نتایج جستجو

55380

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5538

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

NADERI MAHDEI K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  0
تعامل: 
 • بازدید: 

  2310
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

NOTWITHSTANDING water resource DEFICIENCY IN HAMEDAN, UNFORTUNATELY, water USAGE IN THE AGRICULTURE SECTOR IS UNSUSTAINABLE. ATTENTION TO ROLE AGRICULTURAL SECTOR IN PROVINCE AND RURAL ECONOMY, THIS RESEARCH GOING TO EXPLAIN THE AGRICULTURAL water resource UNSUSTAINABILITY IN THE PROVINCE. THIS RESEARCH WAS APPLIED AND DESCRIPTIVE RESEARCH THAT SECONDARY resource AND DATA SUCH AS GOVERNMENTAL DATA, ELECTRONIC SOURCE, BOOK AND ARTICLES WERE USED. RESULTS SHOW THAT ON THE BASES OF QUANTITY water resource IS UNSUSTAINABLE AND HAS 308 MILLION M3 SURPLUS EXTRACTIONS. ON THE BASIS OF MANNER OF EXPLOITATION, 80% OF water USAGE THROUGH GROUND water AND 20% FROM SURFACE water. water USAGE EFFICIENCY IN THE AGRICULTURE SECTOR IS 30%. SCILICET, WE LOSE 70% OF water IN THE AGRICULTURAL SECTOR. THE FINDING OF THIS STUDY COULD CONTRIBUTE TO DEVELOPMENT RELATED ORGANIZATIONS AND INSTITUTIONS, INTERESTED RESEARCHERS AND PRACTITIONERS AS WELL AS NATIONAL AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT PLANNER AND POLICY MAKERS.

آمار یکساله:  

بازدید 2310

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  282-291
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  947
 • دانلود: 

  420
چکیده: 

در این تحقیق برای مدیریت منابع آب، از روش برنامه ریزی آرمانی تصادفی استفاده می شود. این روش یک مدل چند معیاری پشتیبانی تصمیم گیری است و در شرایط عدم اطمینان پاسخ های رضایت بخشی را تولید می نماید. در این مقاله رضایت بهره برداران و نیز پیامدهای زیست محیطی بهره برداری از منابع آب بررسی می شود. همچنین، با تجزیه و تحلیل حساسیت، اثر تغییر در پارامترها بر روی خروجی مدل بررسی می گردد. مدل برنامه ریزی آرمانی تصادفی برای مدیریت منابع آب دشت بوشکان در سال 1388 بکار گرفته شد. یافته ها نشان می دهد که این مدل می تواند، هدف های چندگانه را مد نظر قرار دهد. افزون بر این، با تعریف پارامترهای ریسک، تصمیم گیرنده می تواند سناریوهای گوناگونی از مقدار پارامترها را بررسی نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 947

دانلود 420 استناد 1 مرجع 7
نویسندگان: 

ZARGAR POUR R. | NOORZAD A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (15)
 • صفحات: 

  86-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8965
 • دانلود: 

  9066
چکیده: 

IntroductionThe remarkable quantity/quality of growth in agricultural productions and urban development has caused the use of underground water resources to go beyond safe capacity measures. Financial problems for new projects together with scarce resources of fresh water call for practical and proper water resources management practices.

آمار یکساله:  

بازدید 8965

دانلود 9066 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  86-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  194
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

وجود بیش از 50% جمعیت در حوضه های آبریز مرزیِ خاور میانه رقابت و منازعاتی را برای استفاده از منابع آبی مشترک سبب شده است. نیمه شرقی ایران با کمبود شدید آب روبه رو و مشهد که بخش اعظم آب آن از سد دوستی تأمین می شود، وابسته به جریانات ورودی از رودخانه هریرود از سوی افغانستان می باشد. در این تحقیق تأثیر ساخت سد سلما بر روی جریان ورودی به سد دوستی در قالب سناریوهای مختلف بر اساس دکترین های تسهیم آب های مرزی بین کشورهای بالادست و پایین دست پرداخته شده است. با توجه به عدم وجود تفاهم نامه در برداشت آب از رودخانه مشترک هریرود، حقآبه ایران و افغانستان با استفاده از شاخص های اطمینان پذیری حجمی و شاخص آسیب پذیری ارزیابی شده است. نتایج شبیه سازی در صورت احداث سد سلما، عدم وجود تفاهم نامه میان کشورهای حوضه و برقراری دکترین حاکمیت سرزمینی مطلق حاکی از کمبود نیاز کشاورزی به مقدار 35 درصد و کمبود آب شرب مشهد به میزان 40 درصد نسبت به دکترین تمامیت ارضی محدود شده می باشد. مبنا قراردادن دکترین تمامیت ارضی محدود شده به تأمین نیاز هر یک از کشورهای حوضه با توجه به منابع آب محدود حوضه آبریز کمک می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 194

دانلود 156 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  131-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1019
 • دانلود: 

  413
چکیده: 

حدود 90% مصرف آب در ایران به بخش کشاورزی اختصاص دارد. بدیهی است میزان سود کشاورزی با میزان استفاده از منابع آب مرتبط است، طوری که کشاورز می پندارد با افزایش میزان آب آبیاری و سطح زیرکشت، میزان محصول و در نتیجه سود او افزایش خواهد یافت. کشاورزان با این فرض به محیط زیست آسیب می رسانند که در نهایت منجر به تراژدی منابع مشترک خواهد گردید. آشکار است که جلوگیری از استفاده بیش از حد از منابع آب در راستای توسعه پایدار، به عنوان هدف محیط زیستی و حداکثرسازی سود خالص کشاورزان، به عنوان هدف اقتصادی، در کوتاه مدت متعارض می باشند و لازم است که تعادلی میان آن ها ایجاد گردد. به همین منظور، میزان استفاده بهینه از منابع آب و سود خالص کشاورزی در چهار سناریوی الگوی کشت، با استفاده از چهار روش حل تعارض شامل راه حل های نش نامتقارن، کالای- اسمورودینسکی نامتقارن، مساحت یکنواخت نامتقارن و ضررهای یکسان نامتقارن، برای سال زراعی 1393-1392 در محدوده مطالعاتی ارومیه مشخص گردید. نتایج نشان داد با افزایش وزن محیط زیستی، سطح زیرکشت و به تبع آن سود خالص کشاورزی، در تمامی سناریوها کاهش می یابد. سناریوی چهارم با توجه به امکان عملی بودن و مقبولیت بیشتر آن توسط کشاورزان، معقول تر و قابل قبول تر می باشد. همچنین با مقایسه سناریوی چهارم با اوزان محیط زیستی و اقتصادی برابر با وضعیت موجود، با فرض کشت محصولات غالب در منطقه، مشخص می گردد که در سناریوی چهارم با اوزان برابر، مصرف آب به میزان 17% نسبت به وضع موجود کاهش و سود خالص کشاورزان نسبت به وضعیت موجود 10% افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 1019

دانلود 413 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  345
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

از شروع تفکرات اقتصادی و محیطی، پایداری به عنوان یک مفهوم طرح ریزی پدیدار گردید و به طور وسیع برای برنامه ریزی و توسعه جوامع بکار رفت. در ادبیات تخصصی برنامه ریزی، مباحثات کاربردی پیرامون مفهوم جدید پایداری همچنان ادامه دارد. در دو دهه گذشته توجه فزاینده ای به مفهوم کشاورزی پایدار شده است. امروزه، مساله مهم این است که چگونه از پایداری به عنوان یک معیار کاربردی در مدیریت سیستمهای کشاورزی استفاده نماییم. این مقاله روش جدیدی را نشان می دهد که از معیار کمی پایداری در یک مدل بهینه یابی استفاده می کند. سپس این مدل را به صورت موردی برای شهرستان کرمان آزمون می نماید و در آخر شاخص هایی برای توسعه پایدار محاسبه می کند. نتایج حاصله نشان می دهد که با ادامه روند فعلی استفاده از آب در کشور و همچنین با ادامه شیوه مدیریتی فعلی در امر آب در کشور در آینده ای نه چندان دور شاهد افزایش درصد نواحی تحت تنش آبی در کشور خواهیم بود.

آمار یکساله:  

بازدید 345

دانلود 75 استناد 1 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KHAKZAND MEHDI | TABATABAI YEGANEH REYHANEH SADAT

نشریه: 

ARMANSHAHR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  55-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11800
 • دانلود: 

  12901
چکیده: 

water crisis resource management originates from limited resources has made it essential to study the prioritization of traditional and modern methods of sustainable water resource management. The objective of such studies is to provide a list of prioritized traditional and modern methods of sustainable water resource management. This research aims to study rainwater harvesting method and qanat as two traditional methods of water production and transfer. cisterns (Ab Anbars) and the water consumption patterns in Persian gardens are considered as two traditional and sustainable methods of water storage and consumption. The modern methods have been extracted from the Tennessee standard. From the existing methods, using ground slope for water transfer, adjusting water pressure based on consumption rate, qanat, cistern, rainwater harvesting system, drip irrigation system, green roof, sustainable vegetative cover, water absorbing pavement, and rainwater collection system on the roof have been selected and the investment options are listed for updating and implementation purposes. The rate of energy consumption, lifetime of facilities, stationary of the method, costs of production and transfer, observing regional management pattern, use of local materials and professionals, and health issues are the criteria applied for the prioritization of the items based on Delphi method. The prioritization was carried out by SAW (simple additive weighting method). According to the results, slope of the ground was the first priority of these items, and rainwater collecting system on the roof, the last priority.

آمار یکساله:  

بازدید 11800

دانلود 12901 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

تقیان مهرداد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  73-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1224
 • دانلود: 

  302
چکیده: 

با توجه به کمبود و محدودیت شدید منابع آب در کشور، یکی از گام های اساسی برای مدیریت، برنامه ریزی و تامین آب طرح های موجود و توسعه در حوضه های آبریز، نگاه ویژه به مقادیر حداکثر آبدهی مطمئن قابل تامین است.از آن جا که رژیم جریان در حوضه های آبریز معمولا تنظیمی بوده و تحت تاثیر سدهای مخزنی سری و موازی است، استفاده از روش های کاربردی مناسب ضرورت دارد. در این تحقیق، به توسعه یک مدل آبدهی مبتنی بر برنامه ریزی خطی در سیستم منابع آب سه مخزنی حوضه آبریز زهره در جنوب غرب ایران پرداخته شده است. اساس این مدل، مبتنی بر معادله های پیوستگی ذخیره مخزن، معادله های آبدهی در هر مخزن، معادله های تخصیص آب و محدودیت های ظرفیت ذخیره است که تابع هدف آن حداکثر سازی مجموع آبدهی ماهانه قابل رهاسازی از سدهای مخزنی در یک دوره درازمدت، برای تامین نیازهای مختلف است.با پیاده سازی مدل آبدهی، بهبود قابل ملاحظه ای در شاخص اصلاح شده کمبود در سیستم منابع آب مورد بررسی در مقایسه با سیاست شبیه سازی استاندارد به برآورد شده است.نتایج نشان داد که در شرایط توسعه آتی، اعتماد پذیری تامین نیازهای سیستم منابع آب زهره معادل با 83 درصد است و آبدهی مطمئن سیستم زهره معادل با 65 درصد نیازها خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1224

دانلود 302 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  79-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1262
 • دانلود: 

  538
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1262

دانلود 538 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

Zamani Negin | Maleki Mousa | Eslamian Faezeh

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  43-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12501
 • دانلود: 

  8879
چکیده: 

In view of high population growth and water resources deficit in arid and semiarid area and groundwater resources shortage in mountainous area, there is an urgent need to identify the alternative sources of potable water. Fog is one of such sources of water. Although fog water yielding potential is largely ignored by water authorities, it was used extensively in ancient times and promoted the water productivity. The objective of this research is to review the fog collection in Yemen and South Africa. In El Tofo Mountain in Chagungo (Chile), 75 fog collectors were erected. According to the reports, production rates vary from zero on a clear day to maximum of 100000 liter per day. With this arrangement, each of the 330 villagers received about 33 liter of clean water per person per day. Geographical and climate characteristics, droplets distribution, and fog density need to be evaluated and are crucial factors for success of fog water harvesting project. Chemical and microbial studies of fog water harvesting show that the water quality is safe for human consumption. Thus, it can be considered as an alternative source of water in arid and semi-arid regions that dense fog could be available.

آمار یکساله:  

بازدید 12501

دانلود 8879 استناد 0 مرجع 0
litScript