REFLECTION, AND DIFFRACTION HAVE BEEN SOLVED USING THE GENERALIZED BOUSSINESQ EQUATIONS BY NUMERICAL METHOD. THE RESULTS REVEAL THAT SOLVING THE BOUSSINESQ EQUATIONS BY NUMERICAL METHOD CONFORMS WELL TO MEASUREMENT DATA. IN THIS MODEL THE WAVE BEHAVIOR IS MEASURABLE AND PREDICTABLE IN EACH MOMENT AND THE CONTOUR LINE OF waves CREST CAN BE DRAWN IN THIS WAY. CONSIDERING THE NONLINEAR EFFECT IN THIS MODEL ENABLES US TO INVESTIGATE THE WAVE BEHAVIOR IN LONG TERMS WHICH IS AN ADVANTAGE OVER THE LIU THEORY.

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
نشریه: 

مهندسی دریا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  37-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  744
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

امواج سطح آزاد ناشی از حرکت شناور به عنوان یکی از مولفه های اصلی نیروی درگ شناور شناخته می شوند. این مولفه از نیروی درگ را مقاومت موجسازی شناور نامند. روش المان مرزی یکی از روشهای عددی است که بصورت پتانسیل جریان را بررسی می کند. از جمله کاربردهای این روش می توان به محاسبه مقاومت شناورها اشاره کرد که در این حالت با حل جریان غیر لزج، ضریب مقاومت موجسازی شناور و الگوی موج ایجاد شده نتیجه می شود.در مواردی که شرط سطح آزاد بصورت خطی فرض شود، می توان از مدل ساده شده روش المان مرزی که تابع گرین نام دارد استفاده کرد.با استفاده از تابع گرین تنها سطح خیس شده شناور شبکه بندی می شود.هدف از این مقاله توسعه کدی به منظور محاسبه مقاومت موجسازی شناور میباشد که به علت خطی فرض شدن شرط سطح آزاد، از تابع گرین استفاده شده است.به منظور بررسی صحت کد نوشته شده، نتایج بدست آمده با نتایج شناور Wigley مورد مقایسه قرار گرفته است. بعلاوه با تغییر عدد فرود، مواردی همچون الگوی موج، ضریب مقاومت موجسازی، توزیع فشار و سرعت بر روی بدنه و سطح آزاد مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین نتایج بدست آمده با نتایج روشهای غیر خطی و روشهای تئوری مقایسه شده است. نتایج ارایه شده می توانند در طراحی فرم بدنه شناور موثر واقع شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 744

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
litScript